Alkohol

Et alkoholforbrug over højrisikogrænserne forårsager mindst 3000 årlige dødsfald i Danmark, samt 50.000 tabte leveår blandt mænd og 20.000 tabte leveår blandt kvinder. Kommunerne har et stort potentiale, når det kommer til at forebygge de skader, et stort alkoholforbrug giver danskerne.


Baggrund

Gennem en stærk forebyggende indsats kan kommunerne nå flere mennesker med alkoholproblemer, opspore og hjælpe børn, der vokser
op i familier med alkoholproblemer, motivere borgere med et risikabelt alkoholforbrug til at justere deres alkoholvaner og forebygge at børn
og unge får et risikabelt alkoholforbrug. En afledt effekt på sigt er færre kommunale udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, sundhedsomkostninger, sociale omkostninger, kriminalitet og færdselsulykker.

 

Temagruppens formål

Gennem en stærk forebyggende indsats kan kommunerne nå flere mennesker med alkoholproblemer, opspore og hjælpe børn, der vokser
op i familier med alkoholproblemer, motivere borgere med et risikabelt alkoholforbrug til at justere deres alkoholvaner og forebygge at børn og unge får et risikabelt alkoholforbrug.

Et overforbrug af alkohol kan forekomme i alle sociale lag, men 60-70 %
af den sociale ulighed i dødelighed kan henføres til rygning og alkohol. Alkoholforebyggelse er derfor et centralt indsatsområde, når det gælder om at skabe øget lighed i sundhed. Gruppens formål er at styrke samarbejde og udvikling af det lokale folkesundhedsarbejde på alkoholområdet i landets kommuner og regioner.

På gruppens møder er der plads til både specialister indenfor området og mennesker, som arbejder med alkoholforebyggelse som en lille del af deres funktion. På møderne får deltagerne viden om ny forskning og nye metoder på området, samt mulighed for at erfaringsudveksle omkring overførslen af forebyggelsespakker, evidensbaserede metoder, etc. til lokal praksis.

Heri indgår bl.a. refleksion og erfaringsudveksling om implementering af alkoholforebyggende tiltag på tværs af kommunernes forvaltningsområder; og om at skabe indsatser, der når alle – fra de ressourcestærke til de socialt udsatte.


Temagruppens fokus for den kommende periode

Alkoholtemagruppen mødes 2-3 gange årligt – flest virtuelle møder.
Hvert møde har et eller flere temaer, som vælges med udgangspunkt i medlemmernes behov og interesser. Det er muligt at invitere andre
ansatte i kommunen end temagruppemedlemmer til gruppens møder.

Således kan et møde om forebyggelse på ungeområdet være relevant for andre kommunale medarbejdere end et møde om forebyggelse for ældre. Der er plads til åbenheden – samtidig med, at kontinuitet i deltagelsen på møderne er nødvendigt for at sikre et stærkt netværk

Mellem møderne formidler gruppens medlemmer ny viden, information
om relevante arrangementer, etc. via mail.

Temagruppen samarbejder med eksterne aktører og ngo’er som Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse i Praksis og Alkohol & Samfund.

Temagruppen søger indflydelse på lokale og nationale strømninger indenfor alkoholforebyggelse gennem formidling, netværk og samarbejde udadtil. Vi bidrager mod praksisnære erfaringer fra kommunal implementering til f.eks. faglige anbefalinger på området.

I kalenderen kan du finde information emnerne for næste møde og tilmelde dig. Du er desuden velkommen til at henvende dig til temagruppens formand for at få mere at vide om temagruppens arbejde.


Inspiration til kommunernes arbejde

Temagruppen har udviklet materiale til brug for tidlig opsporing af
borgere med alkoholproblemer. Dels i form af plakater, som kan an-
vendes i kommunale jobcentre, sundhedscentre, mv. Budskabet er at
”Her spørger vi til alkohol”. Dels i form af et samtaleredskab til medarbejdere i kommunen, som skal spørge ind til borgeres
alkoholvaner.

Derudover kan du her finde materiale fra kurset “Til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporing på alkoholområdet.

Du kan finde information til planlægning af alkoholforebyggelse i kommunerne i temagruppens publikation ”15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer – den gode kommunale model” (2008). Publikationen giver anbefalinger til både det politiske niveau og til planlæggere og praktikere på området.


 


Læs mere


kontakt

Christina Kudsk Nielsen

Organisation
Vejle Kommune

Telefon:

Bjarne Elholm

Organisation
Alkohol & Samfund

Telefon:

Tine Thorsboe

Konsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: