Naturfriske fællesskaber

Med ’Naturfriske fællesskaber’ er målet at få endnu flere danskere ud i naturen og ind i meningsgivende fællesskaber til gavn for folkesundheden. Det at være ude i naturen kan noget særligt, og det kan bidrage til løsningen af nuværende og kommende folkesundhedsudfordringer.

Sund By Netværket og Friluftsrådet er gået sammen om indsatsen, og inviterer nu kommuner og foreninger til at deltage

Grib muligheden for at lykkes med nye løsninger på sundhedsudfordringerne

Ansøg senest 1. oktober 2022!


Baggrund

Sundhedsudfordringerne og den stigende mistrivsel kalder på nye løsninger.  Hvis vi skal lykkes med at styrke folkesundheden, skal kommuner og civilsamfund arbejde endnu tættere sammen. I Naturfriske fællesskaber får ti kommuner chancen for at afprøve, hvad fællesskabende aktiviteter i naturen kan i forhold til mere traditionelle sundhedsindsatser og for at afprøve samskabelse i praksis. Det betyder, at kommuner og civilsamfund – undervejs i projektet – udvikler lokale sundhedsindsatser sammen med borgerne. Vi forventer, at netop samskabelsen har positiv betydning for motivation, deltagelse og fastholdelse i de sundhedsindsatser, der udvikles undervejs.

Evalueringerne af Naturens Rige og Sund i Naturen viste at:

  • friluftsliv og naturen som arena er særligt velegnet som en ramme for fællesskabelse, samarbejde på tværs, meningsfulde fællesskaber og en helhedsorienteret sundhedsfremmeindsats, rettet mod trivsel, både kropsligt, mentalt og socialt
  • friluftsforløb har værdi for borgerne – og for aktørernes samarbejdsrelationer
  • kommunale ressourcepersoner oplevede, at deltagelse i projektet bl.a. gav et fokuseret fagligt netværk for udvikling og udveksling af good practice-viden og erfaringer på tværs

Vi skal ud og med!

Naturfriske Fællesskaber bygger videre på erfaringerne, så sundhedsfremmende friluftsfællesskaber kan komme endnu flere til gode og:

  • øge deltagernes sundhed og trivsel
  • motivere til at deltage og ikke mindst holde fast i at komme ud og med i meningsfulde fællesskaber i naturen
  • bidrage til øget lokal kapacitetsopbygning og forankring af sundhedsfremmende indsatser via natur og friluftsliv

Med projektet er målet at skabe:

  1. Lokale fællesskabte naturfriske sundhedsfremmende indsatser i mindst 10 kommuner – skabt i fællesskab på tværs af fagligheder, kommunale forvaltninger, lokale foreninger og ildsjæle
  2. Naturfrisk Lab – en national videns- og samarbejdsplatform på tværs af bl.a. kommuner, civilsamfund og vidensinstitutioner for at styrke udviklingskapaciteten på området
  3. Kommunikation og formidling af viden, der bl.a. skabes via den forskningsbaserede evaluering

Projektet i praksis

Naturfriske Fællesskaber er et aktionslæringsforløb, der udvikler og igangsætter lokale borgerrettede og fællesskabte sundhedsfremmeindsatser, der gør brug af natur og friluftsliv.

Aktionslæringsgrupperne mødes på seks workshops og afprøver forskellige metoder, og med den viden og erfaring udvikler og samskaber grupperne lokale borgerrettede kommunale sundhedsfremmeindsatser med natur og friluftsliv som omdrejningspunkt.

Med aktionslæring og fællesskabelse som metode er målet at sikre relevante og levedygtige output i form af lokale indsatser, som målgrupperne er motiverede til at deltage i og har lyst til at fortsætte i.

I hver kommune sammensættes en aktionslæringsgruppe bestående af kommunale fagpersoner på tværs af forvaltninger, frivillige aktører i lokale foreninger, lokale ildsjæle m.v., som involveres aktivt i projektet.

Metodisk tages afsæt i aktionslæringen og WHO’s bearbejdning af verdensmålene ud fra et folkesundhedsperspektiv til de 6 P’er: People, Participation, Places, Prosperity, Peace, Planet. Metoden bidrager med konkrete løsninger på praktiske udfordringer i hverdagen. Og implementeringen af disse løsninger er samtidig en integreret del af udviklingsforløbet.

Læs mere om indsatsens forløb her, hvor du bl.a. også finder vigtige datoer: Naturfriske Fællesskaber | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk) eller læs evalueringsrapporten her


Målgrupper

Lokalbefolkningen i de ti kommuner er målgruppe for de naturfriske fællesskabte indsatser og alle aktiviteter målrettes lokalt mod de målgrupper, hvor behovet er størst. Det vil ofte være målgrupper, der ikke nødvendigvis tænker naturen og aktiviteter ind i deres hverdag, og som derfor har brug for at blive taget i hånden, fx fysisk inaktive, overvægtige, socialt udsatte, borgere med få eller mangelfulde sociale relationer eller borgere med specifikke sundhedsmæssige udfordringer.

Andre målgrupper er:


Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Tine Thorsboe

Konsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: