Sunde borgere – fra kommune til kommune

Pilotprojektet “Sunde borgere – fra kommune til kommune” er en landsdækkende digital casesamling af omsættelige cases på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. TrygFonden støtter pilotprojektet,  som i første omgang dækker sundhedsområdet tobak, men på sigt ønskes udbredt til andre sundhedsområder. Projektet løber i første omgang til oktober 2019.

044A8552


Formål

Sund By Netværket vil med projektet skabe en digital casesamling, der skal understøtte og styrke kommunernes indsatser på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så de i højere grad baseres på et grundlag af viden, praksiserfaring og dokumentation. En vigtig prioritering er, at casesamlingen bliver omsættelig, og kan videreformidles på en let og tilgængelig måde til glæde for alle Danmarks kommuner.

Casesamlingens fornemmeste opgave bliver således at støtte kommunerne i at vælge de bedste sundhedsindsatser, til gavn for den enkelte borger og folkesundheden generelt. Casesamlingen vil udspringe af de løsninger, erfaringer og den viden, som ledere og medarbejdere i det kommunale folkesundhedsarbejde selv peger på. Dette vil ske i tæt samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, der er strategisk partner i projektet. Og i samspil med sund By Netværkets medlemskommuner, her i opstartsfasen repræsenteret ved temagrupperne Tobak og Dokumentation og Evaluering, der deltager aktivt i projektudviklingen. Casesamlingen sigter dermed mod at bygge bro mellem forskning og praksis.

 • Det kortsigtede mål: At indsamle, systematisere og formidle kommunernes erfaringer med sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser på tobaksområdet, så det bliver lettere og mere tilgængeligt for kommunerne at stjæle, dele og kopiere hinandens ideer.
 • Det langsigtede mål: At opbygge en blivende og dynamisk digital casesamling, der kommer kommunerne til gode i form af gode og let omsættelige sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser. Samtidigt sikres det, at kvaliteten i de danske kommunernes folkesundhedsarbejde hele tiden skærpes i lyset af de erfaringer kommuner har gjort andre steder. Desuden sparer kommunerne tid og penge i planlægningen og implementeringen af.

Baggrund

Tobak og rygning har stor betydning for sygdomsbyrden i Danmark. I september 2015 kortlagde sundhedsstyrelsen sygdomsbyrden i Danmark, og her fremgik det, at rygning er den enkeltfaktor, der forårsager flest dødfald i Danmark, og samtidigt at hvert tredje kræfttilfælde i Danmark kan tilskrives tobak. Udfordringer på tobaksområdet er mange og den politiske bevågenhed har været stigende. Med et fokus på at mindske rygning og brugen af tobak, bliver de rigtige indsatser centrale og den digitale casesamling 

skal sikre at de bedste forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser bliver tilgængelige for alle landets kommuner – til gavn for folkesundheden. Casesamlingen vil således også hjælpe kommunerne i en tid, hvor kommunernes forbyggende arbejde med tobak vil fylde mere og mere på den kommunale dagsorden.


 

Målgruppe

 • Primær målgruppe: Sundhedsfagligt personale i kommunerne. Projektet sigter mod at opkvalificere et stort antal kommunalt ansatte – i netværkets medlemskommuner – således at den digitale casesamling bliver forankret og kommer til at leve i kommunerne. Medarbejderne bliver indført i brugen af hjemmesiden – både som brugere men også som bidragere.
 • Slutmålgruppe: Borgere i ALLE landets kommuner. Projektets potentiale er stort, og det er således formålet at alle landets kommuner kan bruge den digitale casesamling aktivt. En indsats med en positiv effekt på borgernes sundhed i en kommuner, kan således let komme borgerne i en anden kommune til gode. Casesamlingen sikrer at alle landets borgere får gavn af de bedste sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser.

Output

 • En digital casesamling i form af en hjemmeside med kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser indenfor tobaksområdet
 • Udviklingen af en videnskabelon der beskriver den gode og omsættelige sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats.
 • Indsamling og kvalitetssikring af en række cases, som let kan omsættes og gennemføres på tværs af kommunerne.
 • Opkvalificering af et stort antal kommunalt ansatte.
 • Udvikling af materiale til brug i opkvalificeringen.
 • Målrettet kommunikation: Kampagner målrettet den primære målgruppe samt beslutningstagere i kommunerne
 • Video materiale, som understøtter og illustrerer indsatserne samt interviews med slutmålgruppen for at vise anvendeligheden af indsatserne.
 • Løbende evaluering af hjemmesidens brug og dermed tilpasning af casenes aktualitet og anvendelighed
 • Forankring af casesamlingen i kommunerne, gennem en tidlig og stærk involvering af Sund By Netværkets tobakstemagruppe.  

 

 

 


Læs mere


kontakt

Louise Dal

Seniorprojektleder i sekretariatet

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990