LAKS (AFSLUTTET)

Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud handler om, hvordan kommunale sundhedsprofessionelle kan sikre en bedre udnyttelse af eksisterende sundhedstilbud, ved at behandle borgerne forskelligt.


Baggrund

LAKS skaber mere lighed i de kommunale sundhedsindsatser – læs den seneste status på projektet.

Sund By Netværket har sammen med COWI, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen inviteret seks medlemskommuner til at deltage i projektet Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud (LAKS). LAKS er et partnerskabsprojekt finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Målet er at sikre lige adgang til kommunale sundhedstilbud gennem en differentieret indsats over for borgerne. Vi vil identificere konkrete måder, hvorpå kommunale sundheds-professionelle, kan sikre en bedre udnyttelse af eksisterende sundhedstilbud ved at behandle borgerne forskelligt.

Samtidig arbejder projektet med at udnytte diversiteten i medarbejdergruppen til at give bedre og mere differentieret service til borgerne.

Projektet implementeres i seks kommuner, der hver deltager med fire institutioner, som arbejder med genoptræning- eller rehabilitering. Projektet er et aktionslæringsforløb på de udvalgte genoptrænings- og rehabiliteringsenheder, hvor medarbejdere og ledelse arbejder med kompetencer, rutiner og procedurer for at øge lighed i sundhed. Forløbet strækker sig fra marts 2015 til udgangen af 2016.


Mere lighed i sundhed

Med projekt LAKS vil vi adressere ulighed i sundhed. Vi arbejder ud fra en ide om, at vi nogle gange skal behandle medborgerne forskelligt for at behandle dem lige.

Og målet er, at de kommuner, der deltager i projekt LAKS, vil opnå resultater på flere niveauer. På borgerniveau i form af bedre sundhed, højere livskvalitet og længere liv for flere borgere. På medarbejderniveau i form af faglig tilfredshed via mere differentierede handlemuligheder i relation til borgerne og nye perspektiver på egen praksis. På institutionsniveau i form af bedre ressourceudnyttelse og højere kvalitet, samt et fælles sprog om lighed i sundhed og ligebehandling. Og på samfundsniveau ved at bidrage til

at løse et kompliceret sundhedsproblem og til et mere retfærdigt samfund.

Hver enkelt genoptrænings-/rehabiliteringsenhed i de seks udvalgte kommuner guides gennem et praktisk aktionslæringsforløb, hvor ledere og medarbejdere gennem øvelser, refleksion og udførsel arbejder med kompetencer, rutiner og procedurer for at øge lighed i sundhed. Forløbet vil udvikle måder til at udnytte diversiteten i medarbejdergruppen til at give mere differentieret service til borgerne og sikre en større deltagelse i og bedre fastholdelse af eksisterende sundhedstilbud.


Aktionslæringsforløbet

Aktionslæringsforløbet består i hovedtræk af følgende:


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990