Tag vare på dine vælgere

Sund By Netværket udviklede ifm. KV17 en ny publikation til de nyvalgte kommunalpolitikere. Her kan findes inspiration til nye sundhedsfremmende og forebyggende initiativer i kommunerne. Bestil et trykt eksemplar eller hent publikationen som pdf.-fil her.

Udklip789


Inspiration til det sundhedspolitiske arbejde

Det gode, sunde liv handler ikke bare om at motionere og at holde sig fra røg og alkohol. Det handler også om at have et godt socialt liv, balance mellem arbejde og fritid, og generelt at trives i sin hverdag.

 

Forebyggelse er en nødvendig investering i nutidens og fremtidens velfærd for at mindske behandlingsbehovet, skabe mere lighed i sundhed og øge den enkelt borgers antal raske leveår. I dag ønsker et flertal af danskere, at lokalsamfundet i højere grad gør det nemt at træffe det sunde valg. Som kommunalpolitiker har du ansvaret for at skabe de overordnede rammer, der gør det sunde valg til det nemme valg. Det kræver politisk prioritering at investere i borgernes livskvalitet og sundhed.

Tre gode grunde til at prioritere forebyggelse:


Gennemgående for hele materialet er, at der kan findes inspiration til indsatser i praksis på en lang række områder på Sund By Netværkets vidensdelingsportal www.sundeborgere.dk

Målrettet forebyggelse skaber lighed i sundhed

Borgere med lav indkomst lever næsten 10 år kortere end borgere med høj indkomst. Fire faktorer med stor betydning for sundhed og middellevetid er ensomhed, mental sundhed, alkohol og tobak

Tobaksrelaterede sygedage koster staten 34 mia. kr. årligt i ekstraomkostninger.

Mental sundhed er nødvendig for borgerens evne til at håndtere dagligdagens udfordringer samt bidrage til sociale fællesskaber med andre mennesker.

Alkoholvaner koster, en gennemsnitskommune med 50.000 borgere, 31 millioner årligt.

Ensomhed kan forebygges, hvilket kan hjælpe en halv million mennesker, der i Danmark lever udenfor samfundet af sociale, helbredsmæssige eller arbejdsmæssige årsager.


Forebyggelse gennem hele livet

Vi skal skabe sunde rammer og tilbud for alle i nærmiljøet, hvor vi bor, arbejder og lever hele livet igennem. Nøgleordene er strukturel forebyggelse og tidlig opsporing.

 

Strukturel forebyggelse, der gør det sunde valg nemmere, har størst effekt i sundhedsindsatserne. Det kan for eksempel være at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier eller let adgang til sunde fødevarer i kantiner.

Tidlig opsporing skaber grundlaget for et langt og sundt liv. Det gode liv grundlægges fra barnsben og skal fastholdes gennem hele livet. Jo tidligere forebyggelse des større effekt på folkesundheden. Da det aldrig er for sent at forebygge skal fokus være på alle aldersgrupper.

 


Flere om at forebygge

Vi ved, at når vi er flere om at forebygge, har det størst effekt på folkesundheden. Sundhed og trivsel skabes overalt. På arbejdet, i børnehaven, på skolen, i foreninger, og i nærmiljøet. Kort sagt: der, hvor vi lever vores liv. Klik nedenfor og se mere i vores animationsfilm om sundhed på tværs.

 

Billede2 youtube-link

 

Sundhed i alle politikker skaber et bæredygtigt fundament for nutidens og fremtidens borgere. Sundhed skal tænkes på tværs så sundhedsfremme og forebyggelse integreres i hele den kommunale opgavevaretagelse. Alle fagområder har et ansvar for arbejdet med borgernes sundhed.

At række ud til andre er nødvendigt for at løfte forebyggelsesarbejdet. Borgerne har ofte de bedste løsninger og lokal forankring skaber bæredygtige kommunale sundhedsindsatser. Som kommunalpolitiker kan du være med til at mobilisere lokalsamfundet og skabe nye løsninger.


Find mere inspiration til forebyggelsesindsatser fra hele landet på vores vidensdelingsplatform sundeborgere.dk, samt i vores film nedenfor.

Billede3(2) youtube-link

Følg os på #sundbynetværketBillede SoME#tagvarepådinevælgere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503