Høringssvar fra Sund By Netværket

Høringssvar fra Sund By Netværket

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

Sund By Netværket har gennem sin tobakstemagruppe, som består af 57 faste medlemmer, der arbejder med tobaksforebyggelse i danske kommuner, kigget på lovforslaget. Sund By Netværket har på den baggrund følgende bemærkninger til lovforslaget:

Ros og opbakning fra Sund By Netværket
Sund By Netværket bakker op om den nationale handleplan mod børn og unges rygning, og ser den som et yderst vigtigt og relevant strukturelt redskab i tobaksforebyggelsen. Den nationale handleplan er ét af flere punkter, anbefalet af WHO tilbage i marts 2018, og taler direkte ind i en forebyggelsesdagsorden, der er så vigtig, i forhold til at indfri målet om en røgfri generation i 2030.

Sideløbende med den nationale handleplan mod børn og unges rygning er en række lovforslag, der ligeledes søger at begrænse børn og unges konfrontation med rygning og tobak. Også her er alle WHO’s anbefalinger opfyldt, dog med undtagelse af pkt. 5, ”Tobaksindustrien skal ikke have mulighed for at påvirke sundhedspolitik”, der ikke er omtalt i nærværende lovforslag eller national handleplan.

Strukturelle indsatser og stramninger på forebyggelsesdelen er ét ben i den taburet, som den samlede tobaksindsats hviler på – men taburetten kan ikke stå ved forebyggelsen alene. Kommunernes arbejde med differentierede rygestoptilbud, tværsektorielle samarbejder med sygehusvæsen og praktiserende læger omkring brugen af Very Brief Advice-metoden (VBA) og ikke mindst muligheden for at give tilskud til rygestopmedicin til udvalgte målgrupper, har været medvirkende til, at andelen af dagligrygere blandt den ældre del af befolkningen er faldet. Den voksne del af befolkningen, kan have en relation til et ungt menneske og dermed være en rollemodel, hvorfor det er vigtigt at vi fortsat understøtter denne positive udvikling.

Skal vi lykkes med at gøre en større andel af danskerne røgfri, har Sund By Netværket en række anbefalinger til handling:

Anbefaling: Sund By Netværket anbefaler, at brugen af VBA-metoden samt måltal på henvisninger til kommunale rygestopforløb indskrives som standard i de sundhedsaftaler, der indgås mellem regioner og kommuner (se f.eks. ”Den Administrative Sundhedsaftale” mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, s. 20). Dette vil i højere grad forpligte sygehusene på at sende henvisninger til kommunale rygestoptilbud, hvor VBA-metoden vil være det oplagte redskab at anvende, hvorved en større og mere systematisk brug af redskabet sikres. Ligeledes anbefales det, at henvisninger til kommunale rygestoptilbud fra sygehuse og praktiserende læger hæftes op på kræftpakker, som det er tilfældet med rygestopmedicin i Kræftplan IV, hvor der er afsat midler til tilbud om hjælp til rygestop til kræftpatienter.

Anbefaling: Sund By Netværket anbefaler, at Nationale aktører på sundhedsområdet, f.eks. Sundhedsstyrelsen, påtager sig opgaven i forbindelse med nationale kampagner, eventuelt omhandlende de nye tobaksrelaterede produkter. Sådan kampagneaktivitet forslås i kølvandet på lovforslaget.

Anbefaling: Sund By Netværket anerkender stramningerne i lovforslaget, men ser gerne, at lovforslaget gøres bredere for netop at kunne ramme disse nye tobaksrelaterede og nikotinholdige produkter – eksempelvis det nye tobaksfri snus.
Dernæst anbefales en stramning af konsekvenser for de forhandlere, der trods lovgivning alligevel forhandler både snus og andre tobaksrelaterede og nikotinholdige produkter – herunder at Sikkerhedsstyrelsens beføjelser gøres bredere, så de også forpligtes til at håndtere sager vedrørende tobaksfri produkter. I dag er Sikkerhedsstyrelsen kun forpligtet til at varetager sager, der omhandler tobaksrelaterede produkter. Slutteligt anbefales der en øget kontrol og håndhævelse i forhold til salg af tobaksrelaterede og nikotinholdige produkter til børn og unge under 18 år.

Endelig vil Sund By Netværket gerne bakke op om den, i lovforslagets pkt. 2.10.2 beskrevne, nye procedure for udlevering af rygestopmedicin, som vi vurderer, vil lette arbejdsgangen ift. tidligere. Studier viser netop, at en kombination af rygestopmedicin (enten receptpligtig eller håndkøbsmedicin) og kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at opnå et varigt rygestop.

På vegne af Sund By Netværket

Otto Ohrt

Bestyrelsesformand