Kulturens Rige

Sund By Netværket har i samarbejde med Danmarks Underholdningsorkester og Aktionsuniversitetet inviteret syv medlemskommuner til at blive en del af aktionslæringsforløbet Kulturens Rige, hvor vi arbejder med, hvordan kommunen kan bruge kulturen som løftestang for det mentalt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og eksterne aktører, herunder kulturinstitutioner og foreninger og borgere.

LÆS evalueringsrapporten fra Kulturens Rige her


Vision

Visionen med projekt Kulturens Rige er at udnytte kulturens sundhedsfremmende potentiale til at fremme borgeres trivsel og mentale sundhed i syv udvalgte kommuner – Aarhus, Egedal, Guldborgssund, Høje-Taastrup, Køge, Ringkøbing-Skjern og Rudersdal. Med projektet ønsker vi konkret at bygge på de gode erfaringer og det voksende evidensgrundlag for brugen af kultur som løftestang for en bedre folkesundhed.

Projektet bygger videns- og erfaringsmæssigt blandt andet på WHO’s nyligt præsenterede rapport “Health Evidence Network synthesis report 69: What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?”, der konkluderer, at kunst og kulturelle oplevelser kan være med til at gøre os sundere, både fysisk og mentalt.

Og på Nordjysk Center for Kultur og Sundheds review fra 2017, der præsenterer en systematisk gennemgang af den internationale litteratur inden for kultur og sundhedsfeltet og når frem til, at der er god dokumentation for at kunst-, kultur- og kreative aktiviteter kan have en positiv effekt på både psykisk og fysisk sundhed. Samt selvfølgelig – og mere direkte – på erfaringerne fra fire danske kommuners arbejde med Kultur på recept 2016-2019.

Kulturens Rige skal bane vejen for, at kunst og kultur i højere grad anvendes rammesættende og strukturelt i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunerne, på tværs af afdelinger, forvaltninger og eksterne aktører – herunder frivillige foreninger og borgere.

 


Baggrund

Projekt Kulturens Rige bygger på følgende antagelser, beroende på den eksisterende forskning og erfaring:

 • at kunst- og kulturaktiviteter har et særligt potentiale som katalysator for fællesskaber, social inklusion og social kapital
 • at kunst og kultur som fælles rum (/tredje) er med til at udligne hierarkier mellem fx kommunale medarbejdere og borgere, da man mødes på fælles grund – det baner vejen for samarbejde og fællesskabelse på nye måder
 • at det at være beskæftiget med/omgivet af kunst og kultur generelt giver os bedre velvære/trivsel
 • at kunst og kultur skaber en kvalitativ, og i den forstand, mærkbar, oplevelse af velfærd

 

 

 • at deltagelse i kulturaktiviteter åbner nye handlemuligheder hos den enkelte
 • at kunst og kultur kan skabe værdi på flere områder: skærpe den mentale sundhed, skabe fysiske forandringer i kroppen, skabe organisatorisk innovation og tilføje liv og aktivitet i byens rum.

Det er dét afsæt vi med Kulturens Rige, ønsker at grave et spadestik dybere ned i. Og koble til konkret og delbar erfaring og indsatsforløb i de otte kommuner.


Målgruppe

Målgruppen for projektet er potentielt alle borgere i de rekrutterede syv kommuner. Vi ønsker at påvirke den mentale sundhed til et generelt, kvalitativt løft i velfærden. To borgergrupper har dog særlig bevågenhed i projektet.

A) voksne på vej ind i pensionsalderen (50-65årige), der er i risiko for at blive ramt af ensomhed

B) unge, der er på kanten til at mistrives (10-24-årige).

Den primære målgruppe for selve aktionslæringsforløbet er deltagerne i de tværfaglige aktionslæringsgrupper i hver kommune der, efter endt forløb, tænkes at fungere som en slags ambassadører, der bidrager til et løft af det lokale sundhedsfremmende arbejde med brug af kunst og kultur. Både internt i kommunen, på tværs af forvaltninger, på tværs af lokalsamfundet – og i selve
etableringer af borgerrettede indsatser.

Fokus

Aktionslæringsforløbet foregår i perioden november 2021 til april 2023, der fører de syv kommunale aktionslæringsgrupper gennem arbejdet med at udvikle lokale, fællesskabte sundhedsfremmeindsatser, der gør brug af kunst og kultur. Netværk på tværs i egen kommune, og med de andre aktionslæringsgrupper.
Kvalificeret indsigt i sammenhængen mellem kultur og vores sundhed. Og så udvikler vi sammen undervejs ny viden til gavn for fremtidigt sundhedsfremmearbejde og forskning på området. Overordnet omfatter projektforløbet seks fælles workshops – fire fysiske og to virtuelle, samt en afsluttende (og fremadskuende) inspirationskonference.

Formål

Konkrete mål for Kulturens Rige:

 • At syv kommuner, fordelt på minimum tre regioner, gennemfører aktionslæringsforløbet.
 • At syv kommuner i løbet af, eller som afslutning på, aktionslæringsforløbet igangsætter lokale borgerrettede og fællesskabte sundhedsfremmeindsatser med kultur som omdrejningspunkt.
 • At borgerne (slutbrugerne) i de syv kommuners lokale indsatser, der bliver resultatet af aktionslæringsforløbene, oplever, at de gennem kulturen er blevet en del af aktive, meningsfulde fællesskaber, som øger deres trivsel (på længere sigt). Evalueringen er bundet op på ABC for mental sundheds-evalueringsramme.

 

 • At der, på baggrund af evalueringsdesign udviklet før opstart af – og udfoldet gennem – aktionslæringsforløbet, ved projektets afslutning, er udarbejdet evalueringsdokumentation, der kan anvise vej for kommende indsatser omkring brug af kultur i kommunernes mentale sundhedsfremmende arbejde.
 • At vi kan bruge projektet til, ud fra en praksisorienteret forskningsvinkel, at tilføje ny viden om, hvad kunst og kultur særskilt kan bidrage med i en helhedsorienteret tilgang til mentalt sundhedsfremmende arbejde.

Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990