Forebyggelse af overvægt blandt børn, unge og voksne

Andelen af normalvægtige blandt voksne er nu mindre end andelen af overvægtige. Hvordan kan vi bedst forebygge overvægt samt motivere og rådgive familier, børn, unge og voksne med overvægt?  I temagruppen vil vi udveksle erfaringer og styrke fagligheden i forbindelse med de kommunale indsatser målrettet overvægt.

Baggrund

Der er en tydelig sammenhæng mellem børns vægtstatus og vækstmønster i barndommen til senere i voksenalderen.  Data fra Sundhedsprofilen for børn i Region Hovedstaden viser blandt andet, at 13% af indskolingsundersøgte børn og 17% af de udskolingsundersøgte unge er overvægtige eller svært overvægtige. Samtidig viser den nationale sundhedsprofil fra 2021 at 52,6% voksne > 16 år er moderat eller svær overvægtige (BMI≥25), hvoraf knap hver femte dansker (18,5%) er svær overvægtig.

Der ses stor spredning i andelen af overvægtige på tværs af kommuner samt en markant social ulighed i forekomsten af svær overvægt – med en stigning af overvægt i alle uddannelsesgrupper (Sundhedsprofilen 2021).  Data fra Sundhedsprofilen for børn og unge i Region Hovedstaden viser en betydelig større andel af børn og unge med overvægt i familier, hvor forældrenes uddannelsesniveau er grundskolen eller erhvervsfaglig sammenlignet med kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Data viser samtidig at der er dobbelt så stor andel af børn og unge, som er overvægtige hvis begge forældre er uden erhvervstilknytning sammenlignet med hvis begge forældre er i erhverv eller under uddannelse.

Med afsæt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke, Overvægt, er der derfor brug for at dele erfaringer, gode eksempler og viden vedr. implementering af anbefalingerne som for eksempel tilbud til førskolebørn, skolebørn, unge mellem 16-18 år og voksne med moderat overvægt.

Kommunerne ønsker at implementere anbefalingerne ved at benytte veldokumenterede metoder i deres tilbud til børn, unge og voksne med moderat overvægt.  I udviklingen af tilbud benytter mange kommuner, forskellige modeller for børn og unge samt for voksne.

Vi ser et behov for skabe et netværk blandt kommuner, som har erfaringer med implementering af diverse indsatser og modeller og som samtidig har brug for sparring til videreudvikling.


Formål


Medlemmer og temagruppens organisering

Medlemmer af temagruppen er ansatte i kommuner, der arbejder med indsatser målrettet overvægtige børn, unge og voksne. Derudover vil vi gerne invitere andre relevante aktører og interessenter ind – private, kommunale, regionale og statslige aktører – der kan bidrage med ny viden og den videre udvikling af indsatser for forebyggelse af overvægt blandt børn, unge og voksne.

Medlemmerne vælger et formandskab bestående af min. 2 kommuner, som er ansvarlig for rammesætningen og den specifikke agenda på møderne i temagruppen. Formandsskabet indkalder til temagruppemøder og er ansvarlige for deling af viden i samarbejde med sekretariatet i Sund By Netværket.


Endelig kan du lade dig inspirere yderligere af indsatser fra hele landet vedr. forebyggelse af overvægt på Sund By Netværkets vidensdelingsplatform sundeborgere.dk 


kontakt

Marianne Hallberg

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Rødovre Kommune

Telefon: 36377361

Marianne Svendsen

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Bornholms Regionskommune

Telefon: 56921296

Helle Runge Marker

Organisation
Bornholms Regionskommune

Telefon:

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49