Byens Rum – livet mellem husene

Her inddrages borgere og lokale aktører i at kortlægge et lokalt områdes udfordringer og ressourcer med henblik på at iværksætte borgerdrevne sundhedsfremmende aktiviteter, der kan skabe positive forandringer. 

Byens rum


Projekt “Byens Rum – livet mellem husene” tager udgangspunkt i kortlægningen af eksisterende ressourcer og udfordringer i et lokalt område, ved hjælp af et nyt og inkluderende værktøj til borgerinddragelse – det WHO anbefalede værktøj “Place Standard Model”. Projektet har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje.

Projekt Byens Rum – livet mellem husene favner både lokalområder i byen og i landområder. Store og små byer/kommuner, tætbefolkede og dem med god plads mellem borgerne/husene.


Om projektet

Projekter kører á to runder på hver 1 år, og inkluderer i alt 14 danske kommuner/lokalområder (7 kommuner/lokalområder pr. runde). Hver kommune/ lokalområde stiller med en aktionsgruppe, der optimalt består af medarbejdere fra kommunen (fx sundhed-, frivillig-, teknik-, kultur-, beskæftigelse- eller social konsulenter) samt fra fx det boligsociale område, helhedsplansmedarbejder, beboerrepræsentant, frivillige, ildsjæle, samråd, borgerforeninger og/eller andre personer fra lokalområdet. En gruppe på mellem 4-6 personer repræsenteret på tværs, er at foretrække.

Første runde af projektet startede i august 2018 og vil løbe indtil sommeren 2019 og inkluderer fire workshopdage med introduktion til værktøjet og afprøvning. Workshops foregår i fire af de lokalområder, der er med i forløbet. Anden runde af projektet løbe af stabelen fra september 2019 til sommeren 2020. Forløbet inkluderer fire workshopdage og en del arbejde i lokalområderne mellem mødegangene. Workshops vil foregå et centralt sted for de deltagende kommuner.


Vil du være med?

Du kan nå det endnu – vi kører runde to i sensommeren 2019. Se hvordan du kommer med her: https://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2018/05/Invitation-til-kommuner-runde-2.pdf


Lidt om erfaringerne fra runde 1

Projekt ”Byens Rum – livet mellem husene” tager udgangspunkt i kortlægningen af eksisterende ressourcer og udfordringer i de lokalområder, som kommunerne sætter i spil i projektet ved hjælp af et nyt og inkluderende værktøj – “The Place Standard Model” til borgerinddragelse og sundhedsfremme. Vi undersøger, hvordan modellen kan bruges og oversættes lokalt med henblik på, at den kan gøde jorden for (nye) borgeraktiviteter. Sammen skal vi undersøge, hvordan den kan skabe værdi i en dansk kontekst.

Vi har lokalområder fra hhv. Århus, Tønder, Lolland og Gladsaxe Kommuner med i projektet – i alt 4 lokalområder deltager.

I Århus Kommune er der fokus på borgerdrevne fællesskaber og ikke specifikt på en udvalgt målgruppe. Det grønne område, der er sat i spil, ligger i lokalområdet Trige. Kommunen ønsker at medvirke til at skabe rammer, der kan holde borgerne sunde og raske i fællesskabet. Der vil blive arbejdet med at give ejerskabet til borgerne (selvdrevne initiativer), så kommunen får en understøttende funktion fremfor at være et serviceydende organ.

Allerede meget tidligt i projektforløbet var Aarhus Kommune i gang med at kortlægge områdets ressourcer og udfordringer på andre borgerinddragende måder end ved brug af Place Standard Model, og aktionsgruppen valgte ikke at anvende modellen i en kortlægningsfase sammen med lokale borgere og aktører. Århus Kommune har i stedet brugt modellen som inspiration til et evalueringsværktøj, der skal undersøge værdien af forskellige typer af uformelle udendørs fællesskaber.

