Faldforebyggelse

Vil du være med til at sætte faldforebyggelse til ældre på dagsordenen i din kommune? Deltag i temagruppens møder og hent inspiration, del af din viden, få den sidste nye viden om faldforebyggelse. Sidst og ikke mindst være med til at udvikle området.

 


 Formål og indhold

Med udgangspunkt i Sund By Netværkets strategi 2017-2020, er det temagruppens formål at udbrede kendskab og inspirere til forebyggelse af ældres faldulykker – for hermed at være med til at sikre at faldforebyggelse indgår som en prioriteret del af kommunernes sundhedsindsatser.

 

Hver tredje over 65 år har mindst et fald om året. Ældre der er faldet én gang vil have 2 -3 gange øget risiko for at falde igen inden for et år. Ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade. Antallet af faldulykker stiger desto ældre befolkningen bliver. De udløsende faktorer er ofte svækket muskelstyrke, ringe balance og/eller underernæring. Faldrelaterede skader er associeret med øget dødelighed, nedsat mobilitet, reduceret social kontakt og tab af funktionsevne – og dermed afhængighed af offentlige ydelser. Ældres faldulykker er således et væsentligt sundhedsproblem, både menneskeligt og samfundsøkonomiske. Det er veldokumenteret at faldforebyggelse har en positiv effekt. Med en voksende ældregruppe med længere levealder, er der behov for øget oplysning og indsatser på såvel organisatorisk som på individ og gruppe niveau.

Temagruppens fokus er derfor faldforebyggende tiltag / indsatser med organisatoriske som individorienteret perspektiver. Desuden er temagruppen interesseret i og opmærksom på ny viden, forskning og samarbejdsflader der kan være med til udvikle ny viden og redskaber og dermed styrke de nationale anbefalinger. Herunder også opmærksomhed på tidlig opsporing, borgerrettet forebyggelse og livsomstændigheder, der gør at man er i risiko for fald, jævnfør social ulighed.

8 anbefalinger til forebyggelse af ÆLDRES FALDULYKKER – den gode kommunale model danner grundlag for temagruppens arbejde. Temagruppen har i 2018 især fokus på kapitel 4 “Tidlig opspring af fald”, hvilket også afspejles i årets møder.

Temagruppen henvender sig til interessenter, der direkte eller indirekte arbejde med faldforebyggelse og tidlig opsporing for hele spekteret af + 65 årige mennesker.

Temamøderne afholdes 2- 3 gange årligt for medlemmer af Sund By Netværket. På møderne veksles der mellem bl.a. oplæg, gruppearbejde, videndeling og erfaringsudveksling. Ad hoc kan andre interessenter deltage.


Ved at deltage i temagruppen for FALDFOREBYGGELSE er man bl.a. med til at:

 


Organisering

En styregruppe på 4 -6 medlemmer, bredt repræsenteret fagligt og geografisk, har det overordnede ansvar for at sikre temagruppens ønsker og behov for aktiviteter realiseres. Styregruppen mødes én gang årligt. Gruppen kan om nødvendigt samles ad hoc.

Styregruppens medlemmer


Tidligere årsplaner

Årsplan 2017

Årsplan 2018


Læs mere


kontakt

Hanne Skov

Organisation
Frederiksberg Kommune

Telefon: 28985456

Tine Thorsboe

Konsulent

Organisation
Næstved Kommune

Telefon: 29666215