Tværfaglig koordineret indsats (TKI)

I TKI tilbydes sygemeldte borgere, henvist til genoptræning efter ortopædkirurgisk intervention, en tværfaglig og koordineret indsats med deltagelse af fysioterapeut og sygedagpengesagsbehandler. Effektvurderingen finder en forskel i tid fra inklusion til afsluttet sygedagpengeforløb på 52 dage mellem TKI og Aarhus Kommunes standardtilbud. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Evalueringen finder dog, at en statistisk signifikant større andel af borgerne i TKI raskmeldes ved ophør af sygedagpengesag i sammenligning med Aarhus Kommunes standardtilbud. Samlet set viser den sundhedsøkonomiske analyse, at TKI er omkostningseffektiv og rentabel for Aarhus Kommune. TKI koster 0,6 mio. kr. mere årligt end Aarhus Kommunes standardtilbud, hvilket svarer til en pris på cirka 6.000 kr. pr. borger, der tilbydes TKI og cirka 32.000 kr. pr. ekstra raskmeldt borger. 32.000 kr. pr. ekstra raskmeldt borger vurderes at være omkostningseffektivt for Aarhus Kommune. Den større andel raskmeldte i TKI i sammenligning med Aarhus Kommunes standardtilbud, medfører en samlet besparelse i TKI på cirka 3,6 mio. kr. pr. år og dermed en samlet økonomisk gevinst på cirka 3,0 mio. kr. pr. år.

Vil du vide mere kontakt Jes Bak Sørensen på mail jbs@aarhus.dk


Læs mere