Publikationer

Andrewho

Politisk statement fra WHO Healthy Cities Netværkets årlige konference – One Planet, One People, One Health

Uddrag og oversættelse af det Politiske tilsagn fra de europæiske byer i WHO Healthy Cities bevægelsen ifm. The 2022 Annual Business Meeting and Technical Conference of the European Healthy Cities Network

Oversat af det danske sekretariat – det originale dokument findes nedenfor
One Health – At opnå en bæredygtig og sund fremtid

Vi er alle forbundne enheder – og gensidig afhængig af hinanden: mennesker, dyr og vores samlede økosystem. Vi må anerkende en samlende tilgang til arbejdet med sådan en kompleks udfordring. Vores såkaldte vilde problemer – såsom social ulighed i sundhed, smitsomme sygdomme og miljømæssige ubalance – kræver delt ansvar for handling. Ingen kan løse disse problemer alene, men vi må håndtere dem på tværs af både fagområder, sektorer, institutioner og organisationer.

Byerne går foran med de gode eksempler, og er fantastiske rollemodeller. Byerne (kommunerne) er dem, med et politisk niveau tættest på borgerne, tættest på lokalsamfundene – og med den mest direkte og synlige beslutningskraft. Derfor er handling påkrævet fra os som byer: gennem lokale handlinger kan vi påvirke globalt.

One Health spiller sammen med de velkendte 6P’er (People, Place, Participation, Prosperity, Peace og Planet), som danner grundlag for WHO Healthy Cities Europe strategi frem mod 2025 og er fuldt på linie med FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

WHO’s politiske komité anbefaler følgende handlinger, for at operationalisere One Health lokalt:

Forebyggende handlinger

 1. Identificér, innovér og opskalér allerede eksisterende initiativer og netværk lokalt, der understøtter One Health-tilgangen
 2. Arbejd med at opbygge forståelsen af One Health på tværs af fagområder, sektorer, institutioner og organisationer
 3. ’Kom stærkere tilbage’ og investér i forskning og data på tværs af fagområder, sektorer, institutioner og organisationer, så vi er bedre forberedt til næste pandemi

Forberedende handlinger

 1. Styrk og arbejd med det sociale aspekt af One Health og understøt lokalt engagement
 2. Skab urban modstandskraft gennem bæredygtige partnerskaber – fx med civilsamfundet og private aktører
 3. Hav øje for alle interessenter og politikere både indenfor sundhed, miljø, veterinær- og fødevaresikkerhedssektoren

Fremmende handlinger

 1. Understøt fødevareproduktion, der følger Fødevarestyrelsens kostråd der støtter op om folkesundhed og klima
 2. Understøt bæredygtig byplanlægning der ser alle perspektiver indenfor One Health – mennesker, dyr og økosystemer
 3. Understøt projekter og partnerskaber der arbejder med den tværgående agenda – vær synlig når I fejrer succeser undervejs og del jeres udfordringer, så andre kan lære.

Transformerende handlinger

 1. Frem det gode samarbejde mellem lokale politikere, regions politikere og politikere på nationalt niveau.

 Læs mere


kontakt

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49

Ny næstformand for Sund By Netværkets bestyrelse

Det er med stor glæde, at Sund By Netværkets  fem medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer netop har konstitueret sig – det betyder, at formandskabet for Sund By Netværkets bestyrelse består af Lene Bruun (Billund Kommune) som formand og Christian Høgh Gregersen (Horsens Kommune) som næstformand. Det var en enstemmig beslutning at pege på Christian – og vi ser frem til samarbejdet!

Christian selv skriver:
”Jeg glæder mig til at fortsætte mere end 30 års stort engagement fra Horsens Kommune i Sund By Netværket. Mine forskellige kasketter i netværket som koordinator i Horsens Kommune, temagruppeformand i Verdensmålstemagruppen, medlem af bestyrelsen og engageret i det internationale samarbejde i WHO’s netværk for europæiske sunde byer har givet mig en stor forståelse for Sund By Netværkets arbejde på flere forskellige niveauer de sidste år. Det ligger mig derfor meget på sinde, at skabe de bedst mulige rammer for koordinatorerne ude i kommunerne og temagruppeformændene i temagrupperne, som udgør selve hjertet i netværket.

Som næstformand vil jeg arbejde for at styrke Verdensmålene som en løftestang for udvikling og partnerskaber til gavn for netværket. Jeg er meget optaget af, hvordan vi kobler den sociale bæredygtighed, hvor sundhed er helt centralt, med den klimamæssige og økonomiske bæredygtighed. Samskabelse med borgere, samarbejde med civilsamfund og innovation på tværs af den kommunale organisation er en stor del af mit arbejdsliv til dagligt i Horsens Sund By, og det vil jeg aktivt sætte i spil i formandskabet.”

Læs mere om bestyrelsen her.kontakt

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350

Kristina Rahbæk Schmidt

Projektkoordinator Sund By Horsens

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76297024

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Partnerskabsaftale mellem Sund By Netværket og Danske Regioner

Sund By Netværket og Danske Regioner styrker det faglige samarbejde omkring sundhedsfremme og forebyggelse mellem medlemskommuner og regionerne

Med indgåelsen af en faglig partnerskabsaftale med titlen ’Fælles om forebyggelse – fra data til praksis’ styrker medlemmerne af Sund By Netværket og Danske Regioner vores allerede gode faglige samarbejde. Med partnerskabsaftalen i hånden er det vores mål, at det lokale samarbejde kan blive stærkere, og at (nye) faglige samarbejder omkring forebyggelsesdagsarbejdet kan kvalificeres og drøftes.

Partnerskabsaftalen har tre fokusområder, som vi gerne vil styrke:

 1. Bedre anvendelse af Sundhedsprofildata og øvrige data i det konkrete arbejde
 2. Udveksling af erfaring på tværs af kommuner og regioner i regi af temagruppesamarbejdet
 3. Styrket kobling af forskning og praksis

Med afsæt i disse områder, er målet med samarbejdsaftalen at styrke det fælles arbejde for lighed i sundhed, og at anerkende partnernes gensidige lokale afhængighed i forebyggelsesarbejdet.

Formand for bestyrelsen Lene Bruun udtaler: ”I Sund By Netværket vil vi gerne være med til at bane vejen for flere gode leveår for borgerne i Danmark – for at lykkes, tror vi på, at vi må samarbejde med gode folk, der har samme mål. Derfor er partnerskabsaftalen mellem Sund By Netværket og Danske Regioner et glædeligt værktøj til lokalt fagligt styrket samarbejde, som samtidig understøtter den del af Sund By Netværkets strategi, som går på samarbejder og allianceskabelse nationalt under det strategiske prioriteringsområde ’Et fagligt stærkt fællesskab’”.Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350

Sommerhilsen fra formandsskabet 2021

Kære alle sommerglade medlemmer af Sund By Netværket,

Vi vil gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer.

Tak for mange spændende dialoger om folkesundhed i årets første seks måneder. Som nyetableret formandskab har vi mødt en enorm tillid og smittende engagement fra alle jer, vi har været i kontakt med. Det er sejt at være en del af – og tænk sig at kunne forespørge et formandskab for en temagruppe om nogle helt konkrete input, og så samme eftermiddag stå med nyeste faglige viden fra praksisfeltet i hånden. Mange tak for alle bidrag og snakke. Vi har på bedst mulig vis sat jeres input og cases i spil, når vi har været i dialog med medlemmer, interesseorganisationer, Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner. Ministeriet har vi stadig til gode – i hvert fald ift. et 1-1 kaffemøde. Men vi arbejder på det, og ser frem til at bringe de faglige inspark fra praksisfeltet endnu tættere ind i beslutningsrummet – hvor KV21 også står for døren, og hvor vi som Sund By Netværket kommer til at bidrage med input til.

Vi er desuden stolte over, at vi i forbindelse med den virtuelle 30-års jubilæumsfejring i april – foran knap 200 deltagere – kunne præsentere Sund By Netværkets 10 årige strategiplan. I har bidraget med gode og relevante input, og kommenteret undervejs. Det betyder, at vores fire strategiske pejlemærker afspejler jeres ønsker og ideer – og vi glæder os til, på Fællesmødet den 25. november, at sætte ”strøm” til de flotte ord, og se hvordan fællesskabet, netværkskulturen, Verdensmålene og praksis-forskningen udfolder sig.

Vores kalender (se www.sund-by-net.dk/kalender) bugner af spændende aktiviteter, og det er en fornøjelse på hvert SiToM-møde at blive præsenteret for smagsprøver på den kommende måneds aktiviteter. Det er enormt hvad I hver især bidrager med – og hvordan I har lyst til at dele ud af viden fra jeres praksisfelt. Det er med til at vi hele tiden kvalificerer praksisfeltet, lærer og kopierer af hinanden, og gang på gang er forskningens og vidensinstitutionernes ”go-to” når det gælder bedste viden om praksis. Det er en stærk vare at have ”på hylderne”, og også her glæder vi os til de lidt flere fysiske møder i efteråret.

For selvom vi har lært meget under coronaen, og selvom vores aktiviteter er blevet mere tilgængelige for flere, så er der også noget de virtuelle møder har vist sig at være mindre gode til, nemlig at inkludere, at udvikle nye samarbejder og at ”sætte ind på relationskontoen”. Når det er sagt, så holder vi fast i alt det gode den virtuelle vidensdeling kan, men supplerer allerede fra efteråret med enkelte fysiske temagruppemøder. Samtidig er corona-læringen noget vi nu har med os i vores arbejde på folkesundhedsområdet. Dels på www.sundeborgere.dk/corona, i vores temagruppe ”Folkesundheden i og efter en coronatid” og senest, da vi var inviteret ind til Danske Regioners ekspertpanel, for at give et kommunalt perspektiv på konsekvenserne af corona for sundhed og trivsel. Ekspertpanelet har samlet inspiration fra dagen, og den er værd at dykke ned i (find slides og ekspertgruppens anbefalinger til handling her).

Endelig har vi som formandskab, gennem vores aktive deltagelse på Folkemødet (se eller gense vores debatter her), lært hinanden og sekretariatet bedre at kende. 48 timer på Bornholm bragte os bl.a. omkring indsigt i kommende projekt Kulturens Rige (invitation sendes til alle medlemmer efter sommerferien), indspil til Sund By Netværkets kommende KV21 politiker-materiale (som ligger klar ved årsskiftet), forståelse af og øget kendskab til vores mange samarbejdspartnere – og naturligvis et endnu bedre kendskab til hinandens kompetencer og historier.

Med disse ord vil vi ønske jer en solrig og varm sommer.

Vi ses,

Gode netværkshilsner fra Steen Rank Petersen og Lene Bruun

Næstformand og Formand for Sund By Netværkets bestyrelse

Sekretariatet holder ferielukket i uge 28+29.  kontakt

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

WHO Healthy Cities konference dec. 2020 – politisk statement og de vigtigste dokumenter

Mellem d. 8. – 10. december 2020 mødtes repræsentanter fra WHO Healthy Cities Europe– herunder fem akkrediterede kommuner fra Danmark; København, Fredericia, Horsens, Frederiksberg og Haderslev – med det formål, at dele viden og styrke samarbejdet mellem byer fra hele verden i kampen mod COVID-19. Følgende er et danske resumé og oversættelse af den politiske udtalelse, som de delegerede blev enige om. Den fulde engelske version kan læses nedenfor.

 

 Healthy Cities for Building Back Better

Politisk Statement

WHO European Healthy Cities Network

Fase VII – dansk oversættelse og resumé

 

Vi beskytter vores samfund via en videnskabelig og solidarisk tilgang til at skabe en fair, sund og bæredygtig genopretning

Vi, borgmestre og politiske repræsentanter fra byerne, som er samlet den 8-10 december, bekræfter vores forpligtigelse til de værdier og principper som bevægelsen Healthy Cities står på.

Da byerne er nationale og internationale epicentre for COVID- 19 pandemien, må vi forpligtige os til i fællesskab at tage ledelsesmæssigt ansvar for fortsat at gøre vores byer til sikre, sunde, lige, inkluderende, modstandsdygtige og bæredygtige samfund.

Visionen for samarbejdet er at skabe et fælles fundament, så vi kan komme ud på den anden side af COVID-19 på en sund måde. Et helt centralt element for os er således, at byerne og de lokale regeringers reaktion på COVID-19 skal være at skabe et bedre, sundere og mere robust samfund og ikke bare vende tilbage til ”business as usual”.

Sunde byer er ikke kun en del af en sund genopretning. Byer er en essentiel del af løsningen. Uden dem vil vi ikke nå Verdensmålene i 2030 og vores fælles mål for en bæredygtig fremtid.     

Visionen har særligt fokus på:

I skabelsen af sunde og bæredygtige byer har vi bl.a. fokus på:

Globalt sammenhold vil således understøtte en effektiv reaktion på COVID-19. Da udfordringerne er ens på tværs af alle lande og byer, er det helt essentielt, at vi holder sammen, så vi står stærkere i bekæmpelse af pandemien. Vores respons på pandemien vil således blive et eksempel på, hvordan en global alliance kan tackle fremtidige trusler mod folkesundheden, såsom de effekter klimaforandringerne kan få på sundheden, hvilket vi allerede ser flere steder i verden.

Læs hele det politiske statement på engelsk nedenfor.


Her har vi samlet de vigtigste dokumenter fra WHO konferencen.

Du kan dykke ned i opsamlingen fra Horsens og Fredericia kommuner og ‘book of abstracts’ og finde de specifikke overskrifter til de forskellige oplæg. Hvis du finder nogle af oplæggene interessante kan de downloades her via WHO Healthy Cities Networks hjemmeside.Læs mere

Julehilsen fra formandskabet 2020

Kære medlemmer og venner af Sund By Netværket,

Sikke et år! 2020 er ved at gå på hæld og vi ser, her i december, tilbage på et begivenhedsrigt, udfordrende og ikke mindst udviklende år for os alle sammen, og for vores netværk. Selvom året har stået i coronaens tegn, har vi som netværk mødt denne udfordring med nytænkning og gå-på-mod, og det skyldes i allerhøjeste grad den åbenhed, omstillingsparathed, generøsitet og høje grad af faglighed, I har leveret – TAK for det!

Vi har i år – som konsekvens af coronaepandemien – været nødsaget til at omlægge stort set al vores netværksaktivitet til nu at foregå på virtuelle platforme. En omstilling og tilvænning, der heldigvis er gået over al forventning. Virtuelle møder fungerer. Ja, på nogen måder næsten bedre end fysiske møder. Flere end 2000 medlemmer har deltaget i netværkets aktiviteter igennem 2020, hvilket er det højeste deltagerantal nogensinde i Sund By Netværkets historie! De store udfordringer som coronapandemien har bragt med sig, har således samtidig vist sig at bane vejen for positive og nytænkende samarbejder, eksperimenter og nye perspektiver. Vi skabte bl.a. som et helt nyt tiltag “SiToM”, et fast virtuelt inspirationsmøde, hver den sidste torsdag i måneden, hvor vi deler viden, undren og gode løsninger medlemmerne imellem – til gavn for det kommunale folkesundhedsarbejde.

Vi er blevet tvunget til at gentænke måden, vi gør ting på og vi har lært en masse, som vi tager med os videre. Men det betyder ikke, at vi ikke savner at mødes med jer alle til rigtige fysiske netværksaktiviteter –  til kram, og til den gode netværksenergi som kun opstår, når vi mødes rigtigt. Det gør vi helt bestemt!

Rejsen har endnu ikke nået sin destination, men så længe vi er på den sammen, er vi optimistiske – og vi glæder os til et nyt år, der byder på endnu mere udvikling for Sund By Netværket – og på 30 års jubilæum med en storstilet virtuel fejring.

Sundeborgere.dk er endnu et af Sund By Netværkets stærke fællesskaber – og i år er det blevet endnu stærkere. Med knap 100 cases er det nu stedet, hvor du kan lade dig inspirere inden for sundhedsområderne Fysisk aktivitet, Mental sundhed, Seksuel sundhed, Tobak, Naturen, Alkohol, Seksuel sundhed og særlige coronacases – og ligeledes her du kan dele din indsats, til gavn for alle, der arbejder med folkesundhedsområdet i Danmark. Tjek siden ud – del i dit netværk – og lad os se om vi ikke kan komme op på 200 cases i løbet af 2021…

Sammen med Sundeborgere.dk har 2020 også budt på opstarten af tre nye temagrupper: Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv, Overvægt og Hygiejne. Det betyder, at  endnu flere kompetente medlemmer nu sidder med om bordet (skærmen) i Danmarks største og fagligt stærkeste sundhedsstab! Sammen med jer alle glæder vi os til at byde 2021 velkommen: Et år der står i jubilæets tegn (husk virtuel fejring 15. april), ny strategiperiode for Sund By Netværket, nye medlemmer og en række spændende projekter i støbeskeen.

Vi håber meget på, at vi får lov til at se hinanden igen fysisk næste år – og ellers mødes vi i hvert fald på teams!

Glædelig jul og godt nytår,

Næstformand og formand for bestyrelsen
Uffe Nymark Breum og Lene Bruun


Hvordan kan en folkesundhedslov styrke samarbejdet om forebyggelse? – set fra et kommunalt perspektiv

I et samspil mellem den netop afgået formand for Sund By Netværkets bestyrelse Otto Ohrt og vores nyvalgte formand Lene Bruun deltager Sund By Netværket i dag på Danske Regioners CAMP Folkesundhedslov. Her leverer Otto og Lene faglige indspil til den politiske drøftelse om en mulig dansk folkesundhedslov.

I en sådan drøftelse stiller Sund By Netværket gerne sin faglige viden og ekspertise til rådighed. Hvad politikerne efterfølgende beslutter, må være op til dem – på et oplyst grundlag, som Sund By Netværket gerne bidrager til.

Se præsentationen her og hør oplægget herLæs mere

Refleksioner i en corona-tid

I dag lancerer vi i Sund By Netværket vores corona-opsamling: Refleksioner i en coronatid.

En lang række af vores medlemmer har bidraget med erfaringer, læring og cases, der konkret fortæller, hvordan de har løst folkesundhedsudfordringen under denne særlige coronatid. I allerbedste Sund By Netværksstil deler vi vores erfaringer og vores faglige refleksioner om folkesundheden – og vi håber, at de mange gode læringer kan trækkes med ind i opgaveløsningen fremadrettet. Forebyggelse har igen vist sig at være et grundstof i arbejdet for danskernes folkesundhed.

I Sund By Netværket har vi erfaret særligt fem områder som vi stiller skarpt på i vidensopsamlingen:

Del, brug og lad jer inspirere konstruktivt af de gode erfaringer! Måske kan vi i fællesskab levere en endnu bedre og mere værdifuld indsats for borgerne til gavn for den danske folkesundhed.

Tak for alle bidrage – og rigtig god arbejdslyst,
Formandskabet og sekretariatet

Se hele opsamlingen her.

 kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Den sociale ulighed i sundhed holder fortsat godt fast i danskerne

Den sociale ulighed i sundhed holder fortsat godt fast i danskerne. Det viser Sundhedsstyrelsens nyeste rapport, som netop lanceres i dag.

I Sund By Netværket mener vi, at alle har ret til sundhed. Lige ret til sundhed, kræver differen­tierede indsatser.
Netop dét mål og de indsatser, er vi fælles om at dele og udvikle i Sund By Netværket: i et 0-100 års perspektiv. Vores knivskarpe temagruppemedlemmer leverer og deler på daglig basis eksempler på netop de gode kommunale sundhedsindsatser ”der virker” på vores vidensdelingsportal www.sundeborgere.dk. Men vi er ikke i mål!

For at kunne reducere uligheden i sundhed og løfte fremtidens sundhedsudfordringer, er det nødvendigt, at vi samarbejder! Udfordringerne skal løses med alle de andre fagligheder, der betyder noget for vores sundhed: uddannelses-, beskæftigelses-, social- og kulturområdet, blandt andre. Ellers ender vi med at løse problemerne for borgerne – i stedet for med borgeren!

Hvis vi som et samlet sundhedsvæsen skal nå de borgere, der for alvor er ramt af uligheden i sundhed, skal vi inddrage den kæmpe ressource, som borgerne selv, deres netværk og hele civilsamfundet rummer. Dét gør vi i Sund By Netværkets indsatser! Og netop fordi alle borgere ikke passer lige godt til en fast standard, skal vi skabe plads til, at vi løbende kan skabe løsningerne sammen med borgerne.

Find Sundhedsstyrelsens rapporter her.kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Høringssvar fra Sund By Netværket

Høringssvar fra Sund By Netværket

Vedr. udkast til bekendtgørelser – udmøntning af forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love.

Sund By Netværket har gennem sin tobakstemagruppe, som består af 57 faste medlemmer, der arbejder med tobaksforebyggelse i danske kommuner, kigget på bekendtgørelserne. Sund By Netværket har på den baggrund følgende bemærkninger:

Ros og opbakning fra Sund By Netværket
Sund By Netværket bakker overordnet set op om:

Bekendtgørelserne ses som et skridt i den rigtige retning ift. konkrete handlinger mod udmøntningen af den nationale handleplan mod børn og unges rygning. Sund By Netværket er positive over for udkast til bekendtgørelserne, og vurderer disse bekendtgørelser, som afgørende i forhold til den forebyggelsesdagsorden, der også er til stede i den kommunale opgaveportefølje.

Netop denne forebyggelsesdagsorden på tobaksområdet vinder større og større indpas rundt om i de danske kommuner, i kraft af Kræftens Bekæmpelses koncept ”X:IT”. Redskaberne og metoderne i X:IT er evidensbaserede og flerstrengede, og har fokus på flere af de faktorer, der er udslagsgivende for en rygekarriere for et ungt menneske – lovgivning skal regulere de resterende faktorer. Såfremt forebyggelsen i kommunerne for alvor skal have en effekt, og skal vi lukke for tilstrømningen af nye rygere, så er det essentielt med stramninger omkring de alternative tobaksprodukter og -surrogater, der uddanner unge mennesker til rygere, hurtigere end kommunerne kan afvænne dem.

Kommentarer til ”Udkast til bekendtgørelse om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning m.v. af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter”

 

 

 

 

Kommentarer til ”Udkast til bekendtgørelse om forbud mod reklame, synlig anbringelse og fremvisning m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin”
Sund By Netværket bakker op om alle forslag i denne bekendtgørelse, og henviser desuden til ”Øvrige kommentarer”.

Kommentarer til ”Udkast til bekendtgørelse om mærkning og emballage på tobakssurrogater”
Sund By Netværket bakker op om alle forslag i denne bekendtgørelse.

Øvrige kommentarer:
Sund By Netværket kunne ønske sig, at problemstillingen omkring ’product placement’ af tobaksvarer, tobakssurrogater og e-cigaretter i film, videoer og andre optrædener, der henvender sig til unge mennesker under 18 år, omfattes af lovgivningen.
Sund By Netværket så desuden gerne et endnu stærkere forbud og tydeligere håndhævelse af forbuddet mod fremstilling – med henblik på salg eller uddeling til enkeltpersoner – af enkeltstykpakninger og vareprøver af tobaksvarer, tobakssurrogater, e-cigaretter og lignende produkter.
Slutteligt stiller Sund By Netværket sig undrende over for, at der intet er nævnt om håndhævelse af bekendtgørelserne, og vi kan være bekymrede for, om de nødvendige ressourcer til håndhævelsen er til stede hos de nødvendige instanser.

 

På vegne af Sund By Netværket
Otto Ohrt
BestyrelsesformandLæs mere

Sommerhilsen fra Sund By Netværket

Sommerhilsen fra formandskabet
”Vi skal gribe det momentum, der er lige nu for sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet, og vende det til kommunernes, og folkesundhedsarbejdets fordel” Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse.

Et anderledes forår for Danmark
Den 10. marts (dagen før Danmark lukkede ned) var det helt utænkeligt at tage et møde med en borger over Teams. Den 10. april – én måned senere – havde stort set alle kommuner en eller anden form for digital/virtuel løsning for kontakten med deres borgere. Den 10. juni – tre måneder senere – er der ikke én kommune, der ikke kender til Teams, Zoom eller andre tekniske løsninger til at hjælpe borgerne med rygestop, træning eller almindelig undervisning i forløbsprogrammer.
Udviklingen er gået rigtig stærkt ude i vores medlemskommuner – det er godt gået! Og udviklingen er også gået stærkt i Sund By Netværket, som organisation, og har givet grobund for læring og nye måder at løse folkesundhedsopgaven på. Når udviklingen går stærkt, kan der være en tendens til at drøne derudad, og glemme at stoppe op og dvæle ved de vigtige læringer og den nye viden, som er bygget op. Det ville være synd. Derfor vil vi i Sund By Netværket bidrage til en egentlig vidensopsamling.

Vidensopsamling og -deling
”Med knap 700 deltagere på Sund By Netværkets aktiviteter i dette første halvår, har vi fået masser af gode input til løsninger, der er værd at bevare, forstørre og forstærke – men også gode input til aktiviteter hvor nærvær, fysiske relationer og kontakt er essentielle for at lykkes med folkesundheden” siger næstformand Uffe Nymark Breum.
I bedste Sund By Netværksstil vil vi kigge på de folkesundhedsfremmende læringer for at sikre, at god læring ikke går i glemmebogen – og også huske at stille skarpt på de læringer, der får betydning for, hvordan vi ikke bør gribe opgaven an fremadrettet.

Disse mange input samler og deler vi efter sommerferien, men de vigtigste områder er:

 1. Virtuelle løsninger som relations-opbyggende eller -begrænsende
 2.  Meningsfulde fællesskaber vigtigere end nogensinde før
 3. Ulighed i sundhed og nye borgergrupper i kommunens tilbud – at tilpasse de digitale løsninger til målgrupper og indsatser
 4. Styrket samarbejde på tværs
 5. Work-life balance
 6. Nye fokusområder (bl.a. hygiejne-temagruppe og en tværgående temagruppe mellem regioner og kommuner og snitflader i samarbejdet).

 

Nye tiltag i Sund By Netværket
Som det ses, har vi altså lagt i støbeskeen til at lancere to nye temagrupper i efteråret. For det første er hygiejneområdet på alles læber ”og hænder”, og har en kolossal betydning for forebyggelsesarbejdet. Det kan og må vi understøtte. For det andet, vil vi fortsætte i Corona-sporet af det hurtige og velvillige samarbejde mellem fx region, kommune, almen praksis og civilsamfundet. Samarbejder, som under normale omstændigheder er år om at blive etableret, er i årets første halvår lykkes! Både på tværs af forvaltninger internt i kommunen og – i særdeleshed – på tværs mellem kommune, region, praktiserende læger, forskning og civilsamfundet.
”Vi ved det godt, men det er blevet så tydeligt, at sundhedsfremme og forebyggelse kræver tværfaglig indsats… og her under Corona har vi set, at tværfagligt samarbejde og hurtig omstilling, kan lade sig gøre!”
siger Merethe Jelsbak Raundahl, Viborg Kommune og medlem af bestyrelsen.
Desuden vil vi i Sund By Netværket fortsat have fokus på meningsfulde fællesskaber, hvor vi igen er blevet bekræftet i, at forebyggelses af ensomhed og et overskud på den mentale sundhedskonto er essentielt for god trivsel.
Formanden takker af
”På vegne af den samlede bestyrelse, glæder vi os til at se jer til repræsentantskabsmødet 2020 den 14. september på LYNFabrikken i Aarhus, hvor der både er valg til formandsposten og til tre faste medlemsposter i bestyrelsen” siger Otto Ohrt og fortsætter: ”Det er både dejligt, men også lidt svært, at forlade et netværk i topform!”
Alle kan stille op, men det kræver opbakning fra egen organisation samt en skriftlig motivation indsendt til sekretariatet senest 31. august kl. 12.00 (post@sundbynetvaerket.dk).
Vi glæder os til at vende tilbage efter sommerferien, og fortsætte alt det gode samarbejde på tværs af landet! Også med vores nyeste medlem: Velkommen til Kalundborg Kommune, som er netværkets 51. kommunale medlem.

På vegne af formandskabet
Otto og Uffe

Og god sommer fra hele sekretariatet
Charlotte, Louise, Jan og Alberte


Velkommen til virtuelle corona-møder

Kære Sund By Netværkskoordinatorer og temagruppeformandsskaber,

Det er en særlig tid for Danmark og for folkesundheden. Mange af de ting, vi plejer at foretage os for folke­sundheden, har Corona-krisen umuliggjort. Men vi ser heldigvis mange af vores medlemmer i Sund By Netværket skabe kreative løsninger indenfor den digitale folkesundhed – med bl.a. virtuelle sundheds­forløb.

Det er der brug for. For de borgere, der var isoleret før, er nu yderligere udsatte. Det gør, at uligheden i sundhed sættes under pres. Derfor bliver fokus på folkesundheden og herunder den mentale sundhed og samskabelsen med borgerne endnu vigtigere i tiden, der kommer efter Corona, hvor bl.a. genetableringen af meningsfulde fællesskaber bliver essentielt.

Men hvor vi tidligere har snakket om, at Corona-tiden er et sprint, er der nok snarere tale om et maraton i etaper, hvor vi bliver nødt til at se på, hvad vi kan skabe af kreative løsninger for folkesundheden i en Corona-tid frem mod en mere normal hverdag, hvor vi kan videreudvikle de ting, vi havde i gang før Corona umuliggjorde disse tiltag.

Derfor vil vi i Sund By Netværket gerne invitere dig og evt. en leder/chef eller én yderligere fra din kommune til en møderække, hvor vi deler – og lader os inspirere af – nogle af de gode idéer og initiativer på folkesundhedsområdet i en Corona-tid, der allerede er i mange kommuner.

Du bliver automatisk inviteret via outlook til ”Microsoft Teams” møderne. Frem mod møderne, må du meget gerne dele dine overvejelser og jeres kreative løsninger med os i sekretariatet. Ud fra indkomne input fra kommunernes folkesundhedsarbejde i en Corona-tid, samler vi materialet, vælger ud og præsenterer på møderne. Der vil naturligvis være løbende mulighed for dialog og spørgsmål på mødet.

Book gerne dagene allerede nu i din kalender (vi har også indkaldt dig også via Outlook):

Vi håber, at du vil være med til at både dele og tage imod, hvad hele netværket rummer af folkesundhed i en Corona-tid. Der er brug for at alle idéer og løsninger kommer ud og understøtter borgerne med de begrænsninger, vi i øjeblikket er underlagt i folkesundhedsindsatsen.

På vegne af hele Sund By Netværket,

Sund By Netværkets formandskab
Otto Ohrt, bestyrelsesformand  &  Uffe Nymark Breum, næstformandkontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Uffe Nymark Breum

Bestyrelsesmedlem i Sund By Netværket og Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 30301966

Undgå Smitte! Corona – COVID-19

I bedste Sund By Netværksstil vil Vejle Kommune gerne dele deres plakat ”Undgå smitte”, som de har oversat til fire sprog – alle sprog fremgår på samme plakat, sammen med dansk. Brug gerne plakaten i din egen kommune – fx i boligområder eller andre steder, hvor der færdes mange mennesker, der taler andre sprog end dansk. Plakaten giver gode råd til alle om hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19.

 

Hav det godt – og pas på jer selv og hinanden.

Kærlige hilsner fra os alle i Sund By Netværkets sekretariatLæs mere

Høringssvar fra Sund By Netværket

Høringssvar fra Sund By Netværket

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

Sund By Netværket har gennem sin tobakstemagruppe, som består af 57 faste medlemmer, der arbejder med tobaksforebyggelse i danske kommuner, kigget på lovforslaget. Sund By Netværket har på den baggrund følgende bemærkninger til lovforslaget:

Ros og opbakning fra Sund By Netværket
Sund By Netværket bakker op om den nationale handleplan mod børn og unges rygning, og ser den som et yderst vigtigt og relevant strukturelt redskab i tobaksforebyggelsen. Den nationale handleplan er ét af flere punkter, anbefalet af WHO tilbage i marts 2018, og taler direkte ind i en forebyggelsesdagsorden, der er så vigtig, i forhold til at indfri målet om en røgfri generation i 2030.

Sideløbende med den nationale handleplan mod børn og unges rygning er en række lovforslag, der ligeledes søger at begrænse børn og unges konfrontation med rygning og tobak. Også her er alle WHO’s anbefalinger opfyldt, dog med undtagelse af pkt. 5, ”Tobaksindustrien skal ikke have mulighed for at påvirke sundhedspolitik”, der ikke er omtalt i nærværende lovforslag eller national handleplan.

Strukturelle indsatser og stramninger på forebyggelsesdelen er ét ben i den taburet, som den samlede tobaksindsats hviler på – men taburetten kan ikke stå ved forebyggelsen alene. Kommunernes arbejde med differentierede rygestoptilbud, tværsektorielle samarbejder med sygehusvæsen og praktiserende læger omkring brugen af Very Brief Advice-metoden (VBA) og ikke mindst muligheden for at give tilskud til rygestopmedicin til udvalgte målgrupper, har været medvirkende til, at andelen af dagligrygere blandt den ældre del af befolkningen er faldet. Den voksne del af befolkningen, kan have en relation til et ungt menneske og dermed være en rollemodel, hvorfor det er vigtigt at vi fortsat understøtter denne positive udvikling.

Skal vi lykkes med at gøre en større andel af danskerne røgfri, har Sund By Netværket en række anbefalinger til handling:

Anbefaling: Sund By Netværket anbefaler, at brugen af VBA-metoden samt måltal på henvisninger til kommunale rygestopforløb indskrives som standard i de sundhedsaftaler, der indgås mellem regioner og kommuner (se f.eks. ”Den Administrative Sundhedsaftale” mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, s. 20). Dette vil i højere grad forpligte sygehusene på at sende henvisninger til kommunale rygestoptilbud, hvor VBA-metoden vil være det oplagte redskab at anvende, hvorved en større og mere systematisk brug af redskabet sikres. Ligeledes anbefales det, at henvisninger til kommunale rygestoptilbud fra sygehuse og praktiserende læger hæftes op på kræftpakker, som det er tilfældet med rygestopmedicin i Kræftplan IV, hvor der er afsat midler til tilbud om hjælp til rygestop til kræftpatienter.

Anbefaling: Sund By Netværket anbefaler, at Nationale aktører på sundhedsområdet, f.eks. Sundhedsstyrelsen, påtager sig opgaven i forbindelse med nationale kampagner, eventuelt omhandlende de nye tobaksrelaterede produkter. Sådan kampagneaktivitet forslås i kølvandet på lovforslaget.

Anbefaling: Sund By Netværket anerkender stramningerne i lovforslaget, men ser gerne, at lovforslaget gøres bredere for netop at kunne ramme disse nye tobaksrelaterede og nikotinholdige produkter – eksempelvis det nye tobaksfri snus.
Dernæst anbefales en stramning af konsekvenser for de forhandlere, der trods lovgivning alligevel forhandler både snus og andre tobaksrelaterede og nikotinholdige produkter – herunder at Sikkerhedsstyrelsens beføjelser gøres bredere, så de også forpligtes til at håndtere sager vedrørende tobaksfri produkter. I dag er Sikkerhedsstyrelsen kun forpligtet til at varetager sager, der omhandler tobaksrelaterede produkter. Slutteligt anbefales der en øget kontrol og håndhævelse i forhold til salg af tobaksrelaterede og nikotinholdige produkter til børn og unge under 18 år.

Endelig vil Sund By Netværket gerne bakke op om den, i lovforslagets pkt. 2.10.2 beskrevne, nye procedure for udlevering af rygestopmedicin, som vi vurderer, vil lette arbejdsgangen ift. tidligere. Studier viser netop, at en kombination af rygestopmedicin (enten receptpligtig eller håndkøbsmedicin) og kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at opnå et varigt rygestop.

På vegne af Sund By Netværket

Otto Ohrt

Bestyrelsesformand

 

 


Julehilsen fra formandsskabet

Et nyt år nærmer sig, og her i december ser vi tilbage på et godt år for Sund By Netværket. Vi har som formandskab gang på gang været stolte af at repræsentere Sund By Netværket i samarbejder, på konferencer og på diverse møder. Vi modtager igen og igen anerkendelse for det arbejde for folkesundheden, vi bedriver i Sund By Netværket, og det skyldes i høj grad den imødekommenhed og faglighed, I leverer for og i Sund By Netværket – TAK for det.

Og så vil vi meget gerne byde velkommen til netværkets to nye medlemmer: Kalundborg og Lejre. Vi glæder os til at samarbejde med jer og til at møde jer på temagruppemøder og andre aktiviteter i netværket. Flere nye medlemmer er på vej, og nye spændende samarbejdsprojekter er i støbeskeen.

I år har vi igen haft en stor medlemsaktivitet med over 1.000 deltagere på 35 temagruppemøder, i fem projekter, på Sund By Netværksdagene og på den årlige Folkemøde-medlemstur. Vores aktiviteter adresserer bredt lighed i sundhed og sundhed på tværs, og vi ser en øget deltagelse blandt ansatte fra andre områder end sundhed fx fra skoleområdet, handicap- og psykiatri, beskæftigelse, genoptræning samt ældreområdet.

Vi glæder os over, at den nationale dagsorden i øjeblikket drejer sig om det, vi i Sund By Netværket tror, er helt fundamentalt for at lykkes med folkesundhedsarbejdet. Nemlig samarbejde på tværs og en fælles indsats for større lighed i sundhed. Og vi har i det forgangne år benyttet en række anledninger til at sætte ord på den opskrift, vi tror er vejen frem:

Flere af disse grundsten for et vellykket folkesundhedsarbejde præsenterede vi i efteråret også for den nye sundhedsminister. I 2020 lægger vi op til mere samarbejde med ministeren, men også med socialministeren og sundhedsordførerne for de andre partier på Christiansborg. Som garant for nyeste og bedste viden om praksisfeltet på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, vil vi løbende byde os til, så vores viden kan sættes i spil frem mod beslutningsprocesser på sundheds- og socialområdet.

På vores vidensportal Sundeborgere.dk tilbyder vi let omsættelig viden fra praksis. Forebyggelsesindsatser på tobaksområdet er gennem 2019 blevet dokumenteret til gavn for egen og andre kommuner, der vil i gang med lignende indsatser. Tak til alle jer, der har bidraget med cases på portalen og glæd jer til 2020: Her er det vores plan at udbrede Sundeborgere.dk til nye sundhedsemner, så jeres indsatser kan dokumenteres, I kan blive inspireret og kopiere, og vi kan formidle mere viden om best practice.

I forlængelse heraf, vil vi i det nye år også arbejde med at få udviklet et praksisnært evalueringsværktøj til brug i planlægningsøjemed, når nye indsatser på folkesundhedsområdet skal igangsættes.

Nu glæder vi os til at kigge ind i det næste år, hvor et af vores fokusområder er, om vi er gode nok til at tælle det, der tæller. Og igennem 2020 varmer vi også op til Sund By Netværkets 30-års jubilæumsår i 2021.

Tak for i år – og rigtig glædelig jul og godt nyt år!

Næstformand og formand for bestyrelsen
Uffe Nymark Breum og Otto Ohrt


Brev til Sundheds- og Ældreministeren fra Sund By Netværket


Kære Magnus Heunicke

Tillykke med valget og ministerposten som Sundheds- og Ældreminister!

Selvom forebyggelse ikke indgår i ministertitlen, så ser vi i Sund By Netværket med store forventninger frem til den nye regerings initiativer på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, og vi glæder os til samarbejdet.

Sund By Netværket har i mere end 25 år arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Danmark under WHO´s Healthy Cities Network. Netværket omfatter i dag 56 kommuner, som qua deres medlemskab af Sund By Netværket kvalificerer de kommunale sundheds- og forebyggelsesindsatser, ved at udvikle og dele praksisnær viden om det, der virker.

Det vil vi gerne uddybe, og helt konkret vil vi gerne invitere dig på en medlemstur, så du kan se, hvordan kommunerne arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme, og hvordan Sund By Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde.

Vi skal løfte ansvaret sammen

I kommunerne har vi opnået gode resultater, siden vi fik opgaven med forebyggelse og sundhedsfremme. Men et forstærket samarbejde mellem stat, kommune, region og civilsamfund er en forudsætning for at afhjælpe de sundhedsudfordringer, vi stadig slås med – særligt i forhold til den sociale ulighed i sundhed.

Uligheden er voksende. Det er ikke blot et tab af leveår for den enkelte, men også et samfundsmæssigt velfærdstab. De sundhedsmæssige udfordringer rækker langt ind i andre forvaltningsområder, fx beskæftigelses, skole- og fritidsområdet. Hvis vi vil løse dem, har vi brug for en folkesundhedsreform, der opfordrer til andet og mere end at behandle os ud af sygdomsudviklingen. Vi skal tage fat i hele det nære sundhedsvæsen. Vi skal turde investere i forebyggelse sammen med borgerne i hverdagen. Det betyder eksempelvis, at vi skal styrke brobygning til meningsfulde fællesskaber, investere i sammenhængen mellem sundhed og beskæftigelse og skabe bedre rammer for bevægelse i hverdagen, der ruster alle til gode liv.

Sund By Netværket vil gerne byde ind

Sund By Netværket repræsenterer praksisfeltet, og vi vil gerne byde ind med al den viden og kommunale praksiserfaring, vi har, når regeringen sætter ny retning for folkesundheden i Danmark; en retning, der bør være med til at reducere uligheden i sundhed. Vi vil derfor også gerne tale med dig om, hvordan vi sammen kan understøtte de kommuner, hvor uligheden i sundhed er størst. Her vil vi i Sund By Netværket gerne påtage os et yderligere ansvar ind i en kommende sundhedsreform.

Jeg håber derfor, at du vil afse tid til at mødes og drøfte dette.

Jeg og konstitueret sekretariatschef Louise Dal står til rådighed med henblik på at arrangere et møde, hvor vi kan drøfte ovenstående yderligere. Vi kan her måske også vende muligheden for en fælles kronik, så vi sammen får appelleret til en bred folkelig indsats for sundheden.

 

Med venlig hilsen
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket


Det Dobbelte KRAM for bedre mental sundhed

Af Mette Skov Stoffer og Peter Thybo, formandsskabet i Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed


Talrige undersøgelser konkluderer, at det står sløjt til med den mentale sundhed i Danmark. Lad os derfor få gang i sundhedsmodellen Det Dobbelte KRAM ude blandt befolkningen og i sundhedssystemet, så den mentale sundhedstemperatur bliver feberfri.

Det’ mentalt, det’ galt

Heldigvis er der mange mennesker i Danmark, som er sunde, raske og trives. Men desværre er der en orm, som gnaver i folkesundhedens røde æble: Den nationale sundhedsprofil peger på stigende febertemperatur, når man måler på den mentale sundhed i Danmark idet en stadig stigende andel af befolkningen får ”ondt i livet” og udvikler især stress, depression og angst.

Udviklingen har været i anmarch over længere tid. Allerede i 1968, i filmen Min søsters børn vælter byen, sang Pusle Helmuth ”Det’ mentalt, det’ mentalt, det’ galt”. Sangen handler om, hvad datidens stressede liv gør ved mennesker, og i 2018 – med 50-års jubilæet for sangen – kan forskere konstatere, at nedsat mental sundhed er blevet en af de mest alvorlige sygdomsbyrder i Danmark. Samtidig har WHO meldt ud, at stress og psykiske lidelser vil være en af de største sygdomsbyrder i hele verden i 2030.  Jo, Danmark er kommet på behandlingsbriksen med et stigende antal mennesker, der enten går ned med mentale sivepunkteringer eller alvorlige brag. Begge dele piller luften ud af livsglæden og det danske sundhedssystem står med en meget stor opgave omkring folkesundhed nu og i de næ-ste mange år.

Lad os se nærmere på sundhedssystemet: Her har der i de senere år været et stort og vigtigt fokus på KRAM-faktorerne. Det er en forkortelse for Kost (spis fornuftigt – følg de officielle kostråd), Rygning (frarådes – på det bestemteste), Alkohol (i begrænsede mængder – og aldrig over de officielle genstandsgrænser), Motion (i rigelige mængder – men husk også hvile så kroppen kan restituere). KRAM-faktorerne knytter sig til vores livstil og har stor indflydelse på det fysiske helbred, dvs. om man er rask eller i risiko for at udvikle (livsstils)sygdomme. Når man ser på den foruroligende udvikling med flere og flere mennesker, som rammes af stress og psykiske lidelser, finder Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed det afgørende vigtigt, at der sættes et tilsvarende fokus på vigtige faktorer for den mentale sundhed. Med anvendelse af sundhedsmodellen Det Dobbelte KRAM kan man gennem et helhedsorienteret samt bredt tværfagligt arbejdsgrundlag styrke sundhedsindsatser i det danske sundhedssystem til gavn for befolkningens trivsel.

Det Dobbelte KRAM introducerer som noget nyt et mentalt sundheds-KRAM der supplerer de ovennævnte KRAM-faktorer. Det er en forkortelse for KompetencerRelationerAcceptMestring, som alle er med til at skabe mening og sammenhæng i livet, og som derfor er vigtige beskyttende faktorer for vores psykiske modstandskraft og mentale sundhed. Lad os se nærmere på det mentale sundheds-KRAM og dets fire faktorer der, som vi skal se, fletter sig ind i hinanden.

Det mentale sundheds-KRAM

Kompetencer – Det Dobbelte KRAM

Kompetencer forstås bredt som udvikling af kundskaber, egenskaber og evner inden for kognitive, kreative, intellektuelle, praktiske og sociale områder. Hermed får vi bedre forud-sætninger for at kunne problemløse og overkomme de udfordringer, vi kommer til at møde livet igennem. Ud over kompetencer som viden og indsigt, som kan tilegnes fx gennem uddannelse, er der også tale om bestemte livskompetencer, som kun kan opnås gennem det levede liv, når vi reflekterer over de erfaringer, vi gør undervejs. Livet leves forlæns, men forstås baglæns var en pointe fra filosoffen Søren Kierkegaard. Netop forståelsen af og indsigt i den livssituation man måtte befinde sig i, kobler vi tæt med evnen til selvkontrol, som er en anden meget vigtig kompetence.

Relationer – Det Dobbelte KRAM

Al forskning viser, at tillidsfulde menneskelige relationer er særdeles vigtige for mental sundhed – samtidig er relationer et naturligt værn mod den stigende ensomhed, som ses i en individualiseret samtid. Når livet viser tænder, har vi alle brug for at kunne dele vores tvivl, usikkerhed, sårbarhed og sorger med andre mennesker, som er betydningsfulde for os, og som vi har tillid til. At delagtiggøre et andet menneske i sine inderste tanker kan være medvirkende til at genvinde mening og sammenhæng i livet. Når man får lejlighed til at fortælle sin historie, begynder livet at kunne (gen)finde sin form. Derfor kan robuste og livskloge mennesker opbygges i stærke fællesskaber, hvor man giver sig tid til at lytte til hinanden – og derigennem udvikle sine livskompetencer.

Accept – Det Dobbelte KRAM

Accept dækker over en indre accept af, at der er negative forhold i livet, som man desvær-re ikke altid kan gøre noget ved, fx ulykker, pludselig opstået sygdom, dødsfald i nærmeste familie/vennekreds. ”At acceptere” bliver af og til misforstået som en accept af tingenes tilstand i den betydning, at man har opgivet at kæmpe – at man har tilsidesat håbet om at ændre noget og derfor har taget en resignerende holdning, hvor man passivt bliver tilskuer til sit eget liv. I Det Dobbelte KRAM er der imidlertid fokus på det aktive acceptbegreb. At være aktiv accepterende betyder, at man er villig til at opleve det, man rent faktisk oplever til fulde og uden forsvar, men at man i samme stund også retter sit fokus og engagement mod de ting i livet, som har værdi for én, og hvor man har mulighed for at ændre noget – måske med nødvendig støtte og hjælp fra andre i tillidsfulde relationer.

Mestring – Det Dobbelte KRAM

Mestring handler om at genvinde kontrollen over sit liv og følelser, når man rammes af uforudsete hændelser. Mestring tager afsæt i den menneskelige fleksibilitet og evne til at tilpasse sig, lære og handle på negative begivenheder og realiteter. Ofte kan mennesker ikke magte og håndtere livets udfordringer alene, og her bliver de førnævnte tillidsfulde relationer atter vigtige, fordi en del af mestring, måske af en personlig krise, kan være at søge hjælp/støtte og udbygge netværk og relationer. Professionel hjælp kan naturligvis også være nødvendig alt efter situation og personlige ressourcer. En anden vigtig del af mestringsprocessen er – ud over den føromtalte aktive accept – at handle i overensstem-melse med sine værdier og således bevare sin personlige integritet. Måden at mestre på afhænger af flere forskellige personlige faktorer og livsomstændigheder, fx ressourcer, helbred, energi, livsanskuelse, personlighed, alder, livserfaringer, selvværd, økonomiske forhold, selvkontrol – samt de øvrige nævnte faktorer fra det mentale sundheds-KRAM: evnen til problemløsning (kompetencer), social støtte (relationer) og realistisk indstilling til tingene (aktiv accept).

Helbreds-KRAM med fokus på de fire vigtige livsstilsområder med indflydelse på helbredet (rask – syg)

Det mentale sundheds-KRAM med fokus på fire faktorer som hver især har indflydelse på mental sundhed og psykisk modstandskraft (sund – usund)

 

Om forskelle og sammenhænge mellem det fysiske helbred og den mentale sundhed

Helbred er hvordan man har det – Modstandskraft er hvordan man ta’r det, skrev poeten Piet Hein i et Gruk som sætter Det Dobbelte KRAM i spil: Helbred drejer sig om krop, livsstil, og om du er rask eller syg. Modstandskraften (den mentale sundhed og robusthed) drejer sig om dine forudsætninger og muligheder for at kunne finde glæden i livet samt mestre tilværelsens udfordringer.

Forskellen mellem det fysiske helbred og den mentale sundhed peger samtidig på, at det er muligt at være fysisk syg og mental sund på én og samme tid. Det er en vigtig pointe, især for de foreløbige 1,8 millioner mennesker i Danmark som har én eller flere kroniske syg-domme (også dette tal stiger desværre støt). Der er imidlertid også tætte sammenhænge mellem det fysiske helbred og den mentale sundhed, og her skal blot nævnes to blandt talrige eksempler: Længerevarende stress øger klart risikoen for at udvikle sygdom, der rammer helbredet. Til gengæld virker et liv med regelmæssig motion/fysisk aktivitet (gerne i foreninger eller andre fællesskaber) positivt på den mentale sundhed.

 

Det Dobbelte KRAM Sundhedsmodellen er helhedsorienteret og tværvidenskabeligt funderet. Den samler i en dynamisk enhed helbreds-KRAM’et med vigtige livsstilsfaktorer for om man er rask eller i risiko for at udvikle (livsstils)sygdomme, og det mentale sundheds-KRAM med vigtige faktorer for psykisk modstandskraft (Thybo, 2016, 2013)

 

Fremtidige tiltag for bedre mental sundhed

De beskyttende KRAM-faktorerne i det mentale sundheds-KRAM supplerer de tidligere nævnte KRAM-faktorer, som knytter sig til vores livsstil. Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed finder, at de to sæt KRAM-faktorer tilsammen udgør et stærkt funda-ment for oplevelsen af trivsel og sundhed i livet. Vi vil derfor opfordrer til, at man i et sundhedssystem, der er under pres af et stigende antal mennesker med nedsat mental sundhed og/eller kroniske sygdom, begynder at arbejde ud fra et mere helhedsorienteret perspektiv, hvor man vægter KRAM-faktorer, som knytter sig til mental sundhed i samme grad, som de vigtige KRAM-faktorer, der knytter sig til vores livsstil.

