Mental sundhed

Om de positive faktorer, der påvirker vores mentale sundhed.


Baggrund

Temagruppen om mental sundhed holdt sit første møde i august 2013 og tager afsæt i de positive faktorer, der påvirker mental sundhed, og dermed afsæt i WHO’s definition: ”Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”. Mental sundhed er altså et positivt begreb, som rummer mere end fravær af psykisk sygdom.Mental sundhed kan opleves på et individuelt niveau, hvor den enkelte evner at tage kontrol over sit eget liv og levevilkår, og udøve selvbestemmelse. Eller på et kollektivt niveau, hvor lokalsamfund eller grupper i fællesskab handler for at få større indflydelse og kontrol over levevilkår. Kommuner og regioner har mulighed for at fremme begge niveauer.
Statistikker taler for, at det går i den forkerte retning med danskernes mentale sundhed:- Psykiske belastninger i ungdommen er tæt relateret til udvikling af depression og angst senere i livet (Sundhedsstyrelsen, 2011: Psykisk mistrivsel blandt 11-15-årige). Ensomhed er lige så farlig som rygning som risikofaktor for død af hjerte-kar-sygdom (Holt-Lundstad, 2010: Social Relationships and Mortality. Plos Medicine)- 46% af mennesker med mentale helbredsproblemer udvikler kronisk sygdom (Naylor, 2012: Long-term conditions and mental health. The cost of co-morbidities. The King’s Fund )


Formål

Temagruppen vil undersøge, hvad der udvikler sundhed, trivsel og psykisk robusthed. Hvad er det, de robuste kan? Hvordan kan kom-
muner og regioner fremme sunde, raske, robuste, levende, værende og lærende mennesker med lyst til livet – hele livet!


Fokus

Temagruppen er særligt optaget af forskningsområdet salutogenese (bl.a. Antonovsky, 2000) og det ressourceorienterede perspektiv der handler om, hvordan man kan fremme mental sundhed og psykisk modstandskraft først og fremmest med fokus på vigtige beskyttelsesfaktorer.

Temagruppens afsæt er modellen Det Dobbelte KRAM (Thybo, 2016), der bl.a. sammentænker det fysiske helbred og den mentale sundhed i et helhedsorienteret og tværvidenskabeligt syn på sundhed.

Temagruppen arbejder bredt med at sætte mental sundhed i spil i forhold til forskellige borgergrupper, fællesskaber og kontekster.

Når deltagerne mødes i temagruppen zoomes der helt ind på et særligt emne, ofte indledningsvist belyst af et oplæg/foredrag.

Herefter undersøger og drøfter deltagerne hvordan man med baggrund i ny viden, praksiserfaringer, nye projekter osv. bedst muligt kan udvikle mental sundhed i kommunerne.

Temagruppen drøfter fx også de samfundsmæssige strømninger der kan have indflydelse på mental sundhed, bl.a. stigningen i antallet af diagnoser (diagnosekultur/diagnosesamfund) og hvilket ansvar vi som fagpersoner har for at se mennesket bag diagnosen.


Eksempler på temagruppens arbejde

Vi står overfor store økonomiske udfordringer i den offentlige sektor, der skal spares alle steder og højhastighedstoget buldrer derudaf og præger hverdagslivet. De mennesker, der ikke kan klare farten, ryger af og rammes af stress og mistrivsel.

Der er ingen lette og hurtige løsninger til at gøre befolkningsgrupper robuste nok til at klare tempoet og kravene – og den udvikling vi har været vidne til i de senere år, bl.a. med stigende ulighed i sundhed og polarisering i befolkningen, maner også til selvrefleksion og en samfundskritik: Hvad er det for et samfund vi har udviklet, hvor halvdelen af alle sygdomme i Danmark har rod i stress og psykiske lidelser? Det er i sandhed en rekyleffekt af det danske velfærdssamfund.

Årsagerne bag denne udvikling er voldsom komplicerede og ingen har det fulde overblik, men temagruppen har til gengæld en del viden om hvilke faktorer, der virker positivt på den mentale sundhed, og gennem de forskellige afholdte temadage er der set fine eksempler på dette.

Da mental sundhed er et allestedsnærværende fænomen der kan opbygges i alle livsfaser og på vidt forskellige livsarenaer, inviterer vi dig og de andre temagrupper i Sund By Netværket til at udfolde begrebet ”mental sundhed” yderligere: Vi tror på, at forbedringen af den mentale sundhed især ligger i samarbejde og fællesskaber på tværs af kommuner og diverse driftsområder, fx Børn- og Ungeområdet, Arbejdsmarkedsområdet, Kultur- og Fritidsområdet, Teknisk område og – naturligvis – Sundheds- og Omsorgsområdet.

Med disse ”statements” som udgangspunkt for drøftelser i temagruppen håber vi, at du har lyst til at deltage og medvirke til at finde løsninger, der ikke alene er økonomiske, men også menneskeligt bæredygtige.


Vil du vide mere?

Følg med i temagruppens arbejde via kommende og tidligere arrangementer i kalenderen.


Læs mere


kontakt

Mette Skov Stoffer

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 23814158

Jens Kristoffersen

Organisation
Køge Kommune

Telefon: 29337098

Louise Dal

Konsulent i sekretariatet

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 33703335