Ulighed i sundhed gribes forkert an

 

Det er holdningen i Sund By Netværket, hvor man mener, det er helt essentielt at flytte fokus fra behandling til forebyggelse, og i øvrigt gøre op med det traditionelle sundhedsbegreb, hvis man vil uligheden i sundhed til livs. En ulighed, der er til at tage og føle på. Fx viser de seneste tal fra Vidensråd for Forebyggelse, at borgere med grundskole som længste uddannelse har dobbelt så stor risiko for at dø, inden de bliver 70 år som de, der har en lang videregående uddannelse – det gør deres middellevetid 5 år kortere.

”Sundhedsministeren taler om, at vi skal differentiere, hvem der har adgang til hvilke behandlingstilbud. I Sund By Netværket mener vi, at det er alt for sent at gøre noget ved uligheden i sundhed, hvis man allerede er nået til sygehuset”, siger Otto Ohrt, der er formand for Sund By Netværket, og til daglig leder sundhedsudviklingen i Århus Kommune.

”Uligheden i sundhed skal bekæmpes gennem en massiv forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Det gør vi ved, helt fra barnsben at give alle borgere de bedste betingelser for at opnå en bedre sundhed – for at trives”, understreger Otto Ohrt.

Når sundhedsministeren taler om behandling glemmer han de mange strukturelle og sociale faktorer, der rent faktisk betyder noget for uligheden i sundhed. Det gælder for eksempel betydningen af at være med i meningsfulde fællesskaber. ”Ensomhed og social isolation er lige så farligt for vores sundhed som at ryge 15 cigaretter om dagen. Derfor arbejder Sund By Netværket på, at både politikere og faggrupper gør op med den traditionelle silotænkning, og begynder at tænke sundhed på tværs”, forklarer Otto Ohrt.

Sundhed i alle politikker

”Det er egentlig paradoksalt, at det sundhedsministeren, der taler om social ulighed i sundhed. Ulighed i sundhed bliver ofte skabt alle mulige andre steder end i sundhedsvæsenet – det er bare der problemet ender. I virkeligheden burde det i lige så høj grad være socialministeren, beskæftigelsesministeren og uddannelsesministeren, der taler om social ulighed i sundhed. For det er her problemerne bliver skabt. Og derfor er man nødt til at tænke sundhed ind i alle politikker, og gøre op med den silotænkning, der er i den offentlige sektor”, understreger Otto Ohrt.

”Når børn ikke får den rigtige start på livet er det noget, der forfølger dem resten af livet. I forhold til deres sundhed, men også i forhold til uddannelse, arbejde og sociale forhold, som netop er de faktorer der er medvirkende til at placere en i det sundhedsmæssige hierarki. Det er vores allesammens ansvar”.

Sund By Netværket handler

Sund By Netværket tager denne udfordring alvorligt og arbejder derfor målrettet på at ændre betingelserne helt ude hos borgeren ved at arbejde for at skabe sunde byer og robuste lokalsamfund. ”Vi behøver ikke flere rapporter, forskning og strategier, for virkeligheden taler sit tydelige sprog – vi behøver handling”, pointerer Otto Ohrt.

Sund By Netværket arbejder for at omsætte kompliceret viden til lokal handling, og netværket har mange års erfaring med det i tæt samspil med kommunerne. Nedenfor er nogle gode konkrete eksempler på, hvordan man i praksis – helt ude ved borgeren arbejder for at reducere ulighed i sundhed.

Sund By Netværket er Danmarks største sundhedsfaglige netværk for kommuner og regioner. Det er et landsdækkende fagligt netværk bestående af 58 kommuner og to regioner, der samarbejder og gensidigt inspirerer hinanden i arbejdet med at udvikle og implementere det lokale folkesundhedsarbejde. På tværs af forskellige sundhedsfaglige emner arbejder netværket generelt for at mindske uligheden i sundhed og hæve det generelle danske sundhedsniveau. Sund By Netværket er et aktivt medlem af WHO’s internationale Healthy Cities Network. Læs mere på www.sund-by-net.dk.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte:

Otto Ohrt, Formand i Sund By Netværket på 41 85 50 60 eller oto@aarhus.dk

Peter Holm Vilstrup, Konstitueret Sekretariatschef i Sund By Netværket på 27 51 19 77 eller phv@kl.dk

 

GODE EKSEMPLER PÅ ARBEJDE MED ULIGHED I SUNDHED

Sund By Netværkets Netværk for Fællesskabsagenter, hvor vi arbejder med at få borgere og kommuner til at arbejde sammen om velfærdsopgaven. Gennem rekruttering og uddannelse af frivillige vil vi sikre en lokal forankret sundhedsindsats i udsatte boligområder. Metoden er engelsk og hedder ”Community Champions” – vi kalder dem for fællesskabsagenter. For mere information, se www.sund-by-net.dk/viden/netværk-fællesskabsagenter eller kontakt konstitueret sekretariatschef Peter Holm Vilstrup på 27 51 19 77.

”Sundt samspil” i Hjørring Kommune, hvor et tæt samarbejde på tværs af sektorer og traditionelle fagskel, giver mulighed for at nå udsatte målgrupper og udvikle tilbud, der både skaber robusthed i lokalsamfundet og trivsel og sundhed hos borgerne, fordi man tager udgangspunkt i eksisterende ressourcer: muligheder i lokalmiljøet og borgernes hverdagsliv. For mere information, se http://vimeo.com/66161585 og http://vimeo.com/74314569 eller kontakt projektleder Mette Jakobsen på 41 22 56 09.

”Bydelssundhed” i Fredericia Kommune, der har mindsket den sociale ulighed i sundhed ved at arbejde ”på kanten af den offentlige sektor” og skabe bæredygtige rammer for sundhed og livskvalitet i lokalsamfundet. Udgangspunktet er hverken sygdom, lidelse eller helbredelse. Udgangspunktet er, at nøglen til at overkomme ulighedsskellene ligger i at forstå det helt normale liv med helt almindelige ønsker og helt almindelig lyst til at gøre noget i fællesskab. Det handler om en meget høj inddragelse af borgerne og om at se opbygningen af fællesskaber som platforme for sundhedsarbejdet. For mere information kontakt strategisk sundhedskonsulent Susanne Vangsgaard på 25 34 93 40.

”På vej til et sundere dig” i Ringsted Kommune, der tilbyder borgere med livsstilsrelaterede sygdomme en etårig livstidsskole fulgt op af et netværksforløb. For mere information, kontakt livsstilssygeplejerske Susanne K. Larsen på 22 76 26 90.