Naturens Rige

Det overordnede mål med projektet er at fremme borgernes mentale sundhed. Vi ønsker at yde et kvalificeret bidrag til vores fælles viden om, hvad der – her i Danmark – virker i det sundhedsfremmende arbejde, der knytter sig til vores mentale sundhed.

 DSC_0971


Formål

Det overordnede mål med projektet er at fremme borgernes mentale sundhed. Vi ønsker at yde et kvalificeret bidrag til vores fælles viden om, hvad der – her i Danmark – virker i det sundhedsfremmende arbejde, der knytter sig til vores mentale sundhed. Motiveret i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed, der anbefaler ”indretning af uderum” som én af indsatserne til fremme af den mentale sundhed, vil vi undersøge og også skabe ny viden om, hvordan vi bedst bruger naturen i det mentale sundhedsfremmearbejde. Vi vil gennem et praksisnært aktionslæringsforløb i seks danske kommuner bruge naturen som omdrejningspunkt for at skabe og udvikle konkrete, lokale projekter, der gennem skabende fællesskaber og involverende deltagelse, bidrager til borgernes mentale sundhed. Vi vil samtidig belyse, hvad naturen særskilt kan bidrage med i kommunernes mentale sundhedsfremmearbejde, og om der er en særlig værdi knyttet til sundhedsfremmende aktiviteter i natur og uderum.

Aktionslæringsgrupperne i de seks kommuner er ideelt set sammensat således:  En sundhedskonsulent, en byplanlægger, en frivillighedskonsulent og evt. en frivillig/ekstern ressource. Denne sammensætning for at sikre en tværgående forankring i den kommunale forvaltning og dens omgivelser, og for at skabe en optimal kontekst for at få et mikro-univers af nye muligheder for sundhedsfremmende indsatser til at gro frem. Målgruppen for projektet er potentielt alle borgere i de rekrutterede seks kommuner. Vi ønsker at påvirke den mentale sundhed til et generelt, kvalitativt løft i velfærden. Den primære målgruppe for selve aktionslæringsforløbet er deltagerne i de tværfaglige aktionslæringsgrupper i hver kommune, der efter endt forløb tænkes at fungere som en slags ambassadører, der bidrager konstruktivt til et løft af det lokale mentalt sundhedsfremmende arbejde relateret til naturen.


Lidt mere om Naturens Rige

Naturens Rige er et aktionslæringsforløb, der undersøger og skaber ny viden om, hvordan vi bedst bruger naturen i kommunernes mentale sundhedsfremmearbejde. Vi vil gennem et praksisnært aktionslæringsforløb i syv danske kommuner bruge naturen som omdrejningspunkt for at skabe og udvikle konkrete, lokale projekter, der gennem skabende fællesskaber og involverende deltagelse, bidrager til borgernes mentale sundhed. Vi vil samtidig belyse, hvad naturen særskilt kan bidrage med i kommunernes mentale sundhedsfremme- arbejde, og om der er en særlig værdi knyttet til sundhedsfremmende aktiviteter i natur og uderum.

Deltagere

Middelfart, Næstved, Rødovre, Vallensbæk, Herning, Ringkøbing Skjern og Viborg Kommune deltager i projektet, hver med en aktionslæringsgruppe, der ideelt set er sammensat således: en sundhedskonsulent, en byplanlægger/repræsentant for teknik og miljø, en frivillighedskonsulent, en borger(frivillig), evt. en ekstern ressource (fx en organisation eller forening). Denne sammensætning for at sikre en tværgående forankring i den kommunale forvaltning og dens omgivelser, og for at skabe en optimal kontekst for at få et mikro-univers af nye muligheder for sundhedsfremmende indsatser til at gro frem.

Målgruppe

Målgruppen for Naturens Rige er potentielt alle borgere i de syv deltagende kommuner. Vi ønsker at påvirke den mentale sundhed til et generelt, kvalitativt løft i velfærden. Den primære målgruppe for selve aktionslæringsforløbet er deltagerne i de tværfaglige aktionslæringsgrupper i hver kommune, der efter endt forløb tænkes at fungere som en slags ambassadører, der bidrager konstruktivt til et løft af det lokale mentalt sundhedsfremmende arbejde relateret til naturen.

Facilitatorer

Aktionslæringsforløbet faciliteres af Anna Paldam Folker, seniorrådgiver, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Christa Breum Amhøj, ph.d. og post doc på CBS og leder af forskningsprogrammet Offentlig Entrepreneurship på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse.

Forløbet bygger på principper for aktionsforskning, hvor læringsprocesser tilrettelægges som en vekselvirkning mellem afprøvning af nye handlinger og refleksion, og hvor aktiv deltagelse af projektdeltagere er en central del af forsknings- og udviklingsprocessen. Metoden bidrager med konkrete løsninger på praktiske problemer i hverdagen. Og implementeringen af disse løsninger er samtidigt en integreret del af udviklingsforløbet.

Indsats

Projektet kræver, at hver af de deltagende kommuner stiller med et engageret aktionslæringshold, der har energi og mod på at bruge sig selv og hinanden igennem projektforløb. Imellem wortkshop’ene, er det essentielt, at aktionslæringsgrupperne arbejder løbende med projektet, hjemme i kommunen. Aktionslæringsgrupperne fører logbog over de lokalt forankrede projekter undervejs. Og ved projektets afslutning, er det vores intention, at deltagerne i aktionslæringsgrupperne, har transformeret sig til indsigtsfulde ambassadører, klædt på til at sætte nye standarder for brugen af naturen i det mentale sundhedsfremmearbejde, lokalt i kommunerne.

Output

  • Tredive uddannede ambassadører (deltagerne i de syvkommunale aktionslæringsgrupper), klædt på til at sætte nye standarder for brugen af naturen i det mentale sundhedsfremme- arbejde i kommunerne.
  • Logbog over de syv lokalt forankrede projekter – ført af aktionslæringsgrupperne undervejs.
  • Projektkatalog, der dokumenterer metoder og erfaringer med naturens skabende og sunde fællesskaber.
  • Løbende evaluering af projektet på baggrund af i udviklingsfasen udviklet evalueringsdesign.
  • Beskrivelse af aktionsforskningens resultater beskrevet i artikel af Anna Paldam Folker og Christa Amhøj.

Afsluttende konference

Projektet blev afsluttet i december 2017 med en afslutnings konference. Her blev erfaringerne præsenteret for de fremmødte som talte en lang række kommuner og andre interessenter. Du kan læse mere om dagen og de dertilhørende præsentationer her: Konferencen

Afslutningsrapporten og et inspirationshæfte blev ydermere præsenteret. Download eller bestil her på vores hjemmeside

 


Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990