Grib Hverdagen slutevaluering

Malet med den brede pensel har Grib Hverdagen været succesfuld. Næsten alle målene for projektperioden er opfyldt, definitionen af rehabiliteringspotentiale har rykket sig: medarbejdere ser muligheder og potentialer ved langt flere borgere end i opstarten af projektfasen, og borgerudsagn vidner om, at Grib Hverdagens fokus på skræddersyede forløb, der planlægges i samarbejde med borgeren selv, er en god vej at gå 37 % af alle borgere i Grib Hverdagen afsluttes som selvhjulpne. Heraf er der en forskel på selvhjulpethedsgrad ved hhv. rehab (33%) og light borgerforløb (53 %)1. Resultaterne er tilfredsstillende i forhold til, at halvdelen af borgerne har været i systemet før, og derved vant til en anden måde at modtage ydelser på og at de fleste borgere (næsten 40 %) er mellem 80-89 år. Gennemsnitsalderen er 76 år. Den yngste borger er 18 år, den ældste 103 år. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at påvise de økonomiske konsekvenser af Grib Hverdagen. Projektperioden har vist, at de samlede omkostninger de første 26 uger efter visitationen til Grib Hverdagen pr. borger er 19.005 kr. Hertil kommer omkostninger til pleje, praktisk hjælp, nødkald på samlet 20.598 kr.

Læs om Grib Hverdagen på Aarhus Kommunes hjemmeside

Jes Bak Sørensen
Sundhedskonsulent
Telefon 8940 1325 – Mobil 5157 5212 – Email jbs@aarhus.dk