At leve livet med Det Dobbelte KRAM giver ingen garantier for et lykkeligt liv. Helbreds-KRAM’et giver imidlertid muligheder for at man kan lægge år til livet, så man holder sig rask og bliver ældre (og danskernes middellevetid forsat stiger). Det mentale sundheds-KRAM giver mulighed for, at man kan lægge liv til årene, så livet opleves som værd at leve – også med de udfordringer der fra tid til anden kan dukke op i alle menneskers liv. Således sæt-tes der gennem sundhedsmodellen Det Dobbelte KRAM fokus på, at mental sundhed, det fysiske helbred samt trivsel er en aktiv og livslang proces mellem glæder og sorger i en verden fuld af forandringer.


Artiklens illustrationerne bringes med tilladelse fra Hans Reitzels Forlag og er fra bogen af Peter Thybo: Det Dobbelte KRAM – et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel.

Man kan også snart læse mere om Det Dobbelte KRAM i Sund By Netværkets publikation som kan bestilles hos netværket eller downloades på netværkets hjemmeside: Thybo, P (2019). Det Dobbelte KRAM – et arbejdsgrundlag for mental sundhed i en individualiseret samtid.

I Sund By Netværket er vi optaget af Det Dobbelte KRAM i vores tilgang til arbejdet med mental sundhed. Det Dobbelte KRAM tager afsæt i den salutogene forskning og har flere koblingspunkter til ABC for mental sundhed og deler de samme betragtninger i forhold til vigtigheden af, at sætte mere fokus på beskyttende faktorer for mental sundhed.

Det Dobbelte KRAM og ABC supplerer hinanden på bedste vis: ABC har en styrke i sin brede formidlingstilgang, der involverer fællesskabsfremmende aktiviteter på tværs af frivillige, private og offentlige aktører. Det Dobbelte KRAM tilbyder et fælles arbejdsgrundlag på tværs af forskellige fag, målgrupper, kommunale driftsområde samt frivillige i indsatser for mental sundhed, helbred og trivsel for alle. Det Både Det Dobbelte KRAM og ABC for mentalt sundhed imødekommer muligheden for at sætte mental sundhed ind i en bredere og dynamisk sundhedsforståelse, hvor bl.a. relationer og lokale fællesskaber har afgørende betydning.

Læs mere om Sund By Netværkets temagruppe Mental Sundhed her

Peter Thybo

er sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune, forfatter og foredragsholder og har virksomheden SundhedsUniverset.com. Uddannet fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd., Pt. Spc. (specialist i sundhedsfremme og forebyggelse godkendt af Danske Fysioterapeuter).
I 2013 var Peter Thybo med til at stifte Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed og har siden siddet i formandsskabet for gruppen. Læs eventuelt mere på www.peterthybo.dk

Mette Skov Stoffer

er sundhedskonsulent i Vejle Kommune. Sygeplejerske og Cand. Mag i filosofi og psykologi. I 2013 var Mette Skov Stoffer med til at stifte Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed og har siden siddet i formandsskabet for gruppen.

 Læs mere

Sundhed er langt mere end fravær af sygdom

Vi har brug for en folkesundhedsreform, der fremmer borgernes trivsel – og forebygger og beskytter i stedet for kun at behandle, når skaden er sket.


Af Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse.

Hvis vi vil løse de sundhedsudfordringer, vi står over for i dagens Danmark, har vi brug for en folkesundhedsreform, der opfordrer til andet og mere end at behandle os ud af sygdomsudviklingen. Vi skal forebygge og beskytte borgerne mod at blive syge, og det gør vi bedst ved at tage fat i hele det nære sundhedsvæsen – med særligt disse tre nedslag:

• En folkesundhedsreform skal sætte borgeren i centrum
• Brobygning og meningsfulde fællesskaber som løsninger
• Investering i beskyttende faktorer, der gør, at mennesker kan leve et sundt liv.

Der er gode takter i et politisk øget fokus på en bedre sammenhæng og bedre overgang mellem region, kommune og praktiserende læge. Ud fra en faglig betragtning, skal der imidlertid mere vidtrækkende løsninger til, hvis vi vil løse de sundhedsmæssige samfundsudfordringer, vi står overfor. – Udfordringer som rækker langt ind i andre forvaltningsområder, fx beskæftigelses-, skole- og fritidsområdet.

En folkesundhedsreform skal tage fat på roden til de stigende udgifter på sundhedsområdet. Den skal tage fat på den stigende ulighed i sundhed. Og den skal sikre forebyggelse blandt de borgere, der er mest udfordrede på sundheden, nemlig mennesker med kroniske lidelser og multisyge.

En folkesundhedsreform skal sætte borgeren i centrum

I Sund By Netværket vil vi derfor gerne, på et solidt fagligt grundlag, opfordre til at vi som samfund arbejder hen imod en folkesundhedsreform, der tager fat i hele det nære sundhedsvæsen. Det betyder, at borgerne bliver inviteret ind i løsningerne, ikke bare på sundhedsområdet, men på alle de områder, der berører folkesundheden. Vi skal i højere grad forstå og se sundhed som en folkeindsats.

Nye løsninger kræver ny viden. I Sund By Netværket bidrager alle 56 medlemskommuner til at generere viden om og finde praktiske løsninger på, hvordan det gode liv bliver en mulighed for alle. Løsningerne der som udgangspunkt altid inkluderer inddragelse af borgerne, af civilsamfundet og af nærområdet.

Brobygning og meningsfulde fællesskaber som løsninger

De gode løsninger på folkesundhedsområdet favner bredt, og de bor ikke nødvendigvis i kommunens sundhedsforvaltning. De gode løsninger kan vi finde i arbejdet med rammerne på kommunens skoler og på ungdomsuddannelserne, hvor bevægelse, sund skolemad eller røgfrihed bliver løst med input fra elever og lærere. De gode løsninger findes også inden for byudvikling, hvor lokale ressourcer kan være en del af løsningen. Eller i de boligsociale helhedsplaner, hvor meningsfulde fællesskaber kan støtte op om særlige målgrupper. Og i uddannelses-, job- og beskæftigelsesafdelingen, hvor særlige mentorordninger kan styrke den enkelte lediges kompetencer.

Investering i beskyttende faktorer, der gør, at mennesker kan leve et sundt liv

En folkesundhedsreform skal bane vejen for, at vi i vores folkesundhedsarbejde har fokus på at styrke de beskyttende faktorer, og arbejder for, at hver eneste borger færdes vel. Det betyder, at det er helt afgørende at arbejde med sammenhængen mellem de beskyttende faktorer – uddannelse, beskæftigelse, byudvikling, sociale relationer og fællesskaber – og vores folkesundhedstilstand. Fordi det er den eneste bæredygtige vej til at løse de massive udfordringer, vi oplever på sundhedsområdet.

Ved at øge investeringerne i de beskyttende faktorer, kan en folkesundhedsreform blive til en investering i det nære og hele sundhedsvæsen. Kun på den måde kan vi bringe sundhed ud over behandlingsperspektivet, hvor skaden allerede er sket og ind i et folkesundhedsperspektiv – hvor sundhed forstås som andet og mere end fraværet af sygdom.kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Tilbageblik på 2018

Når vi kigger tilbage på året, der er gået, har 2018 været et år med stor aktivitet i netværket. Det er noget vi er stolte af – og det vil vi da gerne dele med jer!

 


År 2018 har budt på en lang række inspirerende og netværksskabende temagruppemøder, indholdsrige konferencer og nytænkende temadage. Her har vi haft fornøjelsen af at møde mange af jer medlemmer og dygtige samarbejdspartnere, hvor vi på tværs af landet, kommuner og organisationer i fællesskab har arbejdet med forebyggelse på sundhedsområdet.

Vi har kigget på, hvor mange af vores medlemskommuner og samarbejdspartnere, der har gjort brug af Sund By Netværket i 2018, og her er et udpluk af tallene fra 2018:

Derudover har vi i 2018 kunne byde fire nye kommuner velkommen som medlemmer af netværket: Nordfyns Kommune, Samsø Kommune, Jammerbugt Kommune og Skanderborg Kommune!

 


Vi ser frem til 2019, hvor vi blandt andet sætter fokus på fremtidens unge og deres trivsel på de årlige Sund By Netværksdage. Derudover inviterer vi endnu en gang de ansatte af vores medlemskommuner med på Endagstur til Folkemødet. Det nye år byder også på en række spændende temagruppemøde – hold dig opdateret via vores kalender, hvor du kan tilmelde dig.kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49

Sommerhilsen fra formanden – tilbage fra ferien

Vi er tilbage efter en god sommerferie, og er i fuld gang med planlægningen af efterårets spændende aktiviteter i Sund By Netværket

OTO_sociale_medier_044A8846

 

Momentum for Sund By Netværket

“Vi oplever lige nu stort fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og stor anerkendelse for det arbejde Sund By Netværket bidrager med på området – både fra vores medlemmer hvor flere nye kommer til, blandt vores samarbejdspartnere og i det sundhedspolitiske landskab” indleder formanden for bestyrelsen Otto Ohrt. “Og det glæder mig, at det flotte arbejde vores medlemmer laver bliver værdsat og har betydning for danskernes sundhed”.

Der tegnede sig et endnu skarpere billede af, at Sund By Netværkets stemme er betydningsfuld i debatten omkring danskernes sundhed, og både bestyrelsen og temagrupperne arbejder på flere strenge for netværkets synlighed.

Der er fx en lang række spændende temagruppemøder i kalenderen for efteråret – men også konferencer og nye projekter står for døren. Er du nysgerrig på, hvilke møder der kunne være interessante for dig at deltage i, så kig nærmere i vores kalender, hvor du kan tilmelde dig.

 

Konference – Det gode liv med ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed afholder, sammen med Sund By Netværket, en konference den 5. september i Vejle. Her kan du blive inspireret til det kommunale arbejde med mental sundhed: få ny viden, og høre om de erfaringer der er hentet på tværs af kommuner, foreninger og organisationer i arbejdet med ABC for mental sundhed.

Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve – at vi trives og har det godt. Det har vi et fælles ansvar for. Vores mentale sundhed og trivsel skabes nemlig i fællesskab med andre – hvor end det måtte være. Konferencen henvender sig til både foreninger, organisationer, kommuner, boligforeninger, frivillige, og alle andre med interesse for mental sundhed. Du kan stadigvæk nå at tilmelde dig dagen.

 

To nye projekter – og du kan være med!
“I Sund By Netværket er vi kendt, og anerkendte for, at eksperimentere med nye metoder – og generere ny viden. Det gør vi igen, og inviterer netværkets medlemmer til at være med” siger Otto Ohrt. Til september skyder vi to nye projekter i gang. I projekt Byens Rum – livet mellem husene, skal vi i syv kommuner arbejde med at støtte og/eller udvikle stærke og robuste urbane fællesskaber. Projektet tager udgangspunkt i modellen The Place Standard Model, hvor vi vil kortlægge eksisterende ressourcer og fællesskaber i de lokale boligområder. I projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige, skal vi i otte kommuner bruge naturen som arena for samskabende sundhedsfremmeindsatser på tværs af afdelinger, forvaltninger, borgere og eksterne aktører. Med projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige ønsker Sund By Netværket at anspore kommunerne til i højere grad at udnytte naturens sundhedsfremmende potentiale til at fremme borgernes trivsel, og derigennem både den mentale og kropslige sundhed.

Det er stadig muligt at være med i projekterne, se mere på vores hjemmeside.

 

Nye temagrupper – Det gode unge liv og Seksuel sundhed.

“Der er virkelig godt gang i temagrupperne – og stor interesse for nye emner. Derfor kan vi i dette efterår byde to nye temagrupper velkommen. Det bliver spændende at følge deres arbejde og begge dagsordener er virkelig relevante og oppe i tiden” udtaler Otto Ohrt om Sund By Netværkets to nye temagrupper.

“Jeg ser frem til endnu et inspirerende efterår for Sund By Netværket, og glæder mig til at møde både medlemmer og samarbejdspartnere henover resten af 2018” slutter Otto Ohrt.kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Sommerhilsen fra sekretariatet

God sommer!

Bølger

 


Sund By sekretariatet ønsker alle en rigtig god sommer – vi vil samtidig takke for et fantastisk godt Sund By Netværks-halvår 2018; To nye medlemmer, masser af aktivitet i temagrupperne, afslutning af tre projekter, ny medarbejder i sekretariatet, Folkemøde-medlemstur og nye bevillinger fra Sundhedsstyrelsen. Det kan med sådan en start på året, kun blive et fantastisk godt næste halvår i netværket – vi glæder os!

Nye medlemmer
Det er en stor glæde, at vi kan byde velkommen til to nye medlemmer: Nordfyns Kommune og Samsø Kommune! Vi er nu 54 medlemmer i Sund By Netværket. Og vi tror på, at flere er på vej. Vi har nemlig fokus på, at også ikke-medlemmer bliver opmærksomme på de mange gode tilbud, der er i Sund By Netværket – men i høj grad også, at medlemmer får valuta for deres medlemskontingent! Ideer og input til Sund By Netværkets arbejde modtages meget gerne på post@sundbynetvaerket.dk.

Vær’ med!
Efter sommeren skyder vi vores to nye projekter i gang. I projekt Byens Rum – livet mellem husene, skal vi i syv kommuner arbejde med at støtte og/eller udvikle stærke og robuste urbane fællesskaber. I projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige, skal vi i otte kommuner bruge naturen som arena for samskabende sundhedsfremmeindsatser på tværs af afdelinger, forvaltninger, borgere og eksterne aktører. Det er stadig muligt at være med i projekterne, se mere på vores hjemmeside.

Ny mand ombord i sekretariatet
Vores nye medarbejder hedder Jan Andersson. Han er 30 år og har en baggrund i Idræt fra Københavns Universitet. Han har senest arbejdet 3 år på Sundhedshus Østerbro, som sundhedskonsulent med fokus på fysisk aktivitet og fastholdelse af nye vaner for KOL og Hjertepatienter samt borgere fra genoptræning. Jan er ny projektleder på projekt “Sunde Borgere” og er desuden tæt knyttet på temagrupperne om tobak, dokumentation & evaluering, mad & måltider, alkohol og sunde arbejdspladser. Mød Jan på Sund By Netværkets forskellige temagruppemøder og arrangementer i efteråret – Jan kan kontaktes på jaan@sundbynetvaerket.dk eller på telefon: 29666549.

Med ønske om en rigtig god sommer til alle (sekretariatet holder lukket i uge 29+30) – tak for godt samarbejde på kryds og på tværs! Dét glæder vi os til endnu mere af efter sommeren.

De bedste sommerhilsner fra
Sund By Netværkets sekretariatkontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49

Nyt projekt: Krop og bevægelse i Naturens Rige

Sund By Netværket tilbyder nu otte medlemskommuner at blive en del af aktionslæringsforløbet Krop og bevægelse i Naturens Rige, hvor vi stiller skarpt på, hvordan kommunen kan bruge naturen som arena for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og eksterne aktører, herunder frivillige foreninger og borgere.

Med Naturens Rige del I og II gennemførte vi i 2016 og 2017 syv lokale borgerinddragende projekter, der alle arbejdede med at bruge naturens rum i mentalt sundhedsfremmearbejde. Vi lærte, delte erfaringer og udviklede ny viden i et tæt samspil mellem praksis og forskning. Det er det arbejde, vi nu vil tage videre, og udfolde til i højere grad også at omfavne det fysiske og kropslige perspektiv, og koblingen mellem fysisk aktivitet og mental sundhed i naturens rum.

Konkret tilbyder vi otte medlemskommuner at blive guidet igennem et lokalt forankret, borgerinddragende samskabelsesforløb, og samtidigt få et kvalificeret forskningsblik på det lokale projekt. Aktionslæringsforløbet løber fra oktober 2018 til udgangen af 2019, og alle medlemskommuner er velkomne til at søge – også de, der har været med i Naturens Rige I og II.

Forløbet faciliteres af Christa Breum Amhøj, leder af Center for virksomhedsledelse, CBS. Samt Simon Høegmark, naturvejleder og forsker, Naturama og psykologisk institut, SDU. Og følges og evalueres af Søren Andkjær, lektor, ph.d. og ansvarlig for friluftsliv på Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.

Ansøgningsfristen er 31. august. Læs mere i vedhæftede invitation og beskrivelse.

 Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

“Hvorfor er alle kommuner ikke medlemmer af Sund By Netværket?” Flemming Møller Mortensen (S) medlem af regeringens Sundheds- og Ældreudvalg

En kuffert fyldt med nye mulige partnerskaber, glade medlemmer og en aktiv bestyrelse. Dét er blot nogle af de udbytter, Sund By Netværket har med hjem fra dette års Folkemøde.

Momentum for Sund By Netværket på Folkemødet

Sund By Netværket oplevede til dette års Folkemøde på Bornholm en stor interesse for sundhedsfremme- og forebyggelsesdagsordenen. Aldrig er vi blevet efterspurgt, og inviteret med til så mange forskellige debatter på folkesundhedsområdet, som i år.

Der tegnede sig et tydeligt billede af, at Sund By Netværkets stemme er betydningsfuld i debatten omkring danskernes sundhed, og vi oplevede en stor anerkendelse for netop dét arbejde, som er Sund By Netværkets fundament: nemlig vidensdeling og generering af ny viden på tværs af kommunerne i temagrupperne.

billede 2

billede 3

Sund By Netværkets medlemmer

Fredag inviterede vi – traditionen tro – vores medlemmer på en éndagstur til Bornholm med afgang fra København. Turen havde til formål at inspirere til faglig debat og gav samtidig anledning til masser af netværk og synliggørelse af netværket.

“Det er helt oplagt, at vi i netværket bruger denne mulighed for at tage sammen til Folkemøde. Jeg fik talt en del med gode kollegaer fra Køge og andre kommuner, og Folkemødet 2018 var igen i år et overflødighedshorn af spændende oplæg om forebyggelse og udviklingen på sundhedsområdet. Derudover svirrede det med bud på, hvad regeringen har i støbeskeen for en kommende sundhedsreform” udtaler Steen Rank Petersen, sundhedschef i Gladsaxe Kommune.

Fællesskaber, samskabelse og dokumentation

Omdrejningspunktet for de debatter Sund By Netværket deltog i var fællesskaber, samskabelse og dokumentation.

I Sund By Netværket tror vi på, at relationer og fællesskaber er nøglen til at løse nutidens helt store sundhedsudfordring: ulighed i sundhed.

Et vigtigt skridt er, for alvor at erkende, at kommunen ikke alene kan løfte udfordringen. At løsningen på den enorme sundhedsmæssige udfordring med ulighed i sundhed skal findes ved at lytte til- og skabe sammen med borgeren og civilsamfundet” siger Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse, og fortsætter: “Og så skal kommunerne blive bedre til at dokumentere det gode arbejde, de allerede gør for folkesundheden. I dag er der større efterspørgsel på at vide, hvad der virker, i hvilken kontekst – og for hvem. Effekt af indsatser kan bruges som argumentation i sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet mhp. tilførsel af midler til området. Investeringsmodeller er efterspurgte og flere kommuner arbejder med businesscases, der skal vise potentialet i forebyggelsesopgaven.”

På Folkemødet mødte vi mange foreninger og organisationer, som brænder for at finde løsninger sammen med borgerne og kommunen. Blandt andet DGI, Jordemoderforeningen, Regionskontoret i EU, Metropol, VIA University College og 3F. Dem ser vi, i Sund By Netværket, frem til at samarbejde yderligere med i de kommende år.Læs mere


kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49

Sund By Netværket som Partner i Røgfri Fremtid

Sund By Netværket er WHO’s danske Healthy Cities Network, og har med sine 53 medlemskommuner og en særdeles aktiv tobakstemagruppe godt fat i tobaksforebyggelsen.

roegfri_fremtid_logo_rgb_72ppi_primary_positiv-1


 

Røgfri Fremtid er et meget vigtigt pejlemærke – der peger frem mod en røgfri generationer og meget få rygere i 2030. Blandt andet er medlemskommunerne klar til at gå ombord i at understøtte folkeskolernes ønske om røgfri skoletid og arbejdspladsernes ønske om røgfri arbejdstid – og hjælpe alle de mange voksne rygere der ønsker et røgfrit liv.

Sund By Netværket vil arbejde aktivt for, at visionen om Røgfri Fremtid bliver til virkelighed.

 

Se kampagnevideo fra Røgfri Fremtid her og læs nærmere om projektet her.

 Læs mere

Vi skal tro på de unge! – kronik af formand Otto Ohrt

“Ingen tvivl om, at de unge med deres besvarelse i den nye Sundhedsprofil sender en stærk besked. Vi kan ikke lukke øjnene for, at næsten hver fjerde af de danske unge mistrives!” Understreger Sund By Netværkets formand Otto Ohrt i en ny kronik. 


At investere i de unges trivsel er en investering, der både vil gavne de unge såvel som vores samfund.

“Sundhedsprofilen chokerer os, når vi ser på en ungdom, der så skarpt melder ud, at de mistrives. Men lad os undgå, at sundhedsprofilen bliver en selvopfyldende profeti, der tager sejheden ud af de unge. Lad os i stedet kigge indad og erkende, at vi hverken som kommunalt system eller som samfund har fået skabt de rammer, der sikrer et fælles ejerskab over for udfordringen.”, skriver formand Otto Ohrt i kronikken.

At unge trives og generelt er sunde har en betydning for om de eksempelvis gennemfører deres uddannelse. Uddannelse er afgørende for ligheden i sundhed, så på den måde hænger investeringerne sammen og er meget afhængige af hinanden. De unges trivsel skal derfor tages alvorligt!

Ved at give de unge magtens tilbage og give de unge lov til at inspirere os, kan ungdommen få mulighed for at vise, at den har mange af de løsninger som systemet desperat jagter.

Læs hele kronikken herunder. Bliv klogere på hvorfor og ikke mindst hvordan vi kan investere i de unges trivsel og generelle sundhed.Læs mere


kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Sund By Netværksdage 2018 – Relationer og fællesskaber

Netop i disse dage afholdes Sund By Netværksdage 2018 i LEGO House i Billund Kommune.

IMG_0619


Overskriften for dagene er: Relationer og fællesskaber – Er det løsningen på de nye sundhedsudfordringer? og der bliver arbejdet intenst med mental sundhed, og hvordan relationer og fælleskaber kan bidrage til at løse nogle af fremtidens sundhedsudfordringer.

I Sund By Netværket tror vi på, at relationer og fællesskaber er nøglen til at løse nogle af nutidens store sundhedsudfordringer. Gode relationer og det at indgå i meningsfulde fællesskaber er afgørende for, at vi trives som mennesker – at vi har det mentalt godt.

Én af vores fornemmeste opgaver er at arbejde for at skabe de bedste rammer for kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser, der fremmer fællesskaber, brobygning og borgerinddragelse. Som løfter og inviterer – også de borgere, der ikke er blandt de mest ressourcestærke. Indsatser, der gør os alle sammen stærkere – sammen. Og giver alle muligheden for det gode liv.

Netværksdagene i Billund har i går budt på en række spændende oplæg fra blandt andet Sundhedsstyrelsen, formand for Sund By Netværkets temagruppe ‘Mental Sundhed’, Billund Kommune samt Aarhus Universitet.

 

IMG_0653

I dag byder netværksdagene blandt andet på debat, hvor Billund Kommunes kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen vil debattere om, hvordan vi sikrer os, at “samskabelse ikke blot bliver en reproduktion af uligheden”. Her får han selskab af bl.a. Steen Hildebrandt, formanden for Psykiatrifonden og Fredericia Kommunes kommunaldirektør. Afslutningsvis vil Lars AP, forfatter og kreativ strateg og flinkhedsforkæmper (Fucking Flink) holde oplæg om, hvordan vi kan gøre ‘relation og fællesskaber’ til noget sexet.

Under Sund By Netværkdage vil der også være rig mulighed for networking eksempelvis under gåtur langs oplevelsesruten Playline, stående netværksmiddag med samskabelse og leg, stjerneløb eller lærerig guidet gåtur.

 

Vi ser frem til endnu en dag sprængfuld af spændende oplæg, erfaringsudveksling og smil…

 

IMG_0675_3Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Succesfuldt samarbejde om rygestop – fortællinger om at holde op med at ryge

”Jeg vil gerne, jeg synes det ulækkert, og jeg bør ikke ryge med mine lunger, de har det ikke godt. Jeg har røget siden jeg var 11 år, men hvordan gør jeg det smartest?” Sådan lyder det fra en af rygestopperne i filmen ”Fortællinger om at holde op med at ryge”.

Storrygerpulje


Ni kommuner på Vestegnen og Sydamager samarbejder om at hjælpe borgere til røgfrihed. Visionen er en tobaksfri generation i 2030, hvor ingen børn og voksne ryger eller bruger tobak. De ni kommuner består af Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk og danner tilsammen partnerskabet “Bliv en vinder uden tobak”. Knap en fjerdedel af de storkøbenhavnske borgere er rygere. Rigtig mange ønsker at stoppe, men ved ikke, at den bedste måde at blive røgfri på er ved at få hjælp til det. Kommunerne har derfor lavet en film, der viser, hvad der sker på et rygestopkursus, og hvad deltagerne får ud af det, hvilket er et arbejde som Sund By Netværket gerne vil dele.

 

Alle, der ønsker hjælp til rygestop, kan få det. Ingen skal være i tvivl om, at det er en god ide at få hjælp, og kommunale medarbejdere skal vide, hvordan man kan snakke rygning med borgere på en nænsom måde – det har vi lavet to film om”, fortæller projektleder Helle Stuart.

I filmen ’Fortællinger om at holde op med at ryge’ har vi fået lov til at være med på sidelinjen på nogle af vores rygestophold. Det er meget stærkt at få indblik i rygestoppernes seje kamp, deres overvejelser før de går i gang, og hvordan de på forskellig vis bekæmper rygetrangen, når den viser sig. Når man har set filmen, er man ikke i tvivl om, at det kræver sin mand eller kvinde at kvitte smøgerne”, pointerer Helle Stuart.

 

Må jeg spørge: Ryger du?
Som supplement til rygestoppernes fortællinger om rygestop har de ni kommuner også lavet en kort film, der beskriver hvordan kommunale medarbejdere og personale på fx apoteker kan fortælle om rygestoptilbuddene og hjælpe borgerne i gang med et rygestop på en nænsom måde.

Metoden der skal bruges hedder Very Brief Advice – i daglig tale VBA-metoden. Mange medarbejdere kvier sig lidt ved at snakke rygning med borgere, fordi det nemt kan opfattes som en løftet pegefinder. VBA-metoden er anderledes, og den opleves både af borgere og frontpersonaler som god.

VBA-metoden holder den lette tone, og de gange jeg har brugt metoden, har jeg oplevet, at borgeren har åndet lettet op og tænkt ’Var det bare det, kommer der ikke nærgående spørgsmål?’ Så på den måde har det været en virkelig positiv oplevelse”, lyder det fra forløbskoordinator Lisbeth Olsen.

 

Filmene kan ses herkontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

To nye projekter i Sund By Netværket

Sund By Netværket søsætter inden længe to nye projekter ‘Krop og bevægelse i Naturens Rige’ og ‘Sunde Byer – Sunde borgere: Aktiv medskabelse af byens rum’.

“Det er fantastisk, at vi med vores to ny projekter får mulighed for at eksperimentere og udvikle ny viden i netværket inden for mental sundhed og fysisk aktivitet, som vi ved fra de nye sundhedsprofiler, at danskerne er særlig udfordret på”, siger Sund By Netværkets formand, Otto Ohrt.

 Krop og bevægelse i Naturens Rige (1 ½ år)

“Sundhedsprofilen 2017 viser, at over halvdelen af danskerne i dag vejer for meget og hver 8 dansker har ondt i livet. Projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige er derfor en kærkommen lejlighed til at søge ny viden og erfaring på området,” siger Otto Ohrt.

Konkret ønsker vi med projektet, at bane vejen for, at naturen i højere grad anvendes rammesættende og strukturelt i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunerne, på tværs af afdelinger, forvaltninger og eksterne aktører – herunder frivillige foreninger og borgere. Ved at bygge videre på de resultater og den indsigt vi har fået med projekt Naturens Rige del I og II i 2016 og 2017, ønsker vi at kvalificere vores fælles viden om, hvad der virker i det sundhedsfremmende arbejde, der knytter sig til borgernes trivsel, både mentalt og kropsligt – med naturen som arena.

Otto Ohrt uddyber, “naturen har vist sig om en fantastisk arena for det kommunale sundhedsfremmende arbejde. Fra vores første Naturens Rige projekt har vi set, hvordan der opstår et mere uformelt og ligeværdigt forhold mellem borgere og fagprofessionelle i uderummet, hvilket gør, vi kan favne flere målgrupper i indsatserne. Samtidig har alle kommuner adgang til grønne områder, men mange overser de muligheder naturen giver os i det sundhedsfremmende arbejde. Med projektet skal vi blive endnu bedre til, at anvende naturen som ressource i sundhedsarbejdet.”

 Fra Naturens Rige I og II lærte vi, at naturen er et uformelt og neutralt rum, der giver plads til en mere naturlig samskabelse mellem borgere og fagprofessionelle. Dette hænger sammen med, at der i naturen ikke eksisterer ejerskab på samme måde, som når der sker aktiviteter i kommunale bygninger. Samvær i naturen kan således have indflydelse på, at ellers fasttømrede roller forflyttes.

Med det nye projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige ønsker vi, at anvende et mere holistisk begreb “kropslig mental sundhed”, da mental og fysisk sundhed følges ad. Koblingen mellem natur og mental sundhed er vanskeligt at lave uden også at have fysisk sundhed og bevægelse med i ligningen,” fortæller Otto Ohrt.

Sunde byer – Sunde borgere: Aktiv medskabelse af byens rum (knap 3 år)

Sund By Netværket er en del af WHO Healthy Cities Network, som giver netværket adgang til international forskning og viden. Dette afspejles bl.a. med det nye projekt Sunde byer – Sunde borgere, der er inspireret af Skotland.

Tilknytningen til WHO kan nogle gange virke langt væk i en kommunal hverdag. Selvom Danmark gør det godt på rigtige mange områder i sundhedsarbejdet, må vi ikke glemme at kigge ud over egen landegrænse. Der er rigtig meget vi kan lære og blive inspireret af fra andre lande. Det er projektet her et rigtig godt eksempel på,” fortæller Otto Ohrt.

Projektets formål er at kortlægge og udvikle sunde og involverende rammer for det levede liv, og dermed øge den fysiske og mentale livskvalitet for beboerne. Ved at anvende den WHO anbefalede og anerkendte ‘The Place Standard Model’ placeres borgeren i centrum og kortlægningen tager udgangspunkt i borgerens oplevelse af lokalområdet. Modellen er udviklet af Skotlands Sundhedsministerium, NHS, og er et udbredt værktøj for at arbejdet med sundhed på tværs – for og med borgerne. Med projektet ønsker vi, at vise både beslutningstagere, fagprofessionelle og borgere, at vi endnu har en række uudnyttede muligheder og ressourcer for at skabe sunde og involverende rammer for det liv vi lever i Danmark.

Otto Ohrt fortæller, “i kommunen har vi et stort ansvar for at skabe sunde rammer for borgerne, som er alfa omega, hvis vi skal hjælpe borgerne til at gøre det sunde valg til det lette valg. Projektet er en super mulighed for at tage udgangspunkt i lokalområdets egne behov og ønsker, hvor vi involverer beboerne i at skabe de rammer, der giver bedst mening for dem“.

Alle medlemskommuner er velkommen til at søge begge projekter, og der sendes projektinvitationer ud i den nærmeste fremtid. Desuden vil projekterne bliver præsenteret på Sund By Netværksdagene den. 16 – 17 april 2018.

 

 

 kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Vil du være kollega til os i sekretariatet?

Og vil du være med til at styrke sundhedsdagsordenen i kommunerne? Kan du omsætte meget komplekse problemstillinger til hurtig handling for de danske kommuner? Er du en netværker, der trives med mange bolde i luften og en meget forskelligartet hverdag?

Så kan du være den konsulent, som vi søger til Sund By Netværkets sekretariat. Ansøgningsfristen er onsdag den 4. april.

Læs hele stillingsopslaget her.


Månedens medlem – Billund Kommune: Vært ved årets Sund By Netværksdage

For første gang skal de årlige Sund By Netværksdage afholdes i Billund Kommune. Kommunen deltager aktivt i planlægningen, og vil bl.a. introducere deltagerene for fire forskellige og nyskabende indsatser i kommunen.

1_LEGO House from medium_res


Relationer og fællesskaber – Er det løsningen på de nye sundhedsudfordringer?  Sådan lyder overskriften for årets Sund By Netværksdage som afholdes i LEGO House i Billund Kommune. Fokus vil være på mental sundhed, og hvordan relationer og fællesskaber kan bidrage til at løse nogle af fremtidens sundhedsudfordringer. Vi ser det derfor som én af vores fornemmeste opgaver, at arbejde for at skabe de bedste rammer for kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser, der fremmer fællesskaber, brobygning og borgerinddragelse. Som løfter og inviterer – også de borgere, der ikke er blandt de mest ressourcestærke. Indsatser, der gør os alle sammen stærkere – sammen. Og giver alle muligheden for det gode liv.

Med netværksdagene i Billund, har kommunen aktivt deltaget i planlægningen af dagene. På førstedagen skal deltagerne møde Billund Kommune igennem fire forskellige indlæg, hvor deltagerne skal ud og se og høre om kommunens indsatser og tiltag. Kommunen kan mødes i:

a) Skulpturpark Billund: I natursmukke opgivelser skal deltagerne rundt og se de 19 skulpturer. På den 1,3 km. lange gåtur bliver deltagerne introduceret for de enkelte skulpturer, og hvilken betydning de har for livet i Billund.

b) Samskabelse med børn, unge og natur: Med en titel som børnenes hovedstad, er samskabelse med børn og unge, en værdi der er dybt funderet i Billund Kommune. Deltagerne skal på denne tur høre om, hvordan Billund Kommune aktivt arbejder med samskabelse med børn og unge, om brugen af naturen.

c) På dette tredje indlæg, skal deltagerne høre leder af sundhedsstaben i Billund Kommune, Lene Bruun, fortælle om, hvordan kommunen med Rickshaws og fysisk aktivitet skaber generationsmøder mellem bedsteforældre og børnebørn.

d) Det fjerde indlæg byder på et oplæg om, hvordan kommunen sammentænker kultur og sundhed. Deltagerne skal her høre om kommunens erfaringer, og hvordan man tilrettelægge arbejdet på tværs af de to forvaltninger.

På andendagen  får Billund Kommunes kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen lov til at debattere om, hvordan vi sikrer os, at “samskabelse ikke blot bliver en reproduktion af uligheden”. Her får han sekslab af bl.a. Steen Hildebrandt, formanden for Psykiatrifonden og Fredericia Kommunes kommunaldirektør.

Sund By Netværksdagene byder derudover på oplæg fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed,  WHO og Steen Hildebrandt.
Se program for dagene herunder.

Program
Tilmeld digkontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Sundhedsprofilen 2018 understreger behovet for forebyggelse

 

Danskernes sundhedsprofil


Helt nye tal fra Sundhedsprofilen viser, at det generelt står skidt til med danskernes sundhed og trivsel. Over halvdelen af danskerne er i dag overvægtige, andelen af rygere under 45 år er stigende og hver 8 dansker har ‘ondt i livet’. Tallene viser samtidig, at sundhedsudfordringerne rammer socialt skævt. Danskere med lavere uddannelsesniveau, førtidspensionister og andre uden for arbejdsmarkedet, er generelt hårdere ramt på både den mentale og den fysiske sundhed. Derfor skal vi have fokus på tidlig forebyggelse og sundhedsfremme, så vi sikrer, at alle danskerne får en uddannelse og er aktive på arbejdsmarkedet. “Vi skal sætte ind i folkeskolen, men lige så vigtigt er det, at understøtte eleverne i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. At eleverne trives og generelt er sunde, er afgørende for, at de gennemfører deres uddannelse, og at vi dermed knækker uligheden i sundhedsproblematikken. Og her får vi brug for uddannelsesinstitutionerne” siger formand for Sund By Netværket, Otto Ohrt.

På Sund By Netværkets afsluttende konference i forbindelse med projekt Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler, sagde en deltagende erhvervsskoleelev bl.a., “det er en udfordring, at jeg kan gå ned i kantinen og købe en pakke smøger – og stå udenfor skolen og ryge i pauserne. Hvad skal jeg ellers bruge mine pauser på?”

Igennem to år har fire af Sund By Netværkets medlemskommuner, hhv. Aarhus, Sønderborg, Silkeborg og Holstebro samarbejdet med erhvervs- og produktionsskoler om at afholde sundhedssamtaler på uddannelsesinstitutionerne. I alt er det blevet til 897 samtaler med en elevgruppe, der er særlig udfordret på deres sundhed og trivsel – samtalerne er blevet afviklet med det formål, at fastholde eleverne i skolen og fremme elevernes trivsel.

Igennem vores projekt på erhvervs- og produktionsskoler har det stået klart, at de unge generelt har et stort ønske om at ændre deres livsstil i en sundere retning, og også ønsker at tage imod hjælp til det“, udtaler Otto Ohrt. Projektet viser, at eleverne er særligt udfordrede på deres mentale sundhed, men også på andre livsstilsområder som kost og fysisk aktivitet. Og i lighed med andre undersøgelser, viser projektet også, at rygning i høj grad er et socialt ritual. Generelt udtrykker eleverne, at de ryger mere i skoletiden, og at det er svært at stoppe pga. det sociale fællesskab omkring rygning. Projektet har således bidraget med vigtig viden om målgruppen. Formanden for Sund By Netværkets bestyrelse uddyber, “de fortællinger og oplevelser de unge har delt, giver viden om, hvilken baggrund de har, og hvilke indsatser der med fordel kan iværksættes for at øge de unges trivsel og sundhed“.

Resultaterne af den nye Sundhedsprofil understreger vigtigheden af tidlig forebyggelse. “Med resultaterne fra Sundhedsprofilen 2018 må vi desværre erkende, at vi langt fra er i mål. Der er behov for, at alle parter tænker i nye løsninger, og at vi bevæger os væk fra et systemperspektiv til i stedet at arbejde ud fra et borgerperspektiv. Vi skal i højere grad invitere borgerne med ind i løsningen, så vi tager udgangspunkt i deres ønsker og behov”, understreger Otto Ohrt..

Sund By Netværket har allerede eksperimenteret med et borgerrettet perspektiv i projekterne Lige Adgang i Kommunale Sundhedsydelser (LAKS), Netværk for Fællesskabsagenter og Naturens Rige. De mange gode erfaringer og viden fra projekterne, vil netværket arbejde videre med: “Men vi kan ikke vende udviklingen alene” siger Otto Ohrt. Derfor tager Sund By Netværket nu initiativ til at skabe Danmarks stærkeste alliance for Lighed i sundhed.

Sundhed og lighed i sundhed starter mange andre steder end i sundhedssektoren, og derfor er det ikke alene sundhedsvæsnets opgave, at sikre sunde og raske borgere. Vi har brug for et bredt og tværfagligt alliancesamarbejde, hvor vi ryster posen og i fællesskab skaber innovative, utraditionelle og ‘skæve’ løsninger i kampen mod ulighed i sundhed”, siger Otto Ohrt.

 

Sund By Netværket holder den 20. september 2018 et kick off arrangement, der inviterer bredt ud til civilsamfundet, netværkets samarbejdspartnere, medlemmer, politikere, erhvervslivet og organisationer og danner Danmarks stærkeste alliance for Lighed i sundhed. “Med den, håber vi at kunne være med til at knække kurven, og ændre på udviklingen af danskernes sundhed – så flere kan få et længere liv med høj livskvalitet og flere raske leveår”, afslutter Otto Ohrt.Læs mere


kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Månedens medlem – Billund Kommune: Ud med tobakken

Med et erklæret mål om at skabe røgfri miljøer, arbejder Billund Kommune målrettet på, at især de kommende generationer skal vokse op uden røg.


I Billund Kommune er tobaksforebyggelse en strategisk retning i kommunens nye sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er netop vedtaget med udgangen af 2017, og den konkrete udmøntning er endnu ikke klarlagt, men politikken fokuserer primært på langsigtede investeringer i borgernes sundhed. Fx at flere borgere skal sikres et sundt fysisk og mentalt liv. Et udvalgt pejlemærke her er, at kommunen skal have fokus på røgfri miljøer med henblik på at sikre, at ingen børn eller unge begynder at ryge.

Flere ideer til udmøntning af dette pejlemærke er dog allerede på tegnebrættet, og ifølge leder af Sundhedsstaben, Lene Bruun, er det i denne indledende fase vigtigt at italesætte rygning som en udfordring i kommunen og skabe politisk debat herom. Det er således sundhedsstabens opgave at præsentere de sundhedsfaglige problemstillinger, der knytter sig til tobak i kommunen. I kommunen arbejdes der for tiden med at beskrive flere indsatser og partnerskaber på området, og Lene Bruun nævner partnerskabet, Røgfri Fremtid, som et af dem. Lene Bruun understreger, at det kræver politisk opbakning, hvis kommunen skal være en del af dén satsning.

I sundhedsstaben er der fokus på at beskrive, hvordan man lokalt kan arbejde med at forebygge rygestart hos børn og unge og hvordan man som kommune kan være gode rollemodeller og inspirere til, at der bliver etablereret røgfri miljøer i kommunen. I staben har man også prioriteret at deltage i konferencer og temadage, hvor den nyeste viden på området er præsenteret. ”Det er enormt inspirerende at opleve, hvor meget fokus der er på området både nationalt, regionalt og kommunalt. For det er i høj grad et område, som kræver et samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder også internt i kommunen” udtaler Lene Bruun.

I Sund By Netværkets tobaks-temagruppe er det muligt at få yderligere inspiration til arbejdet med tobaksforebyggelse. Med over 60 medlemmer fra vores medlemskommuner, præsenteres, diskuteres og udvikles den nyeste viden om tobaksforebyggelse i en kommunal kontekst. Du kan læse mere og tilmelde dig temagruppemøderne her

Sund By Netværket og Hjerteforeningen har derudover udviklet materiale til arbejdet med Røgfri arbejdstid. Hent eller bestil det herkontakt

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350

Månedens medlem – Billund Kommune: Playline – Social infrastruktur

Billund Kommune er med “Playline” i gang med at skabe en infrastruktur i Billund by, som har til formål at binde by og mennesker sammen. Playline er en social infrastruktur og et tiltag mod en “walkable city”.

Udklip


Billund By er med sine 6.000 indbyggere en mindre dansk by. Turistattraktioner fylder dog meget i byen og med både LEGOLAND, LEGO HOUSE, Lalandia og lufthavnen placeret i byen, besøger ca. 3,5 mio. turister hvert år Billund. De mange turistattraktioner og dertilhørende arbejdspladser har betydet, at byen har virket “splittet”. Kommunen har derfor ønsket at binde byen og ikke mindst byens mennesker, mere sammen.

En af løsningerne er den såkaldte “Playline”, som med sine 3,7 km forbinder turistattraktionerne i vest med bymidten i øst. Konkret er Playline et stisystem, hvor der langs strækningen er etableret en række opholdssteder af både midlertidig og permanent karakter. Opholdssteder inviterer, gennem en række aktiviteter, til møder mellem mennesker og til fysisk aktivitet. Som navnet også indikerer, er der tale om “legende” rum. Ved at udnytte de ressourcer som området tilbyder, bliver opholdsstederne indrettet således, at de inviterer til aktivitet og socialt samvær mellem mennesker.

Et centralt perspektiv i etableringen af Playline er samskabelse. Det er centralt, at det er borgerne og de mennesker der skal bruge Playline, der også er med til at udvikle den. Kommunen opfordrer således borgeren aktivt til at deltage i planlægningen, og gode ideer til aktiviteter og events kan sendes til Billund Kommune. Derudover inddrages det private erhvervsliv også i planlægningen, da Playline bl.a. løber igennem private områder såsom LEGO Campus og Lalandia. Etableringen af Playline følger således kommunens overordnede sundhedsstrategi, hvor det gælder om at udnytte de eksisterende indsatser og tilføje et sundhedsperspektiv hertil. Du kan læse mere om sundhedspolitikken i Billund Kommune her.

Playline er et projekt som Billund Kommune har stort fokus på. Dette afspejles også i inddragelsen af en stor del af kommunens forvaltninger. I projektet deltager Planafdelingen, Kultur & Fritidsafdelingen, Kommunikationsafdelingen og  (har fjernet ikke mindst) Sundhedsstaben. Projektet afspejler således, hvordan det lykkes at arbejde på tværs af kommunens forvaltninger, og hvordan man ved at tænke sundhed i et bredt perspektiv kan skabe miljøer, der er med til at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed.

Er du interesseret i at læse mere om Playline, kan du gøre det på Billunds Hjemmeside her

Derudover kan du under #oplevbillund se billeder fra ruten.kontakt

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350

Månedens medlem – Billund Kommune

Fremover vil Sund By Netværket hver måned, sætte fokus på ét af vores medlemmer. Læs med og bliv inspireret af, hvordan Danmarks største sundhedsstab arbejder med sundhedsfremme- og forebyggelse. Månedens medlem er i marts Billund Kommune, som har været medlem af netværket siden kommunalreformen i 2007.

Billund-Kommune_1


Mød Lene Bruun! Lene er Sund By Netværkskoordinator for Billund Kommune OG leder af sundhedsstaben i Billund Kommune. Sundhedsstaben i Billund er ny, og siden sin ansættelse i oktober 2017 har Lene Bruun arbejdet på at forstå og skabe rammerne, hvori hun arbejder.
Sundhedsstaben er stadig ikke fuldt besat, men pr. 1. maj 2018 er der fuldt hold, hvilket vil sige 2½ sundhedskonsulent, 1 strategisk analysekonsulent og Lene selv – altså i alt 4½ fuldtidsmedarbejdere.

Den nye sundhedstab i Billund Kommune udspringer af et markant øget fokus på sundhedsfremme- og forebyggelse. Og arbejdsgrundlaget er byrådets netop godkendte sundhedspolitik, som har et langt sigte på 8-10 år, i en erkendelse af, at de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er svære at måle på kort sigt. Billund Kommunes sundhedspolitik er struktureret omkring fire pejlemærker:

 1. Et godt liv til flere igennem tidlig indsats til børn, unge, voksne og ældre
 2. Fællesskaber og sociale relationer skaber rammer for mental sundhed
 3. Flere borgere med sundt fysisk helbred og mental sundhed
 4. Større grad af lighed i sundhed

 

Fælles for de fire pejlemærker er, at de bygger på ideen om “Det dobbelte KRAM”. Ved at indbefatte de traditionelle KRAM-faktorer og det dobbelte KRAM, arbejdes der med en langsigtet investering i borgernes sundhed, hvor målet er, at flere opnår en bedre mental, fysisk og social sundhed og samtidigt bliver bedre til at mestre eget liv ved at styrke egen robusthed. Det dobbelte KRAM er født ud af Sund By Netværks temagruppe om mental sundhed som du kan du læse mere om her.

 

Lene Bruun, Leder af Sundhedsstaben i Billund Kommune

Lene Bruun, Leder af sundhedsstaben i Billund Kommune

Et andet vigtigt parameter i arbejdet med sundhedsfremme- og forebyggelse i Billund Kommune, er arbejdet på tværs af udvalg og forvaltninger. Den politiske organisering, som er et resultat af kommunalvalget i 2017, orienterer sig mod en borgerrettet organisering, som er struktureret efter borgerens liv og logik – ikke administrationens. Dette betyder at de politiske udvalg er organiseret i hhv. Børneudvalget, Unge- og Kulturudvalget og Voksenudvalget.

Den administrative organisering  afspejler den politiske, og konkret betyder det, at Lene Bruun og resten af sundhedsstaben orienterer sig mod tre politiske udvalg, som ligeledes alle forpligter sig til at forholde sig til sundhed. Organiseringen i Billund er med til at sundhed tænkes på tværs. – Helt konkret sidder direktionen i et åbent kontormiljø, og alle kommunens forvaltninger sidder mere eller mindre under samme tag på rådhuset.

I den administrative organisering er det vigtigt at tænke den nye sundhedsstab ind i de eksisterende tilbud og indsatser, der i forvejen er en del af kommunens aktiviteter. Det er dermed ikke et formål for sundhedsstaben at udvikle nye projekter og indsatser, men derimod at koble sig på allerede eksisterende og at “spille de andre forvaltninger i kommunen gode” – at sidde med ved bordet, men ikke nødvendigvis for bordenden.

Konkret er Lene Bruun ude og “banke på en masse døre”, og ikke mindst er hun lyttende, og stiller de gode spørgsmål. For Lene Bruun og resten af sundhedsstaben er det et erklæret mål altid at bidrage positivt til de andre forvaltningers arbejde. Det gælder om at “sige mere ja end nej” og holde flere døre åbne.

Med Lenes egne ord gælder det om “at have store ører og en lille mund”.kontakt

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350

Danske borgmestre og politikere forpligter sig til at arbejde for sunde og bæredygtige byer

Med afholdelsen af Mayors Summit 2018 er en ny politisk vision for fremtidens sunde og bæredygtige byer netop vedtaget i WHO Healthy Cities netværket. På topmødet deltog borgmestre og politikere fra København, Frederiksberg, Fredericia og Lolland.

En række borgmestre og politikere fra forskellige lande og byer, der er medlem af WHO Healthy Cities, har netop indgået ny fælles aftale om, at arbejde for sunde og bæredygtige byer. Det skete til topmødet Mayors Summit, der blev afholdt for første gang den. 12. – 13. februar 2018 i FNbyen i København.

Under topmødet underskrev politikerne ”Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and Happier Cities for All”, hvor de forpligter sig til at arbejde med de seks p’er: people, places, participation, prosperity, peace & planet.

Fra Danmark deltog borgmestre og politikere fra fire af de danske akkrediterede WHO byer hhv. København, Frederiksberg, Fredericia og Lolland. De deltagende borgmestre og politikere har alle kommenteret på deres udbytte fra Mayors Summit 2018:

København:

Sundheds- og Omsorgsborgmester, Sidse Marie Welling:

Medlemskabet af The Healthy City Network giver os mulighed for at dele erfaringer, bedste praksis og arbejdsmetoder med en række lande og byer fra hele verden. For at imødegå de mange udfordringer, vi står over for i dag, har vi brug for en stærk vision og klare politiske mål. Vi har brug for byer, der arbejder sammen og tør gå forrest, når det kommer til at finde morgendagens løsninger. Vi har også brug for en strategisk tilgang til, hvordan sundhed kan implementeres og integreres i folks hverdag. Vedtagelsen af the Copenhagen Consensus og Mayors for Healthier and Happier cities for all, er et godt sted at starte i vores fælles bestræbelser på at skabe sundere og lykkeligere byer for alle.