I Tønder Kommune er området omkring Nørremarksvej udvalgt til projektet. Formålet er at det skal være et godt sted at bo for alle. Der er allerede mange forskellige initiativer og erfaringer i gang med forskellige aktører. Der er generel opbakning til initiativer i lokalområdet, og flere ildsjæle og frivillige vil gerne deltage i projektet, men det er svært at få engageret borgerne. Kommunen vil arbejde med, hvordan udeområdet omkring de almene boliger, kan gøres mere attraktiv for unge, da det er en målgruppe, der ikke er så mange aktiviteter for.

Der afholdes en kortlægningsproces den 20. august for de unge. 

I Lolland Kommune er det primære fokus at få borgerene samlet om et fællesskab og få dem til at samarbejde. Der arbejdes på at skabe selvorganiserede lokale fællesskaber i området omkring den gamle Toldbod i Nakskov. Der er allerede taget kontakt til nogle frivillige som gerne vil deltage i projektet, og der arbejdes på at få flere med. Kommunen ser mange forskellige mulige miniprojekter i Byens Rum – projektet.

Desværre har Lolland Kommune ikke arbejdet med Place Standard Model endnu

I Gladsaxe Kommune er formålet at sætte ressourcer i spil for at løfte bydelen ”Mørkhøj” og styrke den sociale balance ved at forbedre trivsel og fremme positive fællesskaber med særligt fokus på målgruppen børn, unge og familier. Mørkhøj har en stærk lokal identitet. Helt konkret er der fokus på et område, der ligger mellem skolen og biblioteket, hvor børn og unge skal inddrages i at komme med input til, hvordan dette område kan gøres mere attraktiv for dem.


Inden 1. workshop blev der afholdt et virtuelt opstartsmøde med hver aktionsgruppe, hvor formål, mål, målgruppe og indsats blev drøftet. Som optakt til 1. workshop fik alle kommunerne en opgave: Arrangér en fælles gåtur i det lokalområde I deltager med – og inviter borgere, interessenter og samarbejdspartnere med. Formålet med turen var at få nogle uformelle snakke og på baggrund heraf finde ud af, hvilke aktører der skal være med til første workshop

Lad jer ikke begrænse fra start – lad jer inspirere af de mulige aktioner, der dukker op!

1. workshop

Aarhus Kommune inviterede i september 2018 til Trige, hvor vi besøgte ét af de deltagende lokalområder. The Place Standard Model blev præsenteret som et redskab, der kan samle folk om en fælles kortlægning af et område, hvor deltagere på tværs kan få en fælles forståelse af området.

På dagen var der stor nysgerrighed på, hvordan borgere kan involveres i samskabende processer og på at undersøge, hvordan The Place Standard Model kan bruges som et værktøj til at skabe fælles forståelse af et lokalområde.

Den store mangfoldighed i projektgrupperne kendetegnede også snakken, hvor nogle deltog mere, når det handlede om byudvikling og sundhed. Mens andre deltog mere, når snakken gik på konkrete aktiviteter. Fælles var, at projekterne handler om at engagere borgere i forpligtende fællesskaber, hvor de bliver aktive medskabere i udviklingen af fællesskabsorienterede aktiviteter til glæde for deres eget lokalområde.

Efter præsentationen af kommunerne og The Place Standard Model skulle aktionsgrupperne ud og opleve Trige med The Place Standard Model i hånden. Det gav anledning til nogle spændende snakke – både om lokalområdet og om The Place Standard Model. Modellen viste sit potentiale som et dialogværktøj, og alt i alt skabte første workshop en opmærksomhed på, at det er afgørende at være bevidst om, hvordan modellen bruges – og om den måde, man bruger den på, faktisk understreger den ændring, man ønsker.


Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef (på orlov)

Organisation
Sund By Netværket

Telefon:

Malene Steiniche Kjær

Projektleder af Byens Rum

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 89701315

Jan Alex Andersson

Konsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49