Verdensmålene og de 6 p´er

De 17 Verdens-mål forpligter FN’s 193 medlemslande til at arbejde for at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse, bedre sundheden for alle og arbejde mod en mere bæredygtig økonomisk vækst – frem mod år 2030.

De 17 Verdensmål. Målene blev vedtaget i september 2015 på FN topmødet i New York og trådte i kraft 1. januar 2016. De bygger videre på de otte 2015-mål, som viste, at det er muligt at opnå gode resultater, hvis den politiske vilje er tilstede.

Se video om Sund By Netværkets rolle i forhold til Verdensmålene her

Hvad betyder de 17 Verdensmål for byerne?
I 2050 forventes 70 % af verdens befolkning at leve i byer. En bæredygtig verden starter altså med bæredygtige byer. Alle 17 Verdensmål er aktuelle for storbyer, og byer har med “Mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund”, fået en helt central rolle i at levere på målene inden 2030. Det gælder ikke mindst i Danmark, der ligger i verdenstoppen, når det gælder decentralisering. Hele 64 % af de offentlige udgifter administreres af kommuner og regioner, og det placerer Danmark på en international tredjeplads i økonomisk decentralisering, ifølge OECD. Som borgernær myndighed, og med verdensmålenes klare intention om involvering og inklusion, er byer unikt positionerede til at bidrage til realiseringen af Verdensmålene i Danmark, og til at sikre borgernes involvering i dette arbejde.

Sammenhængen mellem FN´s Verdensmål, WHO Healthy Cities og Sund By Netværket
WHO (World Health Organization) blev oprettet i 1948 og er den del af FN, der skal varetage international sundhed. WHO Healthy Cities Network blev etableret i 1988 og har gennem de seneste 30 år søgt at engagere lokale politiske kræfter, kapacitetsopbygge, dele erfaringer og bibringe innovative løsninger på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Netværket består af 30 nationale netværk i Europa og omkring 100 særlige ‘flagskibs byer’ – i Danmark Horsens, København, Frederiksberg, Haderslev og Fredericia.
Det er nu 30 år siden at WHO European Healthy Cities Network begyndte at koordinere samarbejde mellem de europæiske byer, for at skabe grobund for forandring og for at opnå øget sundhed og trivsel gennem bæredygtig udvikling. WHO European Healthy Cities Network nuværende strategifase (Fase VII) bygger på Coepnhagen Consensus of Mayors og FN´s Verdensmål. Den tager afsæt i de 6 p´er: People, Places, Participation, prosperity, Peace og Planet.

De seks P’er     

People – Investering i de mennesker, der udgør vores byer.

People fokuserer på politisk inddragelse af alle befolkningsgrupper i vores byer – på tværs af køn, religion, etnicitet, seksuel oriente-ring, kultur, politisk overbevisning, handicap og nationalitet. Det handler om tillid og sammenhængskraft i byerne, og om at styrke lokalsamfund, så de kan være medskabere af løsninger, som giver øget lighed i sundhed.

Places – Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel.

Places handler om at skabe byrum, der gør det sunde valg til det billigste, nemmeste og mest tilgængelige valg; om klimatilpasning; om håndtering af udfordringer med luftforurening, vandkvalitet og affaldshåndtering; om grønne og blå byrum; om tilgængelighed for alle befolkningsgrupper til offentlig transport; og om boligpolitik med socialt sigte.

Participation – Styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel

Participation handler om at nedbryde siloer indenfor vores byer; om at indlejre sundhed i alle politikker; om at styrke befolkningens evne til at tilegne sig og anvende sundhedsviden og navigere i sundhedsvæsenet; og om at skabe partnerskaber mellem kommune, civilsamfund og andre aktører for at skabe sundhed for alle.

Prosperity – Forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og serviceydelser

Prosperity handler om, at byer har mulighed for at påvirke den nationale økonomi. Som by skal man investere ansvarligt og under hensyntagen til miljøet, den aldrende population på lokalt såvel som nationalt plan. I investeringerne skal byerne sørge for ikke at underminere borgernes sundhed eller menneskerettigheder. Når der er uoverensstemmelse mellem folkesundheden og kommercielle interesser, skal byerne sikre, at folkesundheden prioriteres. Handler også om at styrke samarbejdet mellem universiteter, erhvervslivet og det politiske niveau.

Peace – Understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund

Peace handler om den rolle, byer og byområder spiller i at sikre fredelige og inkluderende lokalsamfund ved at fokusere på empowerment og bæredygtighed. Og om vigtigheden ved at tackle korruption, diskrimination og vold både fysisk og psykisk. Handler også om at sikre adgang til vand og mad, og om at gøre byerne modstandsdygtige og stærke nok til at tackle og komme sig efter fx naturkatastrofer og terrorisme.

Planet – Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion

Planet handler om at sikre sig, at beskyttelsen af planeten er i centrum af alle byens politikker. Om at ændre gamle industriområder til sundhedsfremmende områder og om at se kritisk på byens investeringer og frasælge investeringer i sundhedsskadelige sektorer. Om at samarbejde lokalt, nationalt og international for at sikre sammenhæng i arbejdet for en sundere planet.

 

De 6 p’er

 

Læs mere om vores WHO temagruppe her eller se vores seneste publikation som visualiserer sammenhængen mellem de 6 p´er og Verdensmålene: “Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv”.

Hvad er de 6 P´er