Fredericia:

Borgmester, Jacob Bjerregaard:

Med tilslutningen til ”the Copenhagen Consensus og Mayors for Healthier and Happier cities for all” har politikere på tværs af hele Europa sendt et ambitiøst og meget vigtigt signal om at fokus på sundhed og trivsel er vigtigere end nogensinde. WHO’s netværk af byer, der tager sundhedsudfordringerne i verdens byer alvorligt er et stort skridt i den rigtige retning. Vi er nødt til at tænke globalt og handle lokalt. Vi må forholde os til de udfordringer, der er fælles for os alle: mental sundhed, fysisk sundhed, bæredygtighed og ikke mindst de udfordringer der følger med den hastige udvikling i verden med følge af migration, forurening, ulighed og inaktivitet. Vi har hentet stor inspiration gennem de temaer, der er rejst på Mayors Summit og er kun blevet bekræftet i, at politisk lederskab på sundhedsdagsordenen er afgørende for at skabe lokale resultater

Viceborgmester og formand for sundhedsudvalget, Susanne Eilersen:

Det er tydeligt for os, at vi slås med mange af de samme udfordringer – uanset hvor i Europa vi arbejder og er politisk valgt. Bæredygtig byudvikling handler om at vi deler viden og søger inspiration hos hinanden til, hvordan vi gennem politisk lederskab kan skabe konkrete handlinger på udfordringer, der relateres til sundhed lokalt hos os selv. Derfor giver deltagelse i det europæiske netværk rigtig god mening for os og det har været meget inspirerende at være samlet på tværs af så mange lande og europæiske byer omkring dette fælles og vigtige tema.

Frederiksberg

Udvalgsformand, Sundheds- og forebyggelsesudvalget, Flemming Brank, Summit of Mayors gav en god fornemmelse for bredden i sundhedsarbejdet og visionerne for den næste fase. Det var inspirerende at møde politikere fra hele Europa – ikke mindst fra de andre danske medlemsbyer. Vi er i øjeblikket ved at udvikle en ny sundhedspolitik. Det var inspirerende at se det brede sundhedsbegreb konkretiseret ved så mange forskellige indsatser rundt omkring i Europa. Her blev det også helt tydeligt, at Sundhed og forebyggelsesudvalget ikke kan gøre dette her arbejde alene. Vi skal finde en model for hvordan vi skal arbejde sammen på tværs for at løfte opgaven. Det inspirerer mig til at finde en model for hvordan vi kan få sundhedsdagsordenen endnu mere ind i arbejdet i de andre udvalg i kommunen.

Lolland:

Borgmester, Holger Schou Rasmussen På mange punkter bliver verdenen mindre. Det gør også, at de udfordringer vi har på sundhedsområdet lokalt i kommunerne – også er en del af en global dagsorden. Med tilslutningen til WHO ”the Copenhagen Consensus og Mayors for Healthier and Happier cities for all” er rammen sat for dette folkesundhedsarbejde. Et arbejde som vi fem danske Healthy Cities byer, skal omsætte til den danske kontekst. I Lolland Kommune vil den nuværende sundhedspolitik bliver revideret i år, og via den politiske høring vil alle byrådsmedlemmer være orienteret omkring de opgaver vi har forpligtet os til at arbejde med, som afslutning på WHO Healthy Cities Mayors Summit d. 13. februar 2018.Læs mere

Stadig flere kommunale arbejdspladser bliver røgfri

Ny kortlægning viser, at røgfri arbejdstid bliver mere og mere udbredt blandt danske kommuner. Selvom rygeforbud i arbejdstiden kan bringe danskernes sind i kog, viser den nyeste undersøgelse af danskernes holdning til tobak, at hver anden dansker synes, at det er en god idé. Kun 27 procent er imod.


Flere og flere kommuner vælger at forbyde rygning i arbejdstiden. For to år siden havde kun 15 kommuner indført Røgfri arbejdstid. Det tal er i dag steget til 21. Derudover angiver 11 kommuner, at de forventer at have indført, eller at være i gang med at indføre, Røgfri arbejdstid inden for de næste tre år, viser en ny kortlægning foretaget af Hjerteforeningen i samarbejde med Sund By Netværket.

Hjerteforeningen og Sund By Netværket anbefaler først og fremmest Røgfri arbejdstid, som et effektivt middel til at fremme rygestop blandt danskerne, men også til at forebygge rygestart hos unge.

I KL’s forebyggelsesudspil ‘Forebyggelse for fremtiden’ findes der gode intentioner om røgfri arbejds- og skoletid.

Tiltagende opbakning hos befolkningen

Selvom et forbud mod rygning i arbejdstiden er et af de tiltag, der kan bringe sindene i kog i den folkelige debat, viser den nyeste undersøgelse af danskernes holdning til tobakskontrol, som Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse har fået foretaget, at halvdelen af danskerne bakker op om Røgfri arbejdstid. Kun 27 procent er i dag imod tiltaget.

Argumenter om, at rygeforbud i arbejdstiden er et formynderisk statsligt indgreb i den personlige frihed, får en hård medfart af Hjerteforeningen. Her mener administrerende direktør, Kim Høgh, at det er på tide, at kommunerne påtager sig deres del af ansvaret for medarbejdernes sundhed.Læs mere


kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Nyt medlem af Sund By Netværket – Velkommen til Gladsaxe Kommune

Vi starter år 2018 med at byde velkommen til et nyt medlem i Sund By Netværket. Velkommen til Gladsaxe Kommune!

logo


Sund By Netværket er glade for at kunne præsentere Gladsaxe Kommune, som nyeste medlem i Sund By Netværket.

Gladsaxe Kommune har et indgående kendskab til netværkets arbejde, og vi er således glade for også at kunne lære af Gladsaxe Kommune og dele ud af alle de erfaringer de har i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse.

Det er vigtigt, at vi står skulder ved skulder i vores fælles insisteren på, at forebyggelse er bedre end behandling. Selvom dette budskab er banalt, så mangler vi at se nok handling fra centralt hold. En af måderne hvorpå vi kan medvirke til at de rigtige prioriteringer bliver lavet nationalt og lokalt  er at vise, at forebyggelsen virker for borgerne. Og det kræver blandt andet, at vi som enkelt kommune er del af et større fagligt fællesskab med internationale forgreninger, hvor vi kan udvikle og sparre, så vi bliver bedre og mere professionelle i det forebyggende arbejde. Derfor er et medlemskab af  Sund By Netværket mere end oplagt“. siger Sundhedschef i Gladsaxe Kommune, Steen Rank Petersen

Vi ønsker Gladsaxe Kommune velkommen i Sund By Netværket, og glæder os til et gensidigt frugtbart samarbejde.

 kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

KL er på rette vej med nyt forebyggelsesudspil

– men forebyggelsesopgaven løses ikke uden at være en politisk og økonomisk prioritering. Læs hele kommentaren fra Sund By Netværkets formand Otto Ohrt herunder.

Otto Ohrt


I dag har KL lanceret forebyggelsesudspillet ‘Forebyggelse for fremtiden’.

“Alene overskriften sender et signal, vi i Sund By Netværket er vilde med” siger formand for bestyrelsen Otto Ohrt, og fortsætter “at KL præsenterer et forebyggelsesudspil, kan vi og vores medlemmer bruge i arbejdet med at få sundhedsfremme- og forebyggelse endnu højere på den politiske dagsorden”.

KL’s ‘Forebyggelse for fremtiden’ er en tiltrængt retningsgiver med solid viden bag de prioriterede fokusområder: børn og unge, tobak, alkohol og mental sundhed. “Hvis vi skal give danskernes sundhed et mærkbart løft, er det nødvendigt, at vi prioriterer indsatser, hvor der eksisterer solid viden om positiv effekt, og at vi sikrer høj kvalitet i implementeringen, det bidrager udspillet netop til” udtaler Otto Ohrt.

Sund By Netværket havde dog gerne set, at udspillet var mere forpligtende. “Kommunerne er kommet langt siden de i 2007 overtog forebyggelsesopgaven og det er positivt, at KL nu lægger op til, at udspillet bruges i kommunalbestyrelserne til det videre arbejde med forebyggelse “ siger Otto Ohrt. Men hvis kommunerne skal gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed, er et sæt uforpligtende anbefalinger ikke nok. Forebyggelsesopgaven løses ikke uden den bliver en politisk og økonomisk prioritering”, konstaterer Otto Ohrt.

Som Danmarks største sundhedsfaglige netværk stiller Sund By Netværket sig gerne til rådighed, når der skal sættes konkret handling bag ordene. “Vi er leveringsdygtige i de gode kommunale eksempler på sundhedsfremme og forebyggelse” siger Otto Ohrt. “For eksempel er vi, gennem vores tobakstemagruppes samarbejde med Hjerteforeningen, leveringsdygtig i en manual til ‘Røgfri arbejdstid’ – 19 kommuner har allerede indført det, men i Sund By Netværket arbejder vi for at endnu flere tør indføre ‘Røgfri arbejdstid’ for medarbejderne i landets kommuner”.

For at lykkes med forebyggelsesopgaven kræves et forpligtende og tæt samarbejde internt i kommunen, men også mellem hospitaler, praktiserende læger og de kommunale sundhedstilbud. “I kommunerne er vi nødt til at koble os stærkere sammen med andre aktører, hvis vi virkelig skal skubbe på forebyggelsen,” siger Otto Ohrt. “I vores arbejde med Naturens Rige fandt vi i fællesskab med skovhuggeren, vej og park-folket, frivilligkoordinatoren, bibliotekerne, kommunens frivillige organisationer og naturligvis borgerne nye veje til at bruge naturen i sundhedsarbejdet. “.

“Allervigtigst er det, at vi får inviteret lokalsamfundet med ind i opgaveløsningen. Borgerne har oftest de bedste løsninger og forebyggelse bliver mere bæredygtigt når vi får mobiliseret de, der er helt tæt på til at deltage” slutter Otto Ohrt.

I Sund By Netværket har vi helt konkrete erfaringer med, at involvere borgerne i løsningerne og lade borgerne selv tage ansvar for egen sundhed: “I projekt LAKS [Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud] fik vi givet al ansvar til borgerne ved, at vi i kommunen lyttede til borgerens indsigt. Fx på et aktivitetscenter for ældre, som oplevede, at borgerne fandt det angstprovokerende at gå fra deres bolig til centret. Borgere og medarbejderne kom sammen på den helt enkle løsning – et samarbejde med kommunens frivilligcenter, hvor frivillige nu følger borgere med angst fra deres bolig til aktivitetscentret.  Forebyggelse og forandring kan ligge i de helt små justeringer, understreger Otto Ohrt.kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Nyt politikermateriale til alle nye byrødder

Sund By Netværket har udviklet en ny pjece om sundhedsfremme og forebyggelse til alle nye byrådspolitikere.

Udklip123456


Sundhed og trivsel skabes overalt. På arbejdet, i børnehaven, i skolen, i foreninger og i nærmiljøet. Derfor er Sund By Netværkets nye pjece “Tag vare på dine vælgere – inspiration til det sundhedspolitiske arbejde” også målrettet alle kommunalpolitikere, så de kan få inspiration til kommunens sundhedspolitiske arbejde.

I materialet kan de få konkrete ideer til forebyggelsesindsatser – ideer der er hentet fra hele landet.

Download pjecen her. Pjecen understøttes af to film samt flere inspirerende eksempler på kommunale forebyggende indsatser, som du finder her: Film 1 & Film 2

Vi håber du vil dele både pjece og film med dine politikere, så vi sammen kan få sat sundhedsfremme og forebyggelse på den kommunalpolitiske dagsorden!kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Faldforebyggende indsatser og Faldtypologier – Temagruppemøde

Den 1. november afholdte temagruppen faldforebyggelse temagruppemøde i Aalborg. Her var der bl.a. fokus på faldtypologier. Læs et kort referat herunder, og dyk ned i de enkelte præsentationer.


Tryk på billedet og læs mere

AvisforsideLæs mere


kontakt

Kronik af Otto Ohrt og partnerskabet bag projekt LAKS bragt i Kristeligt Dagblad

Partnerskabet bag det nyligt afsluttede projekt LAKS (Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud), havde i denne måned en kronik i Kristeligt Dagblad. LAKS-projektet handler om, hvordan kommunale sundhedsprofessionelle kan sikre en bedre udnyttelse af eksisterende sundhedstilbud, ved at behandle borgerne forskelligt. Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket, Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, og Sigurd Lauridsen, seniorkonsulent hos COWI har skrevet kronikken, som du kan læse herunder.

Otto Ohrt

Kronik i Kristeligt Dagblad: Magt til borgerne giver mindre ulighed i sundhed.

Mange aktører i det danske sundhedsvæsen har i årevis forsøgt sig med indsatser, der skal mindske uligheden i sundhed. Men de velmenende hensigter hjælper sjældent borgerne – ofte af en meget simpel årsag, at indsatserne ikke bliver udviklet tæt nok sammen med borgerne i hverdagen.

Af Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket, Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, og Sigurd Lauridsen, seniorkonsulent hos COWI.

Jo lavere indkomst, jo dårligere uddannelse, jo tidligere dør du. Det er den bitre pille, vi i mange år har måttet sluge i velfærdsdanmark. Børn, der er vokset op i et byhus på Frederiksberg, frem for en boligblok i Høje Gladsaxe, har langt større sandsynlighed for at leve et langt og sundt liv. Med andre ord bliver de dårligst stillede borgere syge og dør af en social ulighed, de kun i meget begrænset omfang selv har haft indflydelse på. Det er dundrende uretfærdigt.

I en tid, hvor vi diskuterer udviklingen af det nære sundhedsvæsen, står det for os klart, at det er afgørende, at kommunerne kommer til at spille en større rolle i forhold til at reducere den sociale ulighed i sundhed. Det er kommunerne, som er tætte på borgeren, og ved, hvad der skal til for at skabe sundhed og livskvalitet. Vil vi reducere den sociale ulighed i sundhed skal vi have flere indsatser, der kommer nedefra. Fra kommunerne, deres fagpersoner og ikke mindst borgerne.

Et nyt projekt gennemført sammen med 6 kommuner og 19 af deres social- og sundhedsenheder viser, at de fagpersoner, der dagligt møder socialt udsatte – det være sig fysioterapeuten, sygeplejersken, ergoterapeuten eller SOSU-assistenten – godt ved, hvordan de mest udsatte borgere kan løftes. Ofte udspringer den sociale ulighed i sundhed af simple årsager, som eksempelvis at borgerne ikke dukker op til behandling eller falder fra. Det kan være, at borgeren ikke har penge til transport eller har svært ved at huske sine aftaler. Men det kan også bunde i sværere ting, som angst, eller at de ikke føler, at de passer ind på genoptræningsholdet.

Langt hen ad vejen er der imidlertid tale om forhold, man kan gøre noget ved. Ofte meget enkelt. Men det kræver, at vi prioriterer problemet med social ulighed i sundhed og involverer dem, som ved mest om det – nemlig medarbejderne og borgerne selv – i at finde løsninger.

Enkelte tiltag, enkelte løsninger

Kommunerne skal tilbage i førersædet i kampen for at reducere den sociale ulighed i sundhed. Det er kommunerne, som er tættest på borgerne, det er dem, der ved, hvor behovet for indsatser er størst. For kommunerne sidder med den helt unikke viden og indsigt, som medarbejderne, der arbejder med de udsatte borgere, samt borgerne selv, kan byde ind med. En indsigt og viden, som kommunerne kan omsætte i nye tiltag, der kan gøre det muligt at mindske ulighed i sundhed.

Et eksempel fra det nævnte projekt er et aktivitetscenter for ældre, som oplever, at borgere finder det angstprovokerende at gå fra deres bolig til centret. Medarbejderne kom på løsningen – et samarbejde med kommunens frivilligcenter, hvor frivillige nu følger borgere med angst fra deres bolig til aktivitetscentret. I en anden kommune oplevede et rusmiddelcenter, at deres borgere var meget dårlige til at overholde aftaler med lægen. Her bidrog et enkelt SMS-reminder-system til, at borgerne begyndte at overholde deres aftaler. Der var bare ikke nogen, som tidligere havde tænkt på, at stofbrugere også har mobiltelefoner og kan påvirkes af remindere ligesom alle os andre.

Vi skal gentænke samarbejdet om projekterne

Nu kunne man selvfølgelig spørge; hvis det er så let for kommunerne at nedbringe den sociale ulighed i sundhed, hvorfor gør kommuner det så ikke bare? Det er der flere svar på. For det første tager puljestyringen i Danmark ikke højde for de lokale forhold. Kommunernes udviklingsarbejde for at reducere den sociale ulighed i sundhed er ofte afhængig af at kunne søge penge fra diverse puljer i typisk Sundheds- eller Socialstyrelsen, som altid er målrettet et givet tema. Problemet er, at rammerne for implementeringen af midlerne er så specifikke, at projekterne skal tilpasses de nationale rammer, i stedet for at de nationale rammer lod sig tilpasse i forhold til, hvad kommunerne lokalt med viden fra hverdagen mener, der skal udvikles for at reducere den sociale ulighed.

En anden barriere udspringer af det dilemma medarbejderne står i, når de skal prioritere de ofte knappe ressourcer, kommunerne har til rådighed. For den tid og de ressourcer, som de mest udsatte borgere forudsætter, tildeles ofte på bekostning af de knapt så udsatte borgere, som også har behov for hjælp – og som de samme midler ofte kan hjælpe længere på vej. Hvis ressourcerne er knappe, skal man så bruge dem på at hjælpe flest muligt eller de mest udsatte? At reducere den sociale ulighed kræver derfor, at vi aktivt og ærligt tør sige, at vi er nødt til at gøre forskel for at sikre lige muligheder. Og gevinsten kan her være noget længere undervejs.

Et tredje dilemma handler om, hvor langt medarbejderne bør gå i deres bestræbelser for at hjælpe borgere, som i udgangspunktet har sagt nej tak til behandling. Enten ved slet ikke at dukke op eller ved at holde op med at komme. Normalt vil man i sundhedssystemet respektere borgernes selvbestemmelse og afslutte forløbet, fordi det antages, at borgerne ved ikke at dukke op tilkendegiver, at de ikke er interesserede i at fortsætte behandlingen. Når det handler om udsatte, er det måske lidt anderledes. Formentlig drejer det sig i højere grad om, at de ikke kan overskue behandlingen, end at de ikke er interesserede. Men stadigvæk; hvor mange gange er det ok at ringe, før man krænker en borgers ret til selvbestemmelse?

Det er klart, at mere magt til kommunerne, medarbejderne og deres borgere ikke er en magisk kugle, som med et trylleslag løser problemet med social ulighed i sundhed. Der er i høj grad også brug for strukturelle tiltag rettet mod mental sundhed, arbejdsløshed, trivsel i folkeskolen osv. Men der er ingen tvivl om, at vi kan komme langt, hvis vi formår at omsætte den unikke viden, der eksisterer ude i hverdagen i kommunerne.

Men det kræver mod og villighed til at påtage sig ansvaret og sætte medarbejderne og borgerne mere fri i forhold til at finde løsningerne, og at vi sammen tør snakke om ovenstående dilemmaer, så vi får afstemt forventningerne til hinanden. Det kan sagtens lade sig gøre, og gevinsterne er store. For det er dyrt, når borgere ikke modtager den behandling, de har brug for. Men vigtigere end de økonomiske gevinster, så vil bedre sundhed for socialt udsatte betyde et bedre og mere retfærdigt sundhedsvæsen, hvor alle får en reel chance for et godt liv.Læs mere


kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

3 temadage om røgfri arbejdstid

I et samarbejde mellem Sund By Netværket, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Center for Forebyggelse i Praksis afholdes 3 temadage, der sætter fokus på erfaringer med at indføre Røgfri arbejdstid.

Overvejer I at indføre Røgfri arbejdstid i jeres kommune?

Flere kommuner har erfaringer med at indføre Røgfri arbejdstid for kommunens ansatte og har erfaret, at Røgfri arbejdstid fremmer et sundt arbejdsmiljø, forebygger rygestart og støtter medarbejdere, som gerne vil stoppe med at ryge.

Formålet med temadagene er at dele viden og erfaringer om, hvilke veje der er til at indføre Røgfri arbejdstid. Derudover vil temadagen give inspiration til at styrke arbejdet med Røgfri arbejdstid i kommuner, der allerede har indført Røgfri arbejdstid.

De 3 temadage afholdes som følger:

Den 2. Oktober i Middelfart – Kl. 10-15/Middelfart Rådhus, Nytorv, 5500 Middelfart – Tilmeld dig her: https://sund-by-net.dk/aktivitet/temadag-om-roegfri-arbejdstid/

Den 12. Oktober i Køge – Kl. 10-15/Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge – Tilmeld dig her: https://sund-by-net.dk/aktivitet/temadag-om-roegfri-arbejdstid-2/

Den 23. Oktober i Aarhus – Kl. 10-15/Folkestedet, Carl Blochs Gade, Aarhus C – Tilmeld dig her: https://sund-by-net.dk/aktivitet/temadag-om-roegfri-arbejdstid-3/

 kontakt

Henrik Borggren

Partnerskabskonsulent

Organisation
Køge Kommune

Telefon: +4529337096

Temagruppemøde i Mad & Måltider – Den 8. September 2017

Den 8. september afholdte temagruppen Mad & Måltider møde i KL-huset. Her var der fokus på overvægt. Læs et kort referat herunder, og dyk ned i de enkelte præsentationer.


Tryk på billedet og læs mere

Avisforsiden Mad og MåltiderLæs mere


kontakt

Winnie Holm Lorenzen

Sundhedskonsulent

Organisation
Tønder Kommune

Telefon: 24 95 88 32

Sidste nyt fra sekretariatet

Nyhed, sensommer

Så er vi tilbage efter en god, lang sommerferie, og allerede i fuld gang med at gå efterårets spændende projekter i møde.

Her på kontoret er der sket et par ændringer, som vi gerne vil dele med jer. Vores studentermedhjælper Tom Patrick Meleady har valgt at flytte til Jylland, og vi har derfor fået en ny studentermedhjælper Camilla Thrysøe i Sund By sekretariatet. Camilla er uddannet klinisk diætist og læser Den Sundhedsfaglige Kandidat på Syddansk Universitet i Odense, er 30 år gammel og bosat i København med sin kæreste. Vi byder Camilla hjerteligt velkommen! I kan kontakte Camilla på samme nr. som Tom: 23654214, samt på mail: cthr@sundbynetvaerket.dk. Studenterstillingen i Sund By Netværket er på ca. 15 timer ugentligt.

Derudover har vi fået ny mailadresse, så alle mailadresser i Sund By Sekretariatet nu ender med @sundbynetvaerket.dk (i stedet for @kl.dk).

Vi glæder os til at gå efteråret i møde med jer.

Her kan du læse mere om sekretariatet for Sund By Netværket.

 

 

 kontakt

Sommerhilsen fra sekretariatet

Sommeren er ved at være over os, og inden Sund By Netværkets sekretariatet ferielukker i ugerne 28, 29, 30 og 31 skal vi lige runde et begivenhedsrigt forår 2017 af – og se frem mod et godt efterår.

CBFAF632


Igen, i foråret, har Sund By Netværket markeret sig som vigtig spiller i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde både i ind- og udland. Dette blev understreget ved vores deltagelse i WHO Healthy Cities Business Meeting and Conference i Pecs, Ungarn, samt ved Danske Regioners invitation til rundbordssamtaler om den fremtidige forebyggelse i Danmark. I netværket fik vi afholdt nogle særdeles vellykkede Sund By Netværksdage på Sørup Herregård i Ringsted, ligesom vi også var deltagende ved både de norske og de svenske netværksdage. Også på Folkemødet var Sund By Netværket synligt. Her deltog vi i debatter om mænds sundhed og sundhedsjournalistik, mens vi selv inviterede til debat i Det Fælles Sundhedstelt om unges trivsel. Derudover arrangerede vi gøgleri, morgenyoga og fik sat farvede klovnenæser på en masse folkemødedeltagere med ABC for mental sundheds enkle og vigtige budskab “Gør noget aktivt – Gør noget sammen – Gør noget meningsfuldt”.

Alle der var med til Netværksdagene på Sørup Herregård kunne på rundturen i parken se, hvorfor temagrupperne er netværkets DNA. Temagruppernes generøse deling af ideer og metoder gav masser af inspiration. Der er i foråret blevet afholdt temagruppemøder i Nordjylland og Sønderjylland, Fyn og Sjælland, samt Bornholm. Temagrupperne har også været produktive på publikationssiden: Året startede ud med udgivelsen af “Støt dit barn i at være aktiv” plakater og foldere, som blev til i et samarbejde mellem temagruppen Fysisk Aktivitet og Sundhedsstyrelsen. Derudover har vi nu seks alkoholplakater udgivet under overskriften “Alkohol spiller en rolle i de flestes liv – vi spørger til alkohol her”. Senest kom også tobaksgruppens VBA-pjece i tryk, den handler om hvordan vi kan rådgive om rygestop – kort og effektivt.

Sidst, men slet ikke mindst blev Sund By Netværkets “Strategi 2017-2020” lanceret. Strategiens 4 hovedområder er Styrket faglighed, Sundhed i alle politikker, Lighed i sundhed og Strukturel forebyggelse – fordi vi i Sund By Netværket er generøse, vi baner nye veje, vi ser borgerne som lige forskellige og vi skaber fundamentet for det sunde valg.

Læs mere om alle vores aktiviteter fra foråret nedenfor.

På et tidspunkt bliver sommer til efterår. Hen over sommeren og frem til 22. september er Uffe Nymark Breum formand for Sund By Netværkets bestyrelse mens Otto Ohrt er på barsel. Ingunn S. Jacobsen er fortsat konstitueret sekretariatschef mens Charlotte Iisager Petersen er på barsel – Charlotte vender tilbage 1. november.

I august er Sund By Netværket med til Nordisk Folkesundhedskonference, hvor vi er vært ved flere workshops. Udover mange særdeles spændende temagruppemøder i efteråret 2017, er Sund By Netværket også medarrangør af temadage om “røgfri fremtid”, samt om ABC for mental sundhed. Sund By Netværkets årlige koordinatordage løber af stablen d. 23.-24. november, så sæt allerede kryds i kalenderen nu.

Med ønske om en rigtig god sommer til alle – tak for godt samarbejde på kryds og på tværs – vi glæder os til mere af det samme til efteråret.

De bedste sommerhilsner fra

Sund By Netværkets sekretariat.Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Folkemødet 2017 – Debatter, gøgl og morgenyoga!

Sund By Netværket var for tredje år i træk repræsenteret på årets Folkemøde. Det var tre dage fyldt med debat og meningsudveksling, og så havde vi i år særligt fokus på mental sundhed igennem partnerskabsprojektet ABC For Mental Sundhed.


Formand for Sund By Netværket Otto Ohrt, var traditionen tro med i en række debatter. Første debat stillede skarpt på mænds sundhed og muligheden for at målrette tilbud indenfor rehabiliteringen til mændene. Otto Ohrt pointerede vigtigheden af samskabelse og partnerskaber, for derigennem at invitere mændene med ind i løsningerne, i stedet for at klientgøre dem. Han fremhævede blandt andet Sund By Netværkets projekter Netværk for fællesskabsagenter og LAKS som eksempel herpå.

 

IMG_8197

 

I år havde Sund By Netværket, sammen med 15 andre organisationer, base i Det Fælles Sundhedstelt. Teltet var vel besøgt, hvilket kom til udtryk under debatten “Multisyge i det nære sundhedsvæsen”, hvor Sund By Netværket ved Otto Ohrt også deltog. Otto Ohrt fokuserede på uligheden i sundhed, og pointerede at vi især skal favne de særligt udsatte borgere, som ofte også rammes af flere kronisk sygdomme på en gang. Fokus skal derfor være på differentierede tilbud og samskabelse, så borgerne tager aktiv del i udvikling af egen og andres velfærd.

 

IMG_8229

På folkemødets anden sidste dag, afholdt Sund By Netværket, i samarbejde med Komiteen for sundhedsoplysning paneldebatten “Ung 2017 – hvad er trivsel, og hvor kommer den fra?”. Debatten havde til formål at stille fem unge stævne, og med deres ord, høre hvad trivsel er for unge i Danmark anno 2017. Publikum blev samtidigt inviteret i debatten og udfordrede paneldeltagerne på fordomme. Debatten blev modereret af journalist Anders Stegger, som afsluttende samlede dagens pointer op, som tages videre til ungdommens folkemøde i september.

 

IMG_8270

 

En anden aktivitet som fyldte meget på dette års folkemøde, var partnerskabsprojektet ABC For Mental Sundhed. Folkemødet skabte de perfekte rammer for at udbrede kendskabet til ABC-budskaberne om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt. Sund By Netværket afholdt derfor en række pop-up arrangementer, hvor vi diverterede med gøgleri, yoga og en snak om mental sundhed. Cirkus Stjerneskud gøglede sig igennem menneskemængderne og gav publikum et anderledes indslag og mulighed for at trække på smilebåndet. Fredag og lørdag morgen inviterede vi på Morgenyoga, hvor Sofie Meleady gav deltagerne en frisk start på dagen.

 

IMG_7974

 

Lørdag inviterede vi – traditionen tro – vores medlemmer på en éndagstur til Bornholm med afgang fra København. Turen havde til formål at inspirere til faglig debat, og gav samtidigt anledning til masser af netværk, synliggørelse af netværket og fællessang.

 

IMG_8275

 


Sund By Netværket på Folkemødet ’17


Sund By Netværket er igen i år repræsenteret på Folkemødet, og deltager aktivt med flere arrangementer. Læs mere nedenfor om de mange aktiviteter vi deltager i og download programmet

Telte og blaa himmel - Joshua Tree Photography

Telte og blaa himmel – Joshua Tree Photography


Torsdag

Fredag

Lørdag


Mere

Under Folkemødet er Otto og sekretariatet altid klar til en god snak. Har du eller dine kollegaer interesse i et kaffemøde med Sund By Netværket, er I velkomne til at kontakte Johanne Biltoft på jobh@kl.dk eller 61 51 72 44.

Vi glæder os til et godt Folkemøde – og håber vi ses!Læs mere


kontakt

Fælles temagruppemøde – Natur, Udeliv og Sundhedsfremme & Mental Sundhed

Den 16. maj blev der afholdt fælles temagruppemøde i Geografisk Have i Kolding. Fokus var på naturen og hvilke indvirkninger den har på vores mentale helbred. Læs et kort referat herunder, og dyk ned i de enkelte præsentationer.


 

11


12/12 møde i temagruppen Tobak

Den 22. maj afholdte temagruppen Tobak 12/12 møde ved Knudshoved. Her var der fokus på ulighed i tobaksforebyggelsen. Læs et kort referat herunder, og dyk ned i de enkelte præsentationer.


Tryk på billedet og læs mere

Tobak -avisforsideLæs mere


kontakt

Henrik Borggren

Partnerskabskonsulent

Organisation
Køge Kommune

Telefon: +4529337096

Ny avisforside fra temagruppen Alkohol

Så er der ny avisforside fra seneste temagruppemøde i Alkohol. Her var der bl.a. fokus på forebyggelsespakkerne, samt relationen mellem faglige anbefalinger og bæredygtig implementering.

Udklip

 Læs mere


kontakt

Ny publikation om rekruttering til rygestop

Sund By Netværkets temagruppe Tobak har lanceret det nye tobaksmateriale “Very Brief Advice – Meget kort rådgivning om rygestop” skal hjælpe kommuner til rekrutteringen til deres rygestoptilbud.

Udklip

Very Brief Advice (VBA) er en engelsk metode som er ved at blive udbredt i de danske kommuner og sygehuse. Det er et enkelt værktøj for frontpersonales i deres møde med borgere, der ryger. Det er en rekrutteringsmetode, der bygger på viden om at de fleste rygere ønsker at stoppe, og derfor kan være modtagelige overfor konkrete tilbud om rygestop. VBA kan indarbejdes i det daglige arbejde hos frontpersonalet på jobcentre, ved fysioterapi, ved hjemmebesøg m.m. I en travl hverdag kan være tidskrævende at forholde sig til borgerens rygning, men VBA tilbyder en enkel og nænsom måde at gøre borgeren opmærksom på kommunens hjælp til rygestop.

Metoden giver mulighed for rådgivning om rygestop på blot 30 sekunder ud fra tre pejlemærker: Spørg – Rådgiv – Henvis. Frontpersonalet vil opleve at mange takker nej, men formålet er at møde borgeren anerkendende og gøre opmærksom på mulighederne for hjælp. Dette kan sætte tanker i gang hos borgeren og bidrage til fremadrettede rekruttering. Med en positiv og støttende tilgang, undgår frontpersonalet at fremstå belærende, hvilket mange borgere møder, når de bliver spurgt til rygning. Dette kan medvirke en videre åben indstilling til rygestoptilbud.

Download eller bestil materialet her.Læs mere


kontakt

Henrik Borggren

Partnerskabskonsulent

Organisation
Køge Kommune

Telefon: +4529337096

Sund By Netværksdage – Avisforside

Læs vores seneste avisforside om Sund By Netværksdagene på Sørup Herregaard den 4.-5. april.

avisforsideLæs mere


kontakt

Tak for Sund By Netværksdage 2017!

Sørup Herregaard dannede i starten af april rammen om Sund By Netværkets årlige netværksdage. To dage med faglig inspiration, masser af netværk og socialt samvær i smukke og velfungerende omgivelser.


Monika Kosinska fra WHO, indledte dag 1 med at fortælle om, hvorledes vi, de sunde byer i Danmark, kan arbejde med FN’s verdensmål og dermed medvirke til en global bæredygtig udvikling. Efterfølgende præsenterede Dr. Peter Goldblatt, University College of London, strategier for, hvordan man kan arbejde med ulighed i sundhed ved at se på tværs af determinanterne. Dina Von Heimburg, Næstformand i Sunne Kommuner, afrundede formiddagen med et blik på, hvordan et samarbejde mellem forskning og praksis har givet politisk medvind i Norge.

IMG_7428

Om eftermiddagen besøgte deltagerne Sund By Netværkets velforberedte temagrupper i herregårdens smukke have. Temagrupperne fortalte om deres arbejde – og hvad man egentlig får ud af at være med i en temagruppe. Med fornyet energi samles deltagerne igen i salen og genoptog teten fra tidligere på dagen. Med udgangspunkt i egen forskning berettede Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i Praksis og forskningschef i Aalborg Kommune, om vigtigheden af et tættere samarbejde mellem forskning og praksis. Anna Palmdan, forsker fra Statens Insitut for Folkesundhed, afsluttede dagen med et oplæg om, hvordan naturen kan bruges aktivt i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse.

IMG_7334

Anden dagen startede med et indlæg fra Bo Lidegaard, som med stor ekspertise fortalte om konsekvenserne ved globalisering og dets aftryk på uligheden i sundhed. Efterfølgende bød Vejle, Gentofte og Københavns Kommune ind med konkrete eksempler på, hvordan disse tre kommuner prioriterer og arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Økonomiprofessor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, forsatte herefter ved at give deltagerne et samfundsøkonomisk perspektiv på sundhed.

IMG_7389

Inden dagens sidste oplæg debatterede fem faglig engagerede personligheder, fremtidens udfordringer ved sundhedsfremme og forebyggelse. Med udgangspunkt i det kommende kommunalvalg, blev det diskuteret, hvorledes kommuner kan sikre en forsat prioritering og investering i området. Dagens sidste oplæg stod antropologen Dennis Nørmark for. Med en kritisk og humoristisk vinkel, satte han spørgsmålstegn ved, hvorfor vi overhovedet skal være sunde.

IMG_7468

Find alle indlæggene fra dagene her på Sund By Netværkets hjemmeside.

Læs desuden ‘avisforsiden‘ som er udarbejdet i forbindelse med netværksdagene. Her kan du dykke dybere ned i indholdet.


Nyt forebyggelsesudspil fra Danske Regioner

Netop som Sund By Netværkdagene 2017 var forbi, og påsken var på vej, lancerede Danske Regioner nyt forebyggelsesudspil, som lægger vægt på et øget samarbejde regioner og kommuner imellem.

sundhed for livet.2

Danske Regioners nye forebyggelsesudspil “Sundhed for livet” stiller skarpt på folkesundheden og de forebyggende indsatser. Her søges at prioritere sundhedsfremme fremadrettede, da det er det mest økonomisk ansvarlige. Der vil fremadrettet være en fortsat stigning af kronikere og livstilssygdomme, hvilket skal forebygges langt tidligere. Samtidig lægges der vægt på, at nedbringe uligheden i sundhed gennem mere strukturelle forebyggende tiltag. Der skal være større fokus på koordinerede indsatser, hvilket betyder et tættere samarbejde mellem regioner og kommuner i tilbud til både patienter og borgere. Borgerne skal ses som en helhed, ligesom at sundhedssystemet skal være nært og nemt at gå til. Der skal fokuseres bredt, og på tværs, på både de klassiske KRAM-faktorer, men også på de mentale udfordringer mange borgere oplever i hverdagen.

Udspillet foreslår 4 strategispor og 24 nationale initiativer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Forskningen på området skal oprustes og der bygges bro mellem forskning og praksis. Derudover foreslås det, at praktiserende læger i højere grad bliver proaktive i forebyggelsesindsatser, samt at strukturel forebyggelse skal være et obligatorisk indsatsområde i alle fremtidige sundhedsaftaler.

Sund By Netværkets formand Otto Ohrt roser de gode takter, men der er flere mangler i forslaget:

“I Sund By Netværket hilser vi dette udspil velkommen og kan nikke genkendende til mange af nedslagspunkterne. Det er dog mangel på viden om det nære sundhedsvæsen i kommunerne, hvis man tror, at man skal standardisere tilbuddene for at komme uligheden i sundhed til livs”.

Han uddyber denne kritik og kommer samtidig med Sund By Netværkets bud på, hvordan vi skal komme i mål med at reducere uligheden i sundhed:

“Lad os da i stedet for arbejde sammen om et fælles mål om at reducere uligheden i sundhed. Dvs. arbejde med at tænke sundhedsfremme og forebyggelse fra 0-100 år, styrke den tidlige indsats hos børnene, få civilsamfundet med og målrette vores indsatser til de mest udsatte bl.a. gennem boligsociale indsatser.”

“Lad os samtidig, som vi lægger op til i Sund By Netværkets nye strategi, samle den bedste viden om, hvad der virker i forskellige kontekster, og hvad der skaber forandring for de borgere, som ikke altid passer ned i de kasser, som vores sundhedssystem har en tendens til at ville presse dem ned i”, udtaler Otto Ohrt afslutningsvis med henvisning til Sund By Netværkets nye strategi, som kan downloades eller bestilles trykt her.Læs mere


kontakt

Skandinavisk samarbejde om nyt undervisningsforløb

Sammen med vores søsternetværk i Norge og Sverige er Sund By Netværket i gang med at udvikle undervisningsmateriale, for kommunale medarbejdere indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.

Header_-_Skandinavia_1280_400_c1

Undervisningsforløbet er under udvikling i samarbejde med Sunne Kommuner i Norge og Healthy Cities Sverige, og er inspireret af et lignende kursusforløb udarbejdet af WHO’s regionale kontor i Europa.

Formålet er at træne kompetencer, som er centrale for at lykkedes som ”forandringsagent”, hvor målet er at integrere sundhed på tværs i alt hvad vi gør, samt gøre op med silo-tænkningen. Der vil sættes særligt fokus på problemstillinger med ulighed i sundhed.

Efter at Sundhedsstyrelsen og  KL havde møde med deres søsterorganisationer i Norge og Sverige, kom opgaven i udbud og her vandt projektgruppen bestående af Sund By Netværket, Sunne Kommuner Norge, Healthy Cities Sverige, professor emeritus Finn Diderichsen fra Københavns Universitet og COWI. Samarbejdet på tværs af de skandinaviske grænser skaber begejstring hos Sund By Netværkets konstitueret sekretariatschef, Ingunn S. Jacobsen:

Vi er glade for at kunne samarbejde på tværs af de nordiske WHO European National Healthy Cities Network og glæder os over, at det nordiske samarbejdet er med til at udvikle folkesundhedsarbejdet både lokalt og nationalt”, udtaler Jacobsen om projektet.

Gruppen er allerede i fuld gang med udviklingen af kursusforløbet og har sat gang i en omfattende behovsanalyse i de tre landes kommuner. Forløbet, som forventes færdiggjort inden udgangen af året, vil blive tilbudt til kommunerne i de tre lande i løbet af 2018. Man kan dog allerede få en smagsprøve i løbet af sommeren, når kurset pilottestes på Den Nordiske Folkesundhedskonference i Aalborg 22.-25. august 2017.

Vi ser frem til at kunne tilbyde dette nye undervisningsforløb til alle medarbejdere indenfor sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne.Læs mere


kontakt

Mød oplægsholderne til årets Sund By Netværksdage 2017

Foråret er over os, og med det, de årlige Sund By Netværksdage, der løber af stablen den 4. og 5. april på Sørup Herregård i Ringsted.

hotel-sørup-herregaard-18

Netværksdagene stiller i år skarpt på ”Sunde prioriteringer og investeringer” og tilmeldingen er stadig åben.

Programmet er spækket med både danske og internationale profiler, som vil komme rundt om emner som ulighed i sundhed, samspil mellem forskning og praksis, mental sundhed med en afsluttende debat om sundhedsfremme og forebyggelse på den politiske dagsorden.

 

Monica Koscinska

Monica Kosinska, Regional Focal Point for the WHO European Cities Network

Monica Kosinska vil tage udgangspunkt i Sund By Netværkets rolle i det internationale Healthy Cities Network. Her vil hun præsentere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling indenfor Sundhed og Trivsel, og herigennem fokusere på hvordan vi, i de Sunde Byer i Danmark, allerede bidrager og yderligere kan gøre vores til at nå i mål. Dette oplæg vil give helhedsperspektiver, samt skabe sammenhæng mellem lokalt, nationalt og internationalt sunhedsarbejde.

petergoldblatt

Dr. Peter Goldblatt, University College London, Institute of Health Equity

Peter Goldblatt fremlægger “Closing the Gap“, som han til dagligt arbejder med som kollega til Sir Michael Marmot. Oplægget tager udgangspunkt i sociale determinanter for sundhed og vigtigheden af, at vore tilgange ser på tværs af disse. På denne måde spiller det perfekt ind i Sund By Netværkets DNA. Goldblatt vil give os de store briller på og introducere idéer til strategiskabelse for sundhed med fokus på ulighed i et 0-100 års perspektiv. 

dihe_200

Dina von Heimburg, Næstformand i Sunne Kommuner (vores norske søsterorganisation)

I forlængelse af Peter Goldblatt’s oplæg, vil Dina von Heimburg fremlægge samarbejdet mellem Innherred Samkommune og University College London, som skaber fokus på forskning og praksis. Et sådan fokus kan give politisk medvind i folkesundhedsarbejdet, og er derfor et bud på, hvordan samfundsudviklingen kan styres i en bæredygtig, helsevenlig og retfærdig retning, gennem politisk mod. 

Tine Curtis

Tine Curtis, Leder af Center for forebyggelse i praksis, KL, og forskningschef i Aalborg Kommune

Tine Curtis fastholder blikket på sammenhængen mellem forskning og praksis med oplægget forskningsbaseret praksis og praksisbaseret forskning. I Aalborg Kommune arbejder Tine Curtis med at initiere forskning, der skaber relevant og anvendelig viden til brug for den kommunale opgaveløsning på forbyggelses- og sundhedsfremmeområdet, samt formidle ny viden til kommunal praksis.

anna_paldam_folker

Anna Paldam Folker, Konstitueret Forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Før dag 1 rundes af med en guidet gåtur i det fri, vil Anna Paldam Folker introducere os for naturen som arena i det sundhedsfremmende arbejde. Anna vil trække på erfaringerne for det igangværende projekt Naturens Rige, og udfolde potentialet ved aktionslæring som tilgang, når man arbejder med naturen som sundhedsfremmende arena.

Bo Lidegaard - photo: Mogens Engelund

Bo Lidegaard, Historiker og tidligere chefredaktør på Politiken

Vi åbner dag 2 med et inspirerende og tankevækkende oplæg af Bo Lidegaard. Dette vil tage udgangspunkt i vores forståelse af den sociale ulighed i sundhed, og hvad vi kan stille op med den. Med sit historiske blik, vil Bo Lidegaard skabe sammenhæng mellem fortid og nutid for at fremme forståelsen for de sociale skel i samfundet, som kan bruges til det fremtidige arbejde med ulighed i sundhed, samt sætte nye perspektiver på området.

Kjeld Mølller

Kjeld Møller Pedersen, Professor i Sunhedsøkonomi- og politik, Center of Health Economics Research, Syddansk Universitet

Kjeld Møller Pedersen vil varme op til paneldebatten om sundhedsfremme og forebyggelse som politisk agenda ved at præsentere potentialet i området fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Kjeld Møller Petersen argumenterer for, at vi skal prioritere i det nære sundhedsvæsen – men hvad med forebyggelsen?  

dennis nørmark

Dennis Nørmark, Antropolog, Forfatter og Samfundsdebattør

Konferencen afsluttes med et Dennis Nørmarks humoristiske of kritiske blik på folkesundhedsarbejdet. Dennis vil reflektere over de seneste dages oplæg og vende det hele på hovedet. Herigennem udfordres vores sundhedsopfattelse, som måske slet ikke er så sund som vi tror. Der stilles spørgsmålstegn ved om vi overhovedet skal være sunde, og at vi igennem vores arbejde skaber et usundt samfundspres og overflødiggør borgerens sundhed.

 

Udover alle disse inspirerende foredrag, vil vi besøge arbejdet hos vores temagrupper, og få kommunale eksempler på løsninger i praksis. Derudover vil der være rig mulighed for, og masser af tid til netværk!.

Læs hele programmet og tilmeld dig her.

Vi glæder os til at se jer til Sund By Netværksdagene 2017.Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Fælles temagruppemøde med Beskæftigelse & Sundhed og Mental Sunhed

Læs nu vores seneste avisforside om det fælles temagruppemøde med Beskæftigelse & Sundhed og Mental Sundhed, som fandt sted i Islands Brygge Kulturhus 3. Marts 2017.

AvisforsideLæs mere


kontakt

Sund By Netværket på vej til Ungarn

I dag flyver sekretariatschef, Ingunn S. Jacobsen og konsulent Johanne Biltoft Hansen til Ungarn for at deltage i dette års WHO Healthy Cities Business Meeting and Conference.

hc_logoÅrets møde foregår i Pécs, Ungarn og årets tema er “Building Healthy Cities: Inclusive, Resilient and Sustainable“. Her vil det danske Sund By Netværket være repræsenteret, samt vores medlemskommuner og danske Healthy Cities byer Frederiksberg, København og Horsens Kommune. Vores repræsentanter glæder sig til at udveksle erfaringer med repræsentanter fra alle egne af Europa, og få indblik i det løbende arbejde både lokalt, nationalt og internationalt igennem møder med andre koordinatorer. Der vil samtidig være mulighed for at få en masse ny viden med hjem om konferencens tema, ligesom WHO’s videre planer for netværket vil præsenteres.

Det danske Sund By Netværk vil bidrage med oplæg om vores tidligere projekt “Fællesskabsagenter“. Her vil resultater fra projektet blive præsenteret, ligesom de metodiske fremgangsmåder som blev udviklet undervejs også vil blive inddraget. Dette projekt bærer i høj grad præg af Sund By Netværkets DNA, hvorfor det er oplagt at tage med til denne internationale konferencer. Projektet blev til efter inspiration fra et lignende projekt i England, og derfor “tolket” til en dansk kontekst. Vi håber derfor, at kunne give idéer videre til vores partnerskaber udenfor Danmarks grænser, ikke blot om dette projekt, men også om vidensdeling på tværs af sprog og kulturer.

Jeg er utrolig glad for, at vi kan bidrage med vores erfaringer fra det danske Sund By Netværk. Dette understreger vigtigheden af vores vidensdeling på tværs af både kommunale grænser, men også landegrænser. Med dette oplæg, håber jeg at kunne inspirere andre netværk til at stjæle idéer på tværs af grænser ligesom vi gjorde i dette projekt. Samtidig glæder jeg mig til at blive inspireret af de andre gode oplæg på konferencen, samt give og få indblik i hvad de andre netværk, arbejder med i øjeblikket igennem vores møder med de andre koordinatorer“.

Årets business meeting og konference finder sted fra 1.-3. Marts 2017 i Pécs, Ungarn.Læs mere


kontakt

Ny plakat til alkoholkampagne

Der er nu tilføjet en ny plakat til vores alkoholkampagne, Alkohol spiller en rolle i de flestes liv – Derfor spørger vi til alkohol her.

til web

Sund By Netværkets Alkohol temagruppe har udviklet plakater til brug på kommunernes jobcentre, i Ungdommens uddannelsesvejledning, i sundhedscentre, i plejecentre eller i andre afdelinger og institutioner, hvor byens borgere har kontakt med kommunens medarbejdere. Seks mennesker i forskellige aldre pryder de seks plakater, for mennesker med alkoholproblemer findes i alle aldersgrupper og blandt begge køn.

Der går ofte mange år før borgere med alkoholproblemer tager imod et tilbud om hjælp. Vi ved, at hvis en medarbejder spørger motiverende og empatisk ind til brug af alkohol, så kan det motivere storforbrugere til at skære ned på glassene, og mennesker med problemer til at sige ”ja tak” til hjælp. Der kan imidlertid være mange barrierer for at spørge til alkohol for kommunens medarbejdere. Nogle medarbejderne oplever, at det er vanskeligt at spørge til alkoholforbruget, fordi alkoholproblemer er forbundet med skyld og skam. Hensigten med plakaterne er at lette opgaven med at spørge ind til alkohol for kommunens medarbejdere.

Teksten lyder: Alkohol spiller en rolle i de flestes liv – derfor spørger vi til alkohol her. Plakaterne synliggør og almengør, at medarbejderne på en given afdeling i kommunen stiller spørgsmål til øl, vin og spiritus.

 

Bestil de trykte eksemplarer af de seks plakater.

Download plakaterne som pdf.

Få tilsendt plakaterne som trykklar fil med plads til kommunelogo.Læs mere


kontakt

Anna Trolle Bendtsen

Organisation
Frederiksberg Kommune

Telefon: 28985415

Temagruppemøde i Mad og Måltider

Læs her vores seneste avisforside om temagruppemødet i . Temaet på dagen var ‘Skolemad og mad til unge’.

Avisforside

 Læs mere


kontakt

Temagruppemøde i Netværk for Sundhed og Lokalsamfund

Læs her vores seneste avisforside om temagruppemødet i Netværk for Sundhed og Lokalsamfund 26. januar. Temaet på dagen var samarbejdet mellem forskning og praksis.

