Faldforebyggelse

Vil du være med til at sætte faldforebyggelse til ældre på dagsordenen i din kommune? Deltag i temagruppens møder og hent inspiration, del af din viden, få den sidste nye viden om faldforebyggelse. Sidst og ikke mindst være med til at udvikle området.


 Formål og indhold

Med udgangspunkt i Sund By Netværkets strategi 2021-2030, er det temagruppens formål at udbrede kendskab og inspirere til forebyggelse af ældres faldulykker – for hermed at være med til at sikre at faldforebyggelse indgår som en prioriteret del af kommunernes sundhedsindsatser.

Hver tredje over 65 år har mindst et fald om året. Ældre der er faldet én gang vil have 2 -3 gange øget risiko for at falde igen inden for et år. Ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade. Antallet af faldulykker stiger desto ældre befolkningen bliver. De udløsende faktorer er ofte svækket muskelstyrke, ringe balance og/eller underernæring samt medicinering.

Temagruppens fokus er faldforebyggende tiltag/indsatser med organisatoriske såvel som individorienterede perspektiver. Desuden er temagruppen interesseret i og opmærksom på ny viden, forskning og samarbejdsflader, der kan være med til udvikle ny viden og redskaber og dermed styrke de nationale anbefalinger. Herunder også opmærksomhed på tidlig opsporing, borgerrettet forebyggelse og livsomstændigheder, der gør, at man er i risiko for fald, jævnfør social ulighed.

Publikationen “8 anbefalinger til forebyggelse af ÆLDRES FALDULYKKER – den gode kommunale model” danner grundlag for temagruppens arbejde.


Ved at deltage i temagruppen for FALDFOREBYGGELSE er man bl.a. med til at:

 


Organisering

En formandskabsgruppe på 4 -6 medlemmer, bredt repræsenteret fagligt og geografisk, har det overordnede ansvar for at sikre temagruppens ønsker og behov for aktiviteter realiseres.

Styregruppens medlemmer


Tidligere årsplaner

Årsplan 2017

Årsplan 2018


Endelig kan du lade dig inspirere yderligere af kommunale indsatser på ældreområdet på Sund By Netværkets vidensdelingsplatform sundeborgere.dk 


Læs mere


kontakt

Line Stryhn

Organisation
Aalborg Kommune

Telefon: 99313802

Steffen Wølke

Fysioterapeut

Organisation
Aalborg Kommune

Telefon: 2069 7828

Christina Hoffmann Hyldig

Organisation
Danmarks Apotekerforening

Telefon: 33767674

Jens Eg Nørgaard

Organisation
Aalborg Universitet

Telefon:

Tine Thorsboe

Konsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon:

Helle Ahlmann Andersen

Faldforbyggelses terapeut

Organisation
Hørsholm Kommune

Telefon: