Alkohol

Et alkoholforbrug over højrisikogrænserne forårsager mindst 3000 årlige dødsfald i Danmark, samt 50.000 tabte leveår blandt mænd og 20.000 tabte leveår blandt kvinder. Kommunerne har et stort potentiale, når det kommer til at forebygge de skader, et stort alkoholforbrug giver danskerne.


Baggrund

Gennem en stærk forebyggende indsats kan kommunerne nå flere mennesker med alkoholproblemer, opspore og hjælpe børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, motivere borgere med et risikabelt alkoholforbrug til at justere deres alkoholvaner og forebygge at børn
og unge får et risikabelt alkoholforbrug. En afledt effekt på sigt er færre kommunale udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, sundhedsomkostninger, sociale omkostninger, kriminalitet og færdselsulykker.

 

Temagruppens formål

Alkoholtemagruppen arbejder for at sænke alkoholforbruget blandt danskerne og reducere skader forbundet med alkohol. Formålet med temagruppen er at styrke samarbejde og udvikling af forebyggelsen på alkoholområdet i landets kommuner og regioner.

Temagruppen arbejder for, at der opbygges viden og kapacitet lokalt i kommunerne, og at der deles erfaringer på kryds og tværs af indsatser og områder. Temagruppen er et forum, hvor medlemmerne kan udveksle, udvikle og samarbejde om nye forebyggelsesmetoder og strategier for implementering af anbefalinger på området. Medlemmerne har alkoholforebyggelse som deres ansvarsområde, eller har opgaver relateret til alkoholforebyggelse som en del af deres arbejde.

Temagruppen blev etableret i 2007, og består af repræsentanter fra kommuner, KL, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Alkohol & Samfund og Statens Institut for Folkesundhed.

Vi sætter i Alkoholtemagruppen særligt fokus på grupper af borgere, hvor risikabelt alkoholforbrug er mere udbredt. Ifølge de regionale sundhedsprofiler er det de unge og generationerne født mellem 1940 og 1960. Andre målgrupper er voksne med storforbrug og risikabelt alkoholforbrug uanset alder, mennesker i særlig risiko og børn og unge i familier med alkoholproblemer.

Mange mennesker med alkoholproblemer får ikke støtte til at skære ned eller til et alkoholophør, og det er også et fokusområde for alkoholtemagruppen, at arbejde for afstigmatisering af alkoholproblemer, og at styrke en bred dialog om den danske alkoholkultur. Forebyggelsesmetoder afhænger af målgruppen, så vi er optagede af udveksling af metoder, samt af metoder til at påvirke politiske beslutninger/strømninger på områderne.

 


 

Temagruppens fokus for
for den kommende periode

Du kan i temagruppens årsplan se fokus for arbejdet i det kommende år. Vores møder vil omhandle mange forskellige emner og tilgange. Denne tværfaglighed kan skabe interesse hos diverse forvaltninger, som alle er velkomne til input og deltagelse.
I kalenderen kan du finde information emnerne for næste møde og tilmelde dig.

Du er desuden velkommen til at henvende dig til temagruppens formand for at få mere at vide om temagruppens arbejde.


Inspiration til kommunernes arbejde

Temagruppen har udviklet materiale til brug for tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer. Dels i form af plakater, som kan anvendes i kommunale jobcentre, sundhedscentre, mv. Budskabet er at ”Her spørger vi til alkohol”. Dels i form af et samtaleredskab til medarbejdere i kommunen, som skal spørge ind til borgeres alkoholvaner.

Derudover kan du her finde materiale fra kurset “Til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporing på alkoholområdet.

Du kan finde information til planlægning af alkoholforebyggelse i kommunerne i temagruppens publikation ”15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer – den gode kommunale model” (2008). Publikationen giver anbefalinger til både det politiske niveau og til planlæggere og praktikere på området.


Læs mere


kontakt

Anna Trolle Bendtsen

Organisation
Frederiksberg Kommune

Telefon: 28985415

Johanne Biltoft Hansen

Konsulent i sekretariatet

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 6151 7244

Lotte Birk Godiksen

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Favrskov Kommune

Telefon: 51 32 69 43

Anita Hjort Rasmussen

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 20154674