Avisforside (referat)Læs mere


kontakt

Næsten 4 mio. Danskere i Sund By Netværket

Ny opgørelse viser at 69% af den danske befolkning bor i Sund By Netværkets medlemskommuner.

Danmarkskort Jan. 2017 version 3

Sund By Netværkets årsopgørelse viser at vores medlemskommuner rummer 3.928.736 borgere, svarende til 69% af den danske befolkning. Udover at disse borgere nyder godt af den erfaringsudveksling der sker i vores temagrupper, søger vi, i Sund By Netværket, at sætte det store videnspotentiale, der ligger i disse tal, i spil indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. Denne praksisnære viden bidrager med inputs til både temagrupper og projekter i netværket. Vi vil herigennem skabe en tværfaglig vidensbase, hvorigennem vores medlemskommuner kan kopiere hinandens ideer, hvilket sparer både tid og penge. Denne store borgergruppe, repræsenteret i Sund By Netværket, skaber i fællesskab kompetenceudvikling, som kan bruges både internt og eksternt. De knap 4 millioner danskere er samtidig en del af det større internationale netværk som rummer millioner af borgere verden over, hvor der udveksles borgernær viden og lokale erfaringer på international plan, hvilket gør WHO’s Healthy Cities Network til noget helt særligt.

Vi er glade for disse nye tal, og glæder os til at gøre 4 millioner til mange flere.Læs mere


kontakt

Årets første nyhedsbrev Januar 2017 er ude nu.

Så er årets første nyhedsbrev ude nu. Læs det her.

Unavngivet

Årets første nyhedsbrev er nu tilgængeligt og kan læses her.

Du kan bl.a. læse om

 

Vil du fremover modtage vores nyhedsbrev direkte i din mailboks, så tilmeld dig her.kontakt

Året der gik – 2016

Det nye år bringer refleksion over det forgangne – og meget begivenhedsrige – år 2016. Sund By Netværket kunne fejre 25 års jubilæum og vores aktiviteter nåede vidt og bredt omkring.

DSC_0001

 

Vi formåede i det forgangne at komme rundt i de fleste egne af det danske land med temagruppemøder og workshops. Højdepunkterne var bl.a. opstarten af de nye temagrupper Dokumentation og Evaluering, Netværk for Sundhed og Lokalsamfund samt genopstarten af vores temagruppe Faldforebyggelse, som blevet skudt i gang med relanceringen af vores publikation om forebyggelse af ældres faldulykker. Mange medlemmer, ligesom medarbejdere i Sund By Netværket husker specielt Sund By Netværksdagene på Hindsgavl Slot som et mindeværdigt arrangement. Her fik vi fejret jubilæet med manér. 2016 blev også året, hvor vi sat gang i mange nye projekter. Naturens Rige fik afholdt sine to første workshops i efteråret, mens det store australsk-inspireret ABC-projekt også blev skudt i gang i det sidste halvår. I foråret startede vi tobaksprojektet Rygestop på dit sprog op. Og så afholdt vi mod udgangen af året den store afslutningskonference for LAKS-projektet, hvor vi stadig har beskrivelsen af resultater og nye fremadskuende materialer til gode i 2017.

Ligesom vi, i Danmark, nåede langt omkring, havde vi også mulighed for at udbrede kendskabet til vores netværk udenfor landets grænser. Et fælles foredrag i FN-Byen med programlederen af WHO’s Healthy Cities Network understregede vores tætte samarbejde i WHO-netværket, ligesom vores næstformands åbning af Folkehelsedagene i Bodø, Norge cementerede vores stærke bånd til den norske søsterorganisation, Sunne Kommuner. Endvidere var vi i efteråret repræsenteret i forskellige sammenhænge i både Slovenien og Italien. Henrik Borggren var til stede, da det slovenske Parliament vedtog en ny rygelov, mens Ingunn S. Jacobsen debatterede borgerinddragelse i Rom på invitation fra den danske ambassade.

Det er også med et smil på læben vi husker tilbage på vores tur til folkemødet 2016, som vil blive gentaget 17. juni 2017, og vi glæder os til endnu en tur til Bornholm.

Tak for et fantastisk jubilæumsår i 2016 til medlemmer og samarbejdspartnere. Vi glæder os meget til det videre arbejde i 2017 for folkesundheden.

Læs om årets højdepunkter nedenfor.Læs mere


kontakt

Nyt medlem i Sund By Netværket – Ishøj Kommune!

Det nye år bragte med sig et nyt medlem i Sund By Netværket. Velkommen Ishøj Kommune!

Ishøj medlem

Sund By Netværket er stolte af at kunne præsentere Ishøj Kommune, som seneste medlem i netværket.

Igennem længere tid har Ishøj Kommune haft fokus på Sundhedsfremme og forebyggelse. Her har fokus bl.a. været på Ulighed i Sundhed, samt integration af lokalområder i sundhedsinitiativer. Dette er kommet til udtryk i byplanlægningen som ses som en naturlig del af det sundhedsfremmende arbejde. Beyns rum skal engagere både voksne og børn til leg og bevægelse.

Ishøjs forståelse af et tværfagligt sundhedsarbejde går hånd i hånd med Sund By Netværkets vision om sundhed på tværs, og sekretariatschefen glæder sig til at få Ishøjs idéer med i netværket:

“Vi er utroligt glade for at kunne bringe erfaringer og visioner fra Ishøj Kommune i spil i Sund By Netværket. Vi er sikre på, at de kan bidrage til netværket fremadrettede idéudveksling, ligesom at Sund By Netværket kan bidrage til Ishøjs fremadrettede arbejde indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Jeg glæder mig til samarbejdet.”, siger sekretariatschef, Ingunn S. Jacobsen.

Vi ønsker Ishøj Kommune velkommen i Sund By Netværket, og glæder os til et gensidigt frugtbart samarbejde.Læs mere


kontakt

Nytårshilsen fra Sund By Netværkets formand, Otto Ohrt

lowres_044A8846

 

Kære medlemskommuner, samarbejdspartnere og kolleger.

 

Jeg ønsker jer alle et rigtig godt nyt år.

2016 har været et godt år for Sund By Netværket. Vi har haft 25 års jubilæum, som blev fejret ved nogle succesfulde og festlige SBNdage på Hindsgavl Slot. Derudover har netværket fået fire nye medlemskommuner; Syddjurs, Thisted, Randers og senest Ishøj. Sund By Netværket består i dag af 56 stærke medlemskommuner, der deler ideer og resultater på tværs af kommunegrænser og fagskel, og giver inspiration til hinanden på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Jeg er stolt af at være en del af et netværk, der er med til at skabe rammer for et sundt og godt liv for alle borgere.

År 2017 bliver et spændende år for vore medlemskommuner. Til november skal der afholdes kommunalvalg og Sund By Netværket vil gøre sit til, at sundhedsfremme og forebyggelse får en synlig rolle i valget. Det er vigtigt, at vi får synliggjort værdien af det store engagement der er i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. SBNdagene 2017 vil derfor også bære præg af et fokus på investeringer og prioriteringer til gavn for borgerne. På dag 2 er der derfor også mulighed for at invitere politikere med. SBNdagene afholdes den 4. – 5. april 2017 på Sørup Herregaard i Ringsted.

At sikre, at sundhedsfremme og forebyggelse er et vedvarende punkt på den kommunale dagsorden, vil også fylde i Sund By Netværkets Folkemødeaktiviteter 2017 på Bornholm. Igen i år vil Sund By Netværket være aktivt til stede med en række debatter, og igen i år tilbyder vi en (gratis) endagsbustur for vores medlemmer. Som noget nyt indgår Sund By Netværket i det Fælles Sundhedstelt på Folkemødet, hvor flere af netværkets gode samarbejdspartnere også holder til. Jeg glæder mig til at være sammen med jer på Folkemødet – lad os være generøse og bane nye veje – til gavn for folkesundheden på Folkemødet!

Vi har nu 12 aktive og velfungerende temagrupper, der bidrager til Netværkets DNA med; at medlemmer låner og kopierer hinandens idéer. Og det skal vi udvikle og dyrke yderligere i 2017. Jeg ser gerne et endnu tydeligere fokus på vidensdeling, forskning og evidens. Det er derfor også fantastisk, at Sund By Netværket netop har startet temagruppen Dokumentation og Evaluering, der bl.a. arbejder med, hvordan kommunerne bedst måler og dokumenterer effekter og resultater i det daglige sundhedsfremmearbejde. Det er i hverdagsprakis og de små skridt, vi kan se konturen af den store fortælling om det der rykker ude hos borgerne – jeg har derfor store forventninger til arbejdet i den nye temagruppe.

Danmark er et lille land, og vi skal udnytte netværket på tværs af kommunegrænser, grænser til forskningsinstitutioner og den praksisnære videndeling. Samtidig skal vi blive endnu bedre til at nyttiggøre vores internationale medlemskab af WHO og lade os inspirere af og afprøve nye idéer i et samarbejde mellem medlemmerne og vores samarbejdspartnere. Det skal alt sammen være med til at udvikle sundhedsfremmeområdet lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

 

Det er derfor med stor begejstring, at jeg byder det nye år velkommen. Jeg er sikker på, at vi får et super 2017 sammen i Sund By Netværket.

 

Otto Ohrt
Formand for bestyrelsen


Små børn har brug for at være aktive

Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen har lavet en folder og to plakater til at inspirere til bevægelse for de mindste.

billedeDe nye publikationer skal medvirke til at udvikle børns motorik og aktivitet i alderen 0 til 4 år, gennem forældrenes engagement.

Små børn bruger deres krop og bevægelser til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre, og bevægelse er forbundet med leg. Bevægelse styrker også barnets motorik, og giver barnet bedre forudsætninger for at kunne være med i legen med andre børn og for at have lyst til at bevæge sig, når det bliver større.

”Det er ikke altid helt nemt for nybagte forældre at vide, hvordan de så godt som muligt støtter deres barn i at bevæge sig på forskellige måder hver dag. Med pjecen og plakaterne vil vi gerne inspirere forældrene til, hvordan de kan støtte deres børn til aktiv leg og bevægelse, fra de er helt små,” siger Tue Kristensen, der er akademisk medarbejder i Sundhedsstyrelsen.

Pjecen konkretisere Sundhedsstyrelsens tidligere anbefalinger for fysisk aktivitet for børn mellem 0 og 4 år, og giver forældrene et inspirationsredskab til at tænke aktiv leg og bevægelse for barnet i hverdagen. Der gives eksempler på, hvilke lege og aktiviteter forældrene kan sætte i gang, hvis de vil støtte deres 0-4 årige barn til at bevæge sig i dagligdagen. For de mindste børn er det for eksempel tumlelege, hvor barnet svinges, triller eller hopper. Det kan også være skubbe- og trækkelege med bolde og legetøj. For de lidt større børn mellem et og fire år handler det for eksempel om at tænke bevægelse ind i hverdagen ved at lade barnet gå selv eller køre på løbecykel.

Folderen og plakaterne er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Både folder i A5 og plakater i A2 format kan  downloades her.Læs mere


kontakt

Sund By Netværket repræsenteret ved debat i Rom

Den Danske Ambassade i Italien havde inviteret Sund By Netværket til debat i Rom.

Ingunn Milano

D. 29. November var bestyrelsens næstformand, Ingunn S. Jacobsen, vores repræsentant i Rom, da den danske ambassade inviterede til dansk-italiensk debat om urban health, den første af sin slags. Her blev diskuteret byplanlægning, borgerinddragelse, livskvalitet, cykling og meget mere. Flere argumenter fra Sund By Netværket blev bemærket, ligesom at næstformanden kunne tage meget med hjem fra debatten:

Dette debatmøde viste tydeligt, at det ikke kun er i Danmark, vi investerer tid, penge og mange tanker på forebyggelse og sundhedsfremme. Det er meget inspirerende at opleve, hvordan idéer om borgerinddragelse og livskvalitet udvikles simultant i forskellige egne af verden. Derudover viser debatten, hvordan vi kan idéudveksle og give inputs på tværs af landegrænser, som vi gør det på tværs af kommunegrænser. Invitationen understreger interessen for de danske initiativer og projekter i Sund By Netværket.“, fortalte Ingunn S. Jacobsen efter sin hjemkomst.

Vi glæder os meget til at deltage i den videre erfaringsudveksling både nationalt, såvel som internationalt.

 kontakt

Temagruppe om Faldforebyggelse genopstår

Med relanceringen af vores publikation, 8 anbefalinger til forebyggelse af Ældres Faldulykker – den gode kommunale model, genopstod også vores temagruppe om faldforebyggelse. Næste møde er 31. Maj 2017.

Du finder publikationen her, hvor du kan bestille den i fysisk form eller downloade den.

På temadagen delte Furesø og Frederiksberg Kommune deres praksiserfaringer med os, og Gentofte Kommune præsenterede deres gode erfaringer med at forbedre ældres balance ved træning på robotteknologiske plader. Vi havde også besøg af Marianne Kirchhoff, overlæge på Klinik for svimmelhed og fald på Gentofte Hospital, som holdt oplæg for os om fald og faldtendens.

Læs det kreative referat fra temadagen nedenfor eller hent det i PDF-format.

141216 Opsamling udkast faldforebyggelseLæs mere


kontakt

Ny temagruppe om dokumentation og evaluering

Onsdag d. 2. november 2016 holdt Sund By Netværkets nye temagruppe om dokumentation og evaluering sit første temagruppemøde med intet mindre end 70 engagerede deltagere. Professor i statskundskab, Peter Dahler-Larsen, som er en af Danmarks førende evalueringseksperter, holdt oplæg; Guldborgssund og Aarhus Kommune bidrog med deres praksiserfaringer, ligesom vi også blev introduceret til KAM-modellen, som er et praktisk værktøj til evaluering af indsatser eller projekter. Læs det kreative referat fra temadagen nedenfor eller hent det i PDF-format.

Dokumentation og evaluering

 

 Læs mere


kontakt

Ditte Kirkegaard Madsen

Koordinator og Næstforkvinde i Bestyrelsen i Sund By Netværket

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 41859061

Nyt projekt skudt igang

D. 3. Oktober blev vores nye projekt, “Naturens Rige“, skudt i gang ved en opstartsworkshop i Middelfart. Projektet er skabt i samarbejde med Staten Institut for Folkesundhed og Copenhagen Business School, og er finansieret af Sundhedsministeriet. Syv kommuner (Middelfart. Næstved, Rødovre, Vallensbæk, Herning, Ringkøbing-Skjern og Viborg) deltager i projektet.

110117 Naturens rige opsamlingLæs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Nyhedsbrev November 2016 ude nu

Årets sidste nyhedsbrev er nu tilgængeligt og kan læses her.

Du kan bl.a. læse om

 

Vil du fremover modtage vores nyhedsbrev direkte i din mailboks, så tilmeld dig her.


Sekretariatschef på barsel

Med denne løsning, er jeg overbevist om, at vi sikrer stabilitet, engagement og viden i sekretariatet og for Sund By Netværket i den 10 måneders periode, Charlotte er væk” siger formand for bestyrelsen Otto Ohrt. Pr. 1. december 2016 går Charlotte Iisager Petersen på barsel, og overleverer sekretariatschefstolen til Ingunn S. Jacobsen. I mere end 14 år har Ingunn arbejdet med Sund By i Horsens Kommune og i internationalt WHO regi, og igennem de sidste fem år har hun fungeret i Sund By Netværkets bestyrelse. I perioden som sekretariatschef træder Ingunn dog ud af bestyrelsen, og Uffe Nymark Breum fra Vejle Kommune overtager rollen som næstformand.

Fra årsskiftet starter desuden tidligere student i sekretariatet, Simon Peter Aslak Kondrup Larsen, som konsulent. ”Simon har udvist stort engagement og ansvar i sin tid som student, og han får nu lov til at sætte sin viden og kompetencer i spil i sekretariatet” siger Charlotte Iisager Petersen. Ved siden af stillingen i sekretariatet skal Simon være specialestuderende. ”Det betyder, at sekretariatet kommer til at fortsætte med et hold, der kender Sund By Netværket, medlemmerne og netværkets aktiviteter” fortsætter Charlotte.

Vi ser alle frem til endnu et godt år for Sund By Netværket!
Bedste hilsner fra bestyrelsen og sekretariatet.

 kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Sund By Netværket med til at rammesætte de Norske Folkehelsedage

Vores næstformand, Ingunn S. Jacobsen, indledte national norsk konference med et foredrag om samskabelse i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Ingunn i NorgeNæstformand Ingunn S. Jacobsen og konsulent Johanne Biltoft Hansen, repræsenterede Sund By Netværket i Bodø i det nordlige Norge til de norske Folkehelsedage 2016, arrangeret af vores søsterorganisation, Sunne Kommuner – WHO’s norske netværk. Temaet for dagene var ‘Folkehelse på tvers‘, og her var fokus især på lokalsamfundet, som også var omdrejningspunktet for Ingunn S. Jacobsens oplæg. Her inddrog hun erfaringer fra Sund By Netværket i sit foredrag om nye løsninger i samarbejde mellem kommuner og civilsamfundet. Det var en tilfreds næstformand, der efterfølgende modtog et stort bifald for sit:

Jeg er glad for at få mulighed for til at dele de danske erfaringer her ved Folkehelsedagene. Vor deltagelse på konferencen har også givet os ny viden til gavn for vort fremadrettede arbejde i Sund By Netværket. Derudover er der nogle fantastiske rammer i dette naturskønne område og vi er taknemmelige for invitationen. Deltagelsen ved de norske Folkehelsedage understreger det fortsatte tætte samarbejde mellem WHOs danske og norske netværk.

Vi glæder os allerede til næste års folkehelsedage.Læs mere


kontakt

Ingunn S. Jacobsen

Næstformand i Sund By Netværket

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76293675

Bestyrelsesformand Otto Ohrt holder oplæg om ulighed i sundhed.

Udover ulighed i sundhed, lægger Otto Ohrt op til en drøftelse af sundhedsfremme og forebyggelse som middel til at nå regeringens nye nationale mål for sundhedsvæsenet.

lowres_044A8846

Sund By Netværkets bestyrelsesformand, Otto Ohrt, deltog i oktober og november på flere møder med oplæg om det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde – og brugen af dét som middel, for at opnå både sociale og sundhedsmæssige målsætninger. Sund By Netværket har en ambition om at udbrede viden om “Health in all policies“, og derved hvordan sundhed kan bruges som middel til målsætninger indenfor alle fagområder.

At inspirere og få delt de gode argumenter omkring sundhedsfremme og forebyggelse, og hvorfor, det er en vindersag, er vigtigt. I Skotland har regeringen netop annonceret, at de vil dele udgifterne til sundhedsområdet med 50% på behandling og 50% på forebyggelse over den næste 11-årige periode. Denne investering, og potentialet i investeringen, er interessant, og noget vi kan lære af. Så når vi i Sund By Netværket danner “velfærdsalliancer” med forskning, foreninger og på tværs af forvaltningsområder, er det med det for øje. Sundhed skal i endnu højere grad blive en løftestang for vores kerneopgaver i kommunerne” udtaler formand Otto Ohrt.

Bestyrelsesformand Otto Ohrt deltager gerne i flere udvalgsdrøftelser. Så hvis du eller  politikerne i din kommune ønsker at dagsordensætte sundhedsfremme og forebyggelse og investeringspotentialet heri, er I velkomne til at henvende jer til Sund By Netværkets sekretariat.

 kontakt

Sekretariatschef valgt til bestyrelsen i Dansk Selskab for Folkesundhed

Sekretariatschef Charlotte Iisager Petersen vil igennem sin nye post fremme Sund By Netværkets vision om et tættere samarbejde mellem kommunal praksis og forskningen på sundhedsområdet.

044A9872

I Sund By Netværket er vi enormt stolte af, sekretariatschef Charlotte Iisager Petersen, nu bestrider en plads i bestyrelsen i Dansk Selskab for Folkesundhed. Her kan Charlotte medvirke til et større samspil mellem praksis og forskning. Selv siger hun om sin nye post:

I bestyrelsesarbejdet vil jeg kunne bidrage med et godt kendskab til kommunernes muligheder og udfordringer i arbejdet med folkesundheden. Jeg vil glæde mig til, at være med til at skabe en stærekere alliance mellem det praksisnære niveau i kommunerne i Sund By Netværket og vidensinstitutioner gennem Dansk Selskab for Folkesundhed til gavn for folkesundheden

Som sekretariatschef i Sund By Netværket har Charlotte etablereret en stort nationalt og internationalt netværk igennem WHO, som kan bidrage til arbejdet i bestyrelsen, ligesom det praksisnære daglige arbejde giver en ny dimension til Dansk Selskab for Folkesundhed. Igennem sit netværk vil Chalotte udbrede både Sund By Netværkets og Dansk Selskab for Folkesundheds arbejde.

Jeg vil gerne bidrage til, at vi får folkesundhed mere på dagsordenen i en tid, hvor der snakkes meget sygdom og behandling, men desværre ikke så meget sundhedsfremme og forebyggelse. Dette kræver samarbejde på tværs, samt at vi igennem netværksdannelse styrker fælles alliancer for at få folkesundheden frem i lyset.“, udtaler Charlotte Iisager Petersen afslutningsvis.

Vi siger stort tillykke til Charlotte med den nye post.kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Sund Mand

Sund Mand har kortlagt kommunernes indsats for mænds sundhed – Der er plads til forbedringer.

D. 19. September offentliggjorde Forum for Mænds Sundhed resultaterne af en kortlægning af indsatser for mænds sundhed i det danske kommunelandskab. Kortlægningen, der bygger på svar fra 86 af landets 98 kommuner, viser, at:

Ifølge Forum for Mænds Sundhed har ingen kommuner har i opgørelsen opnået karakteren en “MandeCertificeret Kommune”, som kræver både permanente tiltag, oplysning, events mv. Men Ålborg og Silkeborg kommune er meget tæt på – og bliver sandsynligvis certificerede i næste opgørelsen om et år.

Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed udtaler: “Mænd udgør halvdelen af befolkningen og har særlige sundhedsproblemer – lav levetid og dårligt helbred. Derfor håber vi at denne opgørelse og landkortet kan medvirke til, at de kommuner, der halter bagefter, lader sig inspirere af dem, der gør det godt og som har permanente sundhedstilbud målrettet til mænd. Vi håber også, at kortlægningen vil blive et redskab i næste års kommunevalg. Alle kommuner kan nå bedre placeringer inden politikerne skal møde vælgerne“.

Formålet med kortlægningen er, at kommuner landet over vil lade sig inspirere af hinanden og forbedre disse tal.Læs mere


kontakt

Folkesundhedsprisen 2016 går til projekt SoL – Sundhed og Lokalsamfund.

Ved Folkesundhedsdagene 2016 i Nyborg, fik Bornholms Regionskommune overrakt den fornemme pris for projekt SoL. I Sund By Netværk arbejder vi videre med projektet og supersetting-tilgangen i vores temagruppe Netværk for sundhed og lokalsamfund.

Folkesundhedsprisen 2016

Bornholms Regionskommune, Odsherred Kommune, Steno Diabetes Center, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og Aalborg Universitets “SoL-projekt” vandt i mandags Folkesundhedsprisen 2016. Projektet har arbejdet med at integrere sunde valg som de lette valg i lokalsamfundene i Nexø, Hasle og Allinge-Sandvig.

I projektet arbejdede forskere, kommunale praktikere og borgere – børn, unge og familier og ældre, sammen om at finde på initiativer der kunne gøre de sunde valg lettere. Det var en samskabende proces med involvering af institutioner, supermarkeder, det offentlige rum som torvepladser og rekreative områder, samt lokale og sociale medier – tilgangen til arbejdet hedder “supersetting”. SoL-projektet har i høj grad haft succes med at arbejde på tværs, for at få alle disse ender til at mødes, hvilket medførte det fortjente skulderklap til de involverede i form af Folkesundhedsprisen 2016.

Successen har også været bemærket før overrækkelsen af prisen, og på national plan har interessen været stor. Sund By Netværket har derfor, sammen med parter fra SoL-projektet, oprettet vores nye temagruppe Netværk for sundhed og lokalsamfund – temagruppen holdt sit første temagruppemøde 14. September 2016 (læs opsamlingen fra mødet her). Her deles viden og erfaring fra projektet, såvel som erfaringer fra andre kommuner, forskningsinstitutioner, boligsociale projekter og ALLE andre initiativer, der har sat fokus på sundhed og lokalsamfund.

Stort tillykke med prisen, og vi glæder os til at arbejde videre med projektet på landsplan.Læs mere


kontakt

Mia Butler

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 24986061

Ny temagruppe om sundhed og lokalsamfund

Sund By Netværkets nye temagruppe om sundhed og lokalsamfund har afholdt sit første temagruppemøde. Med refleksioner over ny velfærd, kommune 3.0 og supersetting-tilgang går denne nye temagruppe en interessant fremtid i møde. Læs det kreative referat fra mødet nedenfor eller åbn det i PDF-format.

200916 Temagruppemøde Sundhed og lokalsamfund

 Læs mere


kontakt

Mia Butler

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 24986061

Nye plakater om alkoholvaner

Nyt materiale skal gøre det lettere at spørge til alkoholvaner i kommunerne.

til nyhed

Sund By Netværkets Alkohol temagruppe har udviklet plakater til brug på kommunernes jobcentre, i Ungdommens uddannelsesvejledning, i sundhedscentre, i plejecentre eller i andre afdelinger og institutioner, hvor byens borgere har kontakt med kommunens medarbejdere. Fem mennesker i fem aldre pryder de fem plakater, for mennesker med alkoholproblemer findes i alle aldersgrupper og blandt begge køn.

Der går ofte mange år før borgere med alkoholproblemer tager imod et tilbud om hjælp. Vi ved, at hvis en medarbejder spørger motiverende og empatisk ind til brug af alkohol, så kan det motivere storforbrugere til at skære ned på glassene, og mennesker med problemer til at sige ”ja tak” til hjælp. Der kan imidlertid være mange barrierer for at spørge til alkohol for kommunens medarbejdere. Nogle medarbejderne oplever, at det er vanskeligt at spørge til alkoholforbruget, fordi alkoholproblemer er forbundet med skyld og skam. Hensigten med plakaterne er at lette opgaven med at spørge ind til alkohol for kommunens medarbejdere.

Teksten lyder: Alkohol spiller en rolle i de flestes liv – derfor spørger vi til alkohol her. Plakaterne synliggør og almengør, at medarbejderne på en given afdeling i kommunen stiller spørgsmål til øl, vin og spiritus.

 

Bestil de trykte udgaver af de fem plakater.

Download plakaterne som pdf.

Få tilsendt plakaterne som trykklar fil med plads til kommunelogo.Læs mere


kontakt

Anna Trolle Bendtsen

Organisation
Frederiksberg Kommune

Telefon: 28985415

Nyt samarbejde om røgfri arbejdstid

I samarbejde med Hjerteforeningen sætter Sund By Netværket nu fokus på at gøre kommuner tobaksfri i arbejdstiden.

Ryger, fra Hjerteforeningen

Sundhedsstyrelsen har bevilliget 325.000 kroner til Hjerteforeningen til nyt tiltag med sigte om røgfri arbejdstid i de danske kommuner. Sund By Netværket har en central rolle i gennemførelsen af projektet – og har indgået partnerskab med Hjerteforeningen. Bestyrelsesformand Otto Ohrt er begejstret for det nye samarbejde:

Med dette samarbejde tager vi et vigtigt skridt i arbejdet med lighed i sundhed og mod at opfylde WHO’s anbefalinger til røgfri miljøer og på sigt ambitionen om en røgfri 2030-generation. Vi anerkender kommunerne som kulturbærende institutioner og mener, at de kan spille en central rolle på vejen mod røgfrihed.

Ifølge Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakke om tobak fra 2012 er antallet af indlæggelser som følge af blodprop i hjertet faldet med ca. 10-15 procent i de lande, der har indført totalt røgfri arbejdspladser. Disse fungerer både som forebyggelse af passiv rygning, samt opbakning til medarbejdere såvel som borgere i deres fravalg af røgen. Udover at skabe tobaksfri miljøer arbejder vores temagruppe Tobak for at skabe rygestoptilbud til kommunernes borgere og give dem opbakning til skodde smøgerne.

Simon Rask, chefkonsulent i Hjerteforeningen, bekræfter vigtigheden af opbakning omkring frihed på arbejdspladsen:

Når vi fokuserer indsatsen på arbejdspladsen, så er det, fordi der her er tale om et sted, hvor de fleste tilbringer mange timer. Det handler om at skabe gode vaner og gøre de fleste af dagtimerne røgfri. Desuden har det stor betydning, at der på en arbejdsplads vil være et understøttende fællesskab, så man ikke står alene med sit rygestop eller bliver mindet om sine rygepauser.

Vi håber, i Sund By Netværket, at bidrage til, at få flere kommuner engageret i Projekt Røgfri Arbejdstid, som indledes i samarbejdet mellem Hjerteforeningen og Sund By Netværket i november 2016.

 Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Henrik Borggren

Partnerskabskonsulent

Organisation
Køge Kommune

Telefon: +4529337096

Australsk opskrift skal styrke mental sundhed

To-årigt afprøvningsprojekt, ABC for Mental Sundhed, søger at skabe en ramme, der fremmer den mentale trivsel på individ-, gruppe- og samfundsplan.

Til web nyhed

Med gode erfaringer fra et lignende projekt i Australien afprøves en ny strategi, indenfor mental sundhedsfremme, nu i seks danske kommuner, Aalborg, Odense, Frederiksberg, Slagelse, Gribskov og Læsø. Fokus skal væk fra psykisk sygdom og risikogrupper, men i stedet rettes mod de ting, der gør os mentalt sunde. Med anvisningerne; gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt, vil projektet finde en model for, hvordan flere danskere får bedre mental sundhed. Fælleskab er nøgleordet for at skabe meningsfuldhed og formål, samt give borgeren følelsen af at kunne bidrage, hvilket er essentielt for den mentale sundhed.

I Australien har projektet Act Belong Commit ændret den mentale trivsel for mange af deltagerne og nu overfører vi de positive erfaringer til en dansk kontekst. Sund By Netværket vil bidrage med tæt og løbende faglig sparring fra vores temagruppe for Mental Sundhed, samt vores kompetencer indenfor vidensdeling, kommuner og fagfolk imellem, via temadage og konferencer.

Projektet gennemføres af en stor partnerskabskreds bestående af Sund By Netværket, Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden, Det Danske Spejderkorps, DGI Storkøbenhavn, Røde Kors Hovedstaden, Center for Forebyggelse i Praksis, Det Sociale Netværk, Dansk Oplysningsforbund og kommunerne Aalborg, Odense, Slagelse, Gribskov, Læsø og Frederiksberg.

Ambitionen er, at erfaringerne fra dette afprøvningsprojekt skal danne baggrund for nationale anbefalinger til mental sundhedsfremme.

Projektet er støttet af Nordea-fonden

 kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Sekretariatschef holder oplæg med WHO programleder

unspecified


Den 25. august 2016 holder sekretariatschef Charlotte Iisager Petersen oplæg hos WHO om det danske Sund By Netværk og netværkets arbejde med sundhed i byens rum.

Invitationen fra WHO er kommet i stand, da Københavns SommerUniversitet besøger WHO. Charlotte får lejlighed til at fortælle om Sund By Netværket og vores arbejde i bl.a. temagruppen Natur, udeliv og sundhedsfremme samt projektet Naturens Rige.

Charlotte får selskab af den europæiske programleder af WHO Healthy Cities Network, Monika Kosinska. Der vil blive gået i dybden med WHO’s og Sund By Netværkets visioner, arbejdsområder og dets medlemsbaserede organisering. På baggrund af Monikas præsentation af Health 2020 vil Charlotte fremlægge eksempler på praksisnære cases hvor mental sundhed, byplanlægning og samarbejde på tværs er lykkes eller er under opsejling.

Monika Kosinskas tilstedeværelse understreger vigtigheden af lokale erfaringer i et internationalt netværk, hvor vores medlemmers engagement, gode eksempler og initiativ er nøglen til at dele viden på tværs af kommuner og lande i regi af Healthy Cities Network. Med det for øje, at skabe rammerne om et bedre og sundere liv til alle borgere – på tværs af kommune- og landegrænser.

WHO Healthy Cities Network er baseret i FN-byen i København, hvilket igen letter Sund By Netværkets tætte samarbejde og dialog om sundhedsfremme og forebyggelse med WHO.kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Seneste nyhedsbreve

Sund By Netværket udsender hver tredje måned nyhedsbreve med sidste nyt fra netværket, samt dets aktiviteter.

Nyhedsbrev, November 2016

Nyhedsbrev, Juni 2016

Nyhedsbrev, Marts 2016 – særudgave om SBNdage 2016

Nyhedsbrev, Januar 2016

 

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, kan du tilmelde dig her.


Ny studentermedhjælper i Sund By sekretariatet

Tom Patrick Meleady er pr 8. August begyndt som ny studentermedhjælper i Sund By sekretariatet.

Tom læser International Sikkerhed og Folkeret på Syddansk Universitet i Odense, og vil vikariere for Simon, som skal 6 måneder til Seoul med sit studie. Tom er 27 år, og bosat i København med sin kæreste.

Vi byder Tom hjerteligt velkommen!

I kan kontakte Tom på samme nr. som Simon: 3370 3756, samt på mail: topm@kl.dk. Studenterstillingen i SBN er på ca. 15 timer ugentligt.

Her kan du læse mere om sekretariatet for Sund By Netværket.kontakt

Sommerhilsen fra sekretariatet

Kære medlemmer,

På vegne af sekretariatet, vil jeg gerne takke for et fantastisk godt halvår for Sund By Netværket. Sund By Netværket har, og har haft, gang i mange aktiviteter. For at nævne nogle, har højdepunkterne for os i sekretariatet været SBNdage på Hindsgavl slot i april, koordinatordagene i januar, bevilling fra Sundhedsfremmepuljen til vores to nye projekter “Rygestop på dit sprog” og “Naturens Rige”, Folkemøde med deltagelse af 30 medlemmer og kampvalg til bestyrelsen. Udover disse begivenheder, har vi fortsat fantastisk aktive temagrupper, der er med til at levere høj faglighed indenfor nu ti forskellige sundhedsfremmeområder. Vi oplever, og bliver gentagende gange bekræftet i, at temagrupperne er spækket med engagerede og dygtige medlemmer der bidrager og er med til at gøre Sund By Netværket til et attraktivt netværk for kommuner, regioner og vores nationale samarbejdspartnere – tak for det.

Det er virkelig en fornøjelse for os i sekretariatet være en del af. Og samtidig oplever vi, at I har tid og lyst til fortsat at udvikle, skabe og afprøve metoder og ideer sammen med os og andre i netværket. Det er dejligt, og noget vi sætter stor pris på.

Vi glæder os til at tage hul på et nyt halvår sammen med jer efter sommeren. Et halvår som byder på endnu mere samarbejde omkring nye projekter, to nye temagrupper ser dagens lys, konferencer skal afvikles og nye ideer skal udvikles.

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer!
Sekretariatet holder sommerferie i uge 28, 29 og 30.

Solrige hilsner fra Charlotte
– og hele Sund By sekretariatet Simon, Henrik, Johanne og Louise


Ulighed i sundhed skal bekæmpes med forebyggelse

På lørdagens sidste Folkemødedebat diskuterede Sund By Netværkets formand, Otto Ohrt, hvordan vi reducerer den sociale ulighed i sundhed.

billede ulighed


De sidste 20 år er den sociale ulighed i sundhed steget i Danmark. Det er særligt kroniske og langvarige sygdomme, der har betydning for social ulighed i sundhed. Det går ud over livskvaliteten for den enkelte person og det betyder store omkostninger for samfundet. Det var derfor en vigtig folkemødedebat for Sund By Netværkets formand, der havde meget på hjertet. Otto fortalte bl.a. om Sund By Netværkets arbejde med at reducere uligheden i sundhed.

 

”I Sund By Netværket har vi gennem vores LAKS-projekt udviklet konkrete måder til at mindske den sociale ulighed i sundhed. I projektet har vi fået god erfaring med at skabe lige adgang til kommunale sundhedstilbud,” siger formanden.

Derudover understregede Otto Ohrt at løsningen til at reducere ulighed i sundhed er forebyggelse. Han efterspurgte derfor en ny forebyggelsesreform, der skal bringe forebyggelse tilbage på sundhedsdagsordenen. Her rettede Otto særligt blikket mod Sundhedsstyrelsens enhedschef, Jette Jul Bruun, der også deltog i debatten. Forhåbentlig er formandens budskab givet videre, så der også fra national side kommer et større fokus på forebyggelsesdagsordenen.

I debatten deltog Ergoterapeutforeningens formand, Tina Nør Langager og centerchef for Center for Kræft og Sundhed i København også. Begge tilsluttede sig formandens efterspørgsel efter et større fokus på forebyggelsesdagsordenen.


Kommunerne skal blive endnu bedre til at samskabe med borgerne

Samskabelse skaber robuste borgere og det er godt for folkesundheden. Vi skal derfor blive endnu bedre til at invitere borgerne med ind i løsningen af de kommunale sundhedsopgaver, siger formand for Sund By Netværket, Otto Ohrt.

otto debat


Sund By Netværkets formand, Otto Ohrt debatterede tidlig lørdag morgen på Folkemødet om brugen af frivillige i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunen. De mange morgenfriske fremmødte overværede en spændende debat, hvor formandens klare budskab var, at kommunerne skal invitere borgerne indenfor. I stedet for at lave aktiviteter for borgerne, skal vi understøtte borgerne i de initiativer borgerne selv tager – og samskabe med borgerne.

 

”Der kan oftest sættes lighedstegn mellem engagement, lyst til at tage en aktiv del i samfundet og borgerens sundhedstilstand. Det er derfor vigtigt, at vi tager dialogen med borgerne og inddrager dem i sundhedsindsatsen” – Otto Ohrt, formand Sund By Netværket

Samtidig understreger Otto Ohrt, at man med samskabelsesdagsordenen aktiverer flere socialgrupper end når man ensidigt fokuserer på at inddrage frivillige.

Fagforeningerne var også repræsenteret i debatten med bl.a. FOA og Dansk Sygeplejeråd, der var mere forbeholden over for inddragelsen af frivillige i sundhedsvæsnet. Dansk Sygeplejeråd næstformand, Anni Pilgaard sagde bl.a. at det var vigtigt med klare aftaler og rammer mellem frivillige og de fagprofessionelle, hvilket Otto Ohrt nikkede enigt til.

 


Reducer ulighed i sundhed

I halen af DR’s udsendelser om ulighed i sundhed (En syg forskel), giver Sund By Netværket hermed et bud på, hvilken handlinger du kan iværksætte for at imødekomme den stigende ulighed. Fem udvalgte medlemskommuner præsenterer her små initiativer på området, hvor de sætter handling bag ordene.

Se et udpluk af eksemplerne på denne “avisforside” og del den gerne med dine kolleger – OG lokalpolitikere.

 


Friske forårsnyheder – maj 2016

Årets tredje nyhedsbrev er nu tilgængeligt og kan læses her.

Du kan bl.a. læse om 

 

Vil du fremover modtage vores nyhedsbrev direkte i din mailboks, så tilmeld dig her.


Jubilæumsfilm

13055656_936884993094242_9073384024923384977_o

2016 er jubilæumsår for Sund By Netværket som fylder 25 år. I den forbindelse blev der til årets SBNdage produceret en lille film, som viser hvem vi er og hvad vi står for.

Klik på billedet for at se filmen.


Sund By Netværket på Folkemødet

044A9397

Sund By Netværket er igen i år repræsenteret på Folkemødet, og deltager aktivt med fem arrangementer.

Her kan du bl.a. møde Sund By Netværkets formand, Otto Ohrt, i krydsild i sundhedsfaglige debatter. Kom gerne forbi og vær med til at sætte gang i debatterne. Eller tag en idé eller en indsats med, du gerne vil dele med andre: Vi inviterer nemlig på en speeddating på goder idéer. Her kan du dele og blive inspireret til at få en ny idé med hjem!

Læs mere nedenfor om de mange aktiviteter vi deltager i.

Otto og teamet fra Sund By Netværket er også altid klar til en snak. Har du eller dine kollegaer interesse i et kaffemøde med Sund By Netværket er I velkomne til at kontakte Johanne Biltoft på jobh@kl.dk eller 61 51 72 44.

 

Vi glæder os til et godt Folkemøde – og håber vi ses!Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

“Danmark har brug for en forebyggelsesreform”

Aotto

 

“En forebyggelsesreform skal sikre en bedre sammenhæng og balance i indsatserne i sundhedsvæsenet. For det er ikke et enten eller mellem forebyggelse og behandling. Forebyggelse er forudsætningen for, at vi kan håndtere behandlingsbehovet i fremtiden. Samtidig vil en intensiveret forebyggelse også reducere uligheden i sundhed, som er steget i Danmark gennem de seneste 25 år.”

–  Sådan skriver Sund By Netværkets formand, Otto Ohrt den 20. april 2016 i et debatindlæg i Jyllands-Posten om, hvordan vi får sundhedsfremme og forebyggelse tilbage på sundhedsdagsordenen. Læs debatindlægget her, og deltag i debatten på vores facebookside.kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Ny bestyrelse i Sund By Netværket

Sædvanen tro, afholdt Sund By Netværket repræsentantskabsmøde i forlængelse af årets SBNdage på Hindsgavl Slot tirsdag eftermiddag.

Mødet forløb i god ro og orden, som det sig hør og bør. Det bød på inspirerende drøftelser om fokus, strategi og prioriteringer for netværket, og også den formelle godkendelse af regnskabet for 2015 og budget for 2016 faldt på plads. Og så var der valg til bestyrelsen. Der var genvalg til bestyrelsens formand Otto Ohrt fra Aarhus Kommune, der motiverede sit kandidatur med en plan for Sund By Netværket de kommende år.

Planen har bl.a. fokus på disse strategiske prioriteringer:

 • En tættere dialog med vores medlemskommuner. Bl.a. gennem en stor turné rundt i landet, hvilket også allerede har kastet nye idéer og ikke mindst nye medlemmer af sig.
 • En styrket stemme i den sundhedsfaglige og sund hedspolitiske debat. Bl.a. gennem en styrket dialog med det politiske niveau og med samarbejdspartnere i civilsamfundet og i universitets- og forskningsverdenen
 • De nye trends på sundhedsområdet — Sund By Netværket som laboratorium. Bl.a. på samskabelsesdagsordenen og i afprøvningen af nye arenaer
 • At bringe nye faggrupper i spil på sundhedsområdet i forhold til arbejdet med “Health in all policies”.

Formand Otto Ohrt

Til bestyrelsens øvrige poster blev der kampvalg, der opstod som følge af, at både Susanne Rystok fra Ringkjøbing-Skjern Kommune og Marianne Hallberg fra Rødovre Kommune valgte at takke af efter mange års engageret bestyrelsesarbejde. Kæmpe stor tak til Susanne og Marianne for deres indsats!

Nyvalgte i bestyrelsen blev: Rikke Gjellerod (Silkeborg Kommune) og Rasmus Baagland (Køge Kommune. Rasmus Baagland har fået nyt job, og udtræder derfor af bestyrelsen). Benny Sell (Lolland Kommune) indtræder derfor i bestyrelsen (tidl. 1. suppleant). Desuden blev Klaus Grabbert (Odder Kommune) valgt til bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig d. 26 maj 2016.

Sund By Netværkets bestyrelse består nu af: Otto Ohrt (formand, Aarhus Kommune), Ingunn S. Jacobsen (næstformand, Horsens Kommune), Uffe Nymark Breum (Vejle Kommune), Rikke Gjellerod (Silkeborg Kommune), Benny Sell (Lolland Kommune) og Klaus Grabbert (suppleant, Odder Kommune). På de fem samarbejdspartnerposter sidder fortsat: Steen Rank (KL), Maria Aabel (Sundhedsstyrelsen), Morten Hulvej Rod (SIF) og Katrine Schjønning (Københavns Kommune på Healthy Cities mandat) – Danske Regioner er pt. ikke repræsenteret i bestyrelsen (posten er vakant).

Vi ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse.

BESTYRELSENHer er de fem medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer og den medlemsvalgte suppleant af Sund By Netværket bestyrelse 2016: Rikke Gjellerod, Benny Sell, Otto Ohrt, Ingunn S. Jacobsen, Uffe Nymark Breum og Klaus Grabbert.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

T A K for skønne SBNdage!

Hindsgavl slot dannede i starten af ugen rammen om Sund By Netværkets 25 års jubilæumskonference. To dage med faglig inspiration, masser af netværk og socialt samvær i ualmindeligt smukke og velfungerende omgivelser.

Stifteren af Healthy Cities Network i Europa, Dr. Agis Tsouros fra WHO, fortalte om Sund By Netværkets fødsel, og om kampen for at få den sundhedsfremmende og forebyggende dagsorden på den lokale og politiske dagsorden i dels Europa og Danmark.

Aslottet

Professor Tine Curtis viste vej gennem den udvikling folkesundheden i Danmark har taget i netværkets 25-årige levetid. Ved et dyk ned i publikationer skabte Tine en historisk gennemgang af temaer og tendenser. Fra historie til højaktuel nutid: samskabelse. Den samskabende kommune med alt hvad det kræver af ledelse, fleksibilitet fra medarbejdere og modet til at følge energi og engagement. – Som Christa Breum Amhøj efterfølgende stillede skarpt på, krydret med praksiseksempler fra Assens og Gentofte. 

Apanel

Dagene bød også på inspiration fra Norge, der med deres nye folkehelselov sikrer en koordineret sundhedsindsats, samt en veloplagt politisk paneldebat om, hvordan vi her i Danmark kan lade os inspirere – og i det hele taget skubbe til prioriteringen af forebyggelse og sundhedsfremme. Nanna Mik-Meyer ruskede i vores positive selvbillede og huskede os på vigtigheden af hele tiden at være opmærksomme på, om vores stærke sundhedsfokus har en bagside. Og så fik vi et meget nærværende besøg af Esra, en modig og engageret borger, der gør en forskel.

Aesra

Sidst, men ikke mindst, tilbragte deltagerne en eftermiddag i høj sol på vandring rundt til Sund By Netværkets otte velforberedte temagrupper, der på hver deres sted i den smukke gamle slotshave, diskede op med en indføring i deres arbejde – og hvad man egentlig får ud af at være med i en temagruppe.

A mental hindsgavl

Og så var der selvfølgelig jubilæumsmiddagen med underholdning, taler, dansemusik … og fest. Tak for den!

Find alle indlæggene fra dagene her på Sund By Netværkets hjemmeside.

 kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Særudgave af nyhedsbrev

Læs nyhedsbrevet om årets SBNdage, der også er en fejring af Sund By Netværkets 25 års jubilæum.

På SBNdage 2016 kan du bl.a. høre WHO sætte fokus på Health in All Policies, lade dig inspirere af Norges Folkehelselov og blive provokeret af Nanna Mik-Meyer… Og tage del i debatten og fællesskabet!

Gå direkte til tilmelding her.

 

 kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Rødovre Sundhedscenter søger ny faglig leder – noget for dig?

Rødovre Sundhedscenter søger en ny faglig leder. Ansøgningsfrist d. 3 marts.

Læs mere her

 

 


Ny hjemmeside – samme domæne

www.sund-by-net.dk er netop lanceret i nye farver, billeder og design. Simon i sekretariatet har i uger knoklet for at få de sidste detaljer på plads, og nu er vi endelig gået live. Hvis du oplever tekniske vanskeligheder eller sider der alligevel ikke fungerer, trods vores gennemgang, så send en mail til sekretariatet på post@sundbynetvaerket.dk, så fixer vi det hurtigst muligt.

Bemærk at vi også er på Facebook, LinkedIn og Twitter – så giv og gerne et “like” og følg vores arbejde endnu tættere.

Vi glæder os over den nye hjemmeside!
Hilsen sekretariatet

 kontakt

2016 er jubilæumsår

Nytårshilsen fra formanden for Sund By Netværkets bestyrelse Otto Ohrt

Jeg ønsker alle medlemskommuner, samarbejdspartnere og kolleger et rigtig godt nyt år. I 2016 fejrer Sund By Netværkets 25 års jubilæum. Vi har således eksisteret i Danmark siden 1991.

Der er sket meget i de 25 år, netværket har eksisteret. Vi startede med at være syv medlemskommuner og to amter, men vi er løbende blevet større. Netværket består i dag af 56 medlemskommuner. Sund By Netværket har udviklet sig til at være et landsdækkende fagligt netværk. Vi deler best practices, ideer og resultater på tværs og giver inspiration til og tager del i udviklingen af sundhedsområdet med de relevante aktører. Vi er med til at skabe rammer for et sundt og godt liv for alle borgere. Dét er jeg stolt af at være en del af!

Det er derfor også med stor glæde, at jeg kan byde Odder Kommune velkommen i netværket. Det er altid positivt med nye medlemmer. Det sikrer et endnu stærkere netværk. Charlotte fra sekretariatet og jeg tager derfor også på endnu en ”Danmarks-turné”, hvor vi besøger nuværende og potentielle medlemmer. Det er dejligt at være ude og fortælle om de resultater, vi opnår i netværket, og samtidig er der tid til at drøfte forventninger og yderligere forbedringer i netværket, så vi kan give vores medlemmer det bedste udbytte af deres medlemskab.

Også i år har jeg store forventninger til Sund By Netværket. Jeg ser gerne et endnu tydeligere fokus på vidensdeling, forskning og evidens. Vores DNA er, at medlemmer låner og kopierer hinandens idéer. Og det skal vi blive endnu bedre til. Danmark er et lille land, og vi skal udnytte netværket på tværs af kommunegrænser, grænser til forskningsinstitutioner og den praksisnære videndeling. Derudover vil vi fortsat bl.a. med inspiration fra vores internationale medlemskab af WHO være med til at afprøve nye idéer i et samarbejde mellem medlemmerne og vores samarbejdspartnere, som skal være med til at udvikle sundhedsområdet.

Dette vil også komme i spil på de årlige Sund By Netværksdage sammen med bl.a. nye idéer til involvering af borgere i sundhedsarbejdet, ledelse af sundhedsfremme og forebyggelse og partnerskaber. Vi holder netværksdagene den 11.-12. april på det smukke Hindsgavl Slot i Middelfart, som danner den perfekte jubilæumsramme for nogle fagligt inspirerende, udfordrende, hyggelige og festlige dage.
Det er derfor med stor begejstring, at jeg byder 2016 velkommen. Jeg er sikker på, at det bliver et rigtigt godt år for Sund By Netværket.

Otto Ohrt
Formand for bestyrelsen


Planlæg en sundere by!

