LAKS skaber mere lighed i de kommunale sundhedsindsatser

Projekt LAKS går ud på at finde helt konkrete måder at reducere ulighed i sundhed på og at teste dem af med borgerne. Projektet tager afsæt i, at det i første omgang ikke handler om at udvikle nye tilbud eller helt nye rutiner, men at ”skrue lidt” på praksis og i højere grad differentiere indsatsen over for borgerne for at opnå bedre rekruttering eller bedre gennemførsel af sundhedstilbud. Det kan f.eks. være en opsøgende indsats i nærmiljøet, en mulighed for at arbejde mere individuelt med målopfyldelse, rekruttering målrettet sårbare grupper, der ellers ikke vil modtage sundhedstilbud, eller hjælp til at komme til læge eller tandpleje for socialt udsatte borgere.

De seks kommuner, der deltager i projektet er Århus, Holbæk, Gladsaxe, Halsnæs, Ballerup og København. Projektet udrulles på i alt 19 forskellige kommunale enheder, der alle arbejder med borgere, der enten er i et sundhedsforløb eller kunne have gavn af et sundhedstilbud. Det er både borgere med behov for genoptræning eller rehabilitering og borgere med psykisk sygdom eller funktionsnedsættelse, som samtidig kunne have gavn af bedre sundhed. Og alle institutionerne er rigtigt godt i gang.

Hvad kan LAKS?

Ambitionen med LAKS er at bidrage til at mindske de sociale forskelle i sundhed, som bevirker, at der er forskel på, hvor længe vi lever, hvor syge vi bliver, og hvordan vi håndterer sygdom og sundhed. Projektet spænder i udgangspunktet bredt, men det er helt centralt, at hver enhed, der er med i projektet, selv udvælger en konkret udfordring omkring bedre sundhed for målgruppen, som der arbejdes med i projektet. I projektet byder vi ind med en proces for at udvælge og præcisere denne udfordring og efterfølgende omforme udfordringen til en handleplan (eller et redskab), der kan testes af med målgruppen. Metoden er aktionslæring, og kernen i LAKS er således et skræddersyet aktionslæringsforløb på hver enkelt af de deltagende institutioner, der forløber over 5 moduler frem til udgangen af 2016. Se hver enkelt enheds handleplan i listen her nedenfor:

Ballerup Kommune – Livsstilscafe

Gladsaxe Kommune – Carlshuse, Vadstruphus, Buddinge Hovedgade og Ungehuset

Gladsaxe Kommune – Egekroen

Gladsaxe Kommune – Rusmiddelcentret

Gladsaxe Kommune – Værestedet, Mødestedet og Skuret

Halsnæs Kommune – Havlit og Fjorden

Halsnæs Kommune – Parablyen

Holbæk Kommuen – Plejehotellet

Holbæk Kommune – Sundhedscenteret

Holbæk Kommune – Genoptrænings- og sundhedscentret

Holbæk Kommune – Sletten

Københavns Kommune – Center for Kræft og Sundhed København

Aarhus Kommune – Enhed for Sundhedsfremme og Forebyggelse

Aarhus Kommune – Center for Sundhedsforløb

Aarhus Kommune – Globus1

Aarhus Kommune – Korsagergården.

Aarhus Kommune – Provstebakken

Er du interesseret i at komme i kontakt med aktionslæringsgrupperne eller sparre med nogle af enhederne, så kontakt Louise Dal (lod@kl.dk) for kontaktinformationer.

Hvor langt er vi?

LAKS-projektet er ligeså stille, og planmæssigt, ved at arbejde sig mod vejs ende. Alle de deltagende enheder har afsluttet, eller står over for modul 4, det sidste egentlige modul i aktionslæringsprocessen.

Herefter følger den store og afsluttende konference om ulighed i sundhed den 13. oktober. Konferencen afholdes i Mogens Dahl Koncertsal på Islands Brygge, det er gratis og alle er velkomne. Konferencen samler op på projektet og har fokus på helt konkrete cases og erfaringer. Vi stiller skarpt på, hvad problemet med social ulighed i sundhed er, og hvorfor. Og så løfter vi blikket og skuer frem, og ud, med bud på, hvordan kommunerne også fremadrettet kan arbejde med at reducere den sociale ulighed i sundhed. Du kan læse meget mere om konferencen og tilmelde dig her.

LAKS følges af  en styregruppe, der sikrer at den overordnede retning lever op til målsætning og intention med projektet. Og en følgegruppe, der ud over en høj faglig standard, skal sikre projektets opbakning og forankring i de deltagende kommuner.

Hvordan bliver LAKS modtaget?

Projektet er fra starten blevet meget positivt modtaget af både ledere og de deltagende medarbejdere. Det er relevant for de udfordringer som institutionerne sidder midt i. Og der er stor interesse og opbakning til at deltage ude på institutionerne, og stor nysgerrighed. Deltagerne er glade for fleksibiliteten i projektet (de skræddersyede aktionslæringsforløb) og for det tætte samarbejde med kollegaerne. Og projektet bliver også set som en form for kompetenceudvikling. Der er meget positiv stemning omkring, at vi sætter nogle ”store” ord på den daglige praksis og bidrager til at skabe en fortælling om, hvad medarbejderne gør til daglig og hvorfor det er vigtigt. Alt i alt et meget stort engagement.

Vi bliver løbende bekræftet i, at det umiddelbare udbytte af at deltage i projektet er:

  • kompetenceudvikling af medarbejderne til at arbejde differentieret med sundhed for målgruppen
  • et fælles sprog omkring ulighed i sundhed
  • en fælles ramme omkring det daglige arbejde med at forbedre sundhed og livskvalitet for borgerne
  • direkte adgang til de konkrete redskaber og viden om at reducere ulighed i sundhed, der opbygges i løbet af projektet

Her siden kan du løbende følge projektets gang. Se de enkelte institutioners valg af udfordring og handleplaner, og blive inspireret af materiale og værktøjer. Blandt andet er en artikel om aktionslæringen som metode på vej, samt et hands-on orienteret inspirationskatalog.

LAKS gennemføres som et partnerskabsprojekt mellem Sund By Netværket, COWI, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. Det er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990