Natur, udeliv og sundhedsfremme

Naturen rummer et stort sundhedsfremmende og forebyggende potentiale – Gør I brug af det ??

Videoen er fra Naturens Rige workshop på Arken, der handlede om at fremme det bedste i naturens ressourcer gennem performative og æstetiske metoder

 

Baggrund

Naturen er lige udenfor døren, den stiller ingen krav og er gratis at benytte – men benytter vi os tilstrækkeligt af den i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde?

Vi mener, at der ligger et stort og ofte uudnyttet potentiale i at inddrage naturen i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i landets kommuner.

Vi sætter fokus på fordele, udfordringer og erfaringer hermed og er optaget af, hvordan vi øger kvaliteten af det tværfaglige samarbejde på området.

Ønsket er at flere får øje på mulighederne for og potentialerne ved i højere grad at bringe naturen i spil i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i landets kommuner.

Der er mange opgaver og målgrupper, der er relevante at sætte fokus på i det forebyggende arbejde og kompleksiteten heri bliver formentlig ikke mindre de kommende år. I relation hertil er naturen interessant, da den er favnende og rummelig.

Naturen kan benyttes af forskellige målgrupper – unge som ældre, børn som voksne, syge som raske. Den kan anvendes til mere eller mindre komplekse forløb, der ønskes iværksat. Naturen rummer mulighed for ro og fordybelse, for aktivitet og store ”armbevægelser”. Den er tryg og stiller ingen krav.

I naturen er der ”højt til loftet” og masser af plads – der er ”lokaler” til os alle, og så er de tilmed gratis at låne og meget inspirerende at være i.

Der er mange opgaver og målgrupper, der er relevante at sætte fokus på i det forebyggende arbejde og kompleksiteten heri bliver formentlig ikke mindre de kommende år.

Forskning viser, at ophold og aktiviteter i naturen blandt andet kan have betydning for:

Som punkterne ovenfor illustrerer, peger naturens sundhedsfremmende potentiale ind i mange forskellige forvaltningsområder og mange af de velfærdsopgaver, som kommunerne løser. Fra rygestopkurser til stressbehandling, fra anlæggelsen af rekreative områder og naturparker til etablering af cykelstier fordrende aktiv transport, fra understøttelse af inklusion i folkeskolen til mindskning af ensomhed blandt ældre.

I temagruppen ønsker vi at ”samle kræfterne” og sætte fokus på naturen som ressource og en specifik ramme – et værdifuldt rum for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde – som vi håber kan inspirere og medvirke til at natur og udeliv får en større plads i det kommunale arbejde i fremtiden.


Formål

Temagruppens formål er at fremme folkesundheden ved at sætte fokus på og inspirere til, at natur og udeliv inddrages og anvendes rammesættende og strukturelt i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde på tværs af afdelinger, forvaltningsområder i kommunerne og eksterne aktører – herunder frivillige foreninger.

I temagruppen inviteres løbende dygtige oplægsholdere, der er fokus på videndeling og erfaringsudveksling blandt deltagerne på tværs af kommunegrænser samt at inspirere til nye måder at inddrage naturen på. 

På møderne veksles der mellem oplæg, teori, gruppearbejde og praksis i naturen. Vi afholder møderne i naturnære og skønne omgivelser og fordeler møderne geografisk over hele landet.

Gruppen henvender sig til ansatte på tværs af forvaltninger, der direkte eller indirekte arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i landets kommuner. Derudover byder vi meget gerne eksterne aktører velkommen i gruppen til samarbejde, erfaringsudveksling og løbende udvikling af temagruppen.


Fokus

Temagruppen har et sundhedsfremmende fokus og henvender sig til alle forvaltninger, som direkte og indirekte arbejder med sundhedsfremme. Gruppen arbejder ud fra et bredt perspektiv, hvor det handler om at inddrage omgivelserne i den enkelte kommune,
hvad end det er store skov- og landområder eller små, velorganiserede parker i byerne. Temagruppen skal altså inspirere til, hvordan de forhåndenværende muligheder bringes i spil bedst muligt.

 


Tidligere årsplaner

Årsplan 2016

Årsplan 2017

Årsplan 2018

Årsplan 2019


Læs mere


kontakt

Anne-Grethe Nielsen

Organisation
Viborg Kommune

Telefon:

Peter Vestergaard

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 29131525

Merethe Jelsbak Raundahl

Konsulent og projektleder

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 20 91 99 05

Louise Hentzel

Sundhedskonsulent

Organisation
Guldborgsund Kommune

Telefon: 54732169

Louise Dal

chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990