 

Her sætter vi fokus på, hvordan landskabs- og byplanlægning påvirker vores trivsel og sundhed.kontakt

Lone Nielsen

Organisation
Andre

Telefon:

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Fredericia har gang i noget genialt

 

”Vi vil gerne fastholde og udbygge vores position med rehabilitering af ældre borgere for at holde dem fysisk aktive, selvhjulpne og længst muligt i eget liv. Med borgmesterpagten kan vi løfte kvaliteten af vores velfærd og den rehabiliterende tilgang til også at omfatte det omkringliggende samfund”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.Læs mere

Abstractpris til SBNs næstformand

I forbindelse med den norske folkehelsekonferense 2015, indbød kommiteen bag konferencen til en abstractkonkurrence – med det formål at fremme et tæt samarbejde med både forskningsmiljøer og praksisfeltet.

Blandt de indsendte beskrivelser af både forskningsindsatser og konkrete folkesundhedsindsatser havde kommiteen på forhånd udvalgt tolv abstracts til at deltage i konkurrencen. De tolv abstracts blev præsenterert på konferencen – af forfatterne selv – for de mere end 400 tilhørere.  

Sund By Netværkets næstformand Ingunn S. Jacobsen deltog med en skarp beskrivelse af, hvordan Horsens Kommune arbejder med folkesundhed via medborgerskab, som hun fremførte på overbevisende vis. Og søreme om ikke hun vandt prisen!   

Kæmpe stort tillykke til Ingunn med prisen (og gevinsten på 10.000 kr.)! 

Link til alle de deltagende abstracts følger snarest…

 

 Læs mere


kontakt

Ingunn S. Jacobsen

Næstformand i Sund By Netværket

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76293675

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Velkommen til Johanne!

Johanne er nyuddannet cand.scient.pol. med et skarpt blik for den sundhedspolitiske dagsorden, og erfaring fra blandt andet Fødevareministeriet og Europaparlamentet. Johanne er 26 år og opvokset i Varde Kommune. Hun er nu bosat i København med sin kæreste. Johanne tog sin bacheloruddannelse i Statskundskab på Syddansk Universitet i Odense og kandidatuddannelsen på Københavns Universitet.

Johanne bliver projektleder på Sund By Netværkets nye projekt om sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskolerne. Derudover kommer Johanne til at drive nogle af netværkets temagrupper, og så kommer hun selvfølgelig til at indgå i sekretariatets øvrige opgaver sammen med Charlotte, Louise og Simon. – Blandt andet får Johanne en central rolle i fht. at idéudvikle og tænke nye projekter, og bidrage med et friskt blik i netværkets mere strategiske arbejde med at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden.

”Jeg glæder mig til arbejdet med at styrke og udvikle den kommunale sundhedsdagsorden. Sundhedsområdet er et spændende område, som jeg virkelig brænder for. Jeg ser derfor frem til et godt samarbejde med netværkets medlemmer og samarbejdsparter", siger Johanne. kontakt

Sund By Netværket på Folkesundhedsdage

Netværk for fællesskabsagenter, LAKS og Sundhed i alle politikker set fra et nordisk kommunalt perspektiv – SBN var godt repræsenteret.

(mere…)


SKOD DET NU inspirationsworkshop

… eller ønsker I at få den nyeste viden på området til at styrke en allerede eksisterende indsats? Så afholder Sundhedsstyrelsen to inspirationsworkshops om unge og rygning med afsæt i erfaringer fra satspuljeprojektet SKOD DET NU. Se mere og tilmeld dig her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Workshoppen er målrettet kommunale medarbejdere. De afholdes hhv. d. 3. og 5. nov. i hhv. København og Århus. 

Sund By Netværket har været med i udviklingen af SKOD DET NU, som nu er i sin afsluttende fase. Kommuner, erhvervsskoler og efterskoler har gennem to år afprøvet en flerstrenget indsats til at forebygge, at børn og unge starter med at ryge og hjælpe unge, der er begyndt at ryge med at stoppe igen. Erfaringerne herfra deles på de to workshops. 

 


Nordisk konference: "Social ulighed i sundhed i Norden – fra viden til handling"

 

Med udgangspunkt i en fælles nordisk rapport, vil førende eksperter præsentere en række anbefalinger om, hvordan man kan implementere indsatser mod den sociale ulighed i sundhed. Konferencen afholdes i FN-Byen i København den 30. november – 1. december 2015.

 


SBN søger ny konsulent til sekreteriatet

Kan du omsætte meget komplekse problemstillinger til mulig hurtig handling for de danske kommuner? Er du en netværker, der trives med mange bolde i luften og en meget forskelligartet hverdag? Så er du måske den konsulent, som vi søger til Sund By Netværkets Sekretariat. 

Vores nye konsulent skal:

 • Omsætte netværkstankegangen i hverdagens handlinger og løsninger på udfordringerne på sundhedsområdet i kommunerne, dvs. få viden i netværket ud til vores medlemmer.
 • Stille sig i spidsen for små og større projekter, der drives af sekretariatet.
 • Være driver for nogle af netværkets temagrupper, som er det faglige maskinrum i netværket.
 • Omsætte den viden, der er i netværket, til offensive dagsordener på sundhedsområdet.

  Se hele stillingsopslaget her. 

   

   kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Ny chef for sekretariatet i Sund By Netværket

Charlotte er kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og har arbejdet i Kræftens Bekæmpelse og Faxe Kommune, inden hun i 2012 blev ansat som konsulent i Sund By Netværket. Hun har i sin tid som konsulent været med til at løfte mange opgaver og haft en nøgleposition i udviklingen af netværket. Charlotte har indgående kendskab til sekretariatets opgaver og til det at skabe merværdi ved at arbejde i netværk. Dette er en fantastisk forudsætning for at kunne lede et sekretariat, som skal gå forrest i de processer, der skal til, for at Sund By Netværket når sin mission om at skabe synergi i samarbejdet mellem de forskellige aktører på folkesundhedsområdet.

Som Charlotte selv udtaler: ”Det er en stor fornøjelse for mig at skulle lede Sund By Netværkets sekretariat, og jeg glæder mig til fortsat at samarbejde med Danmarks største sundhedsnetværk af engagerede og kompetente kommunale og regionale ansatte. Sekretariatet, bestyrelsen og koordinatorerne skal fremadrettet arbejde mere indgående med netværkets profil, så merværdien af et medlemskab er tydelig for langt flere medarbejdere i vores medlemskommuner og regioner. Endelig skal vores temagrupper blive ved med at levere deres faglige input til folkesundheden, og det arbejde glæder vi os til fortsat at understøtte i sekretariatet”.

Vi ser i bestyrelsen meget frem til samarbejdet.

På vegne af bestyrelsen

Otto Ohrt

Formandkontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

LAKS skaber mere lighed i de kommunale sundhedsindsatser

Projekt LAKS går ud på at finde helt konkrete måder at reducere ulighed i sundhed på og at teste dem af med borgerne. Projektet tager afsæt i, at det i første omgang ikke handler om at udvikle nye tilbud eller helt nye rutiner, men at ”skrue lidt” på praksis og i højere grad differentiere indsatsen over for borgerne for at opnå bedre rekruttering eller bedre gennemførsel af sundhedstilbud. Det kan f.eks. være en opsøgende indsats i nærmiljøet, en mulighed for at arbejde mere individuelt med målopfyldelse, rekruttering målrettet sårbare grupper, der ellers ikke vil modtage sundhedstilbud, eller hjælp til at komme til læge eller tandpleje for socialt udsatte borgere.

De seks kommuner, der deltager i projektet er Århus, Holbæk, Gladsaxe, Halsnæs, Ballerup og København. Projektet udrulles på i alt 19 forskellige kommunale enheder, der alle arbejder med borgere, der enten er i et sundhedsforløb eller kunne have gavn af et sundhedstilbud. Det er både borgere med behov for genoptræning eller rehabilitering og borgere med psykisk sygdom eller funktionsnedsættelse, som samtidig kunne have gavn af bedre sundhed. Og alle institutionerne er rigtigt godt i gang.

Hvad kan LAKS?

Ambitionen med LAKS er at bidrage til at mindske de sociale forskelle i sundhed, som bevirker, at der er forskel på, hvor længe vi lever, hvor syge vi bliver, og hvordan vi håndterer sygdom og sundhed. Projektet spænder i udgangspunktet bredt, men det er helt centralt, at hver enhed, der er med i projektet, selv udvælger en konkret udfordring omkring bedre sundhed for målgruppen, som der arbejdes med i projektet. I projektet byder vi ind med en proces for at udvælge og præcisere denne udfordring og efterfølgende omforme udfordringen til en handleplan (eller et redskab), der kan testes af med målgruppen. Metoden er aktionslæring, og kernen i LAKS er således et skræddersyet aktionslæringsforløb på hver enkelt af de deltagende institutioner, der forløber over 5 moduler frem til udgangen af 2016. Se hver enkelt enheds handleplan i listen her nedenfor:

Ballerup Kommune – Livsstilscafe

Gladsaxe Kommune – Carlshuse, Vadstruphus, Buddinge Hovedgade og Ungehuset

Gladsaxe Kommune – Egekroen

Gladsaxe Kommune – Rusmiddelcentret

Gladsaxe Kommune – Værestedet, Mødestedet og Skuret

Halsnæs Kommune – Havlit og Fjorden

Halsnæs Kommune – Parablyen

Holbæk Kommuen – Plejehotellet

Holbæk Kommune – Sundhedscenteret

Holbæk Kommune – Genoptrænings- og sundhedscentret

Holbæk Kommune – Sletten

Københavns Kommune – Center for Kræft og Sundhed København

Aarhus Kommune – Enhed for Sundhedsfremme og Forebyggelse

Aarhus Kommune – Center for Sundhedsforløb

Aarhus Kommune – Globus1

Aarhus Kommune – Korsagergården.

Aarhus Kommune – Provstebakken

Er du interesseret i at komme i kontakt med aktionslæringsgrupperne eller sparre med nogle af enhederne, så kontakt Louise Dal (lod@kl.dk) for kontaktinformationer.

Hvor langt er vi?

LAKS-projektet er ligeså stille, og planmæssigt, ved at arbejde sig mod vejs ende. Alle de deltagende enheder har afsluttet, eller står over for modul 4, det sidste egentlige modul i aktionslæringsprocessen.

Herefter følger den store og afsluttende konference om ulighed i sundhed den 13. oktober. Konferencen afholdes i Mogens Dahl Koncertsal på Islands Brygge, det er gratis og alle er velkomne. Konferencen samler op på projektet og har fokus på helt konkrete cases og erfaringer. Vi stiller skarpt på, hvad problemet med social ulighed i sundhed er, og hvorfor. Og så løfter vi blikket og skuer frem, og ud, med bud på, hvordan kommunerne også fremadrettet kan arbejde med at reducere den sociale ulighed i sundhed. Du kan læse meget mere om konferencen og tilmelde dig her.

LAKS følges af  en styregruppe, der sikrer at den overordnede retning lever op til målsætning og intention med projektet. Og en følgegruppe, der ud over en høj faglig standard, skal sikre projektets opbakning og forankring i de deltagende kommuner.

Hvordan bliver LAKS modtaget?

Projektet er fra starten blevet meget positivt modtaget af både ledere og de deltagende medarbejdere. Det er relevant for de udfordringer som institutionerne sidder midt i. Og der er stor interesse og opbakning til at deltage ude på institutionerne, og stor nysgerrighed. Deltagerne er glade for fleksibiliteten i projektet (de skræddersyede aktionslæringsforløb) og for det tætte samarbejde med kollegaerne. Og projektet bliver også set som en form for kompetenceudvikling. Der er meget positiv stemning omkring, at vi sætter nogle ”store” ord på den daglige praksis og bidrager til at skabe en fortælling om, hvad medarbejderne gør til daglig og hvorfor det er vigtigt. Alt i alt et meget stort engagement.

Vi bliver løbende bekræftet i, at det umiddelbare udbytte af at deltage i projektet er:

 • kompetenceudvikling af medarbejderne til at arbejde differentieret med sundhed for målgruppen
 • et fælles sprog omkring ulighed i sundhed
 • en fælles ramme omkring det daglige arbejde med at forbedre sundhed og livskvalitet for borgerne
 • direkte adgang til de konkrete redskaber og viden om at reducere ulighed i sundhed, der opbygges i løbet af projektet

Her siden kan du løbende følge projektets gang. Se de enkelte institutioners valg af udfordring og handleplaner, og blive inspireret af materiale og værktøjer. Blandt andet er en artikel om aktionslæringen som metode på vej, samt et hands-on orienteret inspirationskatalog.

LAKS gennemføres som et partnerskabsprojekt mellem Sund By Netværket, COWI, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. Det er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

WHO konference: Tag politisk ansvar

På konferencen deltog 300 medlemmer af netværket i Europa. Både bymedlemmer (i Danmark er Horsens, København og Frederiksberg byer i Healthy Cities) og det nationale netværk (Sund By Netværket er nationalt netværk i Healthy Cities Network) deltog i de tre konferencedage. Fra Danmark deltog otte: tre fra Horsens, én fra København, to fra Frederiksberg samt Otto (formand for Sund By Netværket) og Charlotte fra sekretariatet. Se liveopdateringer via vores Twitter profil @SundByNet.  

Det overordnede tema på konferencen var ”Det politiske valg for sunde byer” – altså hvilke politiske valg, der er grundlæggende for fokus på og engagement i at prioritere sundhedsfremme og forebyggelse. Talerækken var lang, men her er et udvalgt dyk:

Christine McLaren om Happy Cities
Hvordan sættes byen i spil som medskaber af menneskelig ”happiness”? Sundhed og happiness hænger uløseligt sammen. Begge aspekter har afgørende betydning for den måde vi designer vores byer og nærmiljøer. I Canada, hvor Christine kommer fra, har dette aspekt været et forskningsobjekt i årtier hvor eksperimenter og working-labs har været igangsat for at indsamle viden og erfaring med at happiness og wellbeing er et legitimt og nødvendigt mål for en by. Vi deltog på en workshop med Christine McLaren og inviterede hende tilmed til Danmark. Så nu krydser vi fingre for at hun har mulighed for at komme på Sund By Netværksdagene i marts og desuden er flere projektideer blevet sået – så måske et nyt projekt om Happy Cities i Danmark ser dagens lys i løbet af året.

Nicole Valentine og Charlotte Marchandise-Franquet om Health in All Policies (HiAP)
WHO har udgivet en manual til indarbejdelse af ”sundhed i alle politikker” (HiAP). Manualen giver en præcis ”how to do” planlægning, implementering og evaluering af HiAP. Gennemgås manualen fra A-Z estimeres det, at man skal bruge to-tre dage på arbejdet. På konferencen fik vi på en workshop inspiration til arbejdet, og vi aftalte med vores nordiske samarbejdspartnere (Sunne Kommuner fra Norge og Healthy Cities Netvärket fra Sverige), at vi sammen vil tilbyde en nordisk gennemgang/workshop af dokumentet. Planlægning heraf tager vi fat på i sekretariatet efter sommeren. De 12 step lyder (Hermed link til manualen på engelsk):

1. Introduktion – sociale determinanter på sundhed
2. Facts om (u)lighed i sundhed
3. HiAP
4. Proces for at udvikle en politik
5. Regeringens rolle
6. Kommunikationsplan – tjekliste
7. Samfundets rolle
8. At forhandle om sundhedsområdet
9. Implementering på lokal, regional og national niveau
10. Evaluering af fremskridt
11. Vigtigheden af ledelse
12. Næste skridt – læringen i praksis.

 kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Sommerhilsen fra formanden

Når jeg ser fremad med SBN-briller er der mange ting, der glæder mig:
– Det glæder mig, at vi snart bevæger os ind på en ny og vigtig banehalvdel, nemlig produktions- og erhvervsskolerne. Vores indsats, hvor vi fokuserer på unge menneskers trivsel, skydes i gang på den anden side af sommerferien. Glæd jer til invitationen.
– Det glæder mig, at LAKS – vores partnerskabsprojekt, der arbejder for Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud – er blevet meget positivt modtaget i de seks kommuner, der er med i projektet. Det ruller over stok og sten, og jeg er spændt på at se, hvad det fortsatte arbejde vil afdække af nye og smarte måder til at sikre alle borgeres ret til lighed i sundhed. Det lader allerede nu til, at der bliver noget at lade sig inspirere af for alle kommuner.
– Vi er også godt i gang med vores "Danmarks-turné" og ser frem til at besøge yderligere ti kommuner i efteråret – så når vi op på 20 besøg i år. Vi besøger medlemskommunerne for at sikre os, at I får det ud af medlemskabet som I forventer. Og vi får dyrebare input med tilbage til, hvordan vi i højere grad kan understøtte det arbejde der foregår i kommunerne på folkesundhedsområdet. Det har betydet idegrundlaget for nye tiltag for medlemmerne i netværket; bl.a. genoplives ledernetværket mens flere initiativer er på tegnebrættet. Desuden har vi besøgt et par ikke-medlemmer for at fortælle dem om Sund By Netværket og de muligheder de kunne tage del i som medlem. Vi tror på, at det kommer til at betyde flere nye medlemmer i løbet af 2015.
– Odder Kommune er første nye medlem af Sund By Netværket i år! Velkommen til – vi håber I får meget ud af jeres medlemsskab og vi glæder os til et godt samarbejde.

Endelig vil jeg gerne takke alle medlemmer som i løbet af året har været ambassadører for netværket – der er mange af jer! Jeg oplevede det i høj grad på folkemødet hvor mange medlemmer kom forbi og repræsenterede netværket på fornemste vis. Desuden skal der lyde en stor tak til vores temagrupper og i særdeleshed disses formandsskaber der gør et enormt arbejde for at Sund By Netværket fortsat kan kalde sig Danmarks største sundhedsstab – der leverer arbejde med høj faglighed og stort engagement.

Det er en fornøjelse at være formand for sådan et netværk – det er jeg stolt af!

Kh Otto Ohrtkontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Nyt partnerskab: SBN og sunde mænd

Danske mænd lever 3-5 år kortere end danske kvinder. Og de er også mere ramt af alvorlige sygdomme. Dette skyldes blandt andet, at mændene opdager sygdomme for sent og at sundhedsvæsenet ikke er opmærksomme på mændenes særlige behov. Ligeledes er der er en stor ulighed i antal leveår på lavt- og højt uddannede mænd. Det er nogle af grundene til, at Sund By Netværket også sætter fokus på mænds sundhed.

Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab, der har chefpsykolog og forsker i mænds sundhed Svend Aage Madsen som formand og sundhedsinnovator Regitze Siggaard som næstformand. Partnerskabet vil styrke mænds fysiske og mentale sundhed gennem systematiske og målrettede indsatser. Og man tror på, at det gøres bedst gennem samarbejde i partnerskaber. "Sund By Netværket støtter op om det arbejde der foregår i Forum for mænds sundhed. Vi er allerede godt i gang med at udnytte vores partnerskab og samarbejder om, at skabe lige muligheder for sundhed blandt mænd og kvinder. På folkemødet havde vi besøg af Forum for mænds sundhed i vores telt, hvor man kunne komme forbi og få en snak om de potentialer der ligger i arbejdet med mænd. Desuden debatterede Sund By Netværket med dem om hvor meget man må blande sig i borgernes sundhed på et debatarrangement med 3F og Dansk Metal, og endelig har vi sammen indgivet en projektansøgning til Nordisk Ministerråd så vi forhåbentlig i den kommende tid får yderligere fokus på mænds sundhed" udtaler formand for Sund By Netværket Otto Ohrt.

 ”Det er vores håb at så mange som muligt har lyst til at være en del af et stort netværk der arbejder for lighed i sundhed – både for mænd og kvinder – for vi oplever hele tiden hvor meningsfuldt det er at løfte i flok”, udtaler Mie Møller Nielsen, der er projektleder i Forum for Mænds Sundhed og tidligere formand for Tobakstemagruppen i Sund By Netværket.

Her kan du læse mere om Forum for Mænds Sundhed.

 kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Debatter og cases: SBN på folkemødet

 

I år kunne man for første gang møde Sund By Netværket på Folkemødet på Bornholm. I en afslappet caselounge i Danchells anlæg bød vi på friske smoothies – vi fik serveret 2600 stk. og kom i dialog med mange organisationer, potentielle medlemmer og mange af vores trofaste medlemmer kiggede forbi. Vi præsenterede 17 gode eksempler (cases) på sundhedsprojekter fra kommunerne og vi afholdte ni inspirerende rundbordssamtaler, bl.a. med fokus på ensomhed, røgfri arbejdstid, samskabelse, mental sundhed og strukturel forebyggelse. Og så tog vi selvfølgelig del i debatterne hvor Otto, formanden for Sund By Netværket kom i krydsild med bl.a. 3F, Komiteen for Sundhedsoplysning, FOA, Forum for mænds sundhed og Frivilligrådet.

Her er lidt stemningsbilleder fra fire gode dage. Tak for i år, og på gensyn i 2016.

 kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

SBN debatterer på folkemødet

 

Lørdag kl. 9-10 (der serveres morgenmad og kaffe)
Plads G25 Grøn Scene – Allinge Havn, inder- og ydermole
Tager frivillige i sundhedssektoren de sjove opgaver fra betalte medarbejdere? Er de med til at lette trykket? Eller udfører de ligefrem opgaver, som bedst kan udføres på frivillig basis? FOA, Frivilligrådet, Sund By Netværket og Komiteen for Sundhedsoplysning krydser klinger fra morgenstunden hvor Reimer Bo sikrer, at morgenkaffen (ikke) kommer galt i halsen!

Lørdag kl. 14.30-15.30
Plads K14 Folkets Hus i Det Gamle Posthus – Kirkepladsen
Uligheden i sundhed koster liv og påvirker din livskvalitet. Uddannelsesniveau og indkomst har indflydelse, den rigeste fjerdedel af danske mænd lever 10 år længere end den fattigste fjerdedel. Sundhedsministeren, kommunerne, og fagforeningerne har alle holdninger til din sundhed. Sund By Netværket, Dansk Metal og Forum for Mænds Sundhed debatterer hvor grænsen går for, hvad stat og kommune må blande sig i. Gitte Redder, Journalist ved Ugebrevet A4 styrer slagets gang. Læs mere om arrangementet i folkemødeprogrammet.

Vi fortsætter debatterne i vores telt på Danchells anlæg plads A18 – hvor der også er mange andre debatter på programmet. Se “Mød SBN på Folkemødet“.kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Kom og snup en god idé på Folkemødet

Sund By Netværket byder alle velkommen i vores telt på Folkemødet. Du finder os i Danchells Anlæg, hvor vi har indrettet en afslappet lille lounge med friske smoothies og gode eksempler på sundhedsprojekter, der gør en konkret forskel i retning af mere lighed i sundhed i vores medlemskommuner. Vi har i alt 18 cases med på folkemødet – læs en super kort version af alle cases i dette samlede dokument.

Nedenfor finder du den lidt længere version af de første otte cases.

 Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Mød Sund By Netværket på Folkemødet

Sund By Netværket byder alle velkommen i vores telt på Folkemødet. Du finder os i Danchells anlæg plads A18, hvor vi har indrettet en afslappet lille lounge med friske smoothies og gode idéer og eksempler på sundhedsprojekter fra kommunerne. Her byder vi også på en række inspirerende rundbordssamtaler. Kom og deltag i rundbordssamtalerne om emner som lighed i sundhed og frivillige i sundhedssektoren – i uformelle og hyggelige rammer. Snakkene varer en time, alle er velkomne, og hver snak skydes igang af skarpe indspark fra på forhånd indbudte personer, der har vid og holdning på det pågældende område.

Lad dig inspirere af oversigten over rundbordssamtalerne nederst på siden. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Torsdag 11/6:

16.30-17.30: Røgfri arbejdsplads (Center for Forebyggelse i Praksis)
Er din arbejdsplads klar til at indføre røgfri arbejdstid? Få eksempler og gode råd fra kommuner og fagpersoner. Kom og mød repræsentanter fra FOA, Kræftens Bekæmpelse og Århus Kommune, få masser af konkrete erfaringer, og deltag i debatten.

Fredag 12/6:

10.00-11.00: Mental sundhed (Køge Kommune)

Hvordan arbejder man med metal sundhed på borgernes præmisser? Kom og hør om, hvordan man som kommune kan styrke den mentale sundhed hos borgerne gennem social kapital. Når vi som mennesker evner at tage kontrol over vores eget liv enten på individuelt niveau eller på kollektivt niveau, styrkes vores mentale sundhed, som en forudsætning for vores livsglæde og trivsel. Kan vi som kommuner styrke den mentale sundhed hos borgerne, når vi sætter fokus på empowerment, anerkendelse, følelse af sammenhæng og social kapital. Kom og bliv inspireret, og deltag i debatten. 

11.00-12.00: Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud (COWI og Sund By Netværket)
Hvordan kan man arbejde målrettet med at reducere social ulighed i sundhed? Kom og hør hvordan man omsætter strategiske intentioner om lighed i sundhed til konkret handling. Partnerskabsprojektet Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud (LAKS) er et konkret bud på, hvordan man gennem aktionslæring og metodeudvikling kan arbejde målrettet med at reducere social ulighed i sundhed. Hvad går LAKS ud på? Og hvordan omsætter vi bedst de strategiske intentioner om lighed i sundhed til konkret handling. Mød Anna Paldam Folker, chefkonsulent i COWI, der fortæller om læring, metode og mål i projektet. Otto Ohrt, formand i Sund By Netværket, der udfolder intentionerne om at arbejde for lighed i sundhed. Og Kasper Arnskov Nielsen, sundhedskonsulent i Halsnæs Kommune, der fortæller om, hvorfor Halsnæs er med i projektet, og hvordan der spiller ind i kommunen forebyggelsesarbejde i øvrigt.

13.00-14.00: Madfællesskaber (Vallensbæk Kommune)
Kan man forebygge på de klassiske sundhedsfaktorer med madfællesskaber? Kom og vær med til at udfordre den klassiske måde at arbejde med sundhed på. I Vallensbæk Kommune har man god erfaring med at udfordre den klassiske måde at arbejde med sundhed på, ved i højere grad at have sundhedsvinklen på livskvalitet, sociale relationer og gode madoplevelser. Kan disse elementer skabe de optimale sundhedsbetingelser og kan det have en positiv effekt på andre sundhedsproblematikker? De fleste kommuner har projekter målrettet forskellige borgergrupper som fx ældre eller unge, hvorfor ikke bygge bro mellem de projekter på tværs af generationer?  Ved at samle borgere på tværs af generationer, hvor omdrejningspunktet er madfællesskab, kunne vi godt tænke os at afprøve, hvilke muligheder det kan skabe for en helt ny form for sundhed.

15.00-16.00: Lighed i sundhed i gennem boligsocialt arbejde (Danmarks Almene Boliger og KL)

Hvordan udligner vi den sociale ulighed i sundhed? Hør hvordan får sundhed ind af bagdøren i udsatte boligområder. Social ulighed i sundhed er højt på den politiske dagsorden. Skal det lykkes at udligne den sociale ulighed i sundhed er vi nødt til at lave en målrettet indsats, der hvor sundheden er mest skævt fordelt. KL viste i 2014 i en undersøgelse, at borgerne i de udsatte boligområder har væsentlig dårligere sundhedstilstand end befolkningen som helhed. Det er derfor oplagt at lave en målrettet sundhedsindsats i de udsatte boligområder – men hvordan arbejder man målrettet med at forbedre sundhedstilstanden i udsatte boligområder? Hvordan når vi igennem med sundhedsbudskabet til de borgergrupper, som ikke selv opsøger kommunens sundhedstilbud? Kom og hør repræsentanter for den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg fortælle om, hvordan de arbejder med at få sundhed ind af bagdøren, og hvordan det er lykkedes dem også at få mændene til at interessere sig for deres sundhed. Og vær med til at drøfte, hvilke metoder der skal til for at påvirke sundhedsadfærden hos de borgere, der har mest brug for det, og hvordan kommuner og boligsociale indsatser kan arbejde sammen og bedst udnytte hinandens ressourcer og kompetencer.

17.30-18.30: Øl for partnere (Forum for Mænds Sundhed)
Hvordan arbejder vi med mænds sundhed? Partnere i Forum for Mænds Sundhed inviteres til øl og snak.

Lørdag 13/6:

11.00-12.00: Strukturel forebyggelse (Halsnæs Kommune)
Kan det sunde valg gøres let? Deltag i debatten om kommunernes muligheder og få eksempler på kommunale strukturelle tiltag der er lykkes. Gør det sunde valg let! Hvordan skal kommunerne arbejde med strukturel forebyggelse når regeringen gang på gang modarbejder fx ved at nedsætte afgifter på usunde fødevarer eller manglende villighed til at indføre rygeforbud på offentlige steder? Kom og få gode eksempler på kommunale strukturelle tiltag der er lykkes. Og giv dit besyv med på, hvordan kommunen kan gøre det sunde valg lettere.

13.00-14.00: Frivillige i sundhedssektoren (Sund By Netværket)

Skal der flere frivillige i sundhedssektoren? Kom til snak om, hvornår frivillige opfattes som det gode ekstra og hvornår deres indsats er unfair gratis hænder. Kommunerne bruger i stigende omfang frivillige i løsningen af diverse velfærdsopgaver. I nogle projekter er frivillige omdrejningspunktet for at løfte sundhedsopgaver og flere driftsopgaver i kommunerne løftes i et samarbejde mellem ansatte og frivillige. Nogle kommuner hverver og organiserer selv frivillige og andre gør brug af frivillige organisationer til at løse velfærdsopgaver. Grænsen mellem den faglige lønnede indsats og den frivillige indsats kan være flydende. Kom og deltag i debatten om, hvornår frivillige skal opfattes som det "gode ekstra", og hvornår deres indsats er unfair "gratis hænder".

16.00-17.00: Ensomhed (Viborg kommune)
Hvordan finder vi ensomme borgere og hvordan finder de os? Hør om indsatser der modvirker ensomhed og få inspiration til hvordan vi i kommunerne arbejder med ensomme borgere.

 Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Student til SBN's sekretariat

Jonathan skal til Indonesien og samle empiri til sit speciale, så derfor kommer sekretariatet til at mangle en student efter sommerferien. Kender du en der kunne være interesseret, så del gerne budskabet. Du kan læse hele stillingsopslaget via KL.dk hvor ansøgningsformularen også findes. Der er frist for ansøgere torsdag den 18. juni og der afholdes samtaler i KL mandag den 29. juni.kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Temagrupper i Norge

Sunne Kommuner, som vores norske pendant til Sund By Netværket i Norge hedder, afholdte i sidste uge deres årlige netværkssamling. Charlotte fra sekretariatet deltog med det formål at styre nordmændene igennem processen med formel opstart af deres fem temagrupper. Gruppernes temaer var valgt på forhånd gennem en demokratisk afstemning blandt Sunne Kommuners medlemmer. De fem temagrupper er "Helsefremmende oppvekst”, ”Helsevenlig stedsutvikling”, ”Utjevning av sociale helseforskjeller”, ”Kunnskapsgrunnlaget – Fra overskrift til handling” og ”Levevaner, friskliv og mestring" .

Charlotte fortalte først om de danske erfaringer med at drive temagrupper; de forskellige organiseringer af temagrupper og om netværkets krav og udbytte af temagrupperne. Charlotte havde medbragt et bredt udvalg af materialer produceret af temagrupperne, og deltagerne i Norge var imponeret over kvalitet, udformning og forskellighed af materialer. Dernæst, inspireret af Sund By Netværksdagene i Horsens i år, blev de 50 norske deltagere varmet op med 3D øvelserne "Yes, vi har lavet en fejl" og "Planlæg en ferie sammen". Det fik alle engageret og på gulvet, og fik deltagerne til at tænke i kreative og skæve baner. Så kunne arbejdet begynde – og deltagerne fik til opgave, at komme med ideer til temagruppernes idegrundlag, vælge én ud og argumentere overfor hinanden hvorfor ideen var god! Resultatet blev mere end 200 forslag til emner, samarbejdspartnere, projekter og ideer til temagruppernes idegrundlag. Inspireret af de danske temagrupper blev der for hver temagruppe nedsat et styre der kommer til at fungere som kontaktled til Ingrid og Årstein i sekretariatet. Desuden var første opgave for temagrupperne at udarbejde en årsplan for gruppens kommende arbejde.

Sunne Kommuners hjemmeside kan du læse mere om indholdet for de fem temagrupper i Norge.kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Stiftende temagruppemøde: Natur, Udeliv og Sundhedsfremme

Sund By Netværket har netop startet en ny temagruppe om udeliv og brug af naturen i det sundhedsfremmende arbejde. På baggrund af et indledende møde er der nedsat en tovholdergruppe, der har formuleret følgende formål for temagruppen:

– at inspirere hinanden til hvordan naturen kan anvendes i det sundhedsfremmende arbejde og udbrede kendskabet til naturens muligheder og ressourcer til relevante forvaltningsområder

Det første møde i temagruppen finder sted i Bredsten den 28. maj klokken 10-15 – og du kan være med. Læs mere og tilmeld dig her.

For yderligere information, eller hvis du er interesseret i at være en del af temagruppen, så kontakt formandinde Merethe Jelsbak Raundahl på telefon 25619140 eller mail mjr@viborg.dk.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

SBN skal have ny Sekretariatschef

Kære alle netværksfolk og samarbejdsparter.

Vi har i dag modtaget en opsigelse fra vores sekretariatschef. Gitte Grønnemose Butler skal være uddannelseschef (politisk chef) i Gymnasieskolernes Lærerforening. Vi har aftalt med Gitte, at hun fratræder ultimo juni, hvilket i praksis betyder umiddelbart efter Folkemødet, hvor Sund By Netværket deltager.

Gitte efterlader et sekretariat der er godt kørende. Nu hvor Charlotte Iisager er tilbage fra barsel har vi ”hukommelsen” tilbage i sekretariatet, og driften er i trygge hænder. Der er sat en del skibe i søen den seneste tid; nye projekter, diverse ansøgninger til puljer og fonde, rundtur til kommunerne og en prioriteret indsats i forhold til kommunikationen.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har været rigtig glade for Gittes arbejde, og vi er ærgerlige over at miste hende. Der er heller ingen tvivl om, at Gitte har været glad for arbejdet som Sekretariatschef i netværket og egentlig havde planlagt at blive i lang tid. Men vi ved også, at der altid vil være rift om gode folk, og der er vi hele tiden i konkurrence med de muligheder, der opstår andre steder.   

Vi vil naturligvis søge at holde momentum på de ting, vi har sat i gang, og hurtigst muligt finde en løsning på ansættelse af en ny Sekretariatschef.

På formandskabets vegne

Kh

Otto Ohrtkontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Sundhedsfremme på ungdomsuddannelser

Bevillingen blev endelig godkendt i juni 2015 – invitationen til deltagelse udsendes ultimo august 2015.

I folkeskolen er børn og unge i kontakt med en sundhedsplejerske, som har fokus på sundhed og trivsel. Når de unge forlader folkeskolen, er der ikke længere en systematisk personlig opfølgning på de unges sundhedstilstand. Samtidig med ungdomsuddannelsens indtræden, er der risiko for en stigning i de unges alkoholforbrug, at de eksperimenterer med rusmidler, får erfaringer med tobak og måske får mindre tid og lyst til fysisk aktivitet.

Det er i børne- og ungdomsårene ”kimen” til voksnes sundhed og livsstil bliver lagt. Det er derfor vigtigt, at der også i ungdomsårene, hvor forældrenes og skolens rolle fylder mindre, er fokus på sundhed, tilbud og rammer til de unge. Dette er baggrunden for Sund By Netværkets ansøgning til Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmepulje, som netop er blevet godkendt.

Projektet er tre-årigt og vil involveremindst otte skoler fra fire medlemskommuner. Invitationsmateriale sendes til Sund By koordinatoren fra alle medlemskommuner i slutningen af maj, og herefter udvælges fire kommuner på baggrund af en motiveret ansøgning. Der er tale om afprøvning af kommunikationsformer som de traditionelle 1-1 samtaler, ”events” og kommunikation på digitale sociale medier, for at teste hvilke dialogformer, der appellerer bedst til målgruppen.

Erfaringer fra Norge og fra Aalborg Kommune har ledt Sund By Netværkets opmærksomhed på problemstillingen på ungdomsuddannelserne, og medarbejdere herfra vil blive inddraget som rådgivere i starten af projektet.

Erfaringer fra projektet vil desuden blive delt med alle andre kommuner løbende i projektperioden.kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Plads til nærvær og hjerte

Netværk for fællesskabsagenter blev skudt i gang for et år siden med aktiv deltagelse fra 20 kommuner. Det har været en spændende proces, hvor der rundt i landets kommuner er opstået forskellige aktiviteter på tværs af aldre, køn og etnicitet. De deltagende konsulenter og ledere har været optaget af hvordan ulighed i sundhed kan mindskes gennem samskabelse med borgere i et givent lokalområde. Og der er masser af gode kræfter i lokalområderne – mennesker der trods egne problemer og udfordringer har vist sig at have energi, ressourcer og lyst til at byde ind med aktiviteter og støtte til ellers ukendte naboer i deres lokalområde.

Sundheden er den gennemgående røde tråd, men ikke altid udgangspunktet i de lokale aktiviteter. Sundhed handler nemlig også om mental sundhed – og om at komme ud af hjemmet og ind i fællesskabet. Derfra kan vi bygge videre. I projektet skabes der miljøer med fokus på lokale ressourcer og ressourcer hos den enkelte fremfor løftede pegefingre. Lokale beboere bliver givet en mulighed for at blive lokale ressourcer for fællesskabet i nærmiljøet – i projektet har vi kaldt disse lokale ressourcer for fællesskabs¬agenter.

De deltagende kommuner har skabt spiren til relationer og mennesker i lokalområderne der overskrider de formelle strukturer og roller for de kommunalt ansatte. Medarbejdere skulle i højere grad fungere som relationsarbejder, seismograf for muligheder, facilitator eller ressourcespotter.

Projektets erfaringer er mange, og i punktform er de vigtigste pointer for et vellykket samarbejde:
• Luk munden og lyt
• Led efter passionen
• Gør det enkelt
• Muliggør
• Vis mod
• Vær tålmodige.

I artiklen nedenfor kan du lære mere uddybende om hvordan der er blevet skabt plads til nærvær, hjerte, improvisation og samtaler i det lokale miljø i Netværk for fællesskabsagenter i 2014.
Sund By Netværket fortsætter arbejdet i 2015 – følg med her på hjemmesiden og se mødedage i kalenderen.
 Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

21 løsninger fra SBNdagene

 

SBNdagene handlede i år om sundhed og beskæftigelse og hvordan de to områder kan samarbejde og inspirere hinanden til kreative løsninger. Dagene var bygget op omkring principperne fra Den Kreative Platform, en procesmetode fra Aalborg Universitet, der er udviklet til at skabe kreativitet og nytænkning. Derfor tog dagene i år form af en camp, hvor vi sammen skabte ideer, viden og løsningsforslag til hvordan ledige borgere kan øge deres trivsel og beskæftigelsesmulighed.

De 21 løsninger er nu renskrevet og kan læses nedenfor. God fornøjelse – og god implementeringslyst!Læs mere

Temagruppe: Natur og Udeliv

Sund By Netværket lancerer nu en ny temagruppe om udeliv og brug af naturen i det sundhedsfremmende arbejde. På baggrund af et indledende møde er der nedsat en tovholdergruppe og formuleret et foreløbigt formål for temagruppen. Det forløbige formål for temagruppen er:

– at inspirere hinanden til hvordan naturen kan anvendes i det sundhedsfremmende arbejde og udbrede kendskabet til naturens muligheder og ressourcer til relevante forvaltningsområder

Der er møde i tovholdergruppen i Vejle den 8. april klokken 13.30 – 15.30.

Det første møde i temagruppen finder sted den 28. maj klokken 10-15 (sted oplyses senere). Dagsorden for mødet bliver lagt i kalenderen under mødeindkaldelsen primo maj her på hjemmesiden. Du kan allerede nu tilmelde dig mødet.

For yderligere information, eller hvis du er interesseret i at være en del af tovholdergruppen, så kontakt Merethe Jelsbak Raundahl på telefon 25619140 eller mail mjr@viborg.dk.


 

 kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Slip kreativiteten løs!

Den kreative platform er en procesmetode udviklet på Ålborg Universitet. På den kreative platform arbejder deltagerne sammen om at anvende og omsætte al deres viden til kreative løsninger. Den kreative platform er knivskarpt fokus på opgaven, horisontale associationer og parallel tænkning. Den Kreative Platform udvikler deltagernes kreativitet mens de arbejder. Den kreative platform er uhæmmet anvendelse af viden!

Er du blevet nysgerrig, så læs mere her. Eller tag med i fængslet og prøv det selv på SBNdage 2015. NB. SBNdagene blev afviklet den 16.-17. marts og løsningerne fra dagene kommer inden længe til at ligge her på hjemmesiden. kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Har du tilmeldt dig SBNdage 2015?

SBNdagene handler i år om sundhed og beskæftigelse. Vi sætter fokus på, hvordan de to områder kan samarbejde og inspirere hinanden til kreative løsninger, der øger trivslen og beskæftigelsemulighederne for borgerne.

De to netværksdage er bygget op omkring principperne fra Den Kreative Platform, en procesmetode fra Aalborg Universitet, der er udviklet til at skabe kreativitet og nytænkning. LÆs mere om metoden her. Derfor tager dagene i år form af en camp, hvor vi sammen skaber ideér, viden og løsningsforslag. Men SBNdagene er selvfølgelig også som altid input i form af ny viden – og masser af netværk!

Skynd dig at tilmelde dig – lige her.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Fællesskabsagenterne fortsætter

 

Mogens Dahl Koncertsal dannede i december ramme om en inspirerende dag, der samlede op på erfaringer og metoder fra Netværk for Fællesskabsagenter i det forløbne år. Dagen bød også på refleksion over, hvad arbejdet i netværket har givet os – og på nye perspektiver på aktivt medborgerskab i det hele taget.

På den måde blev konferencen et foreløbigt og fremadskuende punktum for en lærerig proces med arbejdet i Netværk for Fællesskabsagenter, hvor tyve kommuner gennem 2014 har fået borgere og kommuner til at arbejde sammen om velfærdsopgaven og sikre en lokal forankret sundhedsindsats gennem rekruttering og uddannelse af lokale frivillige – de såkaldte fællesskabsagenter.

          

Dem det hele handler om – fællesskabsagenterne – anerkendes med medaljer for deres indsats i lokalområdet.

Resultatet er mange, gode og konkrete eksempler på, hvordan man gennem samskabelse og en bred forståelse af sundhedsbegrebet kan forbedre folkesundheden. Det er omverdenen og medierne også begyndt at få øjnene op for. For eksempel deltog Mandag Morgen i konferencen med deres bud på, hvorfor samskabelse og aktivt medborgerskab – som vi arbejder med det I Netværk for Fællesskabsageneter – er vejen frem i det nye velfærdssamfund. Ligesom forskellige medier har omtalt projektet, for eksempel her i tv-2 Østs indslag om caféen i Atkær Centret i Slagelse Kommune, hvor fællesskab og ildsjæle fungerer som bindeled mellem igangsættere og myndigheder i et målrettet samarbejde, der lykkedes med at få ressourcerne i lokalsamfundet til at gro.

Netværk for Fællesskabsagenter 2015

Heldigvis var konferencen i december kun et foreløbigt punktum for fællesskabsagenterne. Vi har nemlig fået midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til at fortsætte projektet i 2015. Og vi er i fuld gang med at kigge fremad og nærplanlægge, hvordan Netværk for Fællesskabsagenter 2015, skal bringe projektet et skridt videre gennem et forløb, der først og fremmest vil fokuse på:

 • ledelse af det endnu ikke opståede – netværk for ledere
 • inddragelse og aktivering af politikere – politiske evaluering som løbende justering – netværk for sundheds- og evalueringsansvarlige
 • forskningsbaseret metodeudvikling med deltagere som medforskere

Samtidig med, at vi fortsat vil bakke op om, at alle de gode indsatser i de forskellige kommuner i Danmark fortsætter – og vokser sig store. Det nærmere forløb for 2015, vil vi i løbet af kort tid informere nærmere om her.

Ideen med fællesskabsagenterne kommer fra England, hvor de hedder ”Community Champions”, og her viser erfaringen, at denne tilgang kan føre til forbedret sundhed og trivsel, samtidig med at den er mere omkostningseffektiv, fordi den bruger lokale menneskers erfaring og viden til at designe eller forbedre sundhedsydelser. Læs meget mere om projektet og baggrunden for det her.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Sund By Netværket på Folkemødet

Sund By Netværket har for første gang en stand på Folkemødet. Det bliver en ”idélounge”, hvor medlemskommuner og andre kan få inspiration til kommunale sundhedsindsatser. I loungen vil vi formidle og præsentere konkrete eksempler på indsatser, der virker. Her vi serverer god caffe latte til at skylle det ned med. Medlemskommuner vil kunne bruge vores lounge som base og invitere deres netværk på kaffe og en snak. Medlemskommunerne leverer eksemplerne, og vi formidler dem. Således får alle medlemskommuner mulighed for at blive synlige til Folkemødet – også selv om de ikke selv er fysisk til stede.

Sund By Netværket vil også være vært for to debatter på Folkemødet og tage initiativ til diverse events i området. Begge dele er stadig ved at tage form. Følg med i udviklingen her på siden.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

SBN i dialog med ministeren

Formanden for Sund By Netværket Otto Ohrt og Sekretariatschef Gitte Grønnemose Butler var i november måned til møde hos ministeren. Formålet var gensidig introduktion og en snak om forebyggelse i praksis. Inden mødet havde medlemskommunerne leveret gode konkrete eksempler på indsatser til lighed i sundhed. Dem præsenterede vi for ministeren. Han kvitterede ved at invitere netværket til at komme med input til ministeriets videre arbejde med at implementere regeringens sundhedsstrategi. Vi blev også inviteret til dialogmøde om regeringens sundhedsstrategi den 11. december på Bernstorff slot, hvor vi fik endnu en mulighed for at kvalificere det nationale sundhedsarbejde og slå et slag for forebyggelsen.kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

100 dage i jobbet

Der var engang en klog kvinde, der sagde til mig, at man burde skrive sine umiddelbare observationer ned på et stykke papir i løbet af de første tre måneder i et nyt job. Man glemmer hurtigt observationerne, når man bliver en del af en organisation og en kultur. Derfor startede jeg med at notere mine observationer. Jeg noterede mig blandt andet, hvor imponerende og inspirerende det er, at temagrupperne rummer en masse viden og til stadighed bliver ved med at udvikle nye idéer. Netværket er en slags laboratorium for afprøvning af nye idéer og udveksling af viden om, hvad der virker. Til gengæld er der plads til forbedring, hvad formidlingen af aktiviteter angår.

Bestyrelsen har i samarbejde med sekretariatet lagt en plan for den kommende tids arbejde. Og vi har kastet os over en intensiveret indsats med kommunikationen omkring netværkets aktiviteter. Der er brug for at skærpe Sund By Netværkets profil og gøre netværkets aktiviteter og resultater mere synlige – både eksternt og internt. Vi arbejder blandt andet med at forbedre hjemmesiden og med at kommunikere systematisk med ministre og beslutningstagere i kommunerne. Og så skal vi for første gang på Folkemødet på Bornholm.

Forhåbentlig vil du opleve, at Sund By Netværket bliver skarpere i kommunikationen. Samtidig skal vi til stadighed arbejde på at afprøve nye veje i det forebyggende sundhedsarbejde. Lige nu implementerer vi to projekter; ”Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud” og ”Netværk for Fællesskabsagenter”, som begge er beskrevet i dette nyhedsbrev. Jeg håber og tror på, at det vil lykkes os at få midler til flere projekter i den kommende tid. Det er i hvert tilfælde ikke idéer, det skorter på.

Endelig håber jeg at se dig til SBN-dagene, hvor vi i fællesskab skal udvikle kreative idéer til sundhed og beskæftigelse. Det bliver sjovt, og du får både konkrete løsninger og metoder med hjem.

Med venlig hilsen

Gitte Grønnemose Butler

 


Hilsen fra formanden

Der er sket en hel del i netværket den seneste tid. Et af de helt store kvantespring er, at vi har fået penge til vores projekt "Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud". For mig er lighed i sundhed den største og vigtigste udfordring i sundhedsarbejdet, og derfor er jeg også særlig begejstret for det projekt. Vi har også fået midler til at fortsætte vores projekt med "fællesskabsagenterne". Et projekt der allerede har vist, at samskabelse mellem kommune og borgere kan føre til nye spændende indsatser, der skaber trivsel og livsglæde i lokalmiljøerne. Projektet har været refereret i diverse medier og er repræsenteret til Mandag Morgens "Velfærdens Innovationsdag" i næste uge.

Jeg er også glad for, at vi har fået hul igennem til Nick Hækkerup. Vores bilaterale møde, såvel som vores deltagelse i dialogmødet, lover godt for et fremtidigt samarbejde, og ikke mindst for at Sund By Netværket kan få mere indflydelse på implementeringen af regeringens sundshedsstrategi. Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne så, at regeringen lagde større vægt på sundhedsfremme og forebyggelsen, og det benyttede jeg snakken med ministeren til at understrege. Samtidig fik vi vist ministeren mange gode eksempler på forebyggelse og lighed i sundhed fra medlemskommunerne.

Gitte (sekretariatschefen) og jeg har taget hul på en rundtur til kommunerne; til både medlemskommunerne, for at tale med dem om forventninger til netværket, og til potentielle medlemskommuner for at fortælle dem om fordelene ved et medlemskab. Vi vil gerne have flere kommuner med. Medlemstallet har været stabilt de senere år, men jo flere vi er, jo flere aktiviteter kan vi løfte og jo stærkere står vi, når vi fx skal gøre vores indflydelse gældende overfor beslutningstagere.

Jeg håber, vi ses til SBN-dagene i Horsens Statsfængsel.

Med venlig hilsen Otto Ohrtkontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

LAKS mod ulighed i sundhed

LAKS er et partnerskabsprojekt finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Målet er at sikre lige adgang til kommunale sundhedstilbud gennem en differentieret indsats over for borgerne. Vi vil gennem projektet identificere konkrete måder, hvorpå kommunale sundhedsprofessionelle, kan sikre en bedre udnyttelse af eksisterende sundhedstilbud ved at behandle borgerne forskelligt. Samtidig arbejder projektet med at udnytte diversiteten i medarbejdergruppen til at give bedre og mere differentieret service til borgerne. Projektets metode og tilgang bygger på erfaringer og viden opnået gennem et efteruddannelsesforløb i ligebehandling baseret på aktionslæring, som COWI har udført for Københavns Kommune i 2012-2014.

LAKS bliver implementeret i seks kommuner, der hver deltager med fire institutioner, der arbejder med genoptræning- eller rehabilitering. Projektet er et aktionslæringsforløb på de 24 udvalgte genoptrænings- og rehabiliteringsenheder, hvor medarbejdere og ledelse arbejder med kompetencer, rutiner og procedurer for at øge lighed i sundhed. Forløbet strækker sig fra marts 2015 til udgangen af 2016.

