Anbefalinger fra ‘Røgfrihed for alle’

Rygning er særligt udbredt blandt socialt udsatte, og rygningens skadevirkninger slår stærkt igennem i denne gruppe både i forhold til sundhed og økonomi. En holdningsundersøgelse har vist, at mange af disse borgere ønsker at holde op med at ryge og ønsker hjælp til dette. Også en række af de arenaer, hvor de mest udsatte borgere kommer, har efterlyst redskaber og tilbud til at hjælpe disse borgere i deres ønske om rygestop.

Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et inspirationskatalog, der skal fremme røgfrihed for de mest socialt udsatte borgere. Det er skrevet til ledere og personale på væresteder og skal inspirere til røgfrihed gennem konkrete anvisninger til arbejdet med de fysiske rammer og ved at give medarbejderne konkrete redskaber, der kan støtte udsatte borgere til/i et rygestop.

Inspirationskataloget er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af sundhedsprofessionelle med særlig erfaring på området. Anbefalingerne tager afsæt i de indhøstede erfaringer fra Sund By Netværkets projekt ”Røgfrihed for alle” samt i flere kommuners vellykkede arbejde på området.

Publikationen er udkommet på tryk, der kan rekvireres hos:

Rosendahls-Schultz Distribution A/S
Herstedvang 10
2620 Albertslund
Tlf: 70 26 26 36
E-mail: sundhed@rosendahls-schultzgrafisk.dk

Pris: Kr. 0, dog betales gebyr og porto ved bestilling.

Kataloget kan endvidere læses online på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på adressen: http://www.sst.dk/publ/Publ2013/06jun/RoegfriVaeresteder.pdf

Mette Gry Münchow, mem@sst.dk, 7222 7400, Sundhedsstyrelsen