Sunde borgere – fra kommune til kommune

“Sunde borgere – fra kommune til kommune” er en landsdækkende digital platform af omsættelige indsatser på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

044A8552


Formål

Besøg hjemmesiden her: www.sundeborgere.dk

Sund By Netværket vil med projektet skabe en digital platform – en indsatsportal, der skal understøtte og styrke kommunernes indsatser på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så de i højere grad baseres på et grundlag af viden, praksiserfaring og dokumentation. En vigtig prioritering er, at indsatserne bliver omsættelige, og kan videreformidles på en let og tilgængelig måde til glæde for alle Danmarks kommuner

Portalens fornemmeste opgave bliver således at støtte kommunerne i at vælge de bedste sundhedsindsatser, til gavn for den enkelte borger og folkesundheden generelt. Indsatsportalen vil udspringe af de løsninger, erfaringer og den viden, som ledere og medarbejdere i det kommunale folkesundhedsarbejde selv peger på. Dette vil ske i tæt samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, der er strategisk partner i projektet. Og i samspil med Sund By Netværkets medlemskommuner, her i opstartsfasen repræsenteret ved temagrupperne “Tobak” og “Dokumentation og Evaluering”, der deltager aktivt i projektudviklingen. Indsatsportalen sigter dermed mod at bygge bro mellem forskning og praksis.

 • Det kortsigtede mål: At indsamle, systematisere og formidle kommunernes erfaringer med sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser på tobaksområdet, så det bliver lettere og mere tilgængeligt for kommunerne at dele og kopiere hinandens ideer.
 • Det langsigtede mål: At opbygge en blivende og dynamisk digital indsatsportal, der kommer kommunerne til gavn i form af gode og let omsættelige sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser. Samtidigt sikres det, at kvaliteten i de danske kommunernes folkesundhedsarbejde hele tiden skærpes i lyset af de erfaringer kommuner har gjort andre steder. Desuden sparer kommunerne tid og penge i planlægningen og implementeringen af nye projekter eller idéer

Baggrund

Mere end hver femte dansker ryger og udviklingen i Danmark er gået i stå. Stagnationen i andelen af rygere har varet i seks år efter flere årtier med konstant fald. Tobak og rygning har stor betydning for sygdomsbyrden i Danmark. I september 2015 kortlagde sundhedsstyrelsen sygdomsbyrden i Danmark, og her fremgik det, at rygning er den enkeltfaktor, der forårsager flest dødsfald i Danmark, og samtidigt at hvert tredje kræfttilfælde i Danmark kan tilskrives tobak.

Udfordringer på tobaksområdet er derfor mange og den politiske bevågenhed har været stigende siden lanceringen af den seneste sundhedsprofil.

Med et fokus på at mindske rygning og brugen af tobak, bliver de rigtige indsatser centrale og den digitale portal skal sikre at de bedste forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser bliver tilgængelige for alle landets kommuner – til gavn for folkesundheden. Indsatsportalen vil således også hjælpe kommunerne i en tid, hvor kommunernes forebyggende arbejde med tobak vil fylde mere og mere på den kommunale dagsorden.

TrygFonden støttede pilotprojektet i 2018,  som i første omgang dækkede sundhedsområdet tobak. Sunde Borgere dækker i dag ti temaområder.


 

Målgruppe

 • Primær målgruppe: Sundhedsfagligt personale i kommunerne. Projektet sigter mod at opkvalificere et stort antal kommunalt ansatte – i netværkets medlemskommuner – således at den digitale indsatsportal bliver forankret og kommer til at leve i kommunerne. Medarbejderne bliver indført i brugen af hjemmesiden – både som brugere men også som bidragere.
 • Slutmålgruppe: Borgere i ALLE landets kommuner. Projektets potentiale er stort, og det er således formålet at alle landets kommuner kan bruge den digitale portal aktivt. En indsats med en positiv effekt på borgernes sundhed i en kommune, kan således let komme borgerne i en anden kommune til gode. Indsatsportalen er med til at sikre at alle landets borgere får gavn af de bedste sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser.

Output

 • En digital indsatsportal i form af en hjemmeside med kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser indenfor tobaksområdet
 • Udviklingen af en vidensskabelon der beskriver den gode og omsættelige sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats.
 • Indsamling og kvalitetssikring af en række indsatser, som let kan omsættes og gennemføres på tværs af kommunerne.
 • Opkvalificering af et stort antal kommunalt ansatte.
 • Udvikling af materiale til brug i opkvalificeringen.
 • Målrettet kommunikation: Kampagner målrettet den primære målgruppe samt beslutningstagere i kommunerne
 • Video materiale, som understøtter og illustrerer indsatserne samt interviews med målgruppen for at vise anvendeligheden af indsatserne.
 • Løbende evaluering af hjemmesidens brug og dermed tilpasning af indsatsernes aktualitet og anvendelighed
 • Forankring af indsatsportalen i kommunerne, gennem en tidlig og stærk involvering af Sund By Netværkets tobakstemagruppe.  

 

 

 


Læs mere


kontakt

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49