Målsætningen med projekt LAKS er at adressere ulighed i sundhed. I partnerskabet arbejder vi ud fra en ide om, at vi nogle gange skal behandle medborgerne forskelligt for at behandle dem lige. Målet er, at de kommuner, der deltager i projekt LAKS, vil opnå resultater på flere niveauer. På borgerniveau i form af bedre sundhed, højere livskvalitet og længere liv for flere borgere. På medarbejderniveau i form af faglig tilfredshed via mere differentierede handlemuligheder i relation til borgerne og nye perspektiver på egen praksis. På institutionsniveau i form af bedre ressourceudnyttelse og højere kvalitet, samt et fælles sprog om lighed i sundhed og ligebehandling. Og på samfundsniveau ved at bidrage til at løse et kompliceret sundhedsproblem og til et mere retfærdigt samfund.

Hvis din kommune er interesseret i at deltage i projektet, skal I udfylde ansøgningsskemaet herunder, hvor I også kan læse mere om LAKS.Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Sunde arbejdspladser?

 

Programmet for næste møde i Temagruppen for Sunde Arbejdspladser byder bl.a. på et oplæg fra Sundhedsstyrelsen om deres samarbejde og kampagneaktiviteter med arbejdsmarkedets parter om sundhed for kortuddannede, og et inspirationsoplæg fra Gitte Grønnemose Butler om, hvordan vi når bredere ud med temagruppens mange materialer. Vi skal også høre, hvordan det går i de tre arbejdsgrupper:

 • Muskelskeletoverbelastninger/ulykker – forebyggelse via fysisk efteruddannelse
 • Fremme af mental sundhed på arbejdspladsen og Det psykiske arbejdsmiljøs betydning  for sundhed og trivsel
 • Strategisk sundhedsledelse

 kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

SBN-dage om beskæftigelse og sundhed

Arbejder du med sundhed eller beskæftigelse? Og vil du gerne inspireres og komme hjem med nye idéer til samarbejde og løsninger? Så er dette års netværksdage noget for dig. SBN-dagene har i år sundhed og beskæftigelse som tema. Vi sætter fokus på, hvordan de to områder kan samarbejde og inspirere hinanden til kreative løsninger, der i sidste ende øger trivslen og dermed mulighederne for beskæftigelse for ledige borgere. Læs mere og tilmeld dig her


Bliv klogere på aktivt medborgerskab!

Velkommen til en inspirerende dag, der både vil samle op på erfaringer og metoder fra Netværk for Fællesskabsagenter i det forløbne år og byde på andre perspektiver på aktivt medborgerskab.
Konferencen er en internt orienteret konference for os i Netværk for Fællesskabsagenter – alle andre er selvfølgelig også velkomne! – med fokus på erfaringsudveksling og refleksion over, hvad arbejdet i netværket har givet os. Deltagelse i konferencen er gratis. Læs mere og TILMELD DIG HER.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Til kamp mod de skøre knogler

 

Sund By Netværkets erfagruppe om faldforebyggelse afholdt i dag en spændende temadag om betydningen af osteoporose for ældres fald. Næsten halvtreds engagerede deltagere fra hele landet udvekslede erfaringer om faldforebyggelse, osteoporose og behandlingsmuligheder, med et særlig fokus på, hvad kommunerne kan gøre i forhold til tidlig opsporing og indsats over for knogleskørhed. Læs mere om erfagruppen her.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Velkommen til Sund By Netværkets nye sekretariatschef!

Gitte er 44 år, uddannet cand.scient.adm. og har blandt andet været kommunikationschef og Politik og Pressechef i Dansk Magisterforening samt arbejdet i Socialministeriet.

”Jeg er stolt af, at vi kan tiltrække en kapacitet som Gitte med hendes baggrund og erfaring. I vil møde en ny sekretariatschef med kæmpe energi og drive, og med en positiv indgangsvinkel til at skabe sammen, der – sammen med hendes kompetencer og bestyrelsens strategi – vil kunne udvikle vores netværk yderligere”, siger Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket.

Gitte er ansat pr. 1. oktober, altså i går. Og er i den grad allerede trukket i arbejdstøjet.

”Jeg tror, der er brug for at skærpe Sund By Netværkets profil og gøre netværkets aktiviteter og resultater mere synlige, både eksternt og internt. Det skal være klart for medlemmer og potentielle medlemmer, hvad merværdien af et medlemskab er. Og så skal vi være synlige overfor beslutningstagerne, både i kommuner og på Slotsholmen”, siger Gitte Grønnemose Butler, sekretariatschef i Sund By Netværket.

”Derfor er en af mine hovedprioriteter en intensiveret indsats for at sætte Sund By Netværket på landkortet, både i kommunerne og i medierne. De glimrende aktiviteter i netværket skal naturligvis fortsat udvikles, så medlemmerne hele tiden er opdaterede på den seneste viden, og ikke mindst bruger hinandens erfaringer og ideer til at udvikle tiltag i deres kommuner. Og med en optrapning af synligheden af aktiviteter og resultater er min vision, at kommunerne vil opleve en større værdi ved medlemsskabet, og at vi vil tiltrække endnu flere medlemmer”.

Gitte bor i Valby, er gift og har to piger på 8 og 11 år.

Gitte overtager stolen fra Peter Holm Vilstrup, der har løftet opgaven som konstitueret sekretariatschef gennem det sidste halve år. Peter er pr. 1. oktober efter eget ønske vendt tilbage til sit job som strategisk sundhedskonsulent i Odense Kommune. ”Jeg vil gerne benytte anledningen til, også på sekretariatets vegne, at sige Peter tak for det store arbejde han har lagt i at drive og videreudvikle netværket i den mellemliggende periode”, siger formand Otto Ohrt.kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Velkommen til Gribskov Kommune!

I dag byder Sund By Netværket endnu et medlem, nemlig Gribskov Kommune, velkommen i kredsen af sunde kommuner i Danmark. Det betyder, at landets største sundhedsfaglige netværk nu omfatter 59 kommuner og 2 regioner. – Der sammen arbejder på at sætte sundhed på den politiske dagsorden, få sundhedsaspektet ind i alle politikker, og at nedbryde grænserne mellem sektorer og fagligheder.

Er din kommune med i Sund By Netværket? Læs mere om, hvad man egentlig får ud af et medlemsskab af netværket, og hvordan man bliver medlem.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Spændende lederstilling i Silkeborg

Ny sektionsleder søges til folkesundheden i Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommunes sektion Udvikling og forebyggelse arbejder vi målrettet for, at Silkeborg Kommune markerer sig på sundhedsområdet til gavn for kommunens borgere. Til at fortsætte dette arbejde søger vi en visionær, nærværende og dynamisk leder for sektionen.

Få mere at vide

Vil du vide mere om jobbet, kan du kontakte Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank på tlf. 51 29 22 61, Områdeleder Martha Højgaard på tlf. 21 69 76 57 eller Sundhedskonsulent Malene Steiniche Kjær på tlf. 51 33 10 34.

Ansøgningsfrist onsdag 1. oktober 2014.  Første samtale afholdes torsdag 9. oktober, og anden samtale afholdes tirsdag 28. oktober.  I perioden mellem de to samtaler gennemfører de kandidater, der udvælges til anden samtale, en online Garudatest med tilhørende individuel tilbagemelding inden anden samtale.

Se hele stillingsopslaget på www.silkeborg.dk/jobkontakt

Nyt partnerskabsprojekt!

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Sund By Netværket i dag – i et partnerskab med Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og COWI – har fået bevilliget penge fra Sundheds- og Forebyggelsesministeriets Partnerskabspulje til projektet LAKS, der står for Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud.

LAKS er partnerskabets fælles bud på, hvordan vi bygger bro over kløften mellem, hvad der er sundt, og hvad folk gør. Puljen er sammen med regeringens forslag til en sundhedspakke med til at skabe en balance mellem forebyggelse og behandling i kampen mod ulighed i sundhed.

Formand Otto Ohrt, Sund By Netværket, udtaler: ”Vi ser partnerskaber som en åbenlys vej frem, hvis man vil opnå gode og blivende resultater på folkesundhedsområdet. Ulighed i sundhed skabes på tværs af forvaltningsområder og fagligheder, og varrige indsatser kræver derfor et samspil mellem mange forskellige aktører. Ved at indgå i et partnerskab forpligter vi hinanden på at løse denne opgave i fællesskab – til gavn for de borgere, der har de dårligste forudsætninger for at få en god sundhed.

Ved at involvere medarbejdernes egne faglige organisationer sikrer vi gennem samskabelse, at den nye praksis bliver funderet i medarbejdernes faglighed og hverdag. Det vil skabe et stærkere engagement og ejerskab i projektet. Samskabelse er ikke bare noget vi skal i forening med borgerne, det involverer i den grad også medarbejderne. Vi tror på, at vi har den viden, der skal til; den skal bare omsættes til lokal praksis i mødet med borgeren.”

Vi går nu i gang med den nærmere planlægning af projektets forløb, og ser frem til snart at sende mere information ud og indbyde vores medlemskommuner i projektet.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Velkommen til vores nye temagruppe!

 

 

Sund By Netværkets nye temagruppe om beskæftigelse og sundhed skød idag sig selv igang med en vellykket temadag om sundhed og beskæftigelse, der fandt sted på Ceres Centret i Horsens.

Næsten hundrede medarbejdere fra både sundheds- og beskæftigelsessektoren, og fra 25 forskellige kommuner, var mødt op for at udveksle erfaringer og dele viden om det, der viser sig at være fælles udfordring – og en fælles målsætning. Nemlig mere samarbejde og gensidig inspiration på tværs af beskæftigelses- og sundhedsområdet. Og der blev summet, delt erfaringer og netværket.

Sund By Netværkets temagruppe om Beskæftigelse og Sundhed er et fagligt forum for vidensdeling og gensidig inspiration på området, og med repræsentanter fra både sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Er du interesseret I at være med, så kontakt Karen Huld, der er formand for temagruppen eller Louise Dal i Sund By Netværkets sekretariat.

 

 kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Skæv balance i regeringens sundhedsudspil

 

”Vi er enige med sundhedsministeren i, at det er vigtigt at sætte fokus på den gruppe af borgere, som er særligt udsatte i forhold til kroniske og livstruende sygdomme. Men vi syntes, at der er en meget skæv balance i forholdet mellem behandling og forebyggelse i regeringens udspil”, udtaler formanden for Sund By Netværket Otto Ohrt.

”Hvis man skal støtte de borgere, som ikke har ressourcerne til aktivt at søge vores sundhedstilbud, så er man nødt til at sætte ind der, hvor de i forvejen kommer; og det er desværre ikke hos lægen. Vi er derfor nødt til at fokusere meget mere på indsatser i lokalområderne – der hvor folk bor, og i de offentlige institutioner, hvor man i forvejen har kontakt med dem, som jobcentre, væresteder etc.”.

Der skal også penge til borgernære indsatser

”Det er lidt perspektivløst, at man ikke gør mere for at forebygge, at borgerne overhovedet får sygdommene; eksempelvis gennem en tidlig indsats for at forebygge overvægt og inaktivitet. Man ved, at hvis man først er blevet overvægtig, så er det kun 10-20 %, der lykkes med at opnå et varigt vægttab og derved reducere risikoen for sygdom. I en del kommuner har man succes med ”Holbæk-modellen”, hvor man netop sætter ind mod overvægt ved børn. Det er den type indsatser, der er behov for, hvis vi skal stoppe tilgangen til sygehusvæsenet”, siger Otto Ohrt.

Der bør også afsættes penge til at skabe robuste lokalsamfund i både byerne og på landet. Det er værd, at huske på, at ensomhed er lige så farligt som at ryge 15 cigaretter om dagen. Derfor er initiativer, som for eksempel væresteder, lokalcentre og borgercafeer også vigtige indsatser i forebyggelsen og reduktion af social ulighed i sundhed. I Slagelse Kommune er man lykkes med at få genåbnet en borgercafe ved hjælp af frivillige kræfter. Et initiativ, der er med til at styrke lokalsamfundet.

Hvorfor er det kun sundhedsministeren, der er på banen?

”Ulighed i sundhed bliver ofte skabt alle mulige andre steder end i sundhedsvæsenet – det er bare der problemet ender. I virkeligheden burde det i lige så høj grad være socialministeren, beskæftigelsesministeren og uddannelsesministeren, der taler om social ulighed i sundhed. For det er her problemerne bliver skabt. Og derfor er man nødt til at tænke sundhed ind i alle politikker, og gøre op med den silotænkning, der er i den offentlige sektor”, understreger Otto Ohrt.

For yderligere information, kontakt venligst:

Otto Ohrt, Formand i Sund By Netværket på 41 85 50 60  eller oto@aarhus.dk

Peter Holm Vilstrup, Sekretariatschef i Sund By Netværket på 27 51 19 77 eller pvh@kl.dk

Sund By Netværket er Danmarks største sundhedsfaglige netværk bestående af 58 kommuner og to regioner, der samarbejder og gensidigt inspirerer hinanden i arbejdet med at udvikle og implementere det lokale folkesundhedsarbejde. Sund By Netværket arbejder inden for fire hovedindsatsområder: Forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af politikområder internt i kommunen og på tværs af landet, lighed i sundhed ved at skabe gode muligheder for et sundt liv for alle borgere, strukturel forebyggelse for at øge effekten af forebyggelsesindsatsen, og styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Sund By Netværket er en del af WHO Healthy Cities Network. Læs mere på www.sund-by-net.dk.

 

EKSEMPLER PÅ ARBEJDE MED ULIGHED I SUNDHED

Sund By Netværkets Netværk for Fællesskabsagenter, hvor vi arbejder med at få borgere og kommuner til at arbejde sammen om velfærdsopgaven. Gennem rekruttering og uddannelse af frivillige vil vi sikre en lokal forankret sundhedsindsats i udsatte boligområder. Metoden er engelsk og hedder Community Champions – vi kalder dem for fællesskabsagenter. For mere information, se www.sund-by-net.dk/viden/netværk-fællesskabsagenter eller kontakt konstitueret sekretariatschef Peter Holm Vilstrup på 27 51 19 77.

Caféen i Atkær Centret i Slagelse Kommune, hvor fællesskab og ildsjæle fungerer som bindeled mellem igangsættere og myndigheder i et målrette samarbejde, der lykkedes med at få ressourcerne i lokalsamfundet til at gro. For mere information se: www.tv2east.dk/artikler/agenter-skal-styrke-faellesskabet-i-udkanten eller kontakt afdelingsleder Jørgen Andersen på 23 49 04 30.

”Sundt samspil” i Hjørring Kommune, hvor et tæt samarbejde på tværs af sektorer og traditionelle fagskel, giver mulighed for at nå udsatte målgrupper og udvikle tilbud, der både skaber robusthed i lokalsamfundet og trivsel og sundhed hos borgerne, fordi man tager udgangspunkt i eksisterende ressourcer: muligheder i lokalmiljøet og borgernes hverdagsliv. For mere information se http://vimeo.com/66161585 og http://vimeo.com/74314569 eller kontakt projektleder Mette Jakobsen på 41 22 56 09.


Fællesskabsagenterne i TV-2 Øst

"Et nyt tiltag fra landets kommuner skal organisere de danske ildsjæle i Vandkantsdanmark. De skal avle på det frivillige arbejde og kaldes fællesskabsagenter", lød det igår i nyhederne på TV-2 Øst. Og derpå fulgte en fornem beskrivelse af fællesskabsagentprojektet omkring den nyåbnede café i Atkær Centret i Dalmose syd for Slagelse. Se indslaget her (12m50s). Og læs meget mere om Sund By Netværkets Netværk for Fællesskabsagenter her.


Sund By Netværket søger sekretariatschef

Brænder du for sundhedsfremme og forebyggelse? Og har du solid erfaring med at levere økonomistyring, stabil drift og god kommunikationsrådgivning? Så er jobbet som Sund By Netværkets nye sekretariatschef måske noget for dig. Læs hele stillingsopslaget her.kontakt

Ingunn S. Jacobsen

Næstformand i Sund By Netværket

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76293675

Frederiksberg er nyt medlem i WHO Healthy Cities!

 

Danmark er som bekendt et lille land. Både hvad angår indbyggertal og kvadratkilometre har vi ikke samme størrelse som de fleste af vores naboer. Alligevel har Danmark nu fået endnu en by optaget i det internationale sundhedsfaglige netværk WHO Healthy Cities, hvor der kun er plads til 100 europæiske byer. Denne optagelse er ekstraordinær, eftersom Danmarks størrelse – både demografisk og geografisk – egentlig kun giver adgang til to pladser i netværket. Frederiksberg er dermed den tredje danske by i selskabet, hvor Horsens og København sidder på de to andre pladser. Udnævnelsen er et udtryk for det gode sundhedsforebyggende arbejde, der udføres i Danmark, og er en yderligere styrkelse af samme både nationalt og internationalt.

Det er dog ikke kun Frederiksberg, Horsens og København, der kan glæde sig over nyheden, men også alle andre medlemmer af det danske Sund By Netværk, der på nuværende tidspunkt tæller 57 kommuner og to regioner, der får gavn af endnu en sparringspartner med international erfaring.

 

 

 


Du kan nå det endnu!kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Ulighed i sundhed gribes forkert an

 

Det er holdningen i Sund By Netværket, hvor man mener, det er helt essentielt at flytte fokus fra behandling til forebyggelse, og i øvrigt gøre op med det traditionelle sundhedsbegreb, hvis man vil uligheden i sundhed til livs. En ulighed, der er til at tage og føle på. Fx viser de seneste tal fra Vidensråd for Forebyggelse, at borgere med grundskole som længste uddannelse har dobbelt så stor risiko for at dø, inden de bliver 70 år som de, der har en lang videregående uddannelse – det gør deres middellevetid 5 år kortere.

”Sundhedsministeren taler om, at vi skal differentiere, hvem der har adgang til hvilke behandlingstilbud. I Sund By Netværket mener vi, at det er alt for sent at gøre noget ved uligheden i sundhed, hvis man allerede er nået til sygehuset”, siger Otto Ohrt, der er formand for Sund By Netværket, og til daglig leder sundhedsudviklingen i Århus Kommune.

”Uligheden i sundhed skal bekæmpes gennem en massiv forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Det gør vi ved, helt fra barnsben at give alle borgere de bedste betingelser for at opnå en bedre sundhed – for at trives”, understreger Otto Ohrt.

Når sundhedsministeren taler om behandling glemmer han de mange strukturelle og sociale faktorer, der rent faktisk betyder noget for uligheden i sundhed. Det gælder for eksempel betydningen af at være med i meningsfulde fællesskaber. ”Ensomhed og social isolation er lige så farligt for vores sundhed som at ryge 15 cigaretter om dagen. Derfor arbejder Sund By Netværket på, at både politikere og faggrupper gør op med den traditionelle silotænkning, og begynder at tænke sundhed på tværs”, forklarer Otto Ohrt.

Sundhed i alle politikker

”Det er egentlig paradoksalt, at det sundhedsministeren, der taler om social ulighed i sundhed. Ulighed i sundhed bliver ofte skabt alle mulige andre steder end i sundhedsvæsenet – det er bare der problemet ender. I virkeligheden burde det i lige så høj grad være socialministeren, beskæftigelsesministeren og uddannelsesministeren, der taler om social ulighed i sundhed. For det er her problemerne bliver skabt. Og derfor er man nødt til at tænke sundhed ind i alle politikker, og gøre op med den silotænkning, der er i den offentlige sektor”, understreger Otto Ohrt.

”Når børn ikke får den rigtige start på livet er det noget, der forfølger dem resten af livet. I forhold til deres sundhed, men også i forhold til uddannelse, arbejde og sociale forhold, som netop er de faktorer der er medvirkende til at placere en i det sundhedsmæssige hierarki. Det er vores allesammens ansvar”.

Sund By Netværket handler

Sund By Netværket tager denne udfordring alvorligt og arbejder derfor målrettet på at ændre betingelserne helt ude hos borgeren ved at arbejde for at skabe sunde byer og robuste lokalsamfund. ”Vi behøver ikke flere rapporter, forskning og strategier, for virkeligheden taler sit tydelige sprog – vi behøver handling”, pointerer Otto Ohrt.

Sund By Netværket arbejder for at omsætte kompliceret viden til lokal handling, og netværket har mange års erfaring med det i tæt samspil med kommunerne. Nedenfor er nogle gode konkrete eksempler på, hvordan man i praksis – helt ude ved borgeren arbejder for at reducere ulighed i sundhed.

Sund By Netværket er Danmarks største sundhedsfaglige netværk for kommuner og regioner. Det er et landsdækkende fagligt netværk bestående af 58 kommuner og to regioner, der samarbejder og gensidigt inspirerer hinanden i arbejdet med at udvikle og implementere det lokale folkesundhedsarbejde. På tværs af forskellige sundhedsfaglige emner arbejder netværket generelt for at mindske uligheden i sundhed og hæve det generelle danske sundhedsniveau. Sund By Netværket er et aktivt medlem af WHO’s internationale Healthy Cities Network. Læs mere på www.sund-by-net.dk.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte:

Otto Ohrt, Formand i Sund By Netværket på 41 85 50 60 eller oto@aarhus.dk

Peter Holm Vilstrup, Konstitueret Sekretariatschef i Sund By Netværket på 27 51 19 77 eller phv@kl.dk

 

GODE EKSEMPLER PÅ ARBEJDE MED ULIGHED I SUNDHED

Sund By Netværkets Netværk for Fællesskabsagenter, hvor vi arbejder med at få borgere og kommuner til at arbejde sammen om velfærdsopgaven. Gennem rekruttering og uddannelse af frivillige vil vi sikre en lokal forankret sundhedsindsats i udsatte boligområder. Metoden er engelsk og hedder ”Community Champions” – vi kalder dem for fællesskabsagenter. For mere information, se www.sund-by-net.dk/viden/netværk-fællesskabsagenter eller kontakt konstitueret sekretariatschef Peter Holm Vilstrup på 27 51 19 77.

”Sundt samspil” i Hjørring Kommune, hvor et tæt samarbejde på tværs af sektorer og traditionelle fagskel, giver mulighed for at nå udsatte målgrupper og udvikle tilbud, der både skaber robusthed i lokalsamfundet og trivsel og sundhed hos borgerne, fordi man tager udgangspunkt i eksisterende ressourcer: muligheder i lokalmiljøet og borgernes hverdagsliv. For mere information, se http://vimeo.com/66161585 og http://vimeo.com/74314569 eller kontakt projektleder Mette Jakobsen på 41 22 56 09.

”Bydelssundhed” i Fredericia Kommune, der har mindsket den sociale ulighed i sundhed ved at arbejde ”på kanten af den offentlige sektor” og skabe bæredygtige rammer for sundhed og livskvalitet i lokalsamfundet. Udgangspunktet er hverken sygdom, lidelse eller helbredelse. Udgangspunktet er, at nøglen til at overkomme ulighedsskellene ligger i at forstå det helt normale liv med helt almindelige ønsker og helt almindelig lyst til at gøre noget i fællesskab. Det handler om en meget høj inddragelse af borgerne og om at se opbygningen af fællesskaber som platforme for sundhedsarbejdet. For mere information kontakt strategisk sundhedskonsulent Susanne Vangsgaard på 25 34 93 40.

”På vej til et sundere dig” i Ringsted Kommune, der tilbyder borgere med livsstilsrelaterede sygdomme en etårig livstidsskole fulgt op af et netværksforløb. For mere information, kontakt livsstilssygeplejerske Susanne K. Larsen på 22 76 26 90.


Fokus på sundheds-økonomi

 

”It’s the economy stupid”.

Citatet stammer fra Bill Clintons præsidentkampagne og udtrykker, at på trods af alle andre gode meninger og forslag, så er det i sidste ende økonomien folk bekymrer sig om, og som derfor bliver udslagsgivende for et valg. På samme måde er det med politik – også i kommunerne.

At få folkesundhed på dagsordenen burde være en smal sag; vi kender problemet, vi ved, hvad der skal gøres ved det, og hvem der er målgruppen. Men det er bare ikke nok – man er nødt til at vide, hvad det koster, og hvad gevinsten vil være; også selvom det at regne gevinsten ud, kan være en vanskelig øvelse, da forebyggelse og sundhedsfremme også har mange effekter på andre fagområder, som arbejdsmarked, skole, ældrepleje, socialsektor etc.

Men fordi noget er svært, eller man er uenig i præmissen, betyder det ikke, at man skal give op. Det gør vi heller ikke i Sund By Netværket. Vi har i stedet arrangeret et kursus i sundhedsøkonomi i samarbejde med Syddansk Universitet. Kurset skal medvirke til, at man i kommunerne kan få mere fælles sprog mellem sundheds- og økonomifolk, og en bedre forståelse af, hvilke metoder man kan bruge, når man skal se på effekterne af forebyggelse og sundhedsfremme. Du kan læse mere om kurset her.

Senere i år er der årsmøde for det nyetablerede ”Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi”. Sund By Netværket deltager på mødet, og vi opfordrer kommunerne til at gøre det samme. En af ambitionerne for selskabet er, at forskning og praksis i højere grad skal lære af hinanden, for derigennem at udvikle området.Læs mere

Nyt fra sekretariatet

Det er nye tider på sekretariatet – mest fordi, der er kommet ny besætning, for aktiviteterne fortsætter som de plejer.

Jeg er konstitueret sekretariatschef de næste par måneder indtil bestyrelsen har ansat en permanent i jobbet. Jeg har orlov fra min stilling i Odense Kommune, hvor jeg arbejder med sundhedspolitik og strategi. Før jeg blev konstitueret i stillingen var jeg formand for bestyrelsen i to et halvt år, og har derfor et indgående kendskab til både Sund By Netværket og netværkets aktiviteter. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer alle sammen i min nye rolle.

Selvom vi i øjeblikket er en form for midlertidig bemanding i sekretariatet betyder det ikke, at tingene står stille; tværtimod. Vi har mange aktiviteter, der allerede er i kalenderen, og nye kommer til hele tiden.

Samtidig er det nu her i foråret, vi planlægger for resten af året og laver udkast til nye projekter. Vores nye bestyrelse har mange idéer til, hvor vi skal udvikle netværket yderligere, og hvilke emner og aktiviteter vi skal arbejde med fremadrettet, og det er vi i sekretariatet godt i gang med at kigge på.

Det betyder blandt andet, at vi afsøger mulighederne for at indgå partnerskaber med andre organisationer – gerne fra andre sektorer end sundhed, og med at finde nye veje til sundhed i alle politikker.

Derudover intensiverer vi også arbejdet med kompetenceudvikling hos vores medlemmer, og tilbyder blandt andet kurser i sundhedsøkonomi, tidlig opsporing i relation til alkohol m.m. Vi er også i gang med at se på et projekt omkring dokumentation og evaluering af folkesundhedsarbejdet, som vi i netværket gerne vil være med til at løfte, så det bliver en integreret del af den daglige praksis i kommunerne.

Vi er samtidig i gang med at se på, dels hvordan vi kan blive bedre til at formidle det gode arbejde, der foregår i Sund By Netværket, og dels hvordan vi kan påvirke debatten om sundhed, så der bliver mere fokus på forebyggelse og sundhedsfremme fremfor behandling. Så følg med her på hjemmesiden, hvor I forhåbentlig vil kunne se en udvikling over de næste par måneder.

I sekretariatet glæder vi os til arbejdet i den kommende tid, og vi håber, at du også vil deltage aktivt. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til netværkets aktiviteter.

Mange hilsner

Peter Holm Vilstrup

Sekretariatschef


Forårshilsen fra formanden

Jeg hedder Otto Ohrt, er 33 år og har til daglig ansvaret for vores sundhedsudviklingsenhed i Aarhus. Her arbejder vi med vores sundhedspolitik og den strategiske planlægning på tværs af forvaltningerne, når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse.

Jeg bor i Åbyhøj i Aarhus med min kæreste Birgitte og vores datter Alva på et ½ år. Fritiden går med politik, sport som fodbold og tennis, og så er jeg muligvis den lystfisker, der fanger færrest fisk pr. fiskede time. Endelig står jeg gerne på mål for min passion for Melodi Grand Prix.

Jeg har altid været politisk engageret og kommer fra et hjem, hvor der blev diskuteret politik ved aftenbordet, og hvor bølgerne nogle gange kunne gå højt. I 2008 var jeg med til at stifte initiativet Lighed i Sundhed, der i de seneste år har dagsordenssat den stigende ulighed i sundhed.

Jeg glæder mig til, sammen med bestyrelsen i Sund By Netværket, at sætte nye temaer som eksempelvis medborgerskab på dagsordenen som en central del af sundhedsindsatsen. Vi skal have alle til at være en del af sundhedsindsatsen. Byplanlæggere, boligsociale medarbejdere, skolelærere osv. kan gøre en kæmpe forskel, hvis vi tør – offensivt – at gøre dem til en del af løsningen på sundhedsudfordringerneDet betyder også, at sundhedsudfordringerne ikke alene løses i sundhedsforvaltningerne, hvilket betyder, at vi skal være bedre til at tilbyde os på andre forvaltningsområder.

De gode idéer på tværs i kommunerne og i vores internationale netværk, glæder jeg mig til at kunne løfte ind til vidensinstitutionerne, og til vores mange samarbejdspartnere og politikere lokalt og nationalt. Politikerne skal ikke løbe tør for gode idéer og et nærværende indblik i den virkelighed, vi har sammen med borgerne. Den sundhedspolitiske dagsorden skal sættes yderligere i spil. For kun ved at skabe interesse for sundhedsområdet på tværs i det politiske landskab kan vi få de gode idéer, udfordringer og dilemmaer i spil – og opnå reelle resultater på sundhedsområdet!

Mange hilsner

Otto Ohrt

Formandkontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Velkommen til Halsnæs Kommune!

I dag byder Sund By Netværket endnu et medlem, nemlig Halsnæs Kommune, velkommen i kredsen af sunde kommuner i Danmark. Det betyder, at landets største sundhedsfaglige netværk nu omfatter 58 kommuner og 2 regioner. – Der sammen arbejder på at sætte sundhed på den politiske dagsorden, få sundhedsaspektet ind i alle politikker, og at nedbryde grænserne mellem sektorer og fagligheder.

Er din kommune med i Sund By Netværket? Læs mere om, hvad man egentlig får ud af et medlemsskab af netværket, og hvordan man bliver medlem.kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Verdens Sundhedsdag

 

WHO markerer den 7. april som Verdens Sundhedsdag, og sætter fokus på vektorbårne sygdomme, som malaria, denguefeber etc.

Det er sygdomme, som primært hører til i andre dele af verden og mest har betydning for danskere i forbindelse med ferie og rejser.

Men dagen i dag er alligevel god til at huske på, at man gennem en forebyggende indsats kan forhindre mange nye sygdomstilfælde; det gælder ikke bare for de eksotiske sygdomme, vi kan få på rejser, men i lige så høj grad de mange forskellige livsstilssygdomme, som vi i vesten og Danmark lider af.

Sund By Netværket er en del af WHO’s internationale Healthy Cities Network, og arbejder sammen med de 52 andre lande i den europæiske region på, at sætte forebyggelse og sundhedsfremme på dagsordenen. Det gør vi blandt andet ved hele tiden at insistere på, at vi skal indrette vores byer, og samfund på en måde, der gør det nemt for den enkelte at træffe sundere valg. Både gennem oplysning og konkrete projekter og initiativer.

Du kan læse mere om Sund By Netværkets tilknytning til WHO her.


Gratis temadag om sundhedsfremme

I forbindelse med udviklingsprojektet Sundhedskonsekvensvurdering (SKV) i danske kommuner og regioner, tilbyder Sund By Netværket i hele april måned alle medlemmer at deltage i en gratis temadag, hvor deltagerne klædes på til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme som en del af udviklingen af projekter og lokal- og kommunalplaner. – Eller bestille et gratis motivationsoplæg, der inspirerer kommunale ledere og medarbejdere til at tænke sundhed ind i den kommunale planlægning på det tekniske område.

Temadagen er rettet mod ledere og medarbejdere, der arbejder med planlægning og udvikling og gennemførelse af projekter på det tekniske område. Dagen er praktisk orienteret med fokus på værktøjer og eksempler på det, der virker.

Motivationsoplægget er rettet mod chefer, ledere og medarbejdere, som har interesse i at integrere sundhed i den kommunale planlægning på – eller i samarbejde med – det tekniske område.

Hvis du er interesseret, så kontakt projektkonsulent v/Syddansk Universitet, Mette Winge Jakobsen direkte på mwjakobsen@health.sdu.dk eller 65 50 42 00, så aftaler vi tid og sted.

 Læs mere

Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi – afholdelse af første årsmøde

Formålet med etableringen af DSSØ er at fremme viden om og indsigt i relevante sundhedsøkonomiske problemstillinger for det danske sundhedsvæsen – i såvel administrative, politiske som videnskabelige sammenhænge.

Årsmødet er henvendt til alle med interesse i anvendt sundhedsøkonomi, og mødets program kommer til at bestå af præsentationer og diskussioner af metoder, videnskabelige problemstillinger vedrørende sundhedsøkonomi- og politik med relevans for det danske sundhedsvæsen. Indlægsholdere og deltagere på årsmødet forventes at være en blanding af forskere, analytikere og administrative medarbejdere.

DSSØ vil meget gerne høre om konkrete erfaringer fra kommuner, der arbejder med sundhedsøkonomiske problemstillinger – både løsninger og udfordringer. Og opfordrer alle som kunne være interesseret i at holde et indlæg på årsmødet, til at sende et kort resumé for oplægget til mbe@sam.sdu.dk inden den 25. juni.

Tilmeldingsfristen til årsmødet er den 20. august. Prisen for deltagelse og forplejning ved årsmødet er 900 kr. Tilmeldingen foregår på www.cohere.dk

Hvis du har yderligere spørgsmål til årsmødet eller til etablering af DSSØ, er du velkommen til at henvende dig til Mickael Bech mbe@sam.sdu.dk eller Terkel Christiansen, tch@sam.sdu.dk

Læs hele inviationen her


Tak for gode netværksdage!

Men kan man ovehovedet have en kommune, der yder frihed og lighed? Kan en Kommune overhovedet være kærlig? Kan det overhovedet betale sig at lave sundhedsfremmende indsatser?

Det var spørgsmål af denne type, der blev sat på dagsordenen for årets netværksdage. Det var både provokerende og inspirerende på samme tid, hvilket flere af deltagerne oplevede som et frisk pust. I de to dage konferencen varede, var der lagt op til diskussion og idéudveksling under overskriften medborgerskab og folkesundhed. Gennem oplæg og præsentationer af konkrete cases blev der sat fokus på, hvordan man i fremtiden skal forsøge at hæve folkesundheden i Danmarks kommuner. Som en lille godbid til deltagerne var der lagt op til stor debat, da direktøren for sundhed og omsorg i Århus kommune, Hosea Dutschke, blev stærkt udfordret af professor i Nationaløkonomi, Christian Bjørnskov, og professor ved DPU Lars-Henrik Schmidt. Århus kommunes tilgang til sundhed ud fra ideen om en ”kærlig kommune”, blev kritiseret af begge professorer, da der blev sat spørgsmålstegn ved, om man som kommunal institution overhovedet kan facilitetere frihed, lighed og kærlighed på samme tid. Denne kritik blev mødt med flere kommentarer fra salen, som levede sig ind i diskussionen, og tydeligvis fik flere nye tanker med sig hjem fra netværksdagene. Samtidigt bød projektlederen i KORA, Jakob Kjellberg, sig til med kritisk blik på de besparelser, der forhindrer vilkårene for at skabe bedre liv.

Alt i alt kan man konkludere, at det var en vellykket konference, og at vi glæder os til næste år!

 

Du kan finde præsentationerne fra netværksdagene her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ny Bestyrelse i Sund By Netværket

"Vi skal være mere politisk aktive, vi skal sætte alle vores ressourcer i spil, og vi skal have det sjovt. Vi skal kort sagt være et mere offensivt Sund By Netværk!”. Det var nogle af ordene, da Otto Ohrt, Sundhedsudviklingschef i Aarhus Kommune, på det årlige repræsentantskabsmøde motiverede sit kandidatur til formandsposten i netværket.

Otto Ohrt blev enstemmigt valgt til ny formand. Og han fik følgeskab af endnu et nyt ansigt i bestyrelsen, nemlig Jette Lorenzen, der er Arbejdsmarkedschef i Viborg Kommune. Samtidig sagde repræsentantskabet farvel til Hanna Vestenaa fra Holbæk Kommune, der har siddet i bestyrelsen i to år.

På billedet ses et udpluk af Sund By netværkets bestyrelse anno 2014, fra venstre: Susanne Rystok, næstformand Ingunn S. Jacobsen, Uffe Nymark Breum, Jette Lorentzen, Katrine Schønning og formand Otto Ohrt. Bestyrelsen består desuden af Steen Rank Petersen, KL, Morten Hulvej Rod, SIF, Line Raahauge Hvass, Sundhedsstyrelsen, og Jean Hald Jensen, der er repræsentant for regionerne. Læs mere om bestyrelsen her på hjemmesiden.Læs mere

”Det dobbelte KRAM”

Artiklen præsenterer gennem en række illustrationer det teoretiske afsæt for arbejdet i Sund By Netværkets temagruppe om Mental Sundhed. Som et vigtigt supplement til velkendte risikofaktorer, der kan true den mentale sundhed, sætter artiklen med det evidensbaserede vidensområde salutogenese (saluto = sundhed; genese = årsag til) fokus på en dynamisk sundhedsforståelse samt ressourceorienterede faktorer, der opretholder eller kan genskabe psykisk robusthed, håb, handlekraft og ”lysten til livet”.

For at fremme trivsel i samfundet er det derfor nødvendigt at have et tværgående og helhedsorienteret perspektiv, som kan bygge bro mellem individer og strutur.

I kalenderen kan du se mere om næste temagruppemøde den 03.06.2014 , hvor temaet er sundhedsfremmende værktøjer, og hvordan disse bruges, når kommunerne arbejder med mental sundhed.  Tilmelding er allerede mulig.

Læs artiklen her!kontakt

Konstitueret formand for Sund By Netværket

Peter Holm Vilstrup, trak sig på det ekstraordinære bestyrelsesmøde som formand som Sund By Netværket. Dette da bestyrelsen udnævnte ham som konstitueret sekretariatschef i en overgangsperiode – indtil der er fundet en afløser til jobbet. I perioden frem til formandsvalget på repræsentantskabsmødet den. 20.3.2014 fungerer Ingunn S. Jakobsen, Horsens Kommune, som konstitueret formand for netværket.  

Bestyrelsen takkede Peter Holm Vilstrup for hans indsats på posten som formand for netværket.

Bestyrelsen vil hermed gerne opfordre medlemmer af Sund By Netværket til at overveje kandidatur til formandspost og bestyrelse – kandidatur indsendes til sekretariatet senest 3.3.2014.kontakt

Ingunn S. Jacobsen

Næstformand i Sund By Netværket

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76293675

Konstitueret sekretariats-chef

Som vi har meddelt tidligere denne uge har sekretariatschef Christina Krog fået nyt arbejde pr. 1. marts. Sund By Netværkets bestyrelse har efter drøftelser besluttet at konstituere Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune, som sekretariatschef fra 1. marts og frem til stillingen er genbesat. Peter vil i perioden have orlov fra sit job i Odense Kommune. Vi vil med denne konstituering sikre stabilitet og netværkskompetence i den overgangsperiode vi står overfor. Hvis I har spørgsmål hertil er I velkomne til at kontakte bestyrelsens næstformand Ingunn S. Jacobsen.kontakt

Ingunn S. Jacobsen

Næstformand i Sund By Netværket

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76293675

Nyt om SBNs sekretariat

Den kommende tid byder på nogle forandringer i Sund By Netværkets sekretariat.
 
Charlotte skal på barsel fra d. 1. april. Vi har i stedet ansat Louise Dal som hendes barselsvikar. Louise er cand.scient.pol, har en tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole samt en 1-årig uddannelse i friluftsliv fra Københavns Universitet. Louise har arbejdet i flere år med kommunikation, og senest 2½ år i Rødovre Kommune som projektleder med socialt udsatte børn. Hun begynder den 1. marts, og er naturligvis med på årets SBNdage i Aarhus (d. 19.-20.3).
 
Netværkets sekretariatschef Christina har fået nyt arbejde hos International Federation for Housing and Planning, har sagt sin stilling op, og fratræder den 25.2. Bestyrelsen er i gang med at sikre en god løsning, der sikrer stabilitet og netværkskompetence i en overgangsperiode. Der vil snarest blive meldt en løsning ud. Indtil da kan I altid kontakte os i formandskabet: Peter Holm Vilstrup: pvh@odense.dk, tlf. 24597655 og Ingunn Jacobsen: ingunn.s.jacobsen@horsens.dk, tlf. 22617343

På vegne af bestyrelsen; venlig hilsen Peter & Ingunn


Sund på dit sprog

Projektet ”Sund på dit sprog” er et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet, der modtager støtte fra Landsbyggefonden. Formålet med projektet har været at udbrede viden om sundhed til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Formidlingen er foregået ved hjælp af sundhedsformidlere med samme etniske og kulturelle baggrund som målgruppen. Sundhedsformidlerne har gennemgået et uddannelsesforløb om sundhed, borgerrettet forebyggelse og sundhedspædagogik. ”Peer education”, som denne tilgang hedder, har på denne måde til formål at skabe bedre muligheder for at nå ind til målgrupper, som kan være vanskelige at nå via kommunens øvrige sundhedsfremmende instanser.

Evalueringsrapporten tyder på, at sundhedsformidlernes kulturelle forståelse og den respekt, de nyder i lokalområdet, har været med til at skabe adgang til målgruppen. Rapporten tyder ydermere på, at projektet ”Sund på dit sprog” har haft en positiv indvirkning for udbredelsen af viden om sundhed i Greve Kommune.

Læs: Evaluering af "Sund på dit sprog" i Greve Kommune. Udarbejdet af Oxford Research A/S

Vil du vide mere? Kontakt Kira Gilling Hansen på kgh@greve.dk

 

 


Ledige pladser på alkoholkursus

43 deltagere har indtil videre gennemført den tre-dages undervisning, der sætter dem i stand til at skal stå for opkvalificering af kommunens frontpersonale, således at frontpersonalet bliver klædt på til at spørge ind til alkohol og ved behov henviser til hjælp.

Der er stadig ledige pladser på kurserne i Kolding, Odense og Vejle (og enkelte pladser på kurserne i Aalborg og København).

Se datoer, kursusprogram, tilmelding og uddybende tekst på COKs hjemmeside.

Kurset tager afsæt i forebyggelsespakken om alkohol, specifikt anbefalingen om kort opsporende samtale om alkohol – kurset udbydes for Sundhedsstyrelsen.

Hver kommune har mulighed for at sende tre medarbejdere til kurset, og mindst en af medarbejdere skal være fra kommunens alkoholbehandling eller den alkoholbehandlingsinstitution, som kommunen samarbejder med.kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Nationale mål for folkesundheden

Allerede i regeringsgrundlaget fra 2011 lovede regeringen nye mål for danskernes folkesundhed – nu er de her – og er formuleret som syv bud der skal sikre danskerne et længere liv og en bedre tilværelse, mens de lever. "Sundere liv til alle" hedder strategien, der skal sætte retningen for forebyggelsespolitikken de kommende 10 år. Frem mod 2024 er det målet at:

 1. Den sociale ulighed skal være mindre: Middellevetiden for kortuddannede skal stige mere end middellevetiden for folk med lange uddannelser
 2. Bedre mental sundhed for børn: Antallet af børn med lav livstilfredshed skal reduceres med 6.800 (svarende til 15 %)
 3. Bedre mental sundhed for voksne: Antallet af voksne med lav livstilfredshed skal reduceres med 67.100 (svarende til 10 %)
 4. Mindre røg: Andelen af rygere skal reduceres med 272.000 (svarende til 33 %)
 5. Mindre alkohol: Andelen af danskere, der drikker for meget, skal reduceres med 169.000 (svarende til 33 %)
 6. Mindre overvægt: Der skal være 2.400 færre overvægtige unge mellem 14-15 år (svarende til 10 %)
 7. Mere motion: 450.400 flere danskere skal i fritiden være moderat til hårdt fysisk aktive. 

Sund By Netværkets formand Peter Holm Vilstrup udtaler "I Sund By Netværket er vi glade for de nye nationale mål for folkesundheden. Hvis målene opnås, vil en stor del af de borgere, vi i mange år har haft svært ved at nå med almindelige KRAM-tilbud, få en markant bedre sundhed og dermed bedre mulighed for at leve det liv de gerne vil og drømmer om. Det er en styrke, at målene er ret specifikke i forhold til målgrupper, og at der er et stort fokus på social ulighed i sundhed."

Partnerskaber

Målene følges op med 120 mio. kr. til partnerskaber, da regeringen arbejder ud fra den overbevisning, at de sunde vaner bedst opnås sammen med andre. Det kan være svært at ændre vaner alene, men med opbakning fra arbejdspladsen, på skolen eller i nærmiljøet, kan det være indgangen til at leve sundere – sammen med andre. Den nye forebyggelsespolitik skal bakke op om danskernes egne ønsker og mål. Astrid Krag siger:"Vi skal fortsætte de eksisterende indsatser. Men vi skal også finde veje til at involvere flere aktører i arbejdet og gøre de nationale mål til 'danskernes mål" . Ministeren ligger op til at der skal indgås partnerskaber på tværs af myndigheder, det private og civilsamfund, og få disse partnere til at forpligte sig til indsatser, der giver danskerne flere raske leveår.

"Det er et væsentligt fremskridt, at man nu lægger vægt på, at man ikke kan bekæmpe uligheden i sundhed på hospitalerne, men at det kræver en indsats, der ligger lang tid før sygdommen indtræder og et andet sted; nemlig i borgerens hverdagsliv og lokale arenaer, og ofte på helt andre fagområder. Derfor er vi i Sund By Netværket meget glade for, at der lægges op til at indsatserne skal ske i partnerskaber med både frivillige, foreninger, virksomheder og på tværs af ministeriernes resortområder" siger Peter Holm Vilstrup og fortsætter: "I Sund By Netværket har vi gennem mange år arbejdet for, at skabe sunde rammer for alle borgere – ikke kun dem, der selv kan. Derfor har vi også med finansiering fra Sundhedsministeriet iværksat et projekt Netværk for fællesskabsagenter, der målrettet går efter at skabe robuste lokalsamfund, der giver betingelser for en bedre sundhed, og giver mulighed for at borgerne bedre selv kan tage et medansvar for deres egen sundhed."

Det handler om forebyggelse på nye måder, og her vil Sund By Netværket gerne være medspiller. 
Læs mere om regeringens nationale mål for folkesundheden.


Bidrag og påvirk

Sund By Netværkets besluttende organ er repræsentantskabet, hvor alle medlemmer er repræsenteret med en person. Det er som regel koordinatoren, der deltager i repræsentantskabsmødet, men er han/hun forhindret, kan medlemmet (kommunen/regionen) sende en suppleant.

Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet 2014 er netop udsendt, og mødet finder sted den 20.3.2014 i forlængelse af SBNdagene.

Alle medlemmer kan indsende forslagtil dagsordenen, og stiller op til netværkets bestyrelse. I år skal der vælges både formand, to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen.

Tjek deadlines, vedtægter, procedurer, dagsorden mm, og tilmeld dig via kalenderen og ring til Christina i sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

Vel mødt.


Nye ansigter i sekretariatet

Pr. 1. januar er der to nye ansigter i sekretariatet, og dog! For de er begge kendte ansigter for nogle af SBNs medlemmer!

Jacqueline Albers Thomasen er ansat frem til 31.1.15. på deltid som konsulent på Netværk for fællesskabsagenter. Jacqueline var med på studieturen til det nordvestlige England i marts 2013, hvor hun hjalp deltagerne på turen at sætte oplevelser og viden fra turen ind i en dansk kontekst. Jacqueline har været konsulent i  mange år, senest hos hhv. djøf og Macmann Berg.

Jonathan Faaborg Lehmann er student i SBN, og har overtaget jobbet fra Ingrid, som har været studenten i efteråret. Jonathan hjalp os i sekretariatet op til SBNdage 2013, og var med på selve dagene i maj. Så måtte han med sine studier en tur til England i efteråret, og er nu hjemme og klar til tjansen i SBN sekretariatet. Han er ansat 15 timer om ugen.

I kan altså ikke altid regne med at få respons fra Jacqueline og Jonathan lige samme eller næste dag, når de begge er på deltid. Men I er altid velkomne til at sende mailen til fællespostkassen eller tage kontakt til enten Charlotte eller undertegnet.

Find vores kontaktoplysninger.


Community Champions i England

  I december 2013 tog Charlotte og Christina samt Jacqueline, sekretariatets nye medarbejder og projektleder på det kommende projekt ”Netværk for fællesskabsagenter” til England. Tre dage med et intenst program, hvor vi mødte projektkoordinatorer, evaluatorer, ildsjæle og engagerede borgere, fra fem lokalområder omkring London. Besøgene gav inspiration til, hvordan vi i Sund By Netværket skal arbejde med metoden Community Champions (CC), som vi i netværket skal samarbejde og samudvikle omkring, med 20 kommuner i løbet af 2014.

Læs mere om Netværk for fællesskabsagenter, og tilmeld din kommune!

”Community engagement & living the experience” er kodeordene for CC arbejdet i England. At borgerne i lokalområdet er dem der lever oplevelserne og erfaringerne, og at de professionelle, der kommer udefra, engagerer sig med borgerne omkring dette. Borgerne (CC) er ikke nødvendigvis motiveret omkring et mål, men gør noget fordi de vil! Det kan være alt, så længe der er passion og engagement.

De professionelles opgave er at have færdigheder til at vise borgerne nogle muligheder, som de selv udfylder. Erfaringerne fra England er, at CC-forløbene er relationsopbyggende både ift. relationer borger og borger imellem, mellem borger og lokalsamfund og mellem borger og kommune/de profesionelle. CC er med til at borgerne i lokalområdet oplever området som mere sikkert, trygt og venligt.

Det var engagerede og passionerede mennesker vi mødte, der gerne fortalte om deres erfaringer, både de personlige og de, der er kommet lokalområdet til gavn. Erfaringerne samles nu i sekretariatet, som planlægger forløbet i Sund By regí, som foregår fra februar til november – og afsluttes med en vidensdelende konference i december 2014. Interesseret? Følg linket ovenfor til Netværk for fællesskabsagenter, og meld din kommune til forløbet (både medlemmer og ikke-medlemmer af Sund By Netværket kan deltage). 

Old Oak Cook Book udformet af børn fra lokalområdet   Metode, aktiviteter og materialer præsenteres i Old Oak Community Centre.

 Efter en gåtur i lokalområdet, ledet af en CC, der havde taget et "turguide-bevis", blev der stillet op til fælles foto.

 kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Barselsvikariat

SBNs konsulent går på barsel i foråret 2014, og SBN søger en barselsvikar fra den 15.3. 2014 og 11 måneder frem.
Da SBN bor til leje i KL-huset foregår ansøgningsprocessen med hjælp fra KL. Du kan derfor læse stillingsbeskrivelsen på KLs hjemmeside, og får du lyst til at søge det ledige vikariat, så foregår det også der. Ansøgningsfristen er kort: Du skal ha' den sendt ind til os senest den 14.1., og der er ansættelsessamtaler den 22.1.14. i KL-huset.

