Fysisk aktivitet

Uanset om du er syg eller rask, tyk eller tynd, ung eller gammel, er det sundt at være fysisk aktiv. Det ved langt de fleste. Men hvordan motiverer og fastholder vi flere til en fysisk aktiv livsstil – hele livet? Og hvilke strukturelle tiltag skal der til? Det arbejder vi med i temagruppen fysisk aktivitet.


Baggrund

Sundhedsprofilen 2021 peger på et behov for et styrket fokus på fysisk aktivitet. 58,1 % af de voksne danskere lever ikke op til WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet omfatter al bevægelse, der øger energiomsætningen, dvs. både ustruktureret aktivitet og mere bevidst, målrettet, regelmæssig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet indeholder et bredt spektrum af aktiviteter lige fra idræt, sport og hård motion til hverdagsaktiviteter som leg, havearbejde, en gåtur, cykling som transport, at tage trappen mm.

Det er velkendt, at fysisk aktivitet øger sundheden og forebygger en lang række sygdomme og tidlig død. Fysisk aktivitet sammen med andre og som en del af et socialt fællesskab, kan også have positiv betydning for den mentale sundhed og den enkeltes trivsel. Omvendt er fysisk inaktivitet og en stillesiddende hverdag blandt de vigtigste risikofaktorer for folkesundheden, og for samfundet medfører fysisk inaktivitet store udgifter til behandling, pleje og andre offentlige udgifter.

Fysisk aktivitet har også betydning for børn og unges sundhed. Hos børn styrker bevægelse den motoriske udvikling og de motoriske kompetencer, hvilket styrker barnets forudsætninger for at være fysisk aktiv. For større børn medfører fysisk aktivitet bedre kondition, stærkere knogler, mindre fedt i blodet mm. Derudover kan et fysisk aktivt liv som barn være med til at forebygge sygdomme senere hen i livet.

Der er god dokumentation for, at strukturelle tiltag, der gør det sunde og aktive valg til det nemme valg, er med til at nedbringe uligheden i sundhed. Dette gælder også i forhold til fysisk aktivitet, hvor tilgængelighed for alle til f.eks. cykelstier, legepladser, sportspladser og natur i både by og land, kan være med til at skabe mere bevægelse i hverdagen for den enkelte.


Formål

Temagruppen Fysisk Aktivitet arbejder for at fremme sunde rammer i landets kommuner ved at opbygge netværk og styrke det tværgående samarbejde samt udvikle indsatser indenfor fysisk aktivitet til gavn for befolkningens sundhed.

Temagruppen skal skabe et forum for vidensdeling og erfaringsudveksling blandt kommuner på tværs af landet, for her igennem at skabe stærke samarbejdsrelationer, mere aktivitet og styrke fagligheden. Med temagruppen vil vi skabe en tradition for, at man spreder de gode idéer og erfaringer, så de kan inspirere og komme andre til gavn.

Via temagruppen vil der være gode muligheder for at danne partnerskaber på tværs af kommuner og relevante aktører eller at samles om fælles ansøgninger, projekter og indsatser. I temagruppen er det desuden et ønske, at medlemmerne præsenteres for forskningsresultater relateret til fysisk aktivitet og tilegner sig ny viden samt at forskningsinstitutionerne modtager input om hvad der foregår ude i den kommunale praksis. . På netværksmøderne vil man derfor løbende møde forskere, som man kan netværke med og evt. indgå i et forskningssamarbejde med.

Medlemmer

I temagruppen deltager repræsentanter fra en lang række af medlemskommunerne i Sund By Netværket. Dertil kommer
repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Center For Aktiv Sundhed, Kræftens Bekæmpelse, Center for Forebyggelse i Praksis,

Dansk Skoleidræt, DGI, Fit For Kids, Just Human, Steno Diabetes Center Copenhagen og SDU som gruppen samarbejder og videndeler med.

Endelig kan du lade dig inspirere yderligere af kommunale indsatser vedr. fysisk aktivitet på Sund By Netværkets vidensdelingsplatform sundeborgere.dk 


Vil du vide mere?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tidligere årsplaner

Årsplan 2020


Læs mere


kontakt

Dennis Krogsdal Madsen

Organisation
Viborg Kommune

Telefon:

Maria Albinus Rømer

Organisation
Viborg Kommune

Telefon: 22 12 57 74

Belinda Buch Andersen

Organisation
Kalundborg Kommune

Telefon:

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49