Byens Rum – livet mellem husene

Her arbejder vi med at støtte og udvikle stærke og robuste urbane fællesskaber? Og vil gennem 2½ år skabe viden om dialogværktøjet “The Place Standard” i en dansk kontekst. 

Byens rum


Projekt “Byens Rum – livet mellem husene” tager udgangspunkt i kortlægningen af eksisterende ressourcer i boligområder, ved hjælp af et nyt og inkluderende værktøj til borgerinddragelse og sundhedsfremme – det WHO anbefalede værktøj “The Place Standard”. Projektet har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje.

Projekt Byens Rum – livet mellem husene favner både lokalområder i byen og i landområder. Store og små byer/kommuner, tætbefolkede og dem med god plads mellem borgerne/husene.


Om projektet

Med udgangspunkt i modellen The Place Standard, kortlægges eksisterende ressourcer og fællesskaber i de lokale boligområder de deltagende kommuner sætter i spil i projektet.

Projekter kører á to runder på hver 1 år, og inkluderer i alt 14 danske kommuner/lokalområder (7 kommuner/lokalområder pr. runde). Hver kommune/ lokalområde stiller med en aktionslæringsgruppe der optimalt består af medarbejdere fra kommunen (fx sundhed-, frivillig-, teknik-, kultur-, beskæftigelse- eller social konsulenter)

samt fra fx det boligsociale område, helhedsplansmedarbejder, beboerrepræsentant, frivillige, ildsjæle, samråd, borgerforeninger og/eller andre personer fra lokalområdet. En gruppe på mellem 4-6 personer repræsenteret på tværs, er at foretrække.

Første runde af projektet startede i august 2018 og vil løbe indtil sommeren 2019 og inkluderer fire workshopdage med introduktion til værktøjet og afprøvning. Workshops foregår i fire af de lokalområder, der er med i forløbet.


Vil du være med?

Du kan nå det endnu – vi kører runde to i sensommeren 2019.


Processen

Projekt ”Byens Rum – livet mellem husene” tager udgangspunkt i kortlægningen af eksisterende ressourcer og fællesskaber i de lokalområder, som kommunerne sætter i spil i projektet ved hjælp af et nyt og inkluderende værktøj – “The Place Standart” til borgerinddragelse og sundhedsfremme. Vi undersøger hvordan modellen kan bruges og oversættes lokalt med henblik på, at den kan gøde jorden for (nye) borgeraktiviteter. Sammen skal vi undersøge, hvordan den kan skabe værdi i en dansk kontekst.

Vi har lokalområder fra hhv. Århus, Tønder, Lolland, Gladsaxe og København med i projektet – i alt syv lokalområder deltager. Vi startede med et virtuel opstartsmøde med hver, hvor både kommunalt ansatte, frivillige og beboerrepræsentanter deltog.

I Århus Kommune er fokus på borgerdrevne fællesskaber og ikke specifikt på en speciel målgruppe. Trige er det lokalområde, som der er med i projektet. Kommunen ønsker at medvirke til at skabe rammer, der kan holde borgerne raske i fællesskabet. Der vil arbejdes med at skubbe ejerskabet ud til borgeren (selvdrevne initiativer) og rykke kommunen væk som serviceydende organ – men ind som understøtter. Der arbejdes videre på at få frivillige og lokale borgere med i projektet.

I Tønder Kommune er området omkring Nørremarksvej udvalgt til projektet. Formålet er at det skal være et godt sted at bo for alle. Der er allerede mange forskellige initiativer og erfaringer i gang med forskellige aktører. Kommunen vil arbejde med ”Hvordan kan vi få det til at spille sammen og vide hvad hinanden gør?”Generel opbakning til initiativer i lokalområdet og flere ildsjæle og frivillige der gerne vil deltage i projektet, men det er svært at få engageret borgerne.Målgruppen er alle beboere i lokalområdet – men man mangler at få fat i målgruppe 10 år +. 

I Lolland Kommune er det primære fokus at få borgerene samlet om et fællesskab og få dem til at samarbejde. Der arbejdes på at skabe selvorganiserede lokale fællesskaber i området omkring den gamle Toldbod i Nakskov. Der er allerede taget kontakt til nogle frivillige som gerne vil deltage i projektet og der arbejdes på at få flere med. Kommunen ser mange forskellige mulige miniprojekter i Byens Rum – projektet.

I Gladsaxe Kommune er formålet at sætte ressourcer i spil for at løfte bydelen ”Mørkhøj” og styrke den sociale balance ved at forbedre trivsel og fremme positive fællesskaber med særligt fokus på målgruppen børn, unge og familier. Mørkhøj har en stærk lokal identitet. På idrætsområdet arbejdes der meget borgernært. Der er mange aktører i området som vil blive inviteret med i projektet. Kommunen vil bruge projektet til at give et overblik på alle de eksisterende ressourcer, der er i bydelen. Kommunen vil invitere folk ind på en åben måde – og turde gå med borgernes initiativer. Der skal laves tiltag der er spændende for borgerne – det må ikke blive for kommunalt. Succes: at de unge og forældre tager ansvar – får øjnene op for “Hvad kan man i Mørkhøj”.

Desuden er Høje Gladsaxe-området med i projektet samt to områder omkring Urbanplanen.

Som afslutning på det virtuelle møde fik alle kommuner en opgave inden første workshop (sep. 2018): Arrangér en fælles gåtur i det lokalområde I deltager med – og inviter borgere, interessenter og samarbejdspartnere med. Formålet med turen var at få nogle uformelle snakke og på baggrund heraf finde ud af, hvilke aktører der skal være med til første workshop.


Lad jer ikke begrænse fra start – lad jer inspirere af de mulige aktioner der dukker op!


Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 3370 3335/2480 4503

Tina Sillesen Pedersen

Projektmedarbejder

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: