Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med en lang række nationale og internationale aktører. De er med til at udvikle netværkets faglige arbejde og nå målet om at skabe sammenhæng, udvikling og koordinering af det lokale folkesundhedsarbejde.

De forskellige aktører deltager i netværkets arbejde både fagligt i temagrupper og mere strategisk i repræsentantskabet og bestyrelsen. Derudover er netværket også repræsenteret i flere udvalg og samarbejdsgrupper.

 

044A0016


NATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE

Sund By Netværket har, jf. vedtægterne, fire nationale samarbejdspartnere:

De fire partnere kan udpege et medlem til Sund By Netværkets bestyrelse, og disse medlemmer deltager på netværkets repræsentantskabsmøde. Ofte deltager ansatte hos de fire nationale samarbejdspartnere også i det faglige arbejde i netværkets temagrupper. Læs om bestyrelsen og vedtægterne.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har været Sund By Netværkets faste samarbejdspartner siden netværkets begyndelse i 1991, hvor styrelsen i de første par år varetog sekretariatsfunktionen for netværket. Kontakten mellem Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen giver anledning til faglige og strategiske drøftelser og koordinering på folkesundhedsområdet. Styrelsen har udpeget en repræsentant fra forebyggelses-enheden der er direkte tilknyttet netværkets bestyrelse og som er netværkets kontaktperson.

Sund By Netværkets kontaktperson i Sundhedsstyrelsen og repræsentant i bestyrelsen er Hanne Vibjerg. Sundhedsstyrelsen har desuden repræsentanter i flere af netværkets temagrupper, og bistår her med faglig rådgivning, koordinering, samarbejde og udvikling. Repræsenteret er bl.a. Tue Kristensen i vores temagruppe om fysisk aktivitet og Niels Sandø som vi samarbejder med i diverse styregrupper.

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) – Syddansk Universitet

Statens Institut for Folkesundhed – Syddansk Universitet (SIF) har gennem mange år bistået netværket med forskningsbaseret rådgivning, evaluering og udvikling. SIF er aktive i tema- og arbejdsgrupperne, og er med i netværkets bestyrelse. Desuden stiller SIF gerne op som sparringspartner på specifikke sundhedsfaglige projekter indenfor netværket. I 2018-19 indgår SIF som en vigtig samarbejdspartner på projekt, sunde borgere, hvori en videnskabelon til deling af cases på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet skal udvikles.
SIF har desuden varetaget flere evalueringsopgaver for netværket. Sund By Netværkets kontaktperson på SIF er forskningsleder Anna Paldam Folker. Et samarbejde er der ligeledes med Sigurd Lauridsen omkring projekt Sunde Borgere og det nu afsluttede projekt Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud. Derudover indgik SIF som en vigtigt samarbejdspartner i projekt Naturens Rige, som fokuserede på brugen af naturen i det mentale sundhedsfremmearbejde, samt løbende sparring om de nyeste tendenser inden for aktionsforskning og –læring samt mental sundhedsfremme.

Kommunernes Landsforening (KL)

KL er en samarbejdspartner for Sund By Netværket og kan udpege et medlem til netværkets bestyrelse. Siden 2007 har Sund By Sekretariatet lejet sig ind i KL-huset, og den geografiske nærhed giver grobund for et godt samarbejde og koordinering i dagligdagen mellem sekretariatet og KL, særligt center for Social og Sundhed. Lone Vinhard er desuden medlem af netværkets bestyrelse.
Sund By Netværket har desuden et samarbejde med Center for Forebyggelse i Praksis, KL. Her er Tine Curtis samt de fem konsulenter repræsenteret i stort set alle af netværkets temagrupper – og vi koordinerer løbende fokusområder, temadage og oplæg. Desuden er Sund By Netværket repræsenteret i centrets rådgivende styregruppe.

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er repræsenteret i Sund By Netværkets temagrupper ved Niels Them Kjær og Karin Mejding som aktive medlemmer i vores tobakstemagruppe.

Komiteen for Sundhedsoplysning

Komiteen for sundhedsoplysning er en vigtig samarbejdspartner, og Sund By Netværket samarbejder med direktør Charan Nelander om koordinering af opgaver og indsatser. Charan Nelander og Lea Hegaard er derudover aktive deltagere i vores temagruppe om sundhed og lokalsamfund.
Desuden samarbejder vi med skolesundhed.dk, Mette Laub Petersen og Robusthed.dk ligesom Poul Lundgaard Bak indgår i vores projekt om sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler.

Vidensråd for forebyggelse

Vidensrådet er, for Sund By Netværket, en vigtig faglig samarbejdspartner. I forbindelse med udgivelse af nye rapporter, koordinereres der med videnrådet, således at temadage kan afholdes som opfølgning på disse udgivelser.
Sund By Netværket byder omvendt ind med eksempler fra praksis, hvor forskningen er blevet omsat.