Vi søger først og fremmest en skarp projektleder, som har et stort netværksgen og øje for at omsætte strategi til virkelighed til gavn for netværkets medlemmer. Du har din daglige gang i sekretariatet i KL-huset.


På gensyn!

 

Kære Sund By Netværkere.

I sekretariatet er der lige rullet et fjerde bord ind, og det er til Jacqueline Albers Thomasen. Hun er konsulent på Netværk for fællesskabsagenter, som løber af staben i 2014. Invitationerne er udsendt til at deltage, og husk at indsende jeres ansøgning senest 1.februar 2014. Glæd Jer; både til at deltage i og følge med i projektet, samt til at møde Jacqueline, som har en masse at byde ind med til os ift. de mange facetter af Netværk for fællesskabsagenter. I 2014 skal vi også have en barselsvikar, – og stillingen slås op d. 1. januar 2014. Vi vinkede i går farvel til vores studenter-vikar Ingrid, som afløses af Jonathan i januar 2014. Brug fællespostkassen, når du skal i kontakt med vores student.

Sekretariatet er ellers ved at rydde op og lægge væk ift. aktiviteter i 2013, og gøre klar til 2014. Samtidig smånynner vi lidt julesamler og glæder os ferie. Sekretariatet holder lukket frem til den 2. januar.

Tak for mange lærerige, sjove, gode og fantastiske netværksstunder i 2013.

På gensyn i 2014, mange hilsner Charlotte & Christina


Nyhed: Netværk for fællesskabsagenter

Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse, og Sund By Netværket har i en kronik i nyhedsmagasinet Danske Kommuner s. 12.12.13 offentliggjort en invitation til landets kommuner om at være med til at udvikle medborgerskabet som fundament for folkesundhedsarbejdet.

Læs hele artiklen Sundhed kan også starte med en kop kaffe

Mange er godt i gang, og ved at arbejde sammen kan vi komme længere med at afprøve måder at arbejde på, – på tværs af forvaltninger og fagligheder, men mest af alt sammen med borgerne. Vi ser det som et middel til at fremme lighed i sundhed.

Invitationen med ansøgningsskema (findes også i bunden af denne side) er ligeledes i dag sendt til alle danske kommuner. Der er plads til 20 kommuner, hvor der i udvælgelsen tages hensyn til en mangfoldig demografisk og geografisk fordeling.

Ansøgningsfrist er d. 1. februar 2014.

Indsatsen løber af staben i 2014, og består af primært to elementer:

 • Kursusforløb
 • Metodeafprøvning

og for tre målgrupper:

 1. Ledere af sundhedsfremme
 2. Kommunalt ansatte medarbejdere i samarbejde med borgere
 3. Borgere

Indsatsen består af et indledende kursusforløb med et spor for hhv. ledere og medarbejdere/konsulenter. Der arbejdes med den spirende verdensorden i det offentlige; Bevægelsen fra New Public Management til New Public Governance, og efterfølgende introduceres den velafprøvede engelske metode Community Champions, på dansk Netværk for fællesskabsagenter. Med sin ressourcebaseret og anerkendende tilgang til at fremme sundhed sættes der spot på muligheder, ressourcer og ønsker den enkelte borger har og vil bidrage med til fælleskabet. En fællesskabsagent kan bidrage med meget andet end en direkte sundhedsrelateret indsats. Til gengæld løfter en fællesskabsagent sig selv, og andre, langt videre end det offentlige ofte kan, ved oplevelsen af at bidrage til fællesskabet og at være én med ressourcer. I december 2013 var sekretariatet tre dage i England for at få mere viden om Community Champions metoden – her kan du læse en kort beretning fra turen.

Andet element i indsatsen er at rekruttere mindst fem fællesskabsagenter i hver af de 20 deltagende kommuner, og at udvikle deres Netværk for fællesskabsagenter lokalt. Indsatsen omfatter en del lokalt arbejde, og i løbet af indsatsen samles alle 100 champions og ansatte/kommunale projektledere til fælles erfaringsudveksling.

Indsatsen rundes af med en vidensdelingskonference d. 4. december 2014.

Sund By Netværket har fokus på aktivt medborgerskab og samskabelse i flere aktiviteter i 2014, fx på Sund By Netværksdagene – se program mm.

Netværk for fællesskabsagenter er finansieret af Ministerium for Sundhed og Forebyggelse.Læs mere

Sundhed går på tværs

Nyhedsmagasinet Danske Kommune bringer i bladet af 12. dec. 2013 et interview med Sund By Netværkets sekretariatschef Christina Krog, hvor der bliver stillet skarpt på, hvordan kommunen kan
bidrage til, at borgernes liv bliver bedre. Skal man det, kommer man ikke uden om at tænke på tværs af sektorer, forvaltninger og budgetter.   

Læs hele artiklen "Sundhed går på tværs" og læs mere om Sund By Netværkets politiker-pjece her på hjemmesiden.


Nyhedsbrev december 2013

Sund By Netværkets nyhedsbrev er på gaden, og her kan du bl.a. læse om

 • Sund By Netværksdage 2014
 • Konference om urban sundhed i Manchester
 • Sund By Netværkets alkoholkurser
 • Nytårshilsen fra formanden

…og andre historier… God fornøjelse!  

Læs nyhedsbrevet


Nytårshilsen

Vi hår fået nye medlemmer, velkommen til. Vi oplever stor aktivitet i netværket. Temagrupperne er alle i sving, og leverer god og konkret viden til medlemmerne. Forebyggelsespakkerne har ramt alle kommuner og i den grad været med til at sætte dagsordenen i kommunerne og dermed også i netværket. Det er en af netværkets helt store styrker, at vi i fællesskab får omsat kompliceret faglig viden til indsatser i en kommunal hverdag.

Det får vi heldigvis god hjælp fra af vores mange gode samarbejdspartnere, som bliver flere og flere. Vi vælger at tolke den øgede efterspørgsel som et tegn på, at Sund By Netværket bliver taget alvorligt som en troværdig samarbejdspartner.

I Sund By Netværket har vi udviklet nye aktiviteter i det forgangne år. Vi har blandt andet været på studietur til England med sundhedschefer og udviklingskonsulenter, hvor vi så på, hvordan man kan samarbejde med borgere og styrke lokalsamfund – en dagsorden der i den grad også er oppe i tiden i Danmark. Vi fik mange gode ideer, som vi arbejder videre med i netværket. Det er et eksempel på, at vi har god nytte af vores internationale netværk, fordi vi er en aktiv del af WHOs Healthy City Network.

Vi har lavet et Netværk for Innovationsagenter med redskaber til at lave hverdagsinnovation, der flytter noget. Det samme har vi tidligere gjort for en række chefer. Det er vores erfaring, at der findes rigtig mange fagligt velfunderede ideer ude i kommunerne, som bare venter på at blive sat i spil. Just do it!

En arbejdsgruppe under temagruppen om alkohol har udviklet kurser i tidlig opsporing på alkoholområdet for Sundhedsstyrelsen, og otte kurser udbydes over hele landet frem til sommeren 2014. Det er en styrke for Sund By Netværket at have samlede faglige og praktiske kompetencer i temagrupperne. Når de som her bliver sat i spil på nye måder er det endnu et tegn på, at netværket har en række styrker, som er efterspurgt.

Alt i alt er det svært at være negativ, når man sidder som formand for netværket, og ser på den positive udvikling netværket er inde i. Det betyder ikke, at vi skal hvile på laurbærrene, så vi giver os i kast med nye udfordringer. Et netværk kan ikke fungere uden en aktiv indsats fra medlemmerne, så kontakt os, når I har en idé eller et behov, så må vi afsøge muligheder sammen.

Vi vil i det nye år sætte fokus på en række områder, herunder folkesundhed via medborgerskab og partnerskaber med aktører fra andre fagområder. Netværket ønsker at understøtte overgangen fra New Public Management til New Public Governance med borgere som medskabere af velfærd.

Jeg glæder mig til det nye år, hvor jeg håber Sund By Netværket vil udvikle rammer og vilkår, så medlemmerne trives, bidrager, deltager og nyder godt af vores fællesskab.
Glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen
Peter Holm Vilstrup

Formand for bestyrelsen


Filmen – Nu er ansvaret dit!

Se filmen "Forebyggelse eller behandling?" som understøtter pjecen Nu er ansvaret dit!

Det kræver mod at passe godt på sine vælgere og at investere i langvarrig velfærd – og kan det forsvares at lade være? Det spørgsmål stiller filmen på 3:19 min. Filmen er målrettet kommunens nyvalgte politikere.

Læs mere om Sund By Netværkets indsats målrettet politikere.


Nu er ansvaret dit!

Sund By Netværket udgiver for første gang en publikation målrettet lokalpolitikere. Den argumenterer, at folkesundhed er langt mere end fravær af sygdom! Det er hele kommunens ansvar, og det kan betale sig at fremme sundhed. Man kan læse kort om at forankre det lokalpolitiske ansvar for folkesundhed, som også handler om at skabe gode rammer for livskvalitet og trivsel.
Pjecen udkommer sammen med en film, der også præsenterer tal og fakta. På hjemmesiden finder I desuden mere fakta, information om pjecens kommunale eksempler og om baggrunden for Sund By Netværkets indsats.

Vi opfordrer vores medlemmer til at uddele pjecen til de nyvalgte politikere i forbindelse med et temamøde eller en drøftelse af borgernes folkesundhed og kommunens ansvar og aktiviteter i forhold hertil. Filmen kunne vises, suppleret med egne aktiviteter rettet mod forankring af WHOs brede sundhedsperspektiv: ”Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom”.
Som en del af WHO-programmet Healthy Cities Network arbejder Sund By Netværket netop med forankring af det brede sundhedsperspektiv.

Vores pointe med ”Nu er ansvaret dit” er, at politikerne har et væsentligt ansvar for at skabe rammer og vilkår for borgernes livskvalitet på tværs af forvaltninger, og at det sundhedsfremmende potentiale supplerer nødvendigt de mere sundhedsrelaterede aktiviteter og indsatser ift. forebyggelse. 

Stor tak til de ni koordinatorer, der har leveret de 10 kommunale eksempler samt til de syv kommuner, der leverede politikere, der gav god sparring undervejs i processen, og ikke mindst det norske Sunne Kommuner, som inspirerede til den dansk version af deres indsats.

 


Sundhedskompetencer

Er du til mere viden eller/og at dele den du har om sundhedskompetencer (eller Health Literacy som det kaldes på engelsk), så spær øjnene op og book dagene den 10.-11. april. Der finder 2nd European Health Literacy Conference sted i Aarhus, tilrettelagt af Aarhus University, Health Literacy Europe and the HLS-EU Consortium.

Formålet med konferencen er:

… to promote health literate populations and societies by

 *   sharing evidence-based research on health literacy measurement, interventions and policies
 *   providing a platform for knowledge-exchange for professionals working in the field of health literacy in Europe stimulating wider collaboration
 *   providing a cross-sectorial, interdisciplinary approach to health literacy by creating opportunities for capacity building and professionalization in policy, research and practice.

Læs mere på konference-sitet. Bemærk man kan indsende abstract frem til den 8. december.


Forebyggelse af rygestart

En række grundskoler, erhvervsskoler og efterskoler er i gang med et særligt modelprojekt, der skal forebygge, at unge begynder at ryge samt hjælpe unge rygere til rygestop.
I de kommende år skal en række kommuner, efterskoler og erhvervsskoler implementere et flerstrenget koncept, der rummer både forebyggelse af rygestart, hjælp til rygestop og en særlig informationsindsats, der skal kæde den samlede indsats sammen. Projektet, der hedder RYGNING – SKOD DET NU, er finansieret af satspuljemidler. Det flerstrenget koncept er udviklet af et konsortium bestående af Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Lungeforening, Astma-Allergi Danmark, Hjerteforeningen og Sund By Netværket, og bygger videre på allerede eksisterende koncepter udviklet af konsortiets medlemmer. RYGNING – SKOD DET NU er designet, så man også når de mindre læsestærke elever med budskaber og indsatser. Der arbejdes med de strukturelle rammer og kompetencer i de arenaer, hvor de unge, der er særligt udsatte for at blive rygere, opholder sig. Fritidstilbud og forældre inddrages også i arbejdet.
Konceptet og materialerne er nu også tilgængelige for kommuner, der ikke er med i projektet.
Læs mere vedr. konceptet og bestilling af materialet m.m.

 


Tips til far og børn i køkkenet

Gør plads til far, sønnike og datter i køkkenet: ’Fars Videokogebog’ er nu online – og den giver fædre og børn lyst og inspiration til sammen at røre i kødgryderne.
’Fars Videokogebog’ er unik og den første, som er målrettet både fædre og børn. Den består af ti stemningsfulde film a 3-6 minutter.
På filmene viser Fars køkkenskoles kok, Jonas Vigkilde, og nogle børn, hvordan man nemt og sjovt kan lave lækre og sunde retter sammen.
Der findes allerede et hav af opskrifter, men i vores arbejde med Fars køkkenskole har vi fundet ud af, at der skal mere end en opskrift til at få fædre og børn i køkkenet sammen. Vi har som mål at styrke familierne i Danmark til at kunne lave mere mad og med ’Fars Videokogebog’ er vi kommet det et godt stykke nærmere”, fortæller Mette Bøgebjerg Jørgensen.
’Fars Videokogebog’ kan ses på www.farsvideokogebog.dk.

Danmarks første ’Videokogebog’ for fædre og børn serveres af Fars køkkenskole fra Vallensbæk Kommune med støtte fra Nordea-fonden. Projektleder Mette Bøgebjerg Jørgensen er samtidig formand for temagruppen om kost & fysisk aktivitet.kontakt

We did it

De 70 agenter i Netværk for innovationsagenter har arbejdet med fem dogmer for innovation, og har gennem forløbet ligeledes indgået i et erfaringsnetværk med de øvrige deltagere. Værktøjerne fra netværket ligger nu klar på hjemmesiden og publikationen Inspiration for innovationsagenter udsendes til deltagerne, Sund By Netværkets koordinatorer, sundhedschefer i Sund By Netværket og med et eksemplar til ikke-medlemmer i uge 47.

Læs mere om Netværk for innovationsagenter, og find artikler, metoder og viden om de fire mødegange og de 28 helt konkrete og hverdagsinnovative projekter med potentiale.


JA: Sundheds-fremme kan betale sig

Nationalmuseet fik tidligt besøgende tirsdag d. 5. november, idet 112 deltagere i Sund By Netværkets konference "Kan sundhedsfremme betale sig?" dukkede op allerede kl. 9,  klar til at høre danske økonomer og den svenske nationaløkonom Ingvar Nilsson. Ingvar Nilsson har arbejdet sammen med det svenske Healthy Cities Netvärket igennem et par år og set på mulighederne for at udvikle socio-økonomiske modeller for effekten af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Med afsæt i tilgængelige data ser han på, hvad det koster kommunerne, at borgere ikke er i arbejde. "Utenforskabet" – den svenske betegnelse for at være uden for arbejdsmarkedet – har tre overordnede negative konsekvenser:

 • Det er uhørt socialt smitsom, hvilket tager fart på relativ kort tid med store timæssige følger
 • Der er en tung social arv; følgevirkningerne er deprimerende: et misbrug fører til det næste til arbejdsløshed, kriminalitet og en forskruet normalitetopfattelse
 • Der er stor stigmatiseringseffekten; den kollektive stigmatisering kommer ude fra ind, men også inde og iblandt sig selv: de ser ingen fremtid selv.

Tjek www.utanforskabetspris.se med enkle beregningsmodeller, der viser kalkyler for investeringerne af meget forskellig karakter med pointen om, at det viser hvordan man kan bruge pengene og hvilken politisk, økonomisk prioriteringsmuligheder man har. Ingvar opfordrede til, at kommuner udarbejder socio-økonomiske årsregnskaber, hvis man kan bevise, at selvom man har overskredet budget med tre millioner, så har effekten af den budgetteret indsats medført, at 200 personer er kommet i arbejde, og kommunen har sparet langt flere millioner i udgifter til dem, der nu er i arbejde. Man skal desuden tilsætte, at når en kommunes politikere og embedsfolk først er begyndt at tale om sociale investeringer er det lidt ligesom at man ikke kan aflære sig evnen til at cykle. Kan man det, følger det en livet igennem!

Jakob Kjellberg fra KORA indledte sit oplæg med at svare "JA", sundhedsfremme kan og skal kunne betale sig. Men vi skal investere i gode liv, og skal skabe bedre vilkår for bedre liv. Vi skal ikke alene se efter besparelser. Vi har et lovkrav om forebyggelse og sundhedsfremme med mål om at skabe flest muligt gode liv. Men det er et problem, at forebyggelses”sort” nr 1 i flere år var KRAM, forfulgt af nr 2: strukturelle sundhed og når/hvis vi ikke dokumenterer effekten af de forskellige tilgange og indsatser, så bliver det nye sort snart bare noget tredje. Når vi så giver os i kast med at dokumentere, så skal vi være varsomme med at tolke på tallene, og Jakob kom med flere sigende eksempler på tolkninger af nye data, der måske ikke med sund fornuft giver mening. "Vi har især brug for studier, der kan sige noget om hvad vi kan gøre anderledes". Jakob opfordrede kommunerne til at foretage systematisk registrering, for at give forskere et reelt grundlag.

Michael Rosholm fortalte om Trygfondens børneforskningscenter på Aarhus Universitet, som har en række forskellige forskere tilknyttet, og vil arbejde evidensbaseret. Men det er første skridt med respekt for, at den lokale effekt er afhængig af andres evne og mulighed for at genskabe de gode resulatater. Derfor har Trygfondens børnecenter fokus på at afdække processen bag implementeringen.

Konference sluttede af med et konkret eksempel på en sundhedsfremmende indsats "Familieiværksætterne", som Dan Taxholm fra Center for Socialt Ansvar arbejder med. Pointen var, at investering er så lille, at det stort set ikke kan betale sig at lade være, idet der er tale om, at investering kommer syv x igen ift. fremskrivning af udgifterne, når man udbyder familieiværksætterne-kurset. Igen med pointen om, at kommunen skal finde besparelsen på familieiværksætterne bredt i kommunen, fx ved de færre opkald til praktiserende læge, ved færre hjemmebesøg og lign.

Find de forskellige oplæg under tidligere afholdte arrangementer i kalenderen d. 5.11.13.


Projekt Trivsel, Fællesskab og Faglighed

Projekt Trivsel, Fællesskab og faglighed sigter mod at øge trivslen på erhvervsskoler ved, med enkle midler, at omforme rammerne for de faglige og sociale fællesskaber. Ideen bag projektet er, at øget trivsel og stærke relationer motiverer elever til at møde op på skolen og samtidig reducerer brug af tobak, alkohol og illegale rusmidler, hvorfor en trivselsorienteret indsats vil øge sandsynligheden for, at flere elever gennemfører deres uddannelsesforløb. Det er derfor væsentligt, at eleverne tidligt i grundforløbet lærer hinanden at kende og præsenteres for de uddannelsesmæssige muligheder. Indsatsprogrammet indeholder konkrete initiativer som for eksempel daglige morgenmøder, månedlige fællesarrangementer og sociale værksteder, der sigter mod at styrke elevernes forhold til lærerne, samt elevernes indbyrdes forhold på tværs af hold og fag både i og efter undervisningstid. Projektet fokuserer på, at eleverne får en god start på uddannelsesforløbet og retter sig derfor mod uddannelsens grundforløb. I alt indgår ca. 6.400 elever fra ti forskellige tekniske skoler i undersøgelsen, der forløber i perioden 2009-2015.

Projektleder Liselotte Ingholt, forsker, ph.d. og forskningsleder Morten Hulvej Rod, lektor, ph.d.
Kontakt: Liselotte Ingholt, liin@si-folkesundhed.dk, telefon: 65507808


Ny viden om overvægtige

Overvægtige får typisk flere sygdomme og dør tidligere end normalvægtige. Men en stor gruppe overvægtige er faktisk ikke syge af at veje for meget, og slankekure kan for dem betyde kortere liv, viser ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Derfor bør fokus flyttes fra vægttab til at holde en stabil vægt med sund kost og fysisk aktivitet.

Klik dig videre til Videnrådets hjemmeside, hvor du finder temaet med rapporten, kort om overvægt og vægttab, videopressemeddelelse mm.

 


Co Creation

 

I 00’erne hed det Co Creation. På dansk i 2010’erne hedder det samudvikling, efterfulgt af samproduktion, og giver tilsammen samskabelse! Er du og din kommune til mere end at inddrage og at involvere, altså reelt interesserede i at udvikle løsninger baseret på ressourcer, fokuseret på muligheder og målgruppens behov, så er samskabelse vejen frem. Det er måske ikke lige til, og det er helt sikkert udfordrende i en kommunal organisering med det eksisterende paradigme indenfor styringsredskaber, dokumentation mm. Men det sker mange steder allerede, og der findes velafprøvede metoder til at hjælpe én på vej.

Om Co Creation er en åben arbejdsproces, hvor viden kommer i spil, og man får indsigt i de andres viden. Eksperten har ikke patent på en løsning, ligesom en fag-faglig professionel heller ikke ved bedst. Borgeren kan overbevisende mene, at noget er en bedre mulighed end andet, men pointen er, at i samarbejdet mellem personer med forskellige fagligheder, ekspertise, erfaring og behov findes den bedste vej til en holdbar løsning.

Kort sagt betyder det, at man deler sin viden med sit netværk, så andre kan bidrage med deres viden. Det gør udviklingsarbejdet lettere og hurtigere. De nødvendige informationer skal være tilgængelige for alle bidragsydere, men frygt ikke, at andre låner og lader sig inspirere af ens arbejde og erfaringer. Det er netop, hvad det handler om! Inspirationen går begge veje, så længe man er åbne for andres bidrag og villige til at dele ud af egne erfaringer.

Flere om at være orakel
Den første erkendelse er at acceptere, at man ikke selv er et orakel! Har man slugt den kamel er der masser af veje at gå for at komme videre fra den gængse projektudviklingsmetode. For ofte udvikles projekter, fordi man selv (velmenende) synes, at nogen andre har behov for noget, som man (sjovt nok) også har en løsning på selv! Hvad nu hvis man gik sammen om at udfylde et behov, som nogen definerer de har?

Det har Sund By Netværkets Netværk for innovationsagenter arbejdet med det seneste halve år. Du kan læse mere meget om innovationsagenternes arbejde, som tog afsæt i den af Standford University udviklet metode: NABC, – Need, Approach, Benefit og Competition. Metoden beskrives yderligere i erfaringsopsamlingen fra projektet, – som udkommer til november 2013.

Kommuners interesse for medborgerskabsarbejdet vidner om stor respekt og interesse for samskabelse, – tjek opslagstavlen for eksempler, og omtalen her på hjemmesiden om medborgerskab. SBNmedlemmer skriver løbende nye opslag, så tjek eksempelsamlingen med jævne mellemrum.
DR P1 sender i øjeblikket (oktober 2013) en udsendelsesrække om “Krævende forbrugere og aktive borgere” – en serie om co-creation i tre dele.
Internettet bugner af artikler mm om Co Creation, men det allerbedste eksempel på det er Wikipedia! Mere svært behøver det ikke at være.

 


Ledelse af sundhedsfremme

 

Nyt initiativ udelukkende for chefer/ledere af sundhedsfremme

To medlemmer af Sund By Netværket – Sundhedschef Rasmus Baagland, Køge Kommune og Teamleder Folkesundhed Benny Sell, Lollands Kommune – har taget et initiativ til en netværksgruppe, og det er for dig, som savner et netværk til at mødes i om ledelse af sundhedsfremme!

Du inviteres hermed til de to første møder, hhv. d. 12.12. 2013 og d. 13.3. 2014.
Du får:
•                          fokus på arbejdet med sundhedsfremme
•                          et solidt netværk, hvis du selv investerer
•                          adgang til fokuseret vidensdeling
•                          inspiration til egne tiltag
•                          personlig udvikling

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at ringe til en af de to initiativtagere eller at kontakte sekretariatschef Christina Krog, tlf. 3370 3335.

Tilmelding foregår til sekretariatschef Christina Krog.


Nyt kursus om alkohol-forebyggelse

Sund By Netværket inviterer de medarbejdere i kommunen, der skal stå for opkvalificering af frontpersonale til at deltage i et tredages kursus.Kursets formål er, at medarbejderen bliver faglig kompetent til at forestå undervisningen af frontpersonalet, således at frontpersonalet bliver klædt på til at spørge ind til alkohol og ved behov henviser til hjælp.

Se kursusprogram, tilmelding og uddybende tekst

Kurset tager afsæt i forebyggelsespakken om alkohol, specifikt anbefalingen om kort opsporende samtale om alkohol.

Kurset er kommet i stand i et samarbejde mellem Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen

Hver kommune har mulighed for at sende tre medarbejdere til kurset, og mindst en af medarbejdere skal være fra kommunens alkoholbehandling eller den alkoholbehandlingsinstitution, som kommunen samarbejder med.

Der afholdes otte kurser, otte forskellige steder i Danmark fra november 2013 til juni 2014. 

 

 kontakt

Anna Trolle Bendtsen

Organisation
Frederiksberg Kommune

Telefon: 28985415

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Nye kostråd til danskerne

Den 17. september 2013 bød Fødevareminister Karen Hækkerup velkommen, da Danmarks nye officielle kostråd blev præsenteret.
Vælg fuldkorn, spis mere fisk og spis mad med mindre salt. Sådan lyder det klare budskab i tre af de ti kostråd, som skal hjælpe danskerne til at få sundere kostvaner. Kostrådene fra 2005 har været igennem en grundig revidering, og udover justeringer af eksisterende budskaber er der kommet to nye råd til. Trods rådenes enkle fremtoning er det et stort maskineri, som sættes i gang, når danskerne skal guides i, hvordan de kan leve lidt sundere. Bag de nye 10 kostråd står Fødevarestyrelsen. Styrelsen har hentet solid videnskabelig rygdækning hos ledende danske forskere i sundhed, kost og ernæring og store skandinaviske og internationale forskningsarbejder. Den videnskabelige gennemgang er håndteret af DTU Fødevareinstituttet.

Der er desuden brugt mange kræfter på, at rådene skal være enkle og nemme at handle efter med mål om, at kostrådene favner den videnskabelige evidens uden at gå på kompromis med forståeligheden.

Kostråd og sundhedsanalfabetisme
I regí af Sund By Netværket er et fokus på formidlingen og tilgængeligheden vigtig, da det er med til at fremme lighed i sundhed. En større andel af danskere er "ramt af" sundhedsanalfabetisme (Health Literacy), som gør det svært at ændre egne usunde vaner. De mange damebladsforslag til slankekure, trends og restriktioner i madkulturen kræver robusthed og ressourcer at gennemføre, og hvis hverdagen i forvejen opleves på vej til uoverskuelig er det sjældent en større kostændring den enkelte kan kapere. Det kan også opleves som et meget stort skridt at spise kun en slags grønsager, når man sjældent får spist grønsager overhovedet. Derfor er det enkle og den nemme tilgang vigtig.

Sund By Netværkets temagruppe om kost og fysisk aktivitet beskæftiger sig også med kostrådene, forebyggelsespakker og andre aktuelle emner for kommuner og kommunalpraksis.

Kontakt
 Projektleder Trine Enevold Grønlund, Fødevarestyrelsen, Tlf.: 7227 6900

 Læs mere

Studietur til Norge

Sund By Netværket udgiver til december 2013 en lille pjece og to korte film om, hvorfor folkesundhed er langt mere end fravær af sygdom, hele kommunens ansvar og hvorfor det kan betale sig at fremme sundhed. Afsættet er et norsk initiativ, og som medlem af Sund By Netværket inviteres du med på studietur til Norge. Det norske nationale Healthy Cities Network Sunne Kommuner har de seneste to år fokuseret på øget forankring af lokalpolitisk ansvar af folkesundhed. Det er sket med hovedbudskabet om, at god folkesundhed er langt mere end fravær af sygdom, – det handler om at skabe livskvalitet og trivsel. Politikerne har trumfkortet på hånden: Folk jagter det, der er billigt, moderigtigt, behageligt og lovligt. Med disse virkemidler kan man påvirke borgernes adfærd, – og gøre det let at vælge sundt.

Program
Vi drager til Oslo nærmere bestemt Akershus Fylkeskommune, hvor Sunne Kommuners sekretariat holder til. Årstein Skjæveland, der er daglig leder af det norske netværk, tager imod og introducerer os til deres arbejde, gennemgår elementerne i konceptet, og vi høster deres erfaringer.
En af pointerne er formidling af konsekvenserne af forebyggelse i form af reparation frem for sundhedsfremme, og hvordan arbejder man med det lokalt. Det norske netværk involverede en kommunikationsekspert til opgaven, og Lasse Hamre fra produktionsselskabet K var konsulent på det norske koncept. Vi får to til tre timers lynkursus i de vigtigste værktøjer og pointer, som vi personligt kan anvende i arbejdet med at skabe øget forankring af folkesundhed blandt politikere og direktører.
Fælles middag om aftenen i Oslo, hvor vi også overnatter.
Dag to foregår hos Oppegård Kommune, – den første til at arbejde med det norske koncept ”Ta’ vare på velgerne dine”. Vi møder bl.a. folkehelsekoordinator Heidi Tomten, og får selskab af Ildri Eidem Løvås, som er udvalgsformand i Oppegård kommune. Hun var med til at udvikle det norske initiativ, og fortæller om arbejdet med at formidle budskabet til politiker-kollegaerne i byrådet.

Dato
D. 27. – 28. november 2013
Tilmeldingsfrist er d. 8. oktober.

Ved deltagelse får du
– Baggrund og indsigt i hvorfor og hvordan ”Ta’ vare på velgerne dine” blev til
– Bliver rustet til at arbejde med Sund By Netværkets udgave i forbindelse med de nye politikere og byråd i 2014
– Erfaringer fra arbejdet med ”Ta’ vare på velgerne dine”
– Lynkursus i de personlige værktøjer du kan anvende
– Mulighed for at drøfte ”What’s in it for me” med kernemålgruppen: en politiker

Læs mere udførligt program og tilmeld dig via arrangementet i kalenderen.  
Pris: 3000 kr, fly og hotel er IKKE inkluderet. Læs mere herom i programmet.


Kurser om tidlig opsporing af alkoholoverforbrug

Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen har indgået et samarbejde omkring udvikling og gennemførelse af et kursusforløb for kommunale medarbejdere om endnu bedre opsporing af borgere med et alkoholoverforbrug. Deltagerne får nyeste viden og metoder, og bliver kvalificeret til at undervise kolleger i egen kommune. Formålet med kurset er at understøtte kommunens kompetenceopbygning i relation til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol og anbefalingen om ”systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale”. Efter gennemførelse af kurset modtager deltageren et certifikat.
Kurset er målrettet to til tre medarbejdere fra hver kommune, som skal undervise kommunens frontpersonale. Der planlægges otte kursusforløb, hver med en varighed på tre dage. De to første dage afholdes i rap, hvorimod den tredje afholdes ca. en måned efter de første to dage. Kurserne afvikles forskellige steder i Danmark, så det ikke er nødvendigt at overnatte på kursusstedet. De første kursusforløb udbydes til november/december 2013 og udbydes til alle kommuner i Danmark. 

Forankring af anbefalet indsats
Kurset skal ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol, hvori der anbefales flere forskellige indsatser. Forudsætningerne for en vellykket indsats i forhold til tidlig opsporing afhænger af en række faktorer, hvor dette kursus tager fat i kompetenceløftet blandt frontpersonalet.
Det anbefales, at kommunen samtidigt sætter ind ift. den ledelsesmæssige opbakning, organisering af opsporing, henvisningsregler og –veje, tilbud og behandling.

Sund By Netværket blev inden sommeren inviteret til at stå for udviklingen af kursusforløbet ift. at kvalificere det faglige indhold. Dette sker sammen Alice Thaarup, som bliver mødeleder på kurset.
Det er en god og vigtig opgave for os, der udvikler kurset. Vi drøfter den nyeste viden, metoder og praktisk forankring, så tredages kurset bliver relevant for de medarbejdere i kommunerne, som skal undervise frontpersonalet. Vi har valgt at prioritere opgaven, og ser frem til at levere et godt kursusforløb til glæde for alle kommuner”, siger Anna Bendtsen, formand for alkoholtemagruppen. Sammen med Anna deltager endnu en medarbejder fra Frederiksberg Kommune, samt medarbejdere fra hhv. København, Svendborg og Aarhus Kommuner i udviklingen af kursets moduler.

Der vil blive en mindre deltagerbetaling på max 1.500 kr. for hele kurset. Invitation til kurset fremsendes direkte til din kommune, men du kan også holde øje med hjemmesiden her, hvor vi annoncerer kurset, når det udbydes. Kurserne afholdes i samarbejde med COK, der sikrer optimale vilkår for afviklingen.kontakt

Anna Trolle Bendtsen

Organisation
Frederiksberg Kommune

Telefon: 28985415

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Flere gode leveår

 

2500 ældre hjemmeboende københavnere lider af alvorlig ensomhed, og en ny plan til 16 millioner kr skal bringe dem, og andre, i kontakt med flere. De ældre kan komme ud på fælles indkøbs- og cykelture. De kan mødes til madlavning og tøjvask. De kan få støtte til computer og internet, hyggestunder med besøgsvenner. De kan kort sagt få et socialt liv.

Livskvalitet, men også penge
Nyeste forskning har påvist, at langvarig ensomhed er lige så sundhedsskadeligt som rygning (Holt-Lundstad, 2010: Social Relationships and Mortality. Plos Medicine). Ensomhed fører til dårlig mental sundhed som fører til udvikling af sygdomme.
46% af mennesker med mentale helbredsproblemer udvikler kronisk sygdom (Naylor, 2012: Long-term conditions and mental health. The cost of co-morbidities. The King’s Fund).
1.000 til 1.500 mennesker mister (undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ) årligt livet som følge af dårlige sociale relationer, eksempelvis ensomhed.
Derfor er det vigtigt med den nye indsats, mener Ninna Thomsen, der til Vesterbro-Bladet udtaler:
»Vi kan faktisk ikke være bekendt, at ensomhed er så udbredt. Det koster både liv og livskvalitet,« siger hun og understreger, at kommunen ikke skal være borgernes eneste netværk, men derimod formidle kontakten til frivillige, aktivitetscentre og foreninger.

Erfaringer fra Udine, Italien
Frivillige til kamp for at mindske ensomheden blandt ældre er noget den italienske by Udine kender til. Hver fjerde af byens indbyggere er over 65 år, og med ændrede italienske familie-strukturer ender flere af de ældre i ensomhed. Begge køn blandt de yngre i familien arbejder, ligesom tilfældet har været siden 1970’erne i Danmark. Borgmester Furio Honsell og byrådet traf for nogle år tilbage en modig beslutning om at gøre noget ved det. Mange mindre og få større tiltag blev igangsat, og har som ringe i vandet spredt sig. Der blev fx indført en ældre-venlig bus, der holder længere ved busstoppestedet og har tid til de ældre kommer ind og får sat sig. Eller et princip om, at der i bykernen max måtte være 500 skridt til et grønt område, hvor der i samarbejde med frivillige foreninger samt andre forvaltninger blev igangsat sociale og kulturelle aktiviteter.

Inspiration

Interview med sundheds- og socialborgmester i Københavns Kommune Ninna Thomsen
Hold dig opdateret om temagruppen om mental sundheds arbejde
Om den italienske by Udines frivillige indsats for ældre
Sundhedsfremmende politikker i Udine

Kilde:
WHO, DR, Kristeligt Dagblad, Vesterbro-Bladet, Psykiatrifonden samt Københavns Kommune.


Velkommen til Ingrid

Ingrid Opazo Uldal er pr 1. september begyndt som ny student i Sund By sekretariatet.
Hun læser sociologi på Københavns Universitet, og afløser Maja, som har været i sekretariatet i over to år, men som skal en tur til Afrika i forbindelse med sine afsluttende studier.

I virkeligheden er Ingrid vikar for Jonathan Faarborg Lehmann, som nogle af Jer måske kender fra SBNdage 2013, som han deltog i forberedelsen af. Men Jonathan skulle også lige tre måneder til England med sit antropologi-studie, og indtager studenterposten i sekretariatet fra januar 2014.

Tlf.nr til dem begge er det samme: 3370 3580. Studenterstillingen i SBN er på ca 15 timer ugentligt, og I er altid velkomne til at maile sekretariatet via fællespostkassen (post@sundbynetvaerket.dk); – den læser vi alle.

 


Drejehjul til download

Drejehjulet er udviklet af Geriatrisk Team – et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde sygehus og distribueret af Sund By Netværket. Det er udformet som en papskive med seks fokusområder: psykisk-socialt, medicin-indtagelse, hverdags aktiviteter, hjemmet, spise/drikke, fysiske klager, som medarbejderen kan dreje sig frem til, hvad man skal være særlig opmærksom på, indenfor hvert fokusområde. Hjulet anbefales af Sundhedsstyrelsen i publikationen Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter – Værktøjer til hverdagsobservationer.

Find det i publikationsoversigten, klip og saml.


Konference om urban sundhed i Manchester

OPDATERET d. 29.10.13.

Fra den 4.-7. marts 2014 foregår den internationale konference om urban sundhed i Manchester, England, bare en times flyvetur fra Danmark. Årets tema er “Crossing Boundaries: Partnerships for Global Urban Health”, og der er sammensat et program med noget for enhver.

By-indretning har stor betydning for sundhed, livskvalitet og trivsel, og bymiljø, der er tilpasset vores liv, giver et sundere, sjovere og måske endda længere liv. Så hvilke gode argumenter er der for at sætte urban sundhedsfremme på dagsordenen? Deltag på konferencen og få argumenterne i orden.

Her kan du læse mere om konferencen

En dansk "delegation"
Medlemmer fra Sund By Netværket har allerede tilmeldt sig konferencen, og sekretariatet deltager. Og til NEDSAT pris! Medlemmer af Sund By Netværket kan tilmelde sig i kategori "consessions", hvilket vil sige til £300 for hele konferencen. Ved tilmelding til konferencen skal I derfor angive I er medlemmer af Danish Health Cities Network / og så tilføje jeres egen kommune/region.
Indsend til sekretariatet en deltagerliste over tilmeldte fra din kommune/region, og vi vil i tiden op til konferencen udsende info om en fælles middag. Middagen bliver ikke samme aften om konferencemiddagen, så den kan man roligt tilmelde sig.

Programmet
Konference planlægningen er i fuld gang, og det endelige program offentliggøres omkring 15. december. Arrangerørerne har dog delt det foreløbige program for folkesundheds-sporet, som det britiske Healthy Cities Network også er medplanlæggere af. Det lyder:

The overarching goals
Tackling Health Inequalities (led by Agis Tsouros)

 • Human righs and gender
 • Promoting city leadership and participatory governance for health (led by Ilona Kickbusch)
 • Whole of Government and whole of society approaches
 • Health and health equity in all local policies
 • City Health Diplomacy
   

The workshops will then span core themes of:

Life course approach and empowering people

 • Early Life
 • Older People
 • Vulnerability
 • Health Literacy

Tackling public health priorities◦Physical activity

 • Nutrition and Obesity
 • Alcohol
 • Tobacco
 • Mental Health and wellbeing

Strengthening people-centred health systems and public health capacity◦Health and Social services

 • Other wider city services
 • Public Health Capacity

Community resilience◦Community resilience

 • Healthy Settings
 • Healthy urban planning and design
 • Healthy Transport
 • Climate Change
 • Housing and regeneration
   

Forfølg et spor eller sammensæt dit eget program
Konferencen byder på ti forskellige temaer, og en del af oplæggene foregår sideløbende. Programmet er sammensat således, at det er muligt at vælge ét tema gennem hele konferencen (fx policymaking and political leadership for action on urban health) og følge alle oplæg, debatter og workshops indenfor dette tema alle konferencedage. Eller man kan sammensætte sit eget unikke konferenceprogram ved at vælge oplæg, workshops og debatter fra de øvrige ni temaer (for blot at nævne nogle af mulighederne er livsstil, borgerinddragelse og samskabelse og sundhedsøkonomi – alt sammen indenfor urban sundhed). Så mulighederne er mange. De dygtigste og mest anerkendte oplægsholdere indenfor de forskellige temaer om urban sundhed deltager på konferencen, og der er input fra hele verden.

Det praktiske
Det er muligt at deltage på konferencen med en poster (plakat), hvor du kan berette om et projekt eller en tilgang til urban sundhed, som er interessant for andre at lære om.
Se alt om program, tilmelding, konferencepris og mulighed for at søge om at få sit eget projekt med, på konferencens hjemmeside.

NB. HUSK at tilmelde dig/Jer som medlem af Danish Healthy Cities Network/egen kommune/region og til "concession prices".


Syv politikere bakker op

Sund By Netværket udgiver i december 2013 en pjece om hvorfor folkesundhed er et politisk ansvar for kommunalpolitikerne. Vi ønsker at øge fokus på og forankring af arbejdet med at give danskerne mere trivsel og bedre sundhed i hverdagen.

Syv politikere fra syv Sund By Netværkskommuner har takket ja til at kvalificere netværkets tiltag. De mødes i september for at diskutere og rådgive netværket.

De syv politikere repræsenterer tre forskellige politiske partier, er geografisk fra nord-syd / øst-vest, og deres kommuner er både land og by. De er:

Louise de Richelieu fra Holbæk Kommune
Ellen T Schmidt fra Horsens Kommune
Veronica Hansen fra Odense Kommune
Lolan Ottesen fra Ballerup Kommune
Erik Buhl fra Varde Kommune
Åse Kubel Høeg fra Viborg Kommune
Marie Louise Friderichsen fra Lolland Kommune.

Læs mere om projektet, og ikke mindst om Sunne Kommuner – det norske WHO Healthy Cities Network som har inspireret os til dette projekt.


Bliv inspireret til at vejlede i sund kost

 

De seks præsentationer kommer med et virkelighedsnært bud på, hvad dagens måltider kan indeholde hos forskellige personer med normal vægt og fysisk aktivitet. De følger officielle anbefalinger og kan bruges til både personvejledning og større forsamlinger, formidlet af en ernæringsfaglig der kan koble anbefalingerne til de aktuelle madvaner, der ønskes ændret. Materialet er inddelt i forskellige aldersgrupper og køn. Læs mere og hent de seks PowerPoint-præsentationer på nedenstående link.


Flere solsikre kommuner på vej

Ni medlemskommuner er tilmeldt forløbet med fokus på værktøjer og metoder til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om solbeskyttelse – og med mål om at kommunen får prædikatet "solsikker kommune". Medarbejdere fra Kræftens Bekæmpelses solkampagnen står for undervisningen og vejledning igennem forløbet, der strækker sig over fire måneder. Kommunerne mødes tre gange og har derudover hjemmeopgaver for at fastholde fokus på arbejdet, for at blive en solsikker kommune.

Første mødedag foregik inden sommerferien, og her blev fakta omkring solbeskyttelse og risiko fremlagt. 

Fakta om solbeskyttelse og intro til forandringsteori  

Hver kommune fik til opgave at beskrive hvordan kommunen ville arbejde med solsikkerhed – en såkaldt forandringsteori. Kræftens Bekæmpelse havde lavet en model for hvordan en kommunal forandringsteori kunne se ud, og ud fra eksemplet blev kommunerne guidet igennem processen til at lave deres egen. 

Eksempel på kommunal forandringsteori

Inden anden mødedag ultimo august er kommunerne blevet bedt om at arbejde på at få godkendt forandringsteorien samt at sætte forvaltningsansvar på initiativerne. Herefter har anden mødedag fokus på samarbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger i kommunen og hvad skal der til for, på praktiker niveau, at sikre det rette samarbejde. Mødet foregår hos Kolding Kommune.  

Læs mere om projektet i kalenderen.

 


Seminar om Københavns Befæstning

Seminaret byder på alt fra oplæg om effekten af cykeludfordringsbanerne og cykelstien på Københavns Befæstning, til workshop og diskussion om hvordan kommuner kan bruge evaluering som redskab til at fremme bevægelse gennem strukturelle indsatser.

Læs mere og tilmeld dig her.


Et forår med Health 2020

 

Traditionen tro er der højsæson i WHO Healthy Cities Network om foråret. Ligesom Sund By Netværket afholder vores årlige netværks- og repræsentantskabsmøde, så er der møder og konferencer på tværs af Europa.

Koordinatorer fra 16 europæiske lande drøftede de nationale netværks rolle og tiltag i marts, da vi var samlet til møde i København. Og 13 nationale netværk delte i juni de fem vigtigste tiltag ift. Health 2020 til gensidig inspiration. Flere netværk har anvendt forårets konferencer og netværksmøder til at drøfte hvad man vil med Health 2020.

Health 2020-politikken er baseret på fire prioritetsområder for politisk handling:
1) Investering i sundhed gennem en livsforløbsanskuelse og bemyndigelse af den enkelte;
2) Håndtering af Regionens største sundhedsudfordringer: smitsomme som ikke-smitsomme sygdomme;
3) Styrkelse af personfokuserede sundhedsvæsener, folkesundhedskapacitet samt nødberedskab, monitorering og respons; og
4) Skabelse af bæredygtige samfund og understøttende miljøer.

Læs den danske oversættelse af Health 2020

Healthy Cities Network besluttede i 2012 at ville understøtte arbejdet med at implementere Health 2020. Der forhandles i øjeblikket om, hvordan dette kan ske ift. de kommende års arbejde. Healthy Cities arbejder i fem-årige faser, og en ny fase (Fase VI) træder i kraft i 2014. Men vi er alle enige om, at punkt 1. og 4. er oplagte for medlemmer af Healthy Cities Network, og dermed Sund By Netværkets medlemmer. Vi har allerede fokus på dette med sundhed på tværs, lighed i sundhed, determinanterne for sundhed, og det hele set i WHOs brede sundhedsperspektiv: ”Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom”. Men ingen tvivl om, at vi kan blive bedre, og vi kan benytte os af intensiveringen sammen med de 19 andre nationale netværk, der omfatter 979 byer i hele Europa, samt de 98 byer, der er medlem af by-netværket. De har dermed særligt har forpligtet sig til at arbejde med Fase VI og Health 2020, og i Danmark er det Horsens og Københavns kommuner.

Forhandlingerne er pt på stand-by, da den årlig konference i juni blev udsat til september pga. advarsel om uroligheder i Tyrkiet, hvor konferencen skulle afholdes. Sund By Netværkets bestyrelse drøftede allerede i april, og igen i september, hvordan Sund By Netværket vil og kan leve op til Fase VI.

I øjeblikket er der to danske kommuner, der er medlem af Sund By Netværket og, som overvejer at søge optagelse i by-netværket Healthy Cities Network.


Formandens forord til nyhedsbrev nr. 3

Når man ser på mediebilledet det sidste halve års tid, så må man sige, at vi på sundhedsområdet har fået opfyldt en af vores målsætninger; nemlig at få sundhed på den politiske dagsorden. Det er ikke længere kun ventetider for kræftbehandling, der er på dagsordenen. Det er også forebyggelse; eksempelvis af luft- og støjforurening i byerne, fysisk aktivitet i skolerne, hygiejne, motion til ledige, implementeringen af forebyggelsespakkerne, og meget andet.

Konflikten mellem de praktiserende læger og regionerne har fyldt spalterne op. Uden at tage stilling i konflikten, kan jeg blot konstatere, at man har forsømt en vigtig dimension; nemlig diskussionen om sundhedsvæsenet er indrettet på den rigtige måde. Almen praksis og det øvrige sygehusvæsen er rigtig gode til at reagere, når folk får en diagnose. Men udfordringen med at sætte en prop i hullet og aktivt mindske tilgangen er desværre ikke en opgave, der rigtigt passer ind i de nuværende strukturer i det behandlende sundhedsvæsen. Der skal en meget bredere indsats til, hvor man tænker forebyggelse og sundhedsfremme ind i alle andre politikker, hvilket jo var et af hovedformålene med at placere en væsentlig del af forebyggelsen i kommunerne – desværre uden at prioritere området økonomisk. Samtidig har kommunerne i vid udstrækning overtaget det behandlende sundhedsvæsens paradigme og ser på opgaven i den optik, hvor det primært er de sundhedsfaglige symptomer og ikke mindst de klassiske KRAM-faktorer hos den enkelte borger, der kommer i centrum. Det har også haft stor betydning for den måde, man har organiseret sig på på det kommunale sundhedsområde. I Sund By Netværket arbejder vi – både nationalt og internationalt – for at sikre en bredere tilgang til området og få sundhed i alle politikker. Det sker blandt andet ved at sætte fokus på forebyggelse og med udgangspunkt i de sociale determinanter for ulighed i sundhed, at skabe rammer og betingelser for bedre livskvalitet og trivsel. Det gør vi både ved at arbejde med organisering, fælles sprog og ved at koble nye aktører og fagligheder sammen.

Kommunerne har fået (lidt) flere penge til forebyggelse og sundhedsfremme i årets økonomiske aftale. Det er jo altid rart at få lidt ekstra midler til at løse en opgave; men når man ser på at de årlige samfundsøkonomiske omkostninger af eksempelvis diabetes er 31,5 mia. kr. (2006), hvilket svarer til 1,9 % af Danmarks bruttonationalprodukt, så kan det godt undre, at man ikke for alvor kaster sig ind i kampen for forebyggelse, og investerer massivt. Det vil koste ekstra i de første år, men på den lange bane vil det være en af de bedste investeringer, man kan foretage; både økonomisk, men også menneskeligt, da det vil sikre, at mange borgere får et bedre liv og en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Sund By Netværket vil i efteråret iværksætte et projekt, der skal se på de økonomiske fordele ved at lave massiv forebyggelse i lokalsamfund. Det sker med inspiration fra det svenske Sund By Netværk.

Nye aktører og initiativer giver nye muligheder

Når man ser på de mange bolde, der er i luften i øjeblikket, kan man godt miste pusten et øjeblik, og tænke at det var da lidt nemmere at overskue i gamle dage. Men man kan også vælge at tage ja-hatten på og gribe de mange bolde og forsøge at kaste dem op på en ny måde. For nye initiativer og nye aktører giver nye muligheder. Med forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen har kommunerne fået et rigtigt godt redskab til at tage fat på denne problematik, og der er ingen tvivl om, at det allerede har været med til at flytte arbejdet med forebyggelse; også på andre områder end det traditionelle sundhedsområde.

I Sund By Netværket arbejder vi hele tiden for at udvikle folkesundhedsområdet, ved blandt andet systematisk at arbejde med innovation og kreativitet. Vi har i øjeblikket et stort projekt, hvor der uddannes 70 innovationsagenter, der i 26 kommuner gennemfører 30 projekter, der skal understøtte implementeringen af forebyggelsespakkerne.

