Sundhedskonsekvensvurdering

Projektet var et tre-årigt projekt om sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner og blev afsluttet i 2015.

044A9337


Introduktion

Formålet med projektet “Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner” var at øge kapaciteten inden for sundhedskonsekvensvurdering (SKV), i en dansk kontekst, gennem udvikling af træningsmaterialer, kurser og modeller for implementering af SKV. Tre medlemskommuner var involveret i projektet som blev evalueret og til dels faciliteret med sparring fra en konsulent fra Syddansk Universitet.
Målgruppen er danske kommuner og regioner, som politisk og administrativt har besluttet at arbejde med SKV; Primært politikere, sagsbehandlere og planlæggere i kommunerne og regionerne og den sekundære målgruppe er borgerne, der vil opnå en forbedret sundhedstilstand.

Hvad er SKV?

SKV er “en kombination af procedurer, metoder og værktøjer, som kan anvendes til at vurdere potentielle sundhedseffekter af et politikforslag, et program, en plan, eller et projekt, heriblandt også fordelingen af disse effekter blandt befolkningen” (oversat fra Gothenburg consensus paper, Brussels, WHO European Centre for Health Policy, 1999).

SKV har to formål:

 • At forudsige mulige sundhedseffekter af et forslag på bestemte befolkningsgrupper eller samfundsgrupper;
 • At informere beslutningstagere om evidensbaserede forbedringer i beslutningsprocessen.

Integration af sundhed i den kommunale planlægning

De tre pilotkommuner, Fredericia, Viborg og Kolding, deltog i projektet med det formål, at integrere sundhed i den kommunale planlægning. Alle tre kommuner arbejdede med det tekniske område i forhold til at få sundhedsaspekter ind i planlægningsopgaverne.Følgende indsatser er eksempler på udviklingsprocesser, hvor testkommunerne inkluderede et sundhedshensyn:

 

 • Lokalplan (Nyvej) i et bolig- og butiksområde i Fredericia Kommune
 • Cykelbyprojektet i Fredericia Kommune
 • Byfornyelsesprojekt i Fredericia Kommune
 • Strukturplan og lokalplan for en ny bydel – Arnbjerg
 • Renovering af Kolding Hospital
 • Besigtigelse af en industrigrund i Lunderskov i forbindelse med ny lokalplan
 • Sundhedspolitik for Kolding Kommune
 •  

  Potentialet for at tænke sundhed ind på det tekniske område er stort – hvis planlæggerne får fokus på det og har mulighed for at samarbejde på tværs tidligt i planlægningsfasen. Denne side er lavet med henblik på at stille værktøjer og viden til rådighed for kommunale planlæggere, så de kan blive bedre klædt på og motiveret til at tænke sundhed ind i den kommunale planlægning.


  E-læringsværktøj til SKV

  Bliv klogere på, hvordan du praktisk kan integrere et sundhedshensyn i udviklingen af projekter og planer ved at gennemføre vores korte e-læringsforløb.

  Vi tilbyder dette e-læringsforløb til at hjælpe kommunale planlæggere til at identificere, vurdere samt håndtere sundhedsmæssige problematikker i forbindelse med udarbejdelsen af projekter og planer på det tekniske område samt til at indhente kvalificerede vurderinger fra kompetente fagpersoner i organisationen.

  Du vil blive introduceret til et byggeprojekt med tilhørende ændring i en lokalplan, som vil udgøre casen i e-læringsforløbet. Du vil blive givet nogle øvelser og udsat for udvalgte problemstillinger, som du skal forsøge at løse.

  E-læringsforløbet tager ca. 2 timer at gennemføre. Det eneste du skal bruge er papir og pen og det materiale, som er tilgængelig på denne hjemmeside. Du er selvfølgelig velkommen til at spørge dine kollegaer om råd undervejs. Du kan bevæge dig rundt i e-læringsværktøjet mellem de forskellige øvelser som du ønsker. Vi foreslår dog, at du starter med at gennemføre e-læringsforløbet fra start til slut, så du får alle aspekter og problemstillinger med, inden du ‘plukker’ materiale fra e-læringsforløbet.


  Start e-læringsforløbet med at forholde dig til følgende case:

  Forestil dig at du skal opføre et lejlighedskompleks på en industrigrund.

  En bygherre ønsker at opføre 3 etageejerboliger på en tidligere erhvervsgrund. Grunden har tidligere været anvendt af en virksomhed som sandblæste maling af metaloverflader. Området er på nuværende tidspunkt tætbevokset og benyttes ofte af beboerne i området til rekreative formål.

  I den tidlige opstart, har bygherren fået udarbejdet en forureningsundersøgelse af grunden, hvoraf det fremgår at grunden er forurenet. Undersøgelsen viser, at det kan betale sig at oprense grunden, så den kan anvendes til boligbebyggelse med tilhørende fællesarealer.

  Teknik og Miljø Udvalget har besluttet at igangsætte en omdannelse og ny planlægning for området fordi byggeriet har en stor indvirkning på lokalområdets borgere, da de kommer til at miste et værdifuldt rekreativt område, som på den anden side er forurenet, men også rummer stort potentiale for kommunen, hvis byggeriet tænkes ind i en større områdemæssig sammenhæng. Et af formålene med planlægningen er at omdanne området til boliger med opholdsarealer.

  Du er projektleder på udarbejdelse af lokalplanen og dennes realisering.

  Beskrivelse og anvendelse af området:

  Erhvervsgrunden er den eneste større grønne plet i en radius af 1,5 km. Derudover ligger en lille park med springvand og bænke godt 700 m fra grunden, en legeplads ved skolen og en ved den integrerede daginstitution, som begge ligger i en radius af ca. 1 km fra grunden. Beboerne fra de omkringliggende boligkomplekser har nydt godt af erhvervsgrunden, de har f.eks. brugt den til gå- og løbeture samt forskellige sociale aktiviteter. Der bor primært socialt udsatte borgere i de omkringliggende lejlighedskomplekser, og mange benytter grunden til sociale aktiviteter og rekreation.

  Øvelser

   


  kontakt

  Mette Winge Jakobsen

  Organisation
  Syddansk Universitet

  Telefon: 65504200