Steno Diabetes Center

Steno Diabets Center er i Sund By Netværket repræsenteret ved chef for Health Promotion Research, Bjarne Bruun Jensen samt seniorforsker Paul Bloch.
Centeret har bl.a. været med til at danne den nye temagruppe, Netværk som sundhed og lokalsamfund, og er ligeledes repræsenteret på Sund By Netværkets arrangementer som oplægsholdere.

Sundheds- og Ældreministeriet

Netværket samarbejder med kontorchef Katrine Ring om Sund By Netværkets sundhedspolitiske fokus. Katrine Ring har desuden, som den første af en række af ansatte i ministeriet, været på udveksling i en Sund By medlemskommune for at få et indblik i praksis.
Derudover mødes vi årligt med ministeren, som vi giver input til det landspolitiske sundhedsfremmende og forebyggende fokus.

Forum for Mænds Sundhed

Forum for Mænds Sundhed og Sund By Netværket samarbejder bl.a. om debatter og oplæg. Dette skete f.eks. på Folkemødet 2015-2017, ligesom til de forskellige arrangementer i Sund By regi (SBNdage 2016 og i flere temagrupper).
Desuden var forummet med i projektudviklingen af vores samarbejdsprojekt med det norske og svenske Healthy Cities netværk.

Copenhagen Business School (CBS)

Adjunkt Christa Breum Amhøj fra CBS, har som praksisforsker, facilitator og oplægsholder været involveret i flere af Sund By Netværkets projekter og arrangementer.  Christa var bl.a.  med i projekt “Fællesskabsagenter” og er samtidigt sparrings- og samarbejdspart
i projekt naturens rige, om brugen af natur i sundhedsfremmearbejdet og løbende om fremtidens velfærd, aktionsforskning og nye ledelsesformer – som vi bringer i spil i vores forskellige projekter og konferencer.

Andre

I Sund By Netværkets temagrupper er en lang række samarbejdspartnere ligeledes repræsenteret. Her kan bl.a. nævnes; Danmarks Lungeforening,Hjerteforeningen, Danmarks Apotekerforening,
Rygestopbasen, Socialstyrelsen, Alkohol og Samfund, Dansk skoleidræt, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet.

Udvalg og arbejdsgrupper

Sund By Netværket er repræsenteret i følgende udvalg, styre- og arbejdsgrupper:


INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE

WHO Healthy Cities Network

Sund By Netværket har været medlem af WHO’s europæiske Healthy Cities Network siden 1991, og har derfor en årelang tradition for at være aktiv i det internationale samarbejde. Sund By Netværket samarbejder med og deltager i det internationale netværk for at få opdateret viden indenfor folkesundhedsområdet, udveksle viden og erfaringer samt skabe nyttige samarbejdsrelationer med folkesundhedsmedarbejdere rundt om i Europa.

Der er siden 2010 etableret tætte relationer til de nordiske nationale Healthy Cities, og der samarbejdes især med Sunne Kommuner (vores norske pendant) og Healthy Cities Netvärket (vores svenske pendant), som deltager i hinandens konferencer med oplæg mm, samt mødes til et nordiske møde min. en gang årligt.

Det tætte samarbejde giver mulighed for udveksling af projektideer, inspiration fra de forskellige tilgange og perspektiver – senest med fokus på samskabelse (Netværk for fællesskabsagenter) og brugen af naturen i det mentale sundhedsfremmearbejde, hvor vores norske søsternetværk repræsenterer både en praksiserfaring og en forskningsindsigt på nationalt niveau, der kan bringes direkte i spil i vores danske aktionslæringsforløb. Læs mere om WHO Healthy Cities her.

European Network for Workplace Health Promotion

Sund By Netværket har været repræsenteret i det europæiske sundhedsfremmenetværk, European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). En repræsentant fra Sund By Netværkets temagruppe om Sundhedsfremme på arbejdspladsen er Sund By Netværkets repræsentant i ENWHP.

ENWHP har bl.a. udgivet Luxembourg Deklarationen, der definerer sundhedsfremme på arbejdspladsen med udgangspunkt i en europæisk kontekst. Desuden er der udviklet et sundhedsfremmeindeks, ligesom netværket gennemfører forskellige projekter.

ENWHP lancerede en kampagne “Mental Health in the World of Work – A European campaign” (2009), og de sidste år har netværket haft fokus på hvordan sygemeldte kan komme tilbage på arbejdsmarkedet i projektet “Fra sygefravær til arbejdsevne” (2011-2013).

kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503