Faldforebyggelse

Vil du være med til at sætte faldforebyggelse til ældre på dagsordenen i din kommune? Deltag i temagruppens møder og hent inspiration, del af din viden, få den sidste nye viden om faldforebyggelse. Sidst og ikke mindst være med til at udvikle området.


 Formål og indhold

Temagruppens overordnede formål er at udbrede kendskab og inspirere til forebyggelse af ældres faldulykker – for hermed at være med til at sikre at faldforebyggelse indgår som en prioriteret del af kommunernes sundhedsindsatser.

Hver tredje over 65 år har mindst et fald om året. Ældre der er faldet én gang vil have 2 -3 gange øget risiko for at falde igen inden for et år. Ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade. Antallet af faldulykker stiger desto ældre befolkningen bliver. De udløsende faktorer er ofte svækket muskelstyrke, ringe balance og/eller underernæring. Faldrelaterede skader er associeret med øget dødelighed, nedsat mobilitet, reduceret social kontakt og tab af funktionsevne – og dermed afhængighed af offentlige ydelser. Ældes faldulykker er således et væsentligt sundhedsproblem, både menneskeligt og samfundsøkonomiske. Det er veldokumenteret at faldforebyggelse har en positiv effekt. Med en voksende ældregruppe med længere levealder, er der behov for øget oplysning og indsatser på såvel organisatorisk som på individ og gruppe niveau.

Temagruppens fokus er derfor faldforebyggende tiltag / indsatser med organisatoriske som individorienteret perspektiver. Desuden er temagruppen interesseret i og opmærksom på ny viden, forskning og samarbejdsflader der kan være med til at styrke og udvikle området. Herunder også opmærksomhed på tidlig opsporing, borgerrettet forebyggelse og livsomstændigheder, der gør at man er i risiko for fald, jævnfør social ulighed.

8 anbefalinger til forebyggelse af ÆLDRES FALDULYKKER – den gode kommunale model danner grundlag for temagruppens arbejde.

Temagruppen henvender sig til interessenter, der direkte eller indirekte arbejde med faldforebyggelse for hele spekteret af + 65 årige mennesker.

Temamøderne afholdes 2- 3 gange årligt for medlemmer af Sund BY Netværket. På møderne veksles der mellem bl.a. oplæg, gruppearbejde, videndeling og erfaringsudveksling. Ad hoc kan andre interessenter deltage.


Ved at deltage i temagruppen for FALDFOREBYGGELSE er man bl.a. med til at:

 • Udvikle praksis omkring, hvordan man fremmer forebyggelse af fald i samspil med den ældre og i grupper
 • Deltage i sparring, samarbejde og udvikling af konkrete indsatsområder tværkommunalt og – sektorielt
 •  


  Organisering

  En styregruppe på 4 -6 medlemmer, bredt repræsenteret fagligt og geografisk, har det overordnede ansvar for at sikre temagruppens ønsker og behov for aktiviteter realiseres. Styregruppen mødes én gang årligt. Gruppen kan om nødvendigt samles ad hoc.

  Styregruppens medlemmer pr. 15. feb. 2017


  Læs mere


  kontakt

  Simon Peter Aslak Kondrup Larsen

  Konsulent

  Organisation
  Sund By Netværket

  Telefon: 5365 3550

  Hanne Skov

  Organisation
  Frederiksberg Kommune

  Telefon:

  Anette Melin

  Organisation
  Frederiksberg Kommune

  Telefon: 72165661