Styrket netværk

Vi arbejder også på at styrke netværkstankegangen i vores arbejde; sundhedsområdet er komplekst og koblet med så mange andre fagligheder, så man kun kan løse det sammen med andre. Derfor er mange af vores aktiviteter også lagt an på, at man skal have mulighed for at styrke sit netværk og dele viden med andre. Det var med det afsæt, at vi planlagde årets netværksdage, som blev af holdt i på Akademiet For Utæmmet Kreativitet i København. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på dette, og vil arbejde videre ud fra det koncept til næste år.

Økonomi og partnerskaber

Sund By Netværket er som alle andre i den offentlige sektor udfordret af de økonomiske rammer vi har for vores arbejde. Vi har gennem rettidig handling sikret, at vi også i år har mulighed for at understøtte arbejdet i temagrupperne og for at lave egne projekter. Men vi har også erkendt, at hvis vi skal lave de store projekter, så er vi nødt til at søge ekstern finansiering. Det er en kompliceret og tidskrævende affære – som de fleste af jer godt ved – og vi får hele tiden nye erfaringer på området. Desværre har vi fået afslag på en større ansøgning til Trygfonden, som vi nu prøver at finde alternativ finansiering til. Vi har netop sendt en ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om et projekt omkring medborgerskab.

Sund By Netværket arbejder lige som mange kommuner på at indgå partnerskaber med andre organisationer for at sikre, at der bliver tænkt sundhed på tværs; af både fagligheder og sektorer. Vi har allerede mange gode samarbejdspartnere, og er ved at afsøge helt andre brancher og den frivillige sektor for at finde nye.

Sund By Netværket er inde i en god periode, hvor vi oplever stor aktivitet, nye medlemmer, en styrket profil og international anerkendelse for vores arbejde i WHO. Vi vil i bestyrelsen arbejde for, at fremtiden bliver endnu bedre for netværket.

God sommer.

Peter H. Vilstrup

Formand for bestyrelsen


Etniske og rygestop – en svær samtale?

 

Medlemmer af netværket har, sammen med KB’s tobaksmedarbejdere, været med til at udvikle et materiale til at tage den svære samtale med borgere med anden etnisk oprindelse end dansk, når snakken falder på rygning. Materialet er et rekrutteringsmateriale beregnet til rygestoprådgivere eller andre sundhedsprofessionelle.

Kortene består kun af billeder – ingen tekst! Dog medfølger en vejledende tekst med en beskrivelse af kortenes anvendelighed til rygestoprådgiveren. Et eller flere kort kan bruges, til den indledende dialog om rygning eller rygestop – eller til at motivere borgere til eksisterende rygestoptilbud.

Kortene kan frit downloades via Sund By Netværkets hjemmeside under Videns-siden “Publikationer” eller bestilles i trykt version via Kræftens Bekæmpelses webshop.


Initiativ til at øge politisk forankring af folkesundhed

Sund By Netværket udgiver til december 2013 en lille pjece og to korte film om, hvorfor folkesundhed er langt mere end fravær af sygdom, hele kommunens ansvar, og hvorfor det kan betale sig at fremme sundhed. Afsættet er et norsk initiativ, hvor det norske nationale Healthy Cities Network Sunne Kommuner har fokuseret på øget forankring af lokalpolitisk ansvar af folkesundhed. Det er sket med hovedbudskabet om, at folkesundhed også handler om at skabe gode rammer for livskvalitet og trivsel. Politikerne har trumfkortet på hånden: Folk jagter det, der er billigt, moderigtigt, behageligt og lovligt. Med disse virkemidler kan man påvirke borgernes adfærd, – og gøre det let at vælge sundt.

En af de vigtigste erfaringer fra det norske projekt var at involvere politikere i udarbejdelsen af materialet. Nordmændene havde en dogmeregel om, at politikerne altid fik ret mht. ordvalg, billedmateriale og omfang. Den erfaring ønsker vi i Danmark at benytte os af. Vi har inviteret politikere fra syv SBN-kommuner til et fokusgruppe-interview, hvor vi præsenterer en proto-type på pjecen og lytter til holdninger om optimal formidling af budskaberne.

Vi er derudover i gang med at undersøge hos nordmændene om vi kan besøge dem i september, for at lære meget mere om processerne bag det norske initiativ til inspiration til de nyvalgte danske kommunalpolitikere. Falder det hele på plads sender vi mail direkte til koordinatoren, og skriver derom på hjemmesiden i kalenderen og på forsiden.

Tjek Sunne Kommuners site om ”Ta’ vare på velgerne dine” – som er titlen på det norske initiativ.  


Kan forebyggelse betale sig?

Om forebyggelse kan betale sig…det er et tilbagevendende spørgsmål, når der prioriteres i kommunerne. Den 5. november 2013 sætter konferencen "Kan forebyggelse betale sig?" fokus på netop det spørgsmål. Tilmelding foregår via kalenderen, tilmeldingen åbner efter sommerferien, hvor det endelige program for konferencen foreligger.

I Sverige har Healthy Cities Nätverket gennem en årrække lavet et studie, der søger at forstå kompleksiteten i de mekanismer der påvirker uligheden i sundhed i udvalgte byområder. Studiet blev afsluttet i februar 2013, og erfaringerne er ved at blive samlet. Det danske Sund By Netværk inviterer den 5. november konferencen med titlen ”Kan forebyggelse betale sig?” hvor bl.a. Nationaløkonom Ingvar Nilsson, der har drevet studiet, og en svensk kommune der har været med i forløbet, inviteres. En dansk økonom sætter de svenske erfaringer ind i en dansk kontekst, og der inviteres til debat om området. Konferencen målrettes politikere, og kommunale/regionale chefer og ledere med ansvar for (sundheds)økonomien.   

Det svenske studie peger på vigtigheden i at vælge de ”rigtige” forebyggelsesinterventioner, der har den største effekt på at mindske uligheden – kom og hør hvad studiet helt konkret peger på af indsatder. Ligeledes har studiet arbejdet med at udforme en økonomisk beregning, der kan kalkulere (langtids)effekten af forebyggelsesindsatserne hvor forskellige parametre kan sættes ind i kalkylen.

En arbejdsgruppe i Sund By Netværket arbejder sammen med sekretariatet på, at tilrettelægge programmet for konferencen. Her på hjemmesiden er der en kort beskrivelse af det svenske projekt og i kalenderen åbner tilmeldingen når programmet er endeligt på plads – invitationen sendes ligeledes ud via koordinatorerne.


Just do it!

 

Tankegangen bag Sund By Netværkets store projekt i 2013 ”Netværk for Innovationsagenter” om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er ”Just do it” – at gå under radaren med et pilotprojekt og eksperimentere fremfor at lave lange analyser og uendelig planlægning.

Tredje ud af fire mødegange er netop gennemført, og de enkelte innovative projekter er rigtig godt i gang.

Et projekt har allerede opnået et flot resultat, idet Frederikssund Kommune vandt DR’s konkurrence Byg det op.

Læs historien fra Frederikssund ”We did it” eller tjek hjemmesiden om Netværk for Innovationsagenter hvor der inden længe vil være et projektkatalog der samler alle projekterne. Allerede nu kan du læse de artikler der er skrevet efter hver mødegang og tjekke de værktøjer innovationsagenterne arbejder med.

Læs mere om Netværk for Innovationsagenter


Sund By Netværket på besøg hos det franske nationale netværk

Det franske netværk under WHO’s Healthy Cities Network havde inviteret Sund By Netværkets sekretariatschef Christina Krog, som national koordinator og formand for WHOs rådgivende udvalg for nationale netværk, til at holde et oplæg for det franske netværk om WHO’s fælles europæiske rammeplan Health2020. Formålet var bl.a. at inspirere med den danske/skandinaviske tilgang.

Det franske netværk består af 83 byer alle med både en politiker og en topembedsmand som koordinatorer. De mødes to til tre gange årligt omkring et fælles tema, der præsenteres og drøftes, – denne gang var det fx WHO’s Health2020-plan. Derudover er netværket opdelt i fem regioner, som mødes to til fire gange årligt igen om et fælles tema. Regionale møder kan være mere arbejdstunge. Fx kan en region beslutte sig for sammen at skrive en publikation om et tema, der er aktuelt og vedkommende for dem.

Réseau fraincais des Villes-Santes – som det franske netværk hedder – mener selv de er præget af en medicinsk tilgang til folkesundhed, samt at de beskæftiger sig med konkrete udfordringer jf. publikationer med kort teori og derefter flere sidestillede konkrete eksempler, afprøvet i praksis. Konkret skal disse  forstås i sammenhæng med Sund By Netværkets “gode kommunale modeller”, hvor best practise er skrevet sammen til anbefalinger om én metodisk tilgang. Det franske netværk forsøger dog ikke at samle viden og erfaring, men begrunder kort hvorfor temaet er taget op, hvad der står på spil og lader så de enkelte konkrete eksempler tale for sig selv. Sund By Netværkets nyeste element på hjemmesiden “Opslagstavlen”( https://sund-by-net.dk/opslagstavle) kan måske opfattes som et svar på dette: Opslagstavlen er stedet, hvor medlemmerne kan dele bl.a. eksempler fra egen hverdag uden yderligere diskussion eller kompromis. Blot til inspiration for interesserede.

Oplægget for Réseau fraincais des Villes-Santes tog afsæt i handlinger, planer og de muligheder, som vi indtil videre ser i det danske Sund By Netværk som relevante og mulige ift. Health2020. Vi argumenterer med, at af de fire indsatsområder:

 1. Investering i sundhed gennem en livsforløbsanskuelse og bemyndigelse af den enkelte;
 2. Håndtering af Regionens største sundhedsudfordringer: smitsomme som ikke-smitsomme sygdomme;
 3. Styrkelse af personfokuserede sundhedsvæsener, folkesundhedskapacitet samt nødberedskab, monitorering og respons; og
 4. Skabelse af bæredygtige samfund og understøttende miljøer.

er nr. 1 og 4 dem vi tager afsæt i, og vores fokus er ’lighed i sundhed’, ’sundhed på tværs’ og ’governance for health’. Ikke alle, men udvalgte projekter og planer samt endnu ikke udfoldede ideer blev præsenteret, og drøftet med franskmændene.

Det franske netværk fnes lidt af, at 4,2 millioner danskere bor i en Sund By, indtil de forstod, at vi alene er 5,5 million danskere! Og tilkendegav i øvrigt, at det også i Frankrig stort set alene er netværket, der indtil nu agere ift. konkret handling vedrørende implementering og handlinger ift. WHO’s Health2020-plan. Dette på trods af 52 europæiske nationers underskrivelse af planen.

Læs mere om Health2020: https://sund-by-net.dk/nyhed/health-2020-paa-dansk

Tjek det franskenetværks hjemmeside (på fransk!): http://www.villes-sante.com/


Innovationsagenter: We did it!

 

Netværk for Innovationsagenter er overskriften på Sund By Netværkets workshop-forløb om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Her kan du læse “en sjov og anderledes udvikling i Frederikssund Kommunes projekt, som er opstået på baggrund af innovationsforløbet” fortalt af innovationsagenterne fra Frederikssund:

“Vores projekt er et samarbejde mellem Klub Toppen, Kingoskolen, Skoleforvaltningen og Sundhedsafdelingen. Vores projekt opstod fordi Kingoskolen ønskede at sætte fokus på at få mere aktivitet ind i deres elevers hverdag – derfor havde de før dette workshopforløb – søgt projektet ”Drøn på skolegården” om forbedring af deres udefaciliteter, som pt. er nærmest fraværende. Som udløber af dette ønske fik jeg kontakt til dem og fortalte dem om innovationsforløbet. Vi valgte at indgå et samarbejde, og inddragede ligeledes klubben som ligger på samme matrikel som skolen. Vi ønskede nemlig at alle, uagtet faciliteter at forsøge at skabe bevægelsesglæde blandt de unge, gennem organiserede aktiviteter hver dag – enten i skole, eller i klubregi og på sigt at få de unge til selv at være aktive i igangsættelsen af aktiviteter.

Umiddelbart efter første workshop kom der afslag fra ”Drøn på skolegården”. Naturligvis til stor ærgrelse, idet det er nemmere at igangsætte sjove aktiviteter hvis der er gode rammer. Vores energiske medarbejder fra Klub Toppen, som deltager i innovationsforløbet, hørte så om et DR program, der hedder ”Byg det op”, hvor man kunne indsende sin ide om at skabe rum for fællesskab. Inspireret af dogmen ”Just do it”, tog han teten op med Kingoskolen og indsendte samme dag et forslag med en lille video om vores tanker.

Det var ikke vores første ide med innovationsforløbet, men ideen bød sig og vi sprang på. Ud af 813 forslag fra hele landet gik vores projekt videre til at være blandt de 20, og nu er der udvalgt 8 til en finale. Og vi er med i finalen! Havde vi ikke indgået samarbejdet på baggrund af innovationsforløbet var vi aldrig nået dertil – og måske får vi realiseret vores projekt og får fede udearealer til de unge i Slangerup. Det betyder naturligvis ikke at vi dropper ideen om at skabe organiserede og strukturerede aktiviteter i de unges hverdag i enten klub eller skole. Tværtimod vil vi bruge dette opløb til at sætte yderligere fokus på bevægelsesglade, hvad enten vi bliver vindere eller tabere i denne konkurrence!”

Louise Barkan Staal fra sundhedsafdelingen opfordrede innovationsagenterne fra netværket til at give dem deres opbakning – “SO just do it og stem på os” skrev Louise. Det hele blev i sidste uge afgjort af stemmer fra befolkningen – og Frederikssund projektet vandt!! Louise skriver:

“We did it! Tusind tak til alle jer som støttede op om projektet og gad stemme på os!

Vi vandt DR’s ”Byg det op” konkurrence sammen med tre andre projekter og skal nu ud over rampen og i gang med endnu et innovationsprojekt. Det er så spændende og sætter alting lidt på hovedet i disse dage, vi får nemlig rigtig travlt nu, for hele processen skal køres igennem og det hele stå færdigt i udgangen af september – så der bliver virkelig drøn på.Vi fik nyheden om at vi vandt i fredags om formiddagen – og efter euforien havde lagt sig en smule satte vi os ned og kiggede på hinanden  – hvad nu?

Ja nu fortsætter vi arbejdet med at skabe bevægelse til de unge – blot på et højere niveau end vi havde turde håbe på.

Vores hovedfokus med de nye faciliteter er på bevægelse der appellerer til de unge – både til drenge og piger! Og vi vil bruge denne del af projektet til at løfte det fokus vi har haft i innovationsforløbet omkring bevægelse som organiserede småaktiviteter i skole og klubtiden. Vi rider på bølger og bruger Byg det op projektet som en løftestang for at nå længere ud til de unge. Det væsentlige for os er ikke at klubben og skolen nu har vundet nye faciliteter, men det er at få vores tværfaglige projekt i spil og ud over rampen. Vi ser nemlig kvaliteten i at vi får sundhed og bevægelse på tapetet samtidig med at der harmonerer med de behov og ønsker, der er netop i denne setting.

Processen herfra er endnu ikke helt klarlagt, da vi venter på svar fra DR og arkitekterne om hvem der skal hjælpe os – og hvordan forløbet bliver, men én ting er sikkert, det bliver spændende og helt sikkert travlt, men vi glæder os”.

Læs mere om Sund By Netværkets Netværk for Innovationsagenter her på hjemmesiden.Læs mere


kontakt

Sir Michael Marmot på SBNdage 2013

Sir Michael Marmot var dette års hovedtaler på Sund By Netværksdagene 2013. Hans forelæsning om ulighed i sundhed er ikke raketvidenskab, men det er alligevel godt at få et brush up på nyeste viden om folkesundhed når det gælder hvordan og hvilke sociale determinanter der påvirker ulighed i sundhed. Vi var så heldige, at få lov til at filme Marmots oplæg (1 time), og du kan finde præsentationen via linket (åbner i You Tube).

I 2008 udkom Marmots berømte rapport ” Closing the Gap in a Generation” som blev skrevet, efter at Marmot og hans team af forskere havde fundet en forskel i middellevetid i verden på 40 år! Og som Marmot slog fast, er det ikke mangel på viden eller økonomi som fastholder denne forskel, det er en mangel på vilje til at handle(!).

Se hele præsentationen fra Sir Michael Marmot og bliv skarpere på, hvordan du kan være med til at arbejde for lighed i sundhed.


OM Sund By Netværksdage 2013

130 deltagere var samlet til Sund By Netværksdage 2013, som fandt sted d. 2. – 3. maj.
Dag 1 stod i netværkets tegn, – bogstaveligt! Deltagerne kunne vælge mellem fire sideløbende aktiviteter.

 • Scenen med oplæg og adgang for max 40 deltagere pr oplæg
 • Standene med netværkets temagrupper, samarbejdsparter samt bestyrelsen
 • Legepladsen, hvor deltagerne kyndigt blev guidet af legetanterne Christina Høyer og Karin Krogh.
 • Caféen, hvor du fuldt legalt kan besøge Kalles kaffeknallert eller nyde AFUKS gode forplejning, mens du netværker med både gamle venner og nye kontakter.

Billeder fra dagene uploades her, materialer finder du under arrangementet i kalenderen (uploades løbende), hvor du også kan finde You Tube linket til Sir Michael Marmots præsentation.


Morgensang med Sund By Netværkets huspianist, Inge fra Horsens Kommune.


Astrid Krag og Peter Holm Vilstrup er klar til at tale – her ser de på AFUK-artisternes show, der skød SBNdagene i gang.

 


Temagrupper, samarbejdspartnere og bestyrelsen stod klar ved de 20 stande.


Frokostmotion med AFUKs-artister!


Sir Michael Marmot om ulighed i sundhed. Han forstod at slå sine pointer fast!
 


Pelle Guldborg Hansen om hvordan man kan bruge nudging indenfor sundhedsområdet.


Morgensang ved netværkets huspianist.

 


Nyt medlem af SBN

Netværkets bestyrelse har godkendt optagelsen af Middelfart Kommune, der indtræder fra dags dato i Sund By Netværket. Middelfart Kommunes sundhedschef Lis Huge kontaktede sekretariatet i marts 2013 for at høre om vilkårene for optagelse – igen, idet Middelfart Kommune tidligere har været medlem. Siden er tiltrædelsesdokumentet udfyldt og indsendt, ligesom medlemskabet er politisk tiltrådt af borgmesteren i Middelfart.

"Det er glædeligt, at Sund By Netværket igen får henvendelser fra kommuner/regioner, der gerne vil være medlem. Det har vi ikke prøvet siden 2010, men i bestyrelsen byder vi Middelfart Kommune velkommen tilbage, og vi opfatter det som et godt signal i forhold til netværkets udvikling de senere år", siger netværkets formand Peter Holm Vilstrup.

Når man søger optagelse i Sund By Netværket er der en række krav, som skal opfyldes. Læs mere i tiltrædelsesdokumentet.


Konference om mænds og drenges sundhed

Netværk for Forskning om Mænd og Maskuliniteter, NeMM inviterer i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Københavns Universitet, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, MESU Borger og Sundhed, Sundhedsuddannelserne UCC mandecentret og Center for Urban Sundhed, CUS.

Konferencen finder sted d. 12. juni 2013. 10.00-17.15. Netværksmiddag 18.00-20.00 på Center for Sundhed og Samfund (CSS) Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (vejviser http://csc.ku.dk) og målgruppen er praktikere, behandlere, beslutningstagere, frivillige, undervisere og forskere.

Tilmelding foregår på: konferenceorganisationen@gmail.com

Se det fulde program i vedhæftede pdf.Læs mere

Sundhed og livskvalitet i naturen

Sundhedsnetværket står bag idékataloget som giver viden om naturens betydning for sundhed og livskvalitet, samt inspiration og ideer til hvordan naturen kan bruges til bedre sundhed og trivsel for mange forskellige borgergrupper.

Kataloget henvender sig primært til landets kommuner på tværs af forvaltninger heriblandt ledere, politikere, medarbejdere og planlæggere der arbejder med sundhed og trivsel for borgerne.

Du kan hente kataloget som bladre pdf, udskrive det som pdf fil

 

 

 

 

 


Get moving – så kan du lære det

 

Film med seje børn og unge der dyrker streetaktiviteter som skateboard, parkour, rulleskøjtning og breakdansk er en del af Sundhedsstyrelsens kampagne “Get moving – så kan du lære det”, som skal bidrage til at flere børn og unge når anbefalingerne på mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen.

Sundhedsstyrelsen opfordrer i den forbindelse, kommuner til at bakke op om kampagnen fx ved at lægge information på kommunens hjemmeside samt informere relevante aktører som nbsp;kommunenes skoler, institutioner, idrætsforeninger herom. Desuden indeholder kampagnen undervisningsmateriale til idrætsundervisningen for 7. klassetrin.

Filmene kan ses og kampagnematerialer rekvireres på www.getmoving.dk

 


Nyhedsbrev nr. 2 – april 2013

Sund By Netværket nyhedsbrev pr. 11. april 2013 er udkommet. Læs bl.a. om:

 • Sund By Netværksdagene 2013
 • Møde om lighed i sundhed med Sundhedsstyrelsen
 • Nyt fra sekretariatet og formandskabet og meget mere!

Her kan du læse hele nyhedsbrevet. Tilmeld dig nyhedsbrevet som udkommer cirka fire gange årligt i boksen til højre. 


Nyt fra sekretariatet

 

Jonathan Faarborg Lehmann er ansat som studentermedhjælp i april og maj for at hjælpe til med afvikling af netværksdagene. Maja er fortsat netværkets faste student, der tager sig af stort og småt, og løser mange opgaver for os.

Charlotte har været projektleder på redesignet af netværkets hjemmeside www.sund-by-net.dk. Vi har lavet en forside med mere plads til en redaktionel bearbejdning af indholdet.  Vi kunne godt bruge nogle flere bidrag og tror på, at de findes derude! Send dem endeligt til os, – på forhånd tak. Forhåbentlig vil du også benytte dig af adressebogens muligheder for at finde kontaktinfo på en du har mødt i netværket. Charlotte tager rundt på temagruppe-møder og gennemgår hjemmesiden, og du kan også få en guidet rundtur på SBNdagene – tjek programmet for tidspunktet.

90 innovationsagenter har i april kick-startet små tværgående projekter, og vi i sekretariatet har haft travlt med, sammen med konsulenterne fra Blå Himmel, at få tilrettelagt de første action learningdage. Som navnet antyder har det været dage, hvor der har været fokus på aktiv læring gennem sparring, oplæg om hverdagsinnovation og samarbejde med kolleger fra forskellige afdelinger. Følg innovationsagenternes arbejde her på siden.

Nye ideer er hele tiden i støbeskeen, og sekretariatet arbejder på at finde alternative finansieringsmuligheder der passer til de behov vi hører der er i netværket. Vi sørger for at holde hjemmesiden opdateret ift. nye projekter for medlemmerne.


Sund By Netværksdage 2013

Men der er også 18 stande, oplæg fra de nordiske nationale Healthy Cities netværk og meget mere.  Titlen er i år: ”Time out” og signalerer, at Sund By Netværket samles om den nye strategi, at søge inspiration og give input til, hvordan vi sammen får den til at leve. Og ”Time out” referer også til den form netværksdagene har i år, hvor vi afprøver en ny måde at mødes på.
Arrangementet er også for ikke-medlemmer, tjek programmet, tilmeld dig og planlæg din rute.


Opsamling NNmøde Cop 2013

 

Det er femte gang de nationale koordinatorer mødes for at udveksle viden, erfaringer og forstærke netværket imellem os. Denne gang bestod programmet bl.a. af:

 • Speed dating, hvor alle skulle præsentere en udvalgt erfaring for hinanden. Det førte fx til viden om, at man etablerer samarbejde med byplanlægning, vilkår for samarbejde med frivillige, rekruttering af nye medlemmer, og at man i et nationalt netværk smider inaktive medlemmer ud, fordi de ikke skal have lov til at markedsføre sig med ”Healthy Cities/Sund By”-navnet, når de nu ikke er det!
 • Møder med Healthy Cities Networks’ Agis Tsouros, der havde mulighed for at deltage i mødet for første gang, idet han er stationeret med base på WHO-kontoret i København.
 • Undervisning i ”Community Resilience” af Nina Mguni fra The Young Foundation. Understøttelse af lokalområders udvikling og evne til at stå imod er i fokus i WHO’s Health 2020-plan, som også bliver rammen for Healthy Cities Networks næste fase for de kommende år. Læs mere her:
 • Oplæg af Isabel Yordi fra WHO om menneskerettigheder og kønsforskning ift. sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Drøftelse af fælles interesser og perspektiver for nationale netværk ift. WHO og Healthy Cities-bevægelsen.

Ifølge Agis Tsouros, leder i WHO af tværgående division for politik og forvaltning for sundhed og trivsel, spiller de nationale netværk i Healthy Cities en central rolle i formidling og implementering af budskaberne i den europæiske rammeplan Health 2020 lokalt i deres lande. Kommuner og regioners engagement i arbejdet med at fremme sundhed og velvære er afgørende for vores måde at tackle uligheder på sundhedsområdet og opnå en bæredygtig fremtid, sagde Agis Tsouros. Derfor vil Healthy Cities Network i de kommende år være drevet af de to strategiske mål for Health 2020:
– Bedre sundhed for alle og at indske ulighederne på sundhedsområdet
– Udvikling af lederskab samt governance for sundhedsfremme og forebyggelse.
De nationale netværk støtter strategien og forpligter sig til at arbejde på dens gennemførelse og søger om at blive akrediteret til Fase VI, som sætter rammen for arbejdet (se den igangværende Fase V, der er i sin afslutning).

Aktiv og deltagende governance, sundhedssystemer med mennesker i fokus og livkvalitet/velvære er væsentlige dele af dokumentet. Af denne grund, for at styrke koordinatorens viden og færdigheder i udvikling af lokalsamfundet, blev ”Community Resilience” (et lokalområdes evne til at være modstandsdygtig) valgt som et centralt emne for seminaret. Nina Mguni fra Young Foundation var inviteret på andendagen af mødet, hvor hun gennemførte workshop om emnet. Hvordan understøtte udvikling af den enkeltes evne til at stå imod, hvordan optimale og målrettede interventionsprogrammer skabes til at øge fællesskabets evne til at stå imod og hvordan man kan nå ud til mennesker, der trænger, men ikke selv beder om hjælp – var spørgsmål, der blev diskuteret.

Følgende land var tilmeldt mødet i København:
Baltic Region/Finland, Danmark, Frankrig, Grækenland, Israel, Italien, Kroatien, Letland, Norge, Rusland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet og Tyskland. Det lykkedes desværre aldrig den spanske koordinator at møde frem pga. snekaos og flyaflysninger.

Ind i mellem det tæt pakkede program for de tre dage lykkedes det os at samles om aftenen på restauranter og dyrke netværk på mere uformel vis, ligesom vi traditionen tro afsluttede de tre dage med en byrundvisning.

Som formand for de nationale netværks rådgivende udvalg og vært for besøget spillede det danske netværk en afgørende rolle i afviklingen af arrangementet. Både formandskabet – Peter Holm Vilstrup og Ingunn Jacobsen samt to fra Københavns Kommune deltog undervejs.


Fremtidens partnerskaber

24 medlemmer af Sund By Netværket fra 14 kommuner hev tre dage ud af kalenderen først i marts og drog sammen på studietur til det nordvestlige England. Ved hjælp fra det britiske nationale Healthy Cities Network bød programmet på besøg i tre byer: Stoke-on-Trent, Sheffield og Manchester. Besøgene i hver by bød både på oplæg fra politikere, sundhedsdirektører og -chefer, tid til spørgsmål og diskussioner samt besøg på frivillighedscentre ude i lokalområderne. Med på turen var chefkonsulent Jacqueline Albers Thomasen, der satte oplevelserne i relief både ift. en dansk kontekst, men også som læring ift. hvilke muligheder den enkelte deltager har for at lade inspirationen få indflydelse på ny praksis hjemme i egen kommune. Deltagerne fik opgaver og samtalespørgsmål på busturen mellem byerne, fælles opsamling om aftenen eller morgenen inden dagens program. Vi afholder desuden den 19. april en temadag for deltagerne, hvor vi tager fat på refleksioner og erfaringer med praksis efterfølgende.

Studieturen gav et indblik i den engelske tilgang til at samarbejde med frivillige på. Det er både i systemet, hvor kommunen udliciterer opgaver til frivillige organisationer, og ift. den tilgang man har til at samarbejde med frivilllige. De engelske kommuner har tradition for at udlicitere en række "services" til bl.a. frivillige organisationer. Organisationerne modtager altså betaling for opgaven, men tilføjer den merværdi (ift. at udlicitere til en privat virksomhed) at bringe frivillige i spil som en del af opgaveløsningen. Ikke for at gøre det billigere eller tage de ansattes job, men snarere for at egen skyld. Det sker bl.a. pga. den metodiske tilgang til samarbejdet med frivillige: Sundhedsarbejdet i lokalområderne i de tre byer har et fokus på udvikling af lokalområdet og mindre på sundhedstilbud med afsæt i risikofaktorerne. Eller det vil sige: Med afsæt i en "Asset based"-tilgang, der afdækker områdets ressourcer og behov igangsættes der tiltag, som på længere sigte også har sundhedsfremmende ambitioner. Men det er karakteristisk, at en aktivitet i et frivillighedscenter i et lokalområde lige så godt kan have et mål om at skaffe en arbejdsløs et arbejde som at sætte fokus på ældre, enlige mænds dårlige kostvaner.

Find bl.a. dokumenter fra Healthy Lives-organisationen med eksempler på kontrakt og fordeling af opgaverne under arrangementet i kalenderen.

Hanne Staanum, centerchef i Greve Kommune siger om turen:
"Turen gav et ”kick” i forhold til at mærke det store engagement i forhold til at løfte nogle meget tunge og vanskelige sundhedsudfordringer i England. Man fik oplevelsen af – at kan dé lykkes, så kan vi også, når vi er så heldige, at ulighed i sundhed er meget mindre i DK.
Jeg har reflekteret meget over den danske tilgang til det frivillige område, som politisk går på, at der skal spares på de offentlige budgetter og midlet er at lægge opgaverne over til de frivillige, som så kan løfte det gratis. Og så er det ikke så mærkeligt, at det er vanskeligt at holde de frivillige til opgaven over længere tid.
Frivillighed skal udspringe af lysten til at yde noget for andre, at gøre den forskel, der gør forskellen for andre mennesker. At se glæden hos dem man hjælper og se at din indsats reelt gør, at personen nu er i stand til bedre at varetage sin sundhed eller blot flytter sig fra et sted i livet til et andet sted. Frivillighed skal tillige plejes og koordineres. Så at forestille sig den ”rene” frivillighedsmodel, hvor man blot lægger opgaven over til frivillige og så regner med at den kører af sig selv, er utopi.
Der skal afsættes økonomiske ressourcer til koordineringsopgaven og der skal tænkes i belønningssystemer i forhold til de rene frivillige. I England lægger man ofte den koordinerende opgave ud til private interesseorganisationer og indgår kontrakt med disse. På den måde får man flyttet kræfterne over til netop et ikke-kommunalt system, der måske bedre end os andre kommunale fagpersoner formår at iværksætte og strukturere indsatsen. Belønningerne består både i indfrielse af personlige interesser, men også uddannelse på forskellige niveauer med diplomer som dokumenterer dine nye kompetencer, titler, der er værd at stræbe efter, og som er måder at anerkende den indsats du yder.
Desuden lagde jeg mærke til de ofte meget ydmyge fysiske rammer, som omkransede indsatserne i lokalområderne. Vi er godt vant i Danmark, og vi sætter ofte krav om egne lokaler mm. når en forening samles. Men det vi ikke får, er den energi og inspiration, der kan opstå i et stort lokale, når der i et hjørne bliver sendt lokal radio, et andet sted strikker man ting til salg i boder, et tredje spiller man pool og i et fjerde øver man sine IT kompetencer eller får gode råd til CV til brug for jobsøgning. Når de ting samles, forstærker det i sig selv muligheden for, at du bevæger dig fra det du oprindelig kom for, til noget mere du ikke troede du havde brug for at vide noget om eller blive hjulpet med.
Og så en hel masse mere…."

  

På besøg i frivillighedscentre på Portland Street (Stoke-on-Trent) og
Wythenshawe (Manchester), – hvor der var markedsplads med områdets
aktive frivillige foreninger – bl.a. strikkedamerne!

  
Jacqueline Thomasen fra Macmann Berg faciliterede læring og
samlede op undervejs og under vidt forskellige vilkår!

Lisbeth Wilms og Torben Petersen i Gentofte Kommune siger om turen: Turen har bl.a. inspireret os til at sætte yderligere fokus på Brugerdreven Innovation. Vi er p.t. i færd med at igangsætte flere initiativer indenfor en netop vedtaget sundhedspolitik.
I sundhedspolitikken er der flere indsatsområder, hvor det vil være naturligt, at brugerne får en aktiv rolle i processerne. Vi håber igennem aktiv involvering, at vi bl.a. opnår – the passion and interest of local residents that give them energy for change (NICE 2009). Vi deler gerne vores erfaringer."


Forord til nyhedsbrev

I denne uge har startskuddet lydt for Sund By Netværkets store projekt i 2013. Der er knap 90 innovationsagenter in spe tilmeldt i 38 projekter fra 30 kommuner. 22 kommuner er netværkskommuner, otte er ikke-medlemmer, og det er første gang netværket afholder en så stor aktivitet for også ikke-medlemmer. Det var et krav fra Sundhedsministeriet, og egt. en kærkommen lejlighed til at (be)vise overfor ikke-medlemmer, at fællesskabet i Sund By Netværket har en værdi. Vi håber I (for)bliver interesserede, og I er i så fald velkommen til at søge om optagelse. Projektet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i kombination med et stærkt fokus på sundhed på tværs. Læs mere om netværkets workshop og action learning projekt.
 
Et andet aktuelt nationalt tiltag indenfor forebyggelse er Sundhedsministeriets oprettelse af Center for forebyggelse i praksis (CFP), som har til opgave at hjælpe kommunerne med at implementere forebyggelsespakkerne. Centeret bor i KL-Huset og har Tine Curtis som leder (http://www.kl.dk/Aktuelle-temaer/Center-for-Forebyggelse-i-Praksis/). Ministeren har inviteret Sund By Netværket med i centrets styregruppe, – en opgave vi naturligvis har takket ja til, og som formand Peter Vilstrup varetager på netværkets vegne. Netværkets sekretariat og centrets ansatte mødes desuden hver 14. dag, hvor konkrete opgaver og udfordringer drøftes til gensidig inspiration og samarbejde. Vi hilser centret velkomment, og ser frem til, at den tre-årige indsats kommer danskerne til gavn i form af fokuserede kommunale tiltag og services. Det er centrets kerneopgave at understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, hvorimod det er Sund By Netværkets kernekompetence og fokus at implementere WHOs brede sundhedsperspektiv i alle politikker: Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom. Centrets ansatte leverer faglig rådgivning ift. forebyggelsesindsatser i pakkerne. I Sund By Netværket netværker medlemmerne i forskellige fora om praksis, metoder og vidensdeling samt får national og international inspiration fra de europæiske netværk, traditioner og tilgange. Sundhed på tværs, lighed i sundhed samt de sociale determinanter er drivkraften og samlingskraften for medlemmerne i Sund By Netværkets.
 
For at sikre den bedste koordinering mellem centrets og netværkets aktiviteter aftaler vi løbende, hvem gør hvad og henviser til hinanden. Vi deltager også som observatører i et vis omfang i hinandens aktiviteter. Det vigtige er, at de kommende tre år forhåbentlig vil bære synligt præg af den øgede indsats for forebyggelsen i Danmark, hvilket der i høj grad er brug for. Vi glæder os i hvert fald over centret oprettelse og ønsker dem held og lykke med opgaverne.

Vi håber vi ses på Sund By Netværksdage d. 2.-3. maj i København.
 
Venlige hilsner Peter Holm Vilstrup (formand) & Ingunn S. Jacobsen (næstformand)


SKV – hvad og hvordan?

 

Som afslutning på anden fase af projektet om anvendelse af Sundhedskonsekvensvurderinger (SKV) i danske kommuner, har projektgruppen udgivet en rapport om erfaringerne indtil nu. Fredericia, Kolding og Viborg Kommuner er pilotkommunerne der arbejder med metoden. SKV er et redskab som kan anvendes til at vurdere de fremtidige, forventede virkninger på folkesundheden af strategier, politik, programmer og projekter.

De foreløbige erfaringer viser, at SKV er et redskab, som både kan sætte sundhedsfremme højere på dagsordenen og være med til at åbne for konstruktivt samarbejde på tværs af områder i den kommunale organisation. Men de viser også, at det er vigtigt med en fælles forståelse af sundhed, og at der er opbakning i ledelsen og på politisk niveau til at arbejde på tværs.

Projektet er støttet af en tre-årig bevilling fra dels Sund By Netværket og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet afsluttes i år, og fase tre i 2013 går ud på vidensdeling for at brede erfaringerne ud til andre i Sund By Netværket.

Her kan du læse mere om projektet og finde rapporten fra arbejdsgruppen.


Tilmeld jer nu – projekt forebyggelsespakker

Der er stadig ledige pladser på Sund By Netværkets forløb om innovation og action learning – med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Vi har valgt at ændre kriterierne for deltagelse i projektet, og har startet en ny ansøgningsrunde, som løber frem til 14. marts.

Vi er blevet endnu mere opmærksomme på, at det tager tid af indgå samarbejde med en anden forvaltning om forebyggelsespakkerne. Et samarbejde vi oprindeligt havde lagt op til i projektet. Men selvom samarbejdsaftalen endnu ikke er på plads, er der stadig mulighed for, at din kommune deltager. Så tilmeld Jer forløbet på fire kursusdage, det er gratis at deltage, og blive helt skarpe på hvordan I sælger ideen med tværgående implementering af forebyggelsespakkerne i jeres kommune.

Det er nu muligt at man tilmelder sig ”alene” fra en forvaltning/afdeling, og det er ikke nødvendigt at have fastlagt et projekt, – det bestemmes på første kursusdag. Her kan du læse mere om projektet og de nye kriterier

Meld tilbage senest 14. marts (gerne før) hvis I vil være med på holdet af innovationsagenter 2013 – send en mail til post@sundbynetvaerket.dk og oplys navn(e) på den/de deltagende.    


Du kan nudge dig selv

Dansk netværk for nudging, I Nudge You, udsender ugentligt en mail med ideer til at bruge nudging i din hverdag – fx. hvordan du kan bruge nudging til at puffe dig selv i en sundere retning.

At nudge betyder at puffe – at gøre et bestemt valg mere tydeligt tilgængeligt, uden at fratage den der nudges sine valgmuligheder. Når man nudger sig selv, kan det fx. være ved at planlægge en bestemt vane. Hvis du ved, at du gerne vil afsted på en morgenløbetur starter du med at planlægge den dag og hvornår på dagen du vil afsted – fx fredag morgen efter jeg har fulgt min søn i skole. Allerede torsdag aften lægger du dit løbetøj frem så det er lige til at hoppe i næste morgen. Sådanne små puf kan faktisk være med til at øge sandsynligheden for at du rent faktisk kommer afsted.

Fristet? Prøv det! 

Læs hele artiklen om at nudge dig selv i Sundhed – det nye helsemagasin. Få flere ideer til at bruge nudging i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde på plakaten "Sunde nudges" som Sund By Netværket udgav i januar 2013 – find publikationen her på hjemmesiden under Publikationer.   

 

 Læs mere

Health 2020 på dansk

 

De seneste år har WHO arbejdet intenst på at formulere ”Health 2020”. Health 2020 er en langsigtet strategi for Europas folkesundhedsarbejde, som regeringer i de 53 stater i den europæiske region har underskrevet. En plan for folkesundheden, eller en fælles europæisk politisk ramme på tværs af regeringer og samfund, med mål om at styrke borgernes sundhed og velvære. Health 2020 blev underskrevet af alle (sundheds)ministre fra de 53 lande på Malta i september 2012. Herefter blev den lanceret i en kort politisk version og i en længere version med baggrundsmateriale, evidens og dokumentation for planens fokusområder.

Læs den danske oversættelse af Health 2020 (den korte version)

Her på siden kan du læse mere om:

 • Hvad er Health 2020
 • Tankegangen bag “Health in all policies”
 • Links til den korte og lange version

Hvad er Health 2020
Ét er politik og noget andet er virkelighed. Så hvilken rolle kommer Health 2020 til at spille for medlemmer af det danske Sund By Netværk – medarbejdere, der arbejder for at fremme det lokale folkesundhedsarbejde – og hvilken rolle får planen for det danske Sund By Netværk?

I Health 2020 formuleres fire politiske prioriteringsområder:

 1. Investering i sundhed gennem hele livet, at gøre befolkningen i stand til at tage vare på eget liv og træffe velovervejede valg til gavn for borgerens sundhed
 2. Fokus på de største folkesundhedsudfordringer
 3. Styrke et sundhedssystem, hvor borgeren er i centrum, og hvor der både er et stærkt og effektivt alarmberedskab og kapaciteter indenfor folkesundhed generelt
 4. Sikre bæredygtige byer og støttende miljøer.

Målet med at investere i sundhed hele livet er at øge den forventede gennemsnitslevealder. Dette vil dels give en økonomisk gevinst for samfundet, men i høj grad også en social og individuel gevinst for borgeren. Ved at involvere befolkningen og give dem kompetencer til at tage vare på eget liv (empowerment), opnår de ejerskab til deres egen livsstil og sundhed.

I forhold til at have fokus på de største sundhedsudfordringer er formålet, at hvert land kan have eget fokus på landets eller regionens største folkesundhedsudfordringer. Dette for at sikre, vedligeholde eller opbygge et overblik over sundhedsudfordringerne, og via et overvågningssystem give informationer om spredning og synliggøre trusler ift. både smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme.

Ved at have politisk fokus på at sikre et stærkt sundhedssystem, sættes der mål om, at behandling skal være af højeste kvalitet, evidensbaseret, økonomisk overkommelig og være egnet til formålet. Det kan lyde banalt i dansk kontekst, men som beskrevet skal Health 2020 favne 53 lande, hvorfor nogle af indsatsområderne kan vægtes mere eller mindre i de forskellige lande.

I forhold til at sikre bæredygtige byer, opfordres der i Health 2020 til, at inddrage såvel børn, unge, voksne og ældre i dette arbejde med at skabe byer, der er gode at leve og være sammen i. Der skal tænkes i nye løsninger som fx teknologi, arbejdsformer, energi og urbanisering. Herigennem skal lokalbefolkningen opnå ejerskab til deres sundhed og i højere grad tage ansvar.

Fra de brede politiske formuleringer til konkrete lokale handlinger, kan der for nogle være længere end for andre. Men et er sikkert, at det er i det lokale arbejde i kommunerne og regionerne, at målene realiseres. Sund By Netværket vil som del af WHOs Healthy Cities Network støtte op omkring Health 2020. Fase VI, som netværket skal akkrediteres til i 2013, vil tage afsæt i principperne bag Health 2020.

Samarbejde
Tankegangen bag Health 2020 er grundlæggende, at sundhedsopgaven skal løftes i fællesskab. Sundhed skal være et fælles ansvar, og WHO kalder det ”Health in all policies” som beskriver, at alle politikområder skal overveje, hvordan deres opgaver har betydning for folkesundheden. Det skal tydeliggøres overfor alle sektorer, at hvis vi vil flytte folkesundheden i en positiv retning på tværs af national- og lokalpolitikere og på tværs af landene, er vi nødt til at stå sammen og tage fælles ansvar. Ikke bare sundhedspersonalet, men i alle andre sektorer.

Men ikke nok med, at den offentlige sektor i form af lands- og lokalpolitikere, regioner og kommuner skal tage fælles ansvar – dette gælder også for den private sektor, det akademiske niveau, lokalsamfundet og dig selv! Målene i Health 2020 kan kun opnås ved en kombination af, at man både individuelt og kollektivt tager ansvar.

WHO’s vision for Health 2020 er, at alle har mulighed for at opnå sit fulde sundhedspotentiale og velvære – dels i eget land, men også på tværs af Europa. Med andre ord har WHO fortsat fokus på lighed i sundhed.

En kort en lang…
Den korte version af Health 2020 giver en overskuelig forklaring på de fire politiske prioriteringsområder, som uddybes yderligere med baggrundsdokumentation i den lange version. Den korte version ”Health 2020 – A European policy framework supporting health and wellbeing across government and society” er målrettet såvel nationale som regionale og lokale politikere og embedsmænd, der udformer politiker på tværs af Europa. Den lange version ”Health 2020 Policy framework and strategy” er målrettet folkesundheds­medarbejdere til mere lokalt brug i arbejdet med at planlægge indsatser og fastsætte rammerne. WHO har desuden lovet at udgive en superkort version – den lader stadig vente på sig.

 

Læs mere hos WHO om Health 2020 (på engelsk)

 


Nye tider – Ny hjemmeside

Her møder du noget nyt, noget velkendt og vil opdage, at noget slet ikke findes længere. Men når du har vænnet dig til den, så håber vi, at du mener hjemmesiden bedre understøtter den udvikling, netværket gennemgår i disse år.

Vi lægger vægt på, at det er legitimt at netværke, at vi skal blive bedre til at vidensdele og udnytte det faktum, at Sund By Netværket er Danmarks største (og bedste) sundhedsfaglige netværk. Vi har flere hundrede aktive brugere, som deltager i vores temagrupper, projekter og arrangementer. Vi vil gerne give jer bedre mulighed for at også at bruge mange flere af netværkets kompetencer i tiden mellem de fysiske møder. Hjemmesiden kan det nu, men indholdet, viden, og hvad der foregår i de enkelte kommuner og regioner, det afhænger af Jer.

Opslagstavlen er stedet at præsentere ideer og resultater. Både de halvfærdige og halvdårlige, samt succeserne, som der heldigvis er mange af. Det er lærerigt at høre om andres fejl, og det er fantastisk at slippe uden om dem, fordi en i netværket var ærlig. Det kræver en kulturændring, som tager lidt længere tid end at designe en ny hjemmeside. Det er noget vi vil arbejde aktivt med i flere af netværkets aktiviteter i år; blandt andet på netværksdagene i maj, i temagrupperne og netværkets aktuelle projekter.

Vi håber, at du vil synes godt om den nye hjemmeside og aktivt deltage i, at det bliver et sted på nettet med høj aktivitet og faglighed. Brug den i din hverdag og del den med dine kolleger i din egen organisation, så vi kan få flere med i fællesskabet. Giv os gerne en tilbagemelding på, hvad du syntes om den.

Endnu en gang velkommen til!

Peter H. Vilstrup

Formand for Sund By Netværket

Her kan du læse en kort guide til at komme godt i gang.

 kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Tre-årig særlig indsats for forebyggelse

 

Sund By Netværket hilser regeringens prioritering af danskernes folkesundhed meget velkommen. Kommunerne har knoklet med forebyggelse og sundhedsfremme siden de fik opgaven i 2007. Omsætning af kompleks viden til konkrete lokale tiltag har længe været Sund By Netværkets styrke, og netværket vil med sin netop godkendte strategi 2013-16 fokusere på sammen at løse aktuelle udfordringer lokalt og nationalt.

Netværkets formand Peter Holm Vilstrup siger:
“Det er glædeligt, at det er lykkedes regeringen at finde 13 millioner kr til en indsats i tre år, særligt i disse tider med økonomisk smalhals og hvor andre dele af forebyggelsesområdet bliver beskåret. Det er positivt, at der fra nationalt hold kommer mere fokus på rent faktisk at få implementeret forebyggelsesindsatser helt ude i forreste geled i kommunerne. Kommunerne bør kvittere ved at bruge de ekstra penge fra økonomiaftalen til sundhedsområdet (300 mio.) til forebyggelse og sundhed, og ikke bare hælde dem i den store kasse til dækning af andre huller. En ordentlig gevinst kræver en ordentlig investering”.

I Sund By Netværket ser vi frem til samarbejdet med det nye center og glæder os til med fornyet kraft i tre år at være med til at forbedre folkesundheden for danskerne

 


SBNprojekt forebyggelsespakker

Kom godt i gang med implementering af forebyggelsespakkerne i din kommune gennem unikt workshop- og action learning-forløb.
Skab tværgående samarbejde i din kommune og få sparring på egne projekter fra eksperter i innovation og lederskab. Styrk
dit personlige lederskab, dine innovationskompetencer og dit netværk indenfor innovation og det tværgående sundhedsområde.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse har bedt Sund By Netværket om at tilrettelægge et projektforløb for alle kommuner med mål om at implementere forebyggelsespakkerne. Det har vi gjort med afsæt i erfaringerne fra et tværgående pilotprojekt mellem sundheds- og ældrechefer, gennemført i vinteren 2011-12. Vi holder et skarpt fokus på et stort udbytte for både kommunen og deltagerne, – naturligvis afhængig af deltagernes engagement og mulighed for bevidst at arbejde med metoderne.

Som deltager får du:

 • Kendskab til og erfaring med værktøjer til implementering og innovation i praksis
 • Formuleret og igangsat eget projekt om forebyggelse på tværs
 • Inspiration fra innovationseksperter og sparring fra eksperter på forebyggelsesområdet efter behov
 • Styrket netværk til folk fra kommuner der arbejder på tværs med sundhedsfremme og forebyggelse

Læs hele invitationen med den skabelon I skal indsende udfyldt for at kunne deltage nederst på siden. Vær opmærsom på, at der max er plads til 50 kommuner, hvorfor det er "først-til-mølle"-princippet, der gælder. Når 50 at tilmelde sig lukker tilmeldingen. Ellers er deadline for indsendelse 15. februar.

 Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Nyhedsbrev – januar 2013

Her kan du læse nyhedsbrevet i pdf.

Læs bl.a.:

 • Formandens nytårshilsen
 • Om hjemmesidens ansigtløftning – nyt design og nye muligheder for videndeling, netværke mm.
 • Kommende aktiviteter.

Studietur om medborgerskab

PÅ studieturen skal vi møde chefer, strategiske sundhedskonsulenter og opleve projektteams fortælle om det konkrete samarbejde med de frivillige. Vi besøger tre byer; Stoke-on-Trent, Sheffiels og Manchester. Byerne vi besøger er medlemmer af det britiske Healthy Cities Network.

Med os rejser Jacqueline Albers Thomasen, chefkonsulent fra MacMann Berg. Hun faciliterer dagene med fokus på at konkretisere, hvordan vi kan lede velfærd under forandring bl.a. med afsæt i frivillige kræfter fra lokalsamfundet, og ud fra at skabe mere og bedre for færre midler. Deltagerne på turen får en grundig indføring i arbejdet med en styrkebaseret anerkendende tilgang til anvendelsen af frivillige i sundhedsarbejdet.

Storbritannien har en stærk tradition for frivilligt arbejde. Det viste afviklingen af OL i London 2012 med al tydelighed, men det viser sig også i dagligdagen uden mediernes fokus. Partnerskab og etableret samarbejde med civilsamfundet – både individer og foreninger – trives. Vi hører om både de gode og dårlige erfaringer, og sætter det i relief ift. den danske kommunale borgerinddragelsestradition, der inddrager på myndighedernes præmisser.

Læs